MOD    Ez a módosítás az újabb típusú Videoton erősítők és receiverek
  fono-előerősítőjének hibáit kívánja kijavítani, viszonylag egyszerű
  módon. Ha beválik, a Videoton több készülékén is keresztülvezethető.
  Úgy  tűnik,  a  Videotonnak  több  típusában  is  ugyanazt  az
  előerősítőmodult alkalmazzák, és bár mi itt most az EA 6383S típusú
  erősítőt alakítjuk át, a MOD minden további nélkül elvégezhető
  legalábbis az EA 6380S, RA 6380S, RA 6360S és RA 6363S típusjelű
  készülékeken esetleg további típusokon is. Bizonyos óvatosság azért
  nem árt. A szóban forgó modul elvi felépítését az  1.  ábrán
  szemléltetjük. A különféle kapcsolási rajzokból viszont a következőket
  derítettük ki. Az ER 17, ill. ER 35 pozíciószámú alkatrészeket több
  készülékben is rövidzár helyettesíti. Az ER 16,  ill.  ER  34
  ellenállások értéke 220 ohm, az EA 6383S-ben 270 ohm. Az EC 38, ill.
  EC 39 pozíciószámú kondenzátor értéke 680pF, de ez az alkatrész az EA
  6383S-en nincs bekötve, az RA 6380S (Cleopatra) receiverhez pedig
  olyan rajzot is találtunk, amelyen a szóban forgó kondenzátor értéke
  1,5nF...

  Frekvenciaátvitel

    Az előerősítő frekvencia-jelleggörbéje 20Hz-en 5 decibelt esik (1.
  diagram), a módosítás ezért műszakilag mindenképpen indokolt. Úgy
  gondoltuk, hogy ha semmi mást nem sikerül elérnünk, csak hogy
  lineárisabbá tesszük a jelleggörbét, akkor ez már megéri a fáradságot.
  Az átalakítás nem is kerül sokba, mindössze egy pár alkatrészt kell
  kicserélni.  Ezért  nekiláttunk,  hogy  megváltoztassuk  azt  az
  RC-hálózatot, amely a RIAA-görbét állítja be.
    Tanulmányozva a kapcsolási rajzot, rájöttünk, hogy a dolog azért
  nem ennyire egyszerű, ugyanis az IC tápfeszültség-ellátása egytelepes.
  A legjobb volna átépíteni kéttelepesre, de ez már költségesebb
  megoldás. (Habár az EA 6383S-en, az RA 6363S-en a  kéttelepes
  tápfeszültség már eleve rendelkezésünkre áll.) Hogy a MOD-ot a lehető
  legkevesebb munkával és bármelyik készüléken el lehessen végezni, az
  egytelepes tápfeszültségnél maradtunk  -  így  viszont  bizonyos
  problémákkal kell megbirkóznunk. Az IC  egyenáramú  munkapontját
  beállító ellenállások közül az ER 09, ill. ER 27 (390 kohm) terheli a
  korrekciós hálózatot, ennek következtében az elvi 75µs időállandó
  kismértékben, az alacsonyfrekvenciás töréspontot beállító  elemek
  időállandója pedig jelentősen lecsökken.
    Az eredetileg párhuzamos RC (Foster I) tagokból kialakított
  kétpólus könnyen számítható, a terhelt kétpólus számítása azonban
  olyan egyenletrendszerhez vezet, amelyben több az ismeretlen, mint az
  egyenlet. Nehezíti a dolgot, hogy a munkapontbeállítás  elemeit
  egyenáramúlag el kell választani a korrekciós hálózattól (ezt a célt
  szolgálja az EC 13, ill. EC 31), miáltal újabb töréspont képződik, s
  még bonyolultabbá válik a számítás. Ezért az eredeti kétpólust
  átalakítottuk mástípusúra (Cauer II). A hálózatelmélet  tanítása
  szerint e kétpólusok ekvivalensek. Az átalakítás azzal az előnnyel
  jár,  hogy  a  korrekciós  hálózat  egyik  elemét  egyenáramú
  visszacsatolásra használhatjuk,  s  ezzel  leegyszerűsíthetjük  a
  számítást. (Hasonló eredményességgel használhattuk volna a Foster II
  kifejtéssel meghatározható kétpólust is.)
    Mivel az eredeti modul már csak a 10µF - 220 ohmos RC tag
  időállandója miatt sem szolgáltathatott elfogadható mélyátvitelt,
  megnöveltük az EC 13 és EC 31 pozíciószámú kondenzátorok értékét is.
  Ekkor azonban újabb problémával kerültünk  szembe.  Az  erősítő
  úgynevezett feléledési ideje a fentemlített RC-tag időállandójával
  függ össze, a kondenzátor értékét tehát nem célszerű túl nagyra
  választani. Az általunk választott RC-tag (47µF-390 ohm) feléledési
  ideje körülbelül 10 másodperc, de a gyakorlatban ez nem zavaró. (A
  gyakorlatban csupán annyit jelent, hogy a fono-bemenet 10 másodperccel
  a bekapcsolás után válik üzemképessé!) Az elektronikának erre a
  pontjára mindenképpen jóminőségű kondenzátort, lehetőleg tantál elkót
  építsünk.
    Az  átalakítás  befejezéseképpen   még   megnöveltük   a
  tápfeszültségszűrő  kapacitásokat,  hogy  stabilabbá  tegyük  a
  mélyhangátvitelt. A módosított áramkör frekvencia-átvitelét a 2.
  diagramon látjuk.

  Tranziens átvitel

    A  frekvencia-jelleggörbe  linearizálásán  kívül  mégvalamit
  megtehetünk. Az eredeti kapcsolásban az EC 04 és EC 25 (680pF)
  kondenzátorok, amelyek az erősítő működését stabilizálják, az IC
  végtranzisztorának (laterális pnp) kollektora-bázisa közé kerültek,
  miáltal megnövekszik a Miller-kapacitás, csökken a nyílthurkú erősítő
  felső határfrekvenciája, megnövekszik a dinamikus túlvezérlődési idő.
  Ez a kompenzáció nincs tekintettel a TIM-re.
    Az erősítő működésének elvi  stabilitását  már  a  bemeneti
  differenciál erősítő kollektoraira kötött ER 02 és EC 03, illetve ER
  23 és EC 24 kompenzáló tagok is biztosítják. Hangsúlyozzuk: elvi
  stabilitását - mert a stabilitás nem csak az elvi kapcsolástól, hanem
  a kiviteltől (például a nyomtatott áramköri lap felépítésétől),
  valamint magától az IC-től is függ. Bizonyos gyárak IC-i gerjedékennyé
  tehetik az egyébként stabil áramköröket is, és a VT-konstruktőrök
  valószínűleg ez ellen akartak védekezni az  újabb  kompenzációs
  elemekkel. Az EA 6383S-ből egyébként már eleve hiányzik az EC 38-39,
  és mikor az EC 04 és EC 25-öt is kiemeltük, megerősítve láttuk a
  TIM-mel kapcsolatos ismereteinket, ugyanis jócskán csökkent az erősítő
  különbségihang-torzítása. (Lásd a 3-4. diagramot.)
    Az elvi bevezető után rátérhetünk a kivitelre. Az előerősítő
  beillesztési rajza a 2., a nyomtatott áramköré a 3. ábrán látható. A
  nyomtatott áramköri rajzok számozásai nem csatornahelyesek, de ez nem
  zavarja az átalakítás műveletét, ezért meghagytuk az eredeti rajzokat.
  A műveleti sorrendet az 1. ábrán látható felső erősítő-fél (bal
  csatorna) alkatrészeinek pozíciószámával kezdjük. Az  átalakított
  elektronika kapcsolási rajzát 4. ábránk szemlélteti. Az egyszerűség
  kedvéért csak az egyik csatornát ábrázoltuk, és megtartottuk az
  eredeti pozíciószámozást is.

  Az átalakítás menete (EA 6363S)

    1. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót. Szereljük le a készülék
  fedőlapját (ezt 4 csavar rögzíti a készülék hátoldalán; ha a készülék
  még érintetlen, az egyik csavar plombálva van).
    2. Szedjük ki a készülék alján található 4db 4-es, és 1db 3-as
  átmérőjű lemezcsavart. A nagyobb csavarok közül kettő a műanyaglábat
  is tartja. Ezek eltávolítása után leemelhetjük az aljlapot.
    3. Szereljük ki az előerősítő-modult. Két darab 3-as csavar tartja
  (a mi készülékünkön csak ennyit találtunk, de előfordulhat, hogy a
  modul közepe is rögzítve van). A két csavar alatt körülbelül 10-es
  műanyag-alátét található. Húzzuk le a modult a nyomtatott áramköri
  csatlakozókról, és vegyük le a két oldalát. (A laikusnak javasoljuk:
  előzőleg jelölje meg a modul pozícióját, nehogy aztán majd fordítva
  szerelje  vissza!)  Ezután  hozzáláthatunk  a  tulajdonképpeni
  módosításhoz. Mint eddig minden alkalommal, ezúttal is felhívjuk
  Olvasóink figyelmét: forrasszanak gondosan!
    4. Forrasszuk ki az EC 04, ill. EC 25 és EC 38, ill. EC 39
  pozíciószámú, 680pF-os kondenzátorokat, (kivéve az EA 6383S-ben, mert
  abban már nem található meg az EC 38 és EC 39). Az alkatrészekre
  vigyázzunk, mert még szükség lehet rájuk. Most helyezzük vissza az
  előerősítőt, és ellenőrizzük, nem gerjed-e. Ha igen, forrasszuk vissza
  az imént kiemelt alkatrészeket. Ezek a hangfrekvenciás sáv átvitelét
  közvetlenül nem befolyásolják. Ezután folytathatjuk az átalakítást.
    5. Cseréljük ki az EC 11 pozíciószámú 100µF-os kondenzátort
  220µF-osra.
    6. Cseréljük ki az EC 28 pozíciószámú, 47µF-os kondenzátort
  ugyancsak 220µF-osra.
    7. Forrasszuk ki az EC 13, ill. EC 31 pozíciószámú, 10µF-os
  kondenzátort, és cseréljük ki 47µF-os tantál elkóra.
    8. Vegyük ki az EC 15, ill. EC 33 pozíciószámú  3,3nF-os
  kondenzátort, és cseréljük 2,6nF-osra. (Egy lehetséges megoldás:
  2,2nF-dal kössünk párhuzamosan 390pF-ot, ezek szabványos értékek.)
    9. Cseréljük ki az ER 19, ill. ER 37 pozíciószámú, 22 kohm-os
  ellenállást 33 kohm-ra.
    10. Forrasszuk ki az EC 14, ill. EC 32 pozíciószámú, 10nF-os
  kondenzátort, és cseréljük 6,8nF-osra.
    11. Vegyük ki az ER 18, ill. ER 36 pozíciószámú, 330 kohm-os
  ellenállást, és tegyünk a helyébe 680 pF-es kondenzátort. A 6,8nF így
  párhuzamosan kapcsolódik a 680 pF-fel, és együtt adják a szükséges
  7,5nF-ot. Felhasználható az eredeti EC 04 és EC 25, ha nincs
  szükségünk kompenzálásra.
    12. Forrasszuk ki az ER 16, ill. ER 34 pozíciószámú, 220 (270)
  ohmos ellenállást, és kössünk be helyette 390 ohmosat. Ezzel a
  módosítást  be  is  fejeztük.  Helyezzük  vissza  az  árnyékoló
  oldallemezeket; dugaszoljuk vissza a modult az alaplemezre; rögzítsük
  ott. Ne feledjük visszatenni a rögzítőcsavarok alá a szigetelő
  alátétet! Végül dobozoljuk be a készüléket.

  

    Néhány szó a mérésekről. Az előerősítő-méréseket mindig a Tape 1
  nagyszintű kimeneten végeztük, 47 kohmos terheléssel. A terhelést
  azért csökkentettük, mert a gyakorlatban ez az érték tekinthető
  reálisnak (line-bemenetű  Akai  magnók!),  és  ez  a  kivezetés
  tulajdonképpen line kimenet, még akkor is, ha 5 pólusú a csatlakozása,
  és az előírásoktól eltérően van bekötve.
    A módosított elektronika minden lényeges paraméterét ellenőriztük.
  Mint várható volt, a frekvencia-jelleggörbén  és  a  különbségi
  torzításon kívül csak az érzékenység (és ennek megfelelően a maximális
  bemeneti feszültség) változott meg. Az érzékenység körülbelül 0,6
  decibelt csökkent, ami gyakorlatilag észrevehetetlen, és semmiféle
  hátránnyal nem jár. A többi paraméter változatlan maradt, ezeket itt
  nem is adjuk közre.

  

    Szeánsz. Az erősítő hangképe a a módosítás után élénkebbé vált.
  Érződik, hogy lineárisabb a frekvenciaátvitel, a basszus mélyebbre
  hatol, bizonyos hangszerek felhangjai jobban érvényesülnek. Ez a
  hangkép mindazonáltal valamivel  "hűvösebb"  az  eredetinél,  és
  elképzelhető,  hogy  tárgyilagosságával,  feszességével  esetleg
  hiányérzetet kelt az eredeti elektronika kicsit  bizonytalanabb,
  fojtottabb, kevésbé sztereó, de "melegebb", "testesebb" muzsikája
  után.

                                   D. E.