A Vízesés Diagram  

    - Új módszerek a hangsugárzók méréstechnikájában: Wigner-eloszlás
  és halmozott lecsengési spektrum


    A számítástechnika jóvoltából az elektroakusztikai szakemberek
  olyan hangsugárzó-mérési eljárásoknak jutottak birtokába, amelyekkel a
  hangsugárzók jelét a maga komplexitásában ragadhatják meg, azonkívül
  meghökkentően személetesen  ábrázolhatják.  Nyomdai  lehetőségeink
  végesek ugyan, de a legszebb képeket midenképpen színesben akartuk
  reprodukálni, ezeket kiemeltük környezetükből, és feláldoztunk rájuk
  egy színes oldalt. (A szövegben római számmal hivatkozunk rájuk.)
  Cikkünk szerzője oktató a Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai
  Tanszéken.


                   *

    E lap olvasóinak nem kell bizonygatni,  hogy  a  (jelenleg
  alkalmazott) hangsugárzó-mérési eljárásokon kívül nagyon fontos a
  hangsugárzók meghallgatásos vizsgálata is. A hifi-rajongók nagy része
  a műszaki adatokat éppen csak átfutja, s inkább hisz a szubjektív
  tesztnek. A hangtechnikával foglalkozó mérnökök viszont szeretnék a
  hangtechnikai eszközüket olyan műszaki paraméterekkel jellemezni,
  amelyek jól korrelálnak a meghallgatásos vizsgálat eredményeivel,
  hiszen ez azt jelentené, hogy az adatlapok hű képet adnak  a
  berendezések minőségéről. Az utóbbi években számos  új  módszer
  született. Ilyenek a Wigner-eloszlás és a halmozott  lecsengési
  spektrum (Cumulative Decay Spectrum, szemléletesebben: "Waterfall
  Diagram", azaz Vízesés Diagram) elektroakusztikai alkalmazása.
    Ahhoz, hogy az új fogalmakat és a hozzájuk kapcsolódó mérési
  módszerek lényegét megértsük, tisztáznunk kell néhány alapfogalmat,
  áttekintve a hangsugárzók klasszikus méréstechnikáját. Aki e témában
  járatos, nyugodtan átugorhatja az első fejezeteket. A többiektől némi
  türelmet és kitartást kérek. Ha az  alább  leírt  dimenziókban
  járatosabbak lesznek, talán kevesebbet kell barangolniuk  a  4.
  dimenzióban.

  IDŐTARTOMÁNY

    Ha egy hangszer megszólal, a levegőben nyomáshullámot kelt, amely
  eléri a fülünket, hangérzetet okoz. Mivel fülünk a hangnyomásra
  érzékeny, az a feladatunk, hogy a lehallgatótérben is ugyanazt a
  hangnyomáshullámot hozzuk létre, amely a felvételi térben keletkezett.
  A hangnyomáshullám a levegőben terjed. A bennünket körülvevő levegő
  nyomása  átlagosan  760  higanymilliméter;  az  időjárás  okozta
  nyomásváltozás rendkívül lassú, nem kelt hangérzetet. Ehhez a kvázi
  állandó légnyomáshoz adódik hozzá (illetve kivonódik belőle) az a
  gyorsan változó hangnyomás-komponens, amelyet a hangszer hangja kelt
  (1. ábra).

  

  1. Kitartott, periodikus hang hangnyomás-idő függvénye.


    Ismeretes, hogy a nyomásváltozás időbeli gyakorisága a hang
  frekvenciája (ciklus/másodperc, c/s, röviden Hz, azaz Hertz), s hogy
  hangérzetet azok a hangok hoznak  létre,  amelyek  frekvenciája
  hozzávetőleg 20 és 20000Hz közé esik.  Az  1.  ábrán  látható
  hangnyomás-idő függvény periodikus, periódusideje  T.  Periodikus
  függvénynek nevezzük az olyan függvényt, amelynek valamely részlete
  (periódusa) állandóan ismétlődik. Ilyet kelt például az orgona, ha
  folyamatosan nyomva tartjuk valamelyik billentyűjét. A periódusidő
  reciproka a jel frekvenciája. Az ábrán látható jel nem szabályos,
  "szőrök" tarkítják. Éppen ezeknek a "szőröknek" a finomszerkezete
  jellemzi az adott  hangszer  hangszínét,  ezek  alapján  tudjuk
  megkülönböztetni az elektromos és az akusztikus orgona hangját még
  akkor is, ha ugyanazt a hangmagasságot játsszák. Ha a kétféle
  orgonahang hangnyomásának időfüggését felrajzoljuk, az ábra alapján
  jól megkülönböztethetjük őket.
    A műsor felvételekor a hangjelenséget mikrofon  segítségével
  regisztráljuk. A mikrofon villamos kivezetésein mérhető feszültség
  arányos a hangtér adott pontjában uralkodó pillanatnyi hangnyomással,
  tehát az előbb említett hangnyomás-idő függvény a mikrofon kimenetén
  feszültség-idő függvény formájában jelenik meg. Ez az időfüggvény meg
  is jeleníthető, például oszcilloszkóppal. A feszültség-idő függvénnyel
  a vizsgált jelet az időtartományban jellemeztük.
    A mikrofonból elinduló villamos jel a hangátviteli csatornán
  átjutva a hangsugárzóhoz ér. Tegyük fel, hogy a hangsugárzó kapcsain
  mérhető feszültség éppen konstans többszöröse a mikrofon jelének, s
  ahhoz képest csak bizonyos időbeli késést szenved. (A hangátviteli
  láncot most ideálisnak tételezzük fel.) A hangsugárzó a rákapcsolt
  feszültség hatására hangnyomást kelt, s azt egy (szintén ideálisnak
  tekintett) mérőmikrofonnal regisztrálni tudjuk. A hangsugárzó kapcsain
  és a mérőmikrofon kapcsain mérhető feszültségeket felrajzolhatjuk egy
  kétsugaras oszcilloszkóp ernyőjére. Ilymódon magát a hangsugárzót
  jellemezzük az időtartományban, hiszen ha a két időfüggvény nem
  egyforma, akkor az eltérést a hangsugárzó okozza. E  vizsgálat
  eredménye ugyan nem egzakt, de módszerünk tökéletesíthető, ha jól
  választjuk meg a vizsgálójelet.
    Ha a válaszjel ismeretében kiszámíthatjuk a bármely más bemenőjel
  hatására kialakuló választ, akkor a jel jól jellemzi a rendszert:
  rendszerjellemző jelnek tekintjük.  Matematikai  (hálózatelméleti)
  módszerekkel bizonyítható, hogy ilyen jel az un. Dirac-delta függvény.
  A  Dirac-delta  impulzus  végtelenül  keskeny,  végtelenül  nagy
  amplitúdójú, de egységnyi területű jel. Származtatását a 2. ábrán
  láthatjuk. A Dirac-delta függvényre adott választ impulzusválasznak
  avagy  súlyfüggvénynek  hívjuk.  Ha  megmérjük  egy  hangsugárzó
  súlyfüggvényét (példa rá a 3. ábra), a hangsugárzót egyértelműen
  jellemeztük, hiszen elvileg ki tudjuk számítani belőle, milyen lesz a
  kimenőjel bármilyen más bemenőjel hatására. Ez a módszer nem terjedt
  el, egyértelműsége ellenére sem. Ennek elsősorban az az oka, hogy a
  súlyfüggvényt nehéz kiértékelni, s lefutásának paramétereire még nem
  fogalmazták meg az előírásokat.

  

  2. Dirac-delta függveny származtatása


    Az időtartományi módszer elsősorban a hangsugárzó  tranziens
  viselkedésének jellemzésére alkalmas. Hiszen a súlyfüggvény lengései,
  lecsengésének időtartama és egyéb jellemzői  mind  a  tranziens
  viselkedést mutatják szemléletesen.

  FREKVENCIATARTOMÁNY

    A  gyakorlatban  jóval   elterjedtebb   a   hangsugárzók
  frekvenciatartományi jellemzése. A frekvencia-fogalom szorosan kötődik
  a szinuszos jelhez,  tehát  vizsgáljuk  meg  a  szinuszos  jel
  tulajdonságait. Ha a 4. ábra szerint egy A hosszúságú egyenes szakaszt
  egyik végpontja körül egyenletes ω szögsebességgel forgatunk, majd
  a függőleges tengelyre vetítjük, megkapjuk a jól ismert szabályos
  szinusz függvényt. Lényeges paramétere a kezdőpillanatbéli φ
  kezdőfázis. Tehát a szinuszos jelet három paraméterrel jellemezzük: A
  amplitúdó, ω körfrekvencia, φ kezdőfázis. A körfrekvencia
  helyett gyakran az f frekvenciát használjuk (ω=2Πf).

  

  3. Hangsugárzó súlyfüggvényének mérése.


  

  4. Szinuszfüggvény származtatása.


    Fourier  munkássága  révén  régóta  tudjuk,  hogy  szinuszos
  időfüggvények összeadásával  tetszőleges  periodikus  időfüggvényt
  hozhatunk létre. Az 1. ábrán látható függvény is megadható különböző
  amplitúdójú-frekvenciájú-kezdőfázisú szinuszos jelek összegeként. Ezt
  a fajta megadást a jel spektrumának nevezzük, amennyiben a frekvencia
  függvényében ábrázoljuk az összetevő szinuszos jelek amplitúdóját
  (amplitúdóspektrum), illetve fázisát (fázisspektrum). A periodikus
  jelet ilymódon a frekvenciatartományban írtuk le; meg tudjuk mondani,
  hogy adott frekvenciájú jelek milyen amplitúdóval és kezdőfázissal
  vannak jelen. A legkisebb frekvencia az alapfrekvencia, a többi ennek
  egész számú többszöröse (felharmonikusok, felharmonikus frekvenciák).
  Mivel a spektrumban csak jól meghatározott  egyedi  frekvenciák
  szerepelnek, a periodikus jel spektruma vonalas. A vonalas spektrum
  meghatározását Fourier sorfejtésnek hívjuk. Periodikus jelre, illetve
  annak spektrumára példa az 5. ábra.
    Ha a jel periódusidejét növeljük, a spektrumvonalak egyre sűrűbben
  helyezkednek el a frekvenciatengely mentén. A nem periodikus jelet
  végtelen hosszú periódusidejű jelnek  is  tekinthetjük,  melynek
  "spektrumvonalai" a végtelenül hosszú periódusidő miatt végtelenül
  közel kerülnek egymáshoz. Ezért a nemperiodikus  jel  spektruma
  folytonos   függvény;   spektrumának   kiszámítását   Fourier
  transzformációnak nevezzük.

  

  5. Periodikus függvény és vonalas spektruma


  

  6. Impulzusfüggvény és amplitúdóspektruma


    Nézzünk példát a nemperiodikus jelre és annak  spektrumára.
  Vizsgáljuk meg a T szélességű és A amplitúdójú feszültségimpulzus
  spektrumát (6. ábra). Látható, hogy minél keskenyebb az impulzus T
  szélessége, annál nagyobb frekvenciákig közel állandó értékű az
  amplitúdóspektrum. Ha a T időt végtelenül kicsire választjuk, eljutunk
  a Dirac-delta impulzus spektrumához, amelynek amplitúdóspektruma az
  előzőek alapján frekvenciafüggetlen konstans 1 érték.
    Ebben a fejezetben idáig azzal foglalkoztunk, hogy jeleket írtunk
  le a frekvenciatartományban. Célunk azonban nem ez, hanem hogy a
  hangsugárzót jellemezzük ugyanott. Ez a következőképpen történhet. A
  hangsugárzó kapcsaira szinuszos feszültséget előállító generátort
  kapcsolunk.  A  hangsugárzó  által  létrehozott  hangnyomást
  mérőmikrofonnal elektromos jellé alakítjuk. Minden frekvencián meg
  tudjuk mérni a feszültség amplitúdóját és a hangsugárzó fázistolását.
  (7. ábra: a műszerek egy lehetséges összeállítása.) Az ábrán szereplő
  jelkésleltető egység  éppen  a  hangsugárzó-mikrofon  távolságnak
  megfelelő idővel késlelteti a referencia jelet. Így kapjuk meg az
  adott hangszóróra jellemző amplitúdó-, illetve fáziskarakterisztikát.
  A   frekvenciatartományi   jellemzés,   az   amplitúdó-   és
  fáziskarakterisztika szemléletessé teszi a hangsugárzó "sztatikus"
  viselkedését, állandó, kitartott szinuszos jelek esetén. Az amplitúdó-
  és fáziskarakterisztika együtt ugyanúgy egyértelműen jellemzi  a
  hangsugárzót, mint a súlyfüggvény, de - mint említettük - egyikből a
  hangsugárzó tranziens, a másikból  a  kitartott  hangokon  való
  viselkedése olvasható ki könnyebben.

  

  7. Hangsugárzó amplitúdó- és fáziskarakterisztikájának mérése


  HANGSUGÁRZÓK JELLEMZÉSE AZ IDŐ- ÉS FREKVENCIATARTOMÁNYBAN

    Azt mondtuk, hogy az időtartományban a hangsugárzót egyértelműen
  írja le a súlyfüggvénye. A frekvenciatartományban ugyanezt mondtuk az
  amplitúdó- és fáziskarakterisztika együtteséről. Vizsgáljuk meg a két
  tartomány, a kétféle leírási mód kapcsolatát.

  

  8. Az idő- és frekvenciatartomány kapcsolata. Az "F" szimbólum a
  Fourier transzformáció jelölése


    A 8. ábrán a hangsugárzó és a mérőmikrofon látható. Az ábra bal
  oldalára berajzoltuk a Dirac-delta mérőjelet, melynek  spektruma
  konstans amplitúdójú és nulla fázisú (vagyis a különböző frekvenciájú
  szinuszos jelek azonos kezdőpontból, nulla kezdőfázissal indulnak). E
  spektrumnak megfelelő mérőjelet a frekvenciatartományban szinuszos
  oszcillátorral tudunk előállítani. A szinuszos jel frekvenciáját
  folytonosan változtatjuk, amplitúdóját pedig állandó értéken tartjuk.
  Ha a hangszórót Dirac-delta jellel tápláljuk, a jobb oldalon látható
  súlyfüggvényt kapjuk. Ha a  Dirac-delta  spektrumának  megfelelő
  szinuszos mérőjelet alkalmazunk, megkapjuk a hangsugárzó amplitúdó- és
  fáziskarakterisztikáját.  Könnyű  belátni,  hogy  a  súlyfüggvény
  spektruma,  azaz  Fourier  transzformáltja  az  amplitúdó  és
  fáziskarakterisztika. Ezzel kapcsolatot  találtunk  az  idő-  és
  frekvenciatartomány között.
    Fontos kérdés, hogyan jellemezhető az ideális hangsugárzó a
  kétféle tartományban. Az ideális hangsugárzó a jelet alakhűen viszi
  át, tehát ha Dirac-delta feszültség-időfüggvénnyel tápláljuk, akkor a
  mérőmikrofon kimenetén is Dirac-delta időfüggvényt kapunk. Milyen
  amplitúdó- és fáziskarakterisztika felel meg ennek? Ez a Dirac-delta
  spektrumából a frekvenciafüggetlen amplitúdó- és a konstans nulla
  fáziskarakterisztika. Megismételjük: az alakhű jelátvitel feltétele az
  időtartományban a Dirac-delta súlyfüggvény, a frekvenciatartományban
  pedig a konstans amplitúdó- és az azonosan nulla fáziskarakterisztika.
  Ez utóbbi feltétel enyhíthető, ha megengedünk a bemenő- és kimenőjelek
  között egy időkésleltetést. Hiszen az nem befolyásolja a jelalakot,
  csupán annyit tesz, hogy a jel később éri el a megfigyelőt. Az
  időkésleltetéshez konstans amplitúdó és a késleltetési idő által
  meghatározott, egyenletesen csökkenő fáziskarakterisztika tartozik.


  IDŐ-FREKVENCIA TARTOMÁNY; WIGNER-ELOSZLÁS

    A mérnök klasszikus eszköztárában az eddig ismertetett idő-,
  illetve frekvenciatartományi jel-, valamint rendszerleírási eszközök
  szerepelnek. Ha csupán ezeknek volna birtokában, akkor talán kevésbé
  értékes embernek érezné magát a zenésznél, hiszen a zenész a kottából
  pontosan meg tudja mondani, hogy hangszerével mikor kell belépnie, s
  milyen magas hangot kell játszania. Tehát a zenész kottája voltaképpen
  egy idő-frekvenciatartományi leírás. A villamosmérnök a klasszikus
  időtartományi leírás alapján csak azt tudja megmondani, hogy mikor és
  mennyi ideig kell megszólaltatni a hangszert - de azt már közvetlenül
  nem olvashatja ki, hogy milyen magas hangot kell játszania. Ezzel
  szemben a frekvenciatartományi jellemzés azt mondja meg, hogy a műben
  milyen magas (frekvenciájú) hangok fordulnak elő, de hogy ezek mikor
  szólalnak meg és mennyi ideig tartanak,  közvetlenül  már  nem
  állapítható meg belőle.
    Magától értetődően felmerül az igény egy olyan módszer iránt, mely
  egyszerre írja le a jelet az idő-frekvencia tartományban. Ilyen
  leírási mód a Wigner-eloszlás. (A magyar Wigner Jenő a 30-as években
  alkalmazta ezt a módszert, kvantummechanikai problémák megoldására.
  Elektroakusztikai alkalmazása csak a közelmúltban merült fel.)
    A Wigner-eloszlás  a  jel  energiaeloszlását  adja  meg  az
  idő-frekvencia síkon. Kétváltozós függvény,  amely  például  egy
  domborzat formájában jeleníthető meg.  Mivel  a  Wigner-eloszlás
  jelleírási módszer, rendszerjellemzésre akkor alkalmas, ha - például -
  a súlyfüggvény elemzésével párosul. A továbbiakban ha egy hangsugárzó
  Wigner-eloszlásáról  beszélünk,  akkor  ezen  a  súlyfüggvényének
  Wigner-eloszlását értjük.  A  Wigner-eloszlás  egzakt  tárgyalása
  felsőfokú matematikai ismereteket követel, azonban a módszer lényegét,
  illetve alaptulajdonságait könnyen meg lehet érteni az alábbi néhány
  példa segítségével.
    Azt mondtuk, hogy a Wigner-eloszlás a jel energiaeloszlását adja
  meg az idő-frekvencia síkon. Milyen ezek után a jól ismert szinuszos
  jel Wigner-eloszlása? Mivel a szinuszos jel az idő függvényében nem
  változtatja  frekvenciáját,  Wigner-eloszlása  az  időtengellyel
  párhuzamos fal (9. ábra). Az ábrán fentről lefelé nő az idő, balról
  jobbra a frekvencia értéke.

  

  9. Szinuszos jel Wigner-eloszlása
  10. Időben változó frekvenciájú jel Wigner-eloszlása


    Milyen a késleltetett Dirac-delta impulzus Wigner eloszlása? Ahol
  a jel értéke nulla, ott az energiája is nulla, tehát az időtengely
  mentén a késleltetési idő köré koncentrálódik. A Dirac-impulzus
  spektrumának ismeretében az sem meglepő, hogy a Wigner-eloszlás a
  frekvencia  függvényében  állandó.  Tehát  a  Dirac-impulzus
  Wigner-eloszlása a frekvencia tengellyel párhuzamos fal, ahogy az I.
  színes képen látható. (Az ábrákon a térképekről ismert domborzati
  színjelölést alkalmaztuk.)

  
  
    Következő példánk a szinuszos jellel frekvenciamodulált szinuszos
  vivő. FM esetén a modulált jel pillanatnyi frekvenciája a moduláló jel
  amplitúdójával arányos. Szinuszos moduláló jel esetén a frekvencia az
  idő függvényében szinuszosan változik. Ennek megfelelően alakul a jel
  Wigner-eloszlása (10. ábra).
    Újabb  példánk  a  lineáris  fázisú,  ideális  sávszűrő
  Wigner-eloszlása. Az ilyen szűrő átengedi az áteresztő sávjába eső
  jeleket, azokat csak késlelteti (éppen ez a feltétel van a lineáris
  fázisban megfogalmazva), a zárósávba eső jeleket pedig egyáltalán nem
  engedi  át,  kiszűri  (ezért  ideális).  Valamely  rendszer
  Wigner-eloszlásán súlyfüggvényének Wigner-eloszlását értjük, márpedig
  a fázislineáris rendszer súlyfüggvénye egy T időpillanatra nézve
  szimmetrikus - tehát ugyanerre a T időpillanatra lesz szimmetrikus a
  Wigner-eloszlása is. Abban a frekvencia-intervallumban, ahol a szűrű
  nem enged át, a súlyfüggvény energiatartalma is zérus lesz: a
  Wigner-eloszlás a  szűrő  áteresztő  sávjába  koncentrálódik.  A
  sávszéleken a Wigner eloszlás az időtengely irányában megnyúlik (II.
  kép), sávközépen pedig a frekvenciatengellyel párhuzamos energiacsóva
  jellemzi. Ha megvizsgálnánk a különböző levágási meredekségű sávszűrők
  Wigner-eloszlását, azt tapasztalnánk, hogy minél meredekebb a szűrő
  amplitúdó-karakterisztikája a frekvencia függvényében, annál jobban
  kiszélesedik a Wigner-eloszlása az időtengely irányában a levágási
  frekvencia környékén.
    Miért tanulságos a sávszűrő Wigner-eloszlása? Azért, mert a
  hangsugárzó szintén sávszűrőként viselkedik. Van alsó és  felső
  határfrekvenciája, a kettő között pedig áteresztő sávja. Ha  a
  hangsugárzó  ideális,  az  áteresztű  sávban  konstans  az
  amplitúdó-karakterisztikája, a fáziskarakterisztikája pedig lineáris.
  A sávszéleken a levágás lankás. Ez az ideális esetben mérhető
  Wigner-eloszlás  lehet  az  alapja  a  valóságos  hangsugárzók
  vizsgálatának.  Az  ideális  hangsugárzó  Wigner-eloszlása  a
  frekvenciatengellyel  párhuzamos,  az  időtengely  irányában  kis
  kiterjedésű, egy T időpillanatra szimmetrikus, a sávszéleken az
  időtengely irányában a "szűrő" levágási meredekségének arányában
  kiszélesedik, de itt is szimmetrikus marad. Később majd látni fogjuk,
  miben térnek el az ideálistól a valóságos hangsugárzók. Előbb azonban
  ismerkedjünk  meg  egy  másik  idő-frekvencia  tartománybeli,
  rendszerjellemző leírási móddal.


  HALMOZOTT LECSENGÉSI SPEKTRUM

    A halmozott lecsengési spektrum, amelyet angolul Cumulative Decay
  Spectrumnak vagy szemléletesen Waterfall, azaz Vízesés Diagramnak
  hívnak, egyre jobban terjed a hangsugárzó-méréstechnikában.
    E lap olvasói jól ismerik az úgynevezett burst-jeles hangsugárzó
  méréseket. A mérés során a hangszóró kapcsait adott hosszúságú, adott
  frekvenciájú szinuszcsomaggal tápláljuk. A mérőjel  hosszát  úgy
  választjuk meg, hogy a hangsugárzó válaszjelén jól elkülönüljön
  egymástól a ki - és a bekapcsolási jelenség, tehát a bekacsolási
  tranziens teljesen lefuthasson a kikapcsolás előtt. A mérőmikrofon
  jelét oszcilloszkópon figyeljük. A burst-jeles mérés tipikus mérési
  összeállítását a 11. ábrán láthatjuk. A hangszóró vagy hangsugárzó
  jellemzésére  néhány  kiválasztott  frekvencián  adott  válasz
  burkológörbéjét szokás közölni,  az  oszcilloszkóp  képernyőjéről
  készített fotó formájában.

  

  11. Hangsugárzó burst válaszának mérése


    Ezt a viszonylag nehézkes mérést helyettesíteni tudja a halmozott
  lecsengési  spektrum  módszer.  Az  a  lényege,  hogy  ismert
  rendszerjellemzőből  (általában  a  hangsugárzó  súlyfüggvényéből)
  kiindulva megad egy frekvencia-idő változós függvényt. A függvény
  időtengely menti szeletei megadják az adott  szelethez  tartozó
  frekvenciájú, szinuszos jel burkológörbéjét a jel kikapcsolása után.
  Így tehát egyetlen ábrán láthatjuk a hangsugárzó viselkedését a minket
  érdeklő teljes frekvenciasávban. Néhány példa:
    A halmozott lecsengési spektrum definíciójából következik, hogy az
  ideális rendszer halmozott lecsengési spektruma  a  kikapcsolási
  időpillanatban elomló fal, ahogyan a 12. ábrán látható. Az ideális
  rendszer válasza a szinuszos gerjesztés megszűnte  után  minden
  frekvencián azonnal megszűnik.

  

  12. Ideális átviteli rendszer halmozott lecsengési spektruma
  13. Nagymeredekségű aluláteresztő szűrő halmozott lecsengési spektruma
  14. Nagymeredekségű aluláteresztő szűrő amplitúdó-katrakterisztikája
  15. Keskeny feszültség-impulzus amplitúdó-spektruma


    Következő példánk egy meredek levágású aluláteresztő  szűrő,
  amelynek  halmozott  lecsengési  spektrumát  a  13.  ábra,
  amplitúdó-karakterisztikáját a 14. ábra mutatja. A 13. ábrán jól
  látható, hogy a t=0 időpillanatban a halmozott lecsengési spektrum az
  amplitúdó-karakterisztikával egyezik meg. Ez nem meglepő, hiszen a t=0
  pillanatban a szinuszos gerjesztés még éppen "él". Ez a halmozott
  lecsengési spektrumnak egy előnyös tulajdonsága. Ahogy az idő telik,
  az ábrán nyomon követhetjük, hogy a különböző frekvenciájú szinuszos
  gerjesztés kikapcsolása után hogyan cseng le a szűrő válaszjele. Jól
  látható, hogy a  leghosszabb  kirezgés  a  levágási  frekvencia
  környezetében tapasztalható. Figyelmes szemlélő azt is észreveszi,
  hogy 20kHz környéki frekvenciákon a szinuszos válaszjel amplitúdója a
  kikapcsolási pillanat után először növekszik, és csak azután tűnik el.
  E jelenségek azzal magyarázhatók, hogy a szűrőben lévő elektromos
  rezonátorok (rezgőkörök) rezonanciafrekvenciája a levágási frekvencia
  környezetébe esik. A bennük tárolt energia hatását figyelhetjük meg e
  jelenségekben.
    Ezek után az ideálist közelítő hangsugárzó lecsengési spektrumát
  az alábbiak szerint definiálhatjuk: a válaszjel burkológörbéje az
  időtengely mentén minél gyorsabban, a frekvenciatengely mentén pedig
  minél egyenletesebben tűnjön el.


  A WIGNER-ELOSZLÁS ÉS A HALMOZOTT
  LECSENGÉSI SPEKTRUM MEGHATÁROZÁSA

    Mindezidáig nem foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a fenti
  jellemzőket hogyan lehet a gyakorlatban is meghatározni. Mivel mindkét
  jellemzőt valamilyen mérési eredményből számítjuk ki, természetes,
  hogy a számítógéphez fordulunk segítségért. Az  első  lépés  a
  súlyfüggvény meghatározása. Ennek is több módja lehetséges, itt csak a
  legegyszerűbb, direkt módszert elemezzük.
    Impulzusgenerátorral keskeny feszültségimpulzust állítunk elő.
  Minél keskenyebb (rövidebb időtartamú) impulzussal dolgozunk, annál
  szélesebb lesz a spektruma. Mérőjelünk szélességét akkor választottuk
  meg jól, ha a minket érdeklő frekvenciatartományban a  mérőjel
  amplitúdó-spektruma állandónak vehető.  Hangsugárzó  mérésekre  a
  gyakorlatban megfelel a 10µs szélességű feszültségimpulzus. Ebben az
  esetben a 20Hz-20kHz frekvenciasávban a konstanstól való eltérés
  1dB-nél kisebb (15. ábra). E feszültségimpulzust teljesítményerősítőre
  vezetjük, s a visszhangmentes mérőszobában elhelyezett hangszórót
  tápláljuk vele. A hangsugárzó által keltett hangteret mérőmikrofonnal
  mérjük. A mérőmikrofon jelét digitalizáló áramkörrel (analóg/digitál
  konverter) számsorozattá alakítjuk, alkalmassá tesszük a számítógépes
  feldogozásra. A megmért és a gépben tárolt súlyfüggvényből ki tudjuk
  számítani a Wigner-eloszlást,  illetve  a  halmozott  lecsengési
  spektrumot.
    A súlyfüggvényt meg lehet határozni a mért és a számítógépbe
  táplált amplitúdó- és fáziskarakterisztikából is.
    A  Budapesti  Műszaki  Egyetem  Híradástechnikai  Tanszékén
  kifejlesztettünk egy számítógépprogramot, amely a Wigner-eloszlás és a
  halmozott lecsengési spektrum számítására,  illetve  ábrázolására
  alkalmas. Ez az EVALPR program a jelenleg széles körben elterjedt IBM
  PC/AT/EGA számítógépeken fut. E programmal készültek a cikkünkben
  közölt Wigner-eloszlások és halmozott lecsengési spektrumok is.


  MAGASSUGÁRZÓK

  

  16/a-b.  Videoton  dómsugárzó  impulzusválasza  és  amplitúdó-
  karakterisztikája (felső sor).
  17. Videoton dómsugárzó halmozott lecsengési spektruma
  19. Akai magassugárzó halmozott lecsengési spektruma
  18/a-b-c. Akai magassugárzó impulzusválasza, valamint amplitúdó- és
  fáziskarakterisztikája


    Módszereink  illusztrálására  először  megvizsgálunk  három
  magashangszóró-konstrukciót, majd a következő  fejezetben  néhány
  komplett hifi hangsugárzót.
    Első példánk egy Videoton dóm-sugárzó. A mért impulzusválasz és a
  belőle számított amplitúdó-karakterisztika a 16. a/b ábrákon, a
  hangszóró Wigner-eloszlása a III. képen látható. Feltűnő az erőteljes
  rezonancia 3kHz  környékén:  nagymértékű  aszimmetria  formájában
  jelentkezik. Az 5kHz feletti sávban meredeken csökken a szint a
  frekvencia függvényében, nyoma sincs  az  eloszlás  jellegzetes,
  időtengely irányú kiszélesedésének. Sok mellékrezonancia is jellemzi
  ezt a hangszórót, ezek közül a legerősebbek a 6, 8,  9kHz-es
  frekvenciasávban jelentkeznek. Ez a hangszóró csak 5 és 10kHz között
  viselkedik viszonylag megnyugtató módon, de ez a sáv túl keskeny
  ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazható legyen.
    A 17. ábrán ugyane hangszóró halmozott lecsengési spektrumát
  láthatjuk. A burkológörbe nagyon sok frekvencián lecsökken, majd újra
  felnövekszik. A fő baj (az amplitúdómenet egyenetlenségén kívül) az,
  hogy az energia gyakorlatilag a teljes működési sávban rendkívül
  lassan tűnik el, és ez csillapítatlan rezonanciákra utal.
    Következzen egy Akai hangsugárzó ortodinamikus magassugárzója. A
  hangszóró impulzusválasz függvénye, amplitúdó-fáziskarakterisztikája
  és Wigner-eloszlása a 18. a/b/c ábrán, valamint a IV. színes képen
  látható. Ezt a típust meglehetősen egyenetlen amplitúdómenet jellemzi,
  hatása jól kivehető a Wigner-eloszláson. Sokat javítana rajta, ha
  csillapítani lehetne a 12kHz körüli rezonanciáját. Mégis, összképét
  tekintve ez a hangszóró jobbnak látszik, mint az előző, mert az
  eloszlás szélesebb sávban koncentrálódik a t=0,15 s köré. Nagyon
  érdekes, hogy 24kHz fölött a  hangsugárzó  akusztikai  centruma
  eltávolodik a mikrofontól, hiszen az eloszlás főtengelye itt elhajlik.
  Ez annál is érdekesebb, mivel a hangszórónak sík membránja van.
    Halmozott lecsengési spektruma (19. ábra) szintén kedvezőbb, mint
  az előző  típusé,  hiszen  a  frekvenciatengely  mentén  sokkal
  egyenletesebben, és főleg időben sokkal gyorsabban tűnik el az
  energia.

  

  20/a-b-c.  VIFA  dómsugárzó  impulzusválasza,  majd aplitúdó- és
  fáziskarakterisztikája.

    Utolsó magassugárzónk  a  dán  VIFA  terméke.  A  hangszóró
  impulzusválasza, amplitúdó- és fáziskarakterisztikája a 20/a-b-c ábrán
  látható. Már ezek is nagyon kedvező képet mutatnak a hangszóróról.
  Wigner-eloszlását tanulmányozva (V. kép) pedig azt mondhatjuk, hogy ez
  a hangszóró közelíti meg leginkább az ideális esetet. Az energia a
  főtengely mentén viszonylag széles sávban, egyenletesen oszlik el. A
  15kHz körüli rezonancia csillapításával a hangszórót tovább lehetne
  javítani. Ennek a hangszórónak  a  minősége  már  megérheti  a
  szűrőváltóban alkalmazott futásidő-korrektor pluszköltségét, hogy az
  eloszlás tengelyét párhuzamossá tegyék a frekvenciatengellyel, s
  szimmetrizálják az energiaeloszlást.

  

  21. VIFA dómsugárzó halmozott lecsengési spektruma, majd
  22. Heybrook HB1 hangsugárzó halmozott lecsengési spektruma
  (felső sor).
  23. Videoton Prelúdium B-32 halmozott lecsengési spektruma, majd
  24. Epos ES 11 halmozott lecsengési spektruma (alsó sor).


    A hangszóró halmozott lecsengési spektruma (21. ábra) alapján is
  azt kell megállapítanunk, hogy ez a hangszóró a legjobb a három
  között. A frekvenciakarakterisztika egyenletes, a halmozott lecsengési
  spektrum a frekvenciatengely mentén viszonylag egyenletesen és gyorsan
  tűnik el. A burkológörbe 0.2ms környékén egyenletesen körülbelül
  -30dB-re süllyed. (Az első rezonanciafrekvenciára ez nem vonatkozik,
  de az már - a komplett rendszerben - a hangszóró működési sávján kívül
  fog esni).


  KOMPLETT HANGSUGÁRZÓK

    Ebben a fejezetben három komplett hangsugárzó Wigner-eloszlását és
  halmozott lecsengési spektrumát hasonlítjuk össze. Az ábrákat a
  Videoton Audiotechnikai KFT laboratóriumában felvett amplitúdó- és
  fáziskarakterisztika-adatokból számítottuk  ki.  A  méréseket  2V
  mérőfeszültséggel végezték, a mikrofont a hangsugárzóktól 1 méterre, a
  hangsugárzók tengelyében helyezték el.
    A VI. színes kép és a 22. ábra a Heybrook HB1 kétutas hangsugárzó
  diagramjai. Ez a típus viszonylag egyenletes frekvenciaátvitelű,
  Wigner-eloszlása közel van az ideálishoz. Tovább javítana rajta, ha
  elnyomnák  a  13kHz  környéki  rezonanciapúpot,  amely  mind  a
  Wigner-eloszláson, mind a halmozott lecsengési spektrumon jól látható.
  Az energiacsomó főtengelye a frekvencia függvényében erősen elhajlik,
  ez csökkenne, ha a hangszórókat tört lapon  helyeznék  el.  A
  mély-középhangszóró akusztikai centruma a mérőmikrofontól távolabb
  esik, mint a dómsugárzóé, emiatt az  eloszlás  kisfrekvenciákon
  eltávolodik  a  t=0  tengelytől.  A  Wigner-eloszláson  a  fő
  energianyúlványtól és annak interferencia-komponenseitől elkülönülő
  energiacsomók a hangszóró káros rezonanciái. Ezek az energiacsomók
  nagyrészt a VIFA dómsugárzótól származnak  (amelyről  az  előző
  fejezetben volt szó). A komplett hangsugárzó Wigner-eloszlásán jól
  látszik a szűrőváltó mindentáteresztő hatása: az eloszlás tengelyét a
  dómsugárzó  frekvenciasávjában  közel  párhuzamossá  teszi  a
  frekvenciatengellyel.
    Érdemes összehasonlítani ezzel a hangsugárzóval  a  Videoton
  Prelúdium B32 hangdobozát (VII. színes kép, illetve 23. ábra),
  amelyben ugyanazok a hangszórók működnek, mint a Heybrookban, csak a
  szűrőváltója és a doboza más. Ez a körülmény jól  látszik  a
  Wigner-disztribúciókon és  a  halmozott  lecsengési  spektrumokon
  egyaránt. Az utóbbin az látható, hogy a Prelúdium frekvenciaátvitele
  ±3dB-n belül van, szemben a HB1 ±5dB-jével. A Prelúdium kumulatív
  spektruma a frekvenciatengely mentén viszonylag egyenletesebben és
  rövidebb idő alatt tűnik el. A Wigner-eloszlások is meglehetősen
  hasonlóak, de a Prelúdium itt is jobb képet mutat. Nagyfrekvenciás
  viselkedése pedig szinte  ideális.  Az  energiacsomó  főtengelye
  párhuzamos az időtengellyel, és a súlyvonalára szimmetrikus.
    Harmadik hifi hangsugárzónk az Epos ES11 (VIII. kép, 24. ábra).
  Halmozott  lecsengési  spektrumán  a  t=0  helyen  látható
  frekvenciakarakterisztika nem különösebben egyenletes, sőt, 25kHz-en
  óriási rezonanciát mutat. Ennek ellenére mind a Wigner-eloszlás, mind
  a halmozott lecsengési spektrum alapján ez a hangsugárzó mutatja a
  legkedvezőbb képet. A Wigner-eloszlás a főtengelyére szimmetrikus, és
  a főtengely párhuzamos a frekvenciatengellyel. A  kisfrekvenciás
  nyúlvány alapján arra lehet következtetni, hogy  a  mélyátvitel
  viszonylag gyenge. A hangdoboz halmozott lecsengési spektruma a három
  közül a legegyenletesebb, a burkológörbe rövid idő alatt és a
  frekvenciától közel függetlenül cseng le.
    Érdekes lenne ezeket a hangdobozokat meghallgatással összevetni,
  hogy a szubjektív ítéletek mennyire korrelálnak a Wigner eloszlás és a
  halmozott lecsengési spektrum alapján levonható következtetésekkel.
    ("Fülre" a HB1 lényegesen jobb a Prelúdiumnál. A mérés eztán sem
  fogja fölöslegessé tenni a  szeánszot,  a  szubjektív  tesztet.
  Mindazonáltal nekünk is meggyőződésünk, hogy a modern, komplex mérési
  eljárás támpontot ad a hangsugárzók minősítéséhez. A Szerkesztő
  megjegyzése.)

                               Koller István