Paragrafusok között    A Hifi Magazin szerkesztőinek nemrég bíróság előtt  kellett
  megvédeniük a lap egyik fontos műszaki cikkét.
    Ha a bíróság elmarasztalja a szerkesztőséget, helyreigazításra
  kötelezi. Ezzel szemben ha az újság vétlennek bizonyul, semmi sem
  történik; a szerkesztők bevesznek néhány szem nyugtatót, s folytatják
  munkájukat, amíg valaki megint bíróság elé nem  citálja  őket.
  Véleményünk szerint a játszma így nem sportszerű: a méltányosság
  megköveteli, hogy az Olvasóközönség ilyenkor is értesüljön a bíróság
  ítéletéről.

                   §

    1. Az előzményekre nyilván emlékeznek Olvasóink: 7. számunk
  Magnószalagtesztjében azt tapasztaltuk, hogy a Polimer  szalagok
  általunk vizsgált példányainak 75 százaléka "drop-outos". Következő,
  8. számunkban "körbejártuk" a magnószalagok ügyét, szó  szerint
  közreadtuk a Polimer főmérnökének 5 kéziratoldalnyi levelét, szóhoz
  juttattuk a KERMI-t, megvilágítottuk a KÁF-embléma odaítélésének és
  továbbengedélyezésének körülményeit, és megígértük, hogy egy év múlva,
  ellenőrzésképpen, újra megvizsgáljuk a Polimer szalagokat. Ez az újabb
  teszt ("Polimeriáda", HFM 10.) azt az eredményt hozta, hogy a
  drop-outos szalagok aránya 75-ről 20 százalékra csökkent ugyan, de így
  is nagyon magas; ezenkívül eltérő karakterű (jobb és rosszabb)
  szalagokat véltünk felfedezni egyazon típusjel alatt. A tanulságot így
  foglaltuk össze: egyelőre a legcsekélyebb okunk sincs rá, hogy a
  magnósok bizalmába ajánljuk a Polimer Szövetkezet magnószalagjait."
    2. A cikk megjelenését követően ezt a levelet kaptuk a Polimer
  Műanyagfeldolgozó Szövetkezettől:    Főszerkesztő Úr!

    A Hifi Magazin 1982/3., 10. számában közzétett cikkben a Polimer
  magnószalagokról közölt adatok és paraméterek nem felelnek meg a
  tényeknek. Ezen felül önmagában a cikk "Polimeriáda" címe is gúnyos
  jellegű. Ennek folytán a cikk címe, tartalma és a nem megfelelő
  adatokból levont következtetések alkalmasak arra, hogy a Polimer által
  termelt magnószalagokról, de általában a szövetkezet többi termékéről
  a szakmai és vevő körökben kialakult jó hírnevünket lerontsák. Kérem
  Főszerkesztő Úr 8 napon belüli  válaszát  arról,  hogy  velünk
  egyetértésben  elkészítendő  szövegű  helyreigazító  nyilatkozatot
  közzétesz-e a lapban? Amennyiben 8 napon belül egyetértő választ nem
  kapnánk, kénytelenek leszünk a  PTK.  79.  paragrafusa  alapján
  helyreigazító cikk közzététele iránt eljárást indítani. Kiss László,
  elnök


    Válaszunk ez volt:


    Igen Tisztelt Elnök Elvtárs,

    némi csodálkozással vettem kézhez január 20-án feladott levelét.
  Ebben Ön azt írja, hogy magazinunk 10.  számában  "a  Polimer
  magnószalagokról közölt adatok és paraméterek nem felelnek meg a
  tényeknek", s arra szólít fel, hogy Önökkel közösen fogalmazzak meg
  egy helyreigazító nyilatkozatot. Leveléből arra kell következtetnem,
  hogy vagy Ön nincs tisztában  a  jogszabállyal,  vagy  énrólam
  feltételezi,  hogy  nem  vagyok  tisztában  vele.  Bármiféle
  helyreigazításnak van egy elengedhetetlen feltétele: az, hogy tudjuk,
  mit és miért kell helyreigazítanunk. Sajnos, az Ön leveléből ez nem
  derül ki. Kérem tehát,  szíveskedjék  tájékoztatni,  hogy  mely
  adatainkat, diagramjainkat, állításainkat tartják tévesnek; hogy ezek
  az adatok, diagramok és állítások miben tévesek, és egyáltalán: hogy
  Önök szerint mi az igazság. Egészen természetes, hogy mindezt szó
  szerint közölni fogjuk a Hifi Magazin következő számában: Hogy mi mit
  válaszolunk rá, az nyilván attól függ, hogy érvelésüket (amelyet még
  nem ismerek) mennyire tartjuk meggyőzőnek. Tisztelettel:  Darvas
  László, szerkesztő.


    3. Ígéretével ellentétben, a Polimer Szövetkezet nem ellenünk
  indított pert, hanem a szerkesztőségünk mögött álló jogi személy, a
  Lapkiadó Vállalat ellen, a szövetkezet jó hírnevének megsértése miatt.
  A kereset szerint - egyéb okokon kívül - azért választották ezt az
  utat, mert "A szerkesztő válaszában a megbeszélés útján való békés
  megoldás elől elzárkózott, sőt levelében ismételten gúnyos, sértő
  hangot használ" A keresetet arra alapítják, hogy: "A cikkben közölt
  mérési adatok és az azokból levont következtetés, valamint a cikk
  gúnyos hangja - ami a címben és a záró mondatban mutatkozik meg
  leginkább - alkalmas arra, hogy szövetkezetünk jó hírnevét mind a
  belföldi, mind a külföldi piacon rontsa." Egy további kitétel a
  keresetlevélből: "Népgazdasági szempontból is helytelen a cikk hangja,
  mely termékeink hitelét rontja, mert mint  a  cikk  is  írja,
  szövetkezetünk az egyetlen hazai gyártó, így tevékenységünk jelentős
  nyugati importot vált ki, és ezzel a devizagazdálkodás érdekeit
  szolgálja. A cikk azonban arra inspirálja a vásárlót, hogy ne a hazai,
  hanem a nyugati import magnószalagot vásárolja,  sőt  ronthatja
  szövetkezetünk  exportlehetőségeit  is,  és  ezzel  az  ország
  devizabevételeit csökkenti." Végül is azt kéri a bíróságtól, hogy
  "állapítsa meg a jogsértés megtörténtét; tiltsa el az alperest a
  további jogsértéstől; kötelezze az alperest, hogy megfelelő módon,
  nyilvánosság előtt adjon elégtételt, pl. azzal, hogy az ítéletet
  rövidített formában tegye közzé lapjában."

    4. A szerkesztők védekezését nem idézzük: valamennyi érvük benne
  foglaltatik előző cikkeikben, illetve

    5. a bíróság ítéletében, amely a Polimer Szövetkezet keresetét
  elutasítja:


    "A bíróság megállapítása szerint az alperes nem sértette meg a
  Ptk. 84. paragrafusában  foglaltakat,  mivel  műszaki  adatokkal
  bizonyítottan megfelelő szakemberek által elvégzett mérési eredmények
  alapján vonta le következtetéseit." Majd:

    "...Mindezekre figyelemmel a bíróság megállapítása szerint, a
  műszaki adatok és mérések alapján levont  következtetés  joggal
  állíthatta, hogy jelenleg a felperes által gyártott szalagok minősége
  miatt azok iránt bizalommal a vevő nem lehet. Az a körülmény, hogy egy
  részben ismeretterjesztő, részben tájékoztató jellegű lap egy-egy
  minőségi hibás termékre a figyelmet felhívja, kizárólag a fogyasztók
  védelme érdekében történik, valamint azért, hogy ezzel is a gyártót a
  minőség javítására ösztönözze."


    6. A Polimer Szövetkezet fellebbezett az ítélet  ellen.  A
  Legfelsőbb Bíróság műszaki szakértőt kért fel, hogy minden oldalról
  tisztán láthassa az ügyet. Idézünk a szakvéleményből:


    "...A minőségi követelmények és a rendeltetésszerű használhatóság
  összefüggését a felhasználás célja és a használó minőségi igényei
  szabják  meg.  Magnószalagot  rendeltetésszerűen  hangrögzítésre
  használunk, ez azonban a használat olyan széles skáláját foglalja
  magába, hogy abba a legsilányabbtól a legkiválóbb minőségű magnószalag
  is belefér. Igényes zenei felvételek készítésére - és a Hifi Magazin
  olvasói a szalagot erre a célra kívánják használni - az olyan
  szalagjellemző(k)ben jelentkező hiányosság, amely az átviteli minőség
  hallható romlását eredményezi, a rendeltetésszerű használhatóságot
  korlátozza, hátrányosan befolyásolja. Az, hogy  mi  a  hallható
  minőségromlás egy adott jellemző vagy jellemzőcsoport esetén, mindig
  vitatott volt és vitatott marad, hiszen a megítélés szubjektív, függ a
  megítélő hallásától, megítélési gyakorlatától, de függ attól  a
  »mérőjeltől«, műsortól is, amelyet a megítéléshez használunk. Említést
  érdemel itt az az ismert körülmény is, hogy az átviteli jellemzők
  időbeli, egy felvételen belüli változása általában zavaróbb, mint
  ugyanazon jellemző kedvezőtlenebb, de állandó értéke, amelyet az
  emberi agy egy bizonyos mértékig »leszámít«, tudomásul vesz..." Majd:

    "...Az  alperesnél  folytatott  minőségvizsgálatot  szakmai
  szempontból kifogástalannak ítélem meg. A mérési módszerek megfelelnek
  a szabványoknak amennyiben ilyenek vannak -, illetve a szakmai
  gyakorlatnak és, amit alapvető fontosságúnak tartok,  a  szerző
  részletesen ismerteti e módszereket is és a mérési körülményeket is.
  Ily módon az olvasó nem kényszerül a szerző véleményének elfogadására,
  az eredményekből levonhatja saját következtetéseit. Az eredmények
  értékelése  az  igényes  felhasználó  szemszögéből  történik,
  vitathatatlanul igen szigorúan, a kiesések vonatkozásában szigorúbban,
  mint a vonatkozó DIN 45500 BI.9. szabvány.  Ezt  az  eljárást
  megengedhetőnek és elfogadhatónak tartom."


    7. A Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta a Fővárosi  Bíróság
  ítéletét, miszerint a Polimer Szövetkezet keresetét elutasítják. Az
  indoklás szerint a Hifi Magazin "nem közölt valótlan adatokat", és
  "annak megállapítására sincs kellő alap, hogy a mérési eredményeket
  feltáró cikk a hozzá fűzött értékeléssel a való tényeket hamis színben
  tünteti fel".

                   §

    A Hifi Magazin első peres ügye 1983. november 3-án kezdődött, és
  1985. február 15-én fejeződött be.