Hanglemezív                 Rovatvezető:
                Wilheim András

                   *

  Számvetés

    Négy évvel ezelőtti írásomat lapoztam fel újra (a Hifi Magazin 6.
  számában), mellyel az új formában jelentkező Hanglemezívet bocsátottam
  útjára. Az olvasó, persze, joggal vélheti magánügynek a kritikus
  efféle múltbamerengését, végtére is őt a kritikusnak ítéletei, nem
  pedig személyes gondjai érdeklik. Mégsem érzem feleslegesnek, hogy
  erről is írjak egyszer. Időről időre talán nem hiábavaló emlékeztetni
  az olvasót azokra a körülményekre, amelyek között a kritika készül,
  hiszen a körülmények nem kis mértékben meghatározói magának  a
  kritikának.
    Négy évvel ezelőtt inkább csak sejtettem, mint tudtam, hogy milyen
  gondokkal  kell  majd  megküzdenem  többé-kevésbé  rendszeres
  hanglemezkritikusi tevékenységem során. Újraolvasva a négy évvel
  ezelőtti sorokat, úgy látom, hogy a realitásokkal tisztában voltam. A
  helyzetet kissé pesszimistán mértem fel, de nem láttam túlságosan
  sötétnek. A magyarországi hanglemezkritika lehetőségei és feladatai
  valóban mérsékeltek, valóban nincs tájékoztató-orientáló funkciója,
  nem irányíthat ízlést; a kritikus aligha kínálhat új szempontokat a
  hallgatónak, a vásárlónak. Közelebbről  megismerkedvén  a  hazai
  hanglemezpiacot szinte kizárólagosan ellátó Hungaroton helyzetével,
  gondjaival, meglehetősen szűkösnek mondható lehetőségeivel, a kritikus
  mind megértőbbé válik, s ha ítéletét nem befolyásolják is azok a
  járulékos információk, amelyeket akár csak azáltal is összegyűjtött,
  hogy évek óta figyelte a repertoár alakulását, a különböző előadók
  foglalkoztatottságának mértékét stb., figyelmének s szemléletének
  frissessége mindenképpen mérséklődik.
    Azt hiszem, ez az egyedüli, amit nem tudtam hanglemezkritikusi
  munkám megkezdésekor. Rendszeres kritikusi gyakorlat  híján  nem
  ismerhettem ezt a nagyonis laposnak tetsző igazságot: ahhoz, hogy
  zenei produkcióról írni lehessen, elsősorban is  érdekes  zenei
  produkciók kellenek. Olyanok, amelyek arra késztetnek, hogy újra meg
  újra szembenézzünk a mégoly ismert művekkel is, hogy kedvet érezzünk
  egy-egy előadó korábbi lemezeinek ismételt meghallgatására (hogy
  folyamatában érzékeljük megtett útját, s esetleg revidiáljuk  a
  korábban róla alkotott képünket). Hogy  olyan  interpretációkkal
  találkozzunk, amelyek  valóban  érdemesek  az  elemzésre.  Olyan
  felvételekkel, amelyeket az ember legalább másodszor is meg szeretne
  hallgatni. Visszanézve az elmúlt évek termésére, egyáltalán nem jóleső
  érzéssel kell bevallanom: kevés ilyen akadt.
    Nem mintha nem tudnék felsorolni számos, valóban kitűnő produkciót
  talán nem szerénytelenség, ha éppen e  Hanglemezíven  megjelent
  recenziókra is hivatkozom. Vannak tehát jó, sőt, kitűnő magyar
  hanglemezek, vagy magyar hanglemezen hozzáférhető kitűnő külföldi
  produkciók - ám e néhány év múltával mégis úgy érzem: a kör bezárult.
  Vannak előadók, akiknek minden újabb felvétele esemény, s vannak
  felvételek, amelyeket még a legraffináltabban válogatott műsoranyag
  sem tesz azzá. Vannak szerzők, akiknek műveit még a  gyarlóbb
  előadásban is érdemes meghallgatni, s vannak klasszikusok, amelyeknek
  felvételét még a repertoár réseinek betömésére irányuló kísérlet sem
  tud indokolni hazai hangfelvételen.
    S ebben áll a hanglemezkritikus egyik legnagyobb dilemmája:
  hányszor lehet, hányszor kell mindezt elmondani? Érdekli-e az olvasót,
  ha valakinek az előadásáról a kritikus sokadszorra is elmondja, hogy
  mit tart értékének, vagy, most a túlsó oldalról nézve: meddig van
  hitele, sőt elhitető ereje a kritikus ismételt dicséretének? Vagy
  hányszor érdemes elmondani valamiről, hogy rossz? Hányszor kell leróni
  a nem túl jelentős, ám becsületes produkciók előtt a tiszteletkört? S
  hányszor kell valamit említetlenül hagyni ahhoz, hogy kiderüljön; a
  kritikusnak nincs rá szava sem?
    Magyar hanglemezfelvételek  kritikusaként  csaknem  lehetetlen
  elfogulatlannak maradni, pontosabban: nehéz annyira sokoldalú kritikai
  véleményt alkotni, hogy ne érhessen a vád, hogy elfogult vagyok. Ám
  szemlézze valaki rendszeresen akár az összes magyar hanglemezt,
  preferenciái csakhamar kiderülnek, ízlése megmutatkozik, hiszen a
  Hungaroton hanglemezein szereplő művészek száma (a jól átgondolt
  foglalkoztatási tervnek is megfelelően) véges. Egy művész  vagy
  művészegyüttes stílusa, teljesítménye nemigen változik ugrásszerűen, a
  felfedezés öröme pedig ritkán adatik meg a kritikusnak.
    Nem kerülhetem meg a kérdést: kinek  s  miért  íródik  ma
  hanglemezkritika Magyarországon? Közvetlen célja ugyanis aligha lehet.
  A vásárlót csak kevéssé orientálhatja, hiszen a jóra rábeszélni csak
  keveseket kell, s ha mindennek megmutatja a  fonákját  (olykor
  katasztrofális hibáit), azzal sem segíti egy valódi értékeket szem
  előtt tartó hanglemezkultúra kialakulását.  A  felvételi  tervek
  egyenetlenségeit, olykor anomáliáit  -  egyes  extrém  esetektől
  eltekintve - a Hungaroton sem a kritikustól fogja megtudni; nem az
  udvariasság mondatja velem, hogy a magyar hanglemezcég kihasználja
  lehetőségeinek maximumát. A miért kérdésére, azt hiszem, ki-ki csak
  nagyon is személyes választ adhat. Bizonyára senki nem kezdett még úgy
  kritikusi munkába, hogy ne reménykedett volna: ítéletei révén valami
  változhat, javulhat. Reményeinkben rendre csalatkozván, számos utat
  választhatunk,  vérmérsékletünktől,  elszántságunktól  s  szűkebb
  szakterületünktől is függően.
    A magam válasza előtt talán megbocsátja az olvasó, ha teszek még
  egy rövid, személyes kitérőt, hiszen enélkül valószínűleg még az sem
  érthető, miért kívánkoztak éppen most papírra a föntebb olvasható
  sorok. Az elmúlt év utolsó négy hónapjában New Yorkban tartózkodva,
  legalább a lemezboltok kínálatának  megismeréséig  jutva,  képet
  alkothattam magamnak a világ hanglemeztermelésének elképzelhetetlen
  dimenzióiról - s e hihetetlen kínálat állandó hozzáférhetőségéről.
  Nincs a zeneirodalomnak olyan, valamennyire is érdemes alkotása,
  amelyet ne lehetne több felvételen is megvásárolni - s ez alól még a
  kuriózumok sem kivételek. Akkora mennyiségű hallgatnivaló gyűlt össze
  az elmúlt évtizedek során - a ma már muzeálisnak számító felvételektől
  a legkorszerűbb technika kínálta csodákig -, hogy nincs hallgató, aki
  a maga erejéből akár csak tájékozódni is tudna a rengetegben. Nincs
  könnyebb helyzetben a "professzionalista hallgató": a kritikus sem.
  Neki is le kell mondani arról, hogy mindent megismerjen, hogy legyen
  ideje elmélyedni egy-egy produkcióban;  neki  is  segédeszközre,
  katalógusokra, más kritikusok konszenzusára kell  bíznia  magát;
  szakosodnia kell műfajokra, korokra, előadókra, hangszerekre.
    Meglehetősen reménytelen műfaj tehát a hanglemezkritika. Maga a
  médium fejlődött odáig, hogy szinte  lehetetlenné,  s  bizonyos
  értelemben feleslegessé is teszi az eddigi, a hagyományos kritikusi
  magatartást. Most  úgy  látom,  hogy  számomra  a  lemezkritika
  (pontosabban: a hanglemezen hozzáférhető zenei produkcióról való írás)
  különleges műfajokba torkollik. A lemez csak apropója valaminek,
  valami zenéről való közlendőnek, amelynek elmondására a  szinte
  véletlenül kapott lemez ad alkalmat.
    Számomra is kérdés, hogy meddig lehet érdekes  az  effajta
  szemlézés, meddig érezhetem úgy, hogy a lemezekre fordított figyelem
  gyarapítja ismereteimet, s az így megszerzett tudás hasznára lehet
  másnak, az olvasónak is. Azt  hiszem,  nincs  is  racionálisan
  megfogalmazható határ. Nincsenek fokozatok. Egyedül csak az egyén (a
  kritikus) tűrőképessége számít: meddig képes rá, hogy olykor füle és
  ízlése ellen is merényletet kövessen el egy-egy minősíthetetlen
  produkció meghallgatásával, kiválogatandó azt a keveset,  amiért
  érdemes lemezt hallgatni. Előbb vagy utóbb átlépve ezt a küszöböt, a
  kritikus - ha őszinte saját magához, s komolyan veszi ítéleteit - el
  kell jusson odáig, hogy előnyben részesíti majd a kotta  néma
  olvasását, és ahelyett, hogy előadásokat hallgatna, létrehozza saját,
  néma interpretációját. E ponton mindegy már, hogy túlkínálat van az
  egyik piacon, a másikon pedig aggasztó szűkösség. Sem válogatni, sem
  változtatni nem lehet.

                                   W. A.


  Fesztiválzenekar - másodszor


    Franz Schubert: VIII. (h-moll) szimfónia D. 759 "Befejezetlen";
    III. (D-dúr) szimfónia D. 200

    Budapesti Fesztiválzenekar
    Vezényel: Fischer Iván
    SLPD 12616

  

    Vitáktól, indulatoktól oly kevéssé borzolt zenei életünkben hosszú
  idő óta az első esemény, amely valóban megosztotta a közvéleményt, a
  Budapesti Fesztiválzenekar megalakulása volt. A zenekar létrehozásának
  feltételezhető okát, a viták egy-egy lényegesebbnek tetsző pontját (s
  fenntartásaimat is) felsoroltam már a zenekar első lemezfelvételének
  recenzeálásakor. Akkor sok mindent hajlamos voltam annak a számlájára
  írni, hogy a lemez hangversenyfelvétel volt: bizonyos megoldások
  esetlegességét azzal menthettem, hogy korrekcióra  nemigen  volt
  lehetőség. Az együttes dicséretére szól, hogy technikai gyarlóság oly
  kevés akadt, hogy említeni sem kívánkozott - ilyen biztonsággal játszó
  magyar együttes nem szerepelt még hazai hanglemezen.
    A most megjelentetett Schubert-lemezt  azonban  már  valóban
  mértékadó produkciónak kell tekinteni. Stúdióban készült, valóban egy
  definitív lemezinterpretáció igényével. Sajnos,  a  lemezen  nem
  tüntették fel, mikor, a zenekar történetének melyik stádiumában
  készültek a felvételek - aki csak valamennyire is követte a zenekar
  történetét, tudja, hogy a Fesztiválzenekar összetétele többször is
  változott. Nem lenne érdektelen néhány év múlva, a lemezek s a
  koncertfelvételek  alapján  követni  a  zenekar  "szerkezetének"
  változását.
    A zenekari játék ezen a lemezen is korrekt.  Az  intenzív
  próbamunka, úgy látszik, képes fölkelteni a muzsikusokban azt a
  figyelmi állapotot, hogy tekintettel legyenek egymásra, hogy az
  együttjáték zökkenőmentes vagy legalábbis fegyelmezett legyen. A
  szólamok önmagukban is egységesek, a belépések többnyire pontosak, a
  zenekari összjáték folyamatos. A koncertlemezhez képest azonban sokkal
  árulkodóbban érezhető, hogy ad hoc együttesről van szó; hogy ennek a
  zenekarnak bizony nincs stílusa. Meggyőződésem, hogy soha nem is lesz,
  mert nem lehet. S hogy miért nem, ennek szerintem két  döntő
  összetevője van. (Túlságosan is messzire vezetne, ha a legalapvetőbb
  problémákat kezdeném sorolni:  a  zenekari  kultúra  világszerte
  tapasztalható hanyatlását, vagy a hazai hangszeres és zenekari képzés
  kilátástalan helyzetét stb. - maradjunk most csupán a leggyakorlatibb
  két faktornál.)
    A zenekarépítés évekig, évtizedekig tartó folyamatos, aprólékos,
  szervesen  alakuló  munka.  Az  egy-egy  nagy  zenekart  szinte
  stílusjegyként jellemző hangzást lehetetlen egyik pillanatról  a
  másikra kiépíteni. Olyan készségek lassú kialakításáról van szó,
  amelyek már nem is a tudás, hanem a reflexek birodalmába tartoznak. A
  fúvóshangszereknek pontosan érezniük kell, hogy miként változtatják
  meg a hangzásképet, ha a vonósokkal együtt játszanak, milyen arányban
  változik a hangzás, ha vonóskar váltakozik fúvósokkal és így tovább.
  Ugyanez érvényes az intonációs biztonságra, sőt - a karmestertől
  függetlenül is! - még egy-egy agogikus lekerekítés mikéntjére is.
  Közel száz embernek kell ismernie, kitalálnia, követnie a másik
  gondolatait, mégpedig alázattal és fegyelmezettséggel, hogy egyéni
  elgondolásait  alávesse  az  irányító  szándéknak,  a  karmester
  elképzeléseinek. Nos, a Budapesti  Fesztiválzenekar  játéka  nem
  örvendeztet meg a játéknak ezzel a szinte bőr alatti biztonságával. A
  hangzás összeérleletlen, az együttjáték nyers. Mintha egy remekmű
  reprodukcióját egy puzzle építőköveiből raknánk ki: fölismerhető ugyan
  a kép, a darabok is helyesen illeszkednek, ám az illesztések vonalai
  eltüntethetetlenek, figyelmünk  minduntalan  fönnakad  egy  olyan
  rácsozaton, amely bizony  a  műalkotás  vonalrendszerénél  jóval
  erőteljesebbnek, szembeötlőbbnek mutatkozik. Elképzelhetőnek tartom,
  persze, hogy vannak művek, s vannak szerencsés pillanatok, amikor az
  együttes efféle "illeszkedési" problémái kevésbé látványosak -, ám
  éppen Schubert szimfóniái: nem az a terep. Itt abban bízni, hogy
  valami majdcsak sikeredik belőle: öncsalás.
    Amiatt, hogy e két Schubert-szimfónia megszólaltatásakor a zenekar
  nem tudott felülemelkedni önmagán, nem kis mértékben a karmester is
  hibáztatható. Nem tudom, Fischer Iván valóban fölmérte-é, hogy mire
  vállalkozott e két kompozíció lemezrevezénylésekor. Valószínű, hogy
  műsorválasztásában az a "pedagógiai szempont" is szerepet kapott, hogy
  e művek zenekari játék tekintetében nem tűnnek igazán "nehéznek", s a
  "Befejezetlen" szimfóniát (akár a bemutatkozó  lemezen  hallható
  Mozartot) mindenki ismeri. Úgy tűnhetett, hogy több időt s energiát
  fordíthat  a  zenekar  alapiskolázottságának  növelésére,  s  az
  interpretáció majd mintegy ajándékként jelenik meg, a technikai
  perfekció bizonyos szintjének elérésekor... Kétségtelen;  Fischer
  vezénylése fenntartja a játék biztonságának érzetét, összefogja a
  zenekart. Az együttes munka során bizonyosan volt figyelme arra, hogy
  megkövetelje zenészeitől azt a precizitást, ami a zenekari játék
  alapja. Egy ponton azonban az egész produkció kicsúszott a kezéből
  (néha technikai értelemben is, amikor hirtelen, bizonyára szándéka
  ellenére, megszalad a tempó), nem jött létre előadás: számomra e két
  Schubert-szimfónia ezen a lemezen zenei szempontból  tökéletesen
  érdektelen. Rengeteg fontos dolog hiányzik ebből az előadásból.
  Hiányzik a Schubert-stílusnak számos olyan eleme, amely még mindig
  csak feltétele az interpretációnak: egy-egy dallamvonal megformálása,
  sőt egy-egy hang igazi jelentőségének  megteremtése,  formájának
  kialakítása. (Mint például a h-moll  szimfónia  első  tételének
  melléktémája előtt...) Biztosra veszem, hogy mindezt Fischer Iván is
  tudja. Szeretném hinni azt is, hogy a próbák során rengeteg szó esett
  éppen ezekről az oly szubtilisnak tetsző, ám elhanyagolhatatlan
  "apróságokról". Meglehet, a karmester azt várta, hogy zenekara szinte
  magától "hozza" majd mindezt - úgy ahogy a világ nagy együttesei
  szinte eszközként tudják, s a karmesternek csak arra kell gondolnia,
  milyen mértékben alkalmazza ezt az eszközt. Mivel a  Budapesti
  Fesztiválzenekar játékában e finomságoknak nincs kialakult módszere,
  hagyománya, Fischer Ivánnak szinte didaktikusan kellett előidéznie
  őket csak ekként tudom magyarázni a formák, a dallamok  merev
  túltagoltságát. E túlságosan is merev  cezúrák  ellensúlyozására
  Fischernek csupán egyetlen eszköze maradt, az, hogy minden áron
  fenntartsa a tempó folyamatosságát. Ez végső fokon az előadás egyfajta
  lélektelenségét eredményezte: mintha soha nem lenne ideje egyetlen
  fordulatnak,  tematikus  mozzanatnak  arra,  hogy  betöltse  a
  rendelkezésére álló teret. Ha elfogadom is, hogy Fischer  Iván
  elgondolása szerint a h-moll szimfónia második tételének ez a helyes
  tempója, ebben a megvalósításban csakis valamiféle  indokolatlan
  hajszoltságot érzek ki belőle.
    Nem szeretnék igazságtalan lenni Fischer Ivánhoz; fontosnak tartom
  leszögezni, hogy karmesteri teljesítményéről e lemez alapján nem lehet
  véleményt formálni. Ez a produkció nem jutott el az előkészületnek
  addig a stádiumáig, amelyben az interpretáció kimunkálásának kellett
  volna elkezdődnie. Ahhoz, hogy föl lehessen mérni: Fischer Iván hol
  tart ma Schubert zenéjének megértésében, mi a szándéka vele, s mi az,
  amit ebből át tudna adni a hallgatónak - ehhez olyan együttessel
  kellene meghallgatni őt, amelynek nem a próbamunka során  kell
  együttessé szerveződnie, mert már régen az. A zenekarnevelés, a
  betanítás beláthatatlanul nehéz munka, s mint látható, még ideális
  körülmények s a legjobb szándék mellett is áldozatául eshet a
  karmesteri produkció.
    Hálátlan szerep volna jóslásokba bocsátkozni, milyen jövő vár a
  Budapesti Fesztiválzenekarra, hogyan sikerülnek újabb lemezprodukciói,
  mire lesz képes karmestere. Akkumulálódik-e a munkába fektetett
  energia a mindenkori újrakezdésekkor, megőrződik-e valami az alkalmi
  produkciók során elért színvonalból - vagy  valóban  mindig  a
  nullpontról  kell  indítani?  Szóbeszéden  alapuló  információkra
  hivatkozni nem illik, de tudjuk: a zenekar (adminisztratív) jövője
  biztosítottnak látszik. S ha ez a "precedens" érdekesnek tűnhetik is
  korunk történésze számára, aki megrajzolja majd a magyar zenekari
  kultúra állapotát a nyolcvanas években, bennünket most csupán annyi
  érdekeljen,  hogy  vannak-e  művészi  perspektívái  a  Budapesti
  Fesztiválzenekarnak. Két lemez s néhány hangverseny után elsietett
  lenne még a válasz, nehezen indokolható a sejtés. Hírlik: hamarosan új
  lemezek készülnek - a kritikus pedig nem zárkózhatik el e kihívás
  elől.

                                   W. A.


    Muzio Clementi: Zongoraszonáták
    (C-dúr, Op. 37 No. 1;
    D-dúr, Op. 25 No. 6;
    Esz-dúr, Op. 23 No. 3;
    G-dúr, Op. 37 No. 2)

    Failoni Donatella - zongora
    SLPX 12550

  

    Clementi muzsikájáról a mai hallgatónak kevés tudomása van. A
  történész is jobbára csak életrajzi tényeket ismer, a szakirodalomban
  tájékozódva pedig megtanulja Clementi szonátáinak  műfajtörténeti
  jelentőségét. A kezdő zongoranövendék is találkozik Clementi nevével,
  de ezt az ismerkedést korántsem lehet emlékezetes zenei élménynek
  nevezni;  a  memória  mélyére  süllyedt  korai  zongoraleckékben
  összemosódnak még az elsőrangú remekművek  is,  nem  csupán  a
  Clementi-szonatinák, Czerny- és Bertini-etűdök.
    Ha az ember nem érez is erős késztetést egy, a mostanihoz hasonló
  lemez hallatán, hogy  alaposan  megismerje  egy  Clementi-rangú,
  igazságtalanul mellőzött szerző munkásságát, egy-egy pillanatra el
  kell gondolkodjék korok és ítéletek viszonylagosságán, kényelmességén,
  az értékelés automatizmusán. Mert bizony e Clementi-szonáták jóval
  többek leporolt zenetörténeti relikviáknál. Mozarttal, Beethovennel
  hasonlítgatni nem csupán igazságtalan, hanem  felesleges  is  -
  természetesen nem tartoznak azonos súlycsoportba. De Clementinek is
  minden megoldása eredeti, abban az értelemben, hogy csak egyetlen mű
  egyetlen helyére érvényes - kliséként már nem vihető tovább egy másik
  műre. Legföljebb a megoldás nem oly gazdag, nem foglal össze annyi
  szálat, mint a legnagyobbak egy-egy döntő pillanatra. A zenei anyag
  sem oly nemes, esetenként könnyebben kiszámítható, és nem attól lesz
  magától-értetődő, hogy nem is állhatna ott más, hasonló motívum, hanem
  attól, hogy ismerősen cseng: hogy közvetlenebbül táplálkozik  a
  köznyelvi fordulatokból, mint az elsőrangú mesterművek. Clementinél
  is, mint a kismestereknél általában, kevésbé tűnnek szerkezetileg is
  indokoltnak az egyes megoldások. A stílus ornamentálisabb jellegű.
    Failoni Donatella szerencsés kézzel válogatta össze lemeze műsorát
  - annak megítélésére persze csak kevesen vállalkozhatnának, hogy
  mennyire reprezentatív képet nyújt ez a négy mű Clementi teljes
  szonátaterméséről. Az előadói produkció egyenletes, megbízható, ha nem
  is makulátlan. Nem eléggé érzékeny ez a zongorázás, eszközei nem
  eléggé  változatosak,  könnyen  tipizálhatók.  Időnként  egy-egy
  ellenőrizetlenül becsúszott rossz hangsúly zavar, néha a formálás
  sikkad  el  a  technikai  üzembiztosság  érdekében.  Kicsit
  illusztrációszerűen szólnak ezek a szonáták. Mintha az analitikus
  elmélyültség hiányoznék ebből az előadásból.
    Nem tudom, az előadók mennyire mérik fel, milyen nehéz feladatra
  vállalkoznak a Clementihez hasonló zenetörténeti érdekességek műsorra
  tűzésével. Minden szerző stílusát külön meg kell tanulni, ki kell
  ismerni gondolkodásmódját, megoldásainak hierarchiáját, tudni jellemző
  fordulatait s megállapítani tudni, hogy mi számít nála kivételesnek.
  Kétségtelen, hogy e munkában segíthetnek más szerzőktől ismerős
  stiláris analógiák, bár meglehet, hogy az egyes alkotóelemek súlya,
  jelentősége, gyakorisága más és más a különböző szerzők műveiben. Az
  interpretáció kidolgozásakor tehát nem a nagy mesterek művei adhatnak
  mintát, sokkal inkább annak az elsajátítási módnak a felidézése,
  módszertani hasznosítása, ahogyan az ember tanulóévei során (s azután
  is) "beletanul" Bach, Mozart s más mesterek világába.
    Korántsem könnyű, s egyáltalán nem lebecsülhető feladat tehát
  például Clementi szonátáinak megszólaltatása. Mind zeneileg, mind
  technikailag rengeteg bennük az idegenszerű elem. Idegenszerűségüket
  csak fokozza összerakásuk módszerének szokatlan volta, nem is szólva a
  zongorafaktúra váratlan megoldásairól. Failoni Donatella dicséretes
  felfedezőkedvvel  vállalkozik  alig  játszott,  elfeledett  művek
  megszólaltatására,  mint  ezt  múltkori  Cimarosa-,  s  mostani
  Clementi-lemeze is bizonyítja. Játéka érvényes képet ad e szerzőkről s
  darabokról, a lemezek repertoárértéke vitán felül áll, meggyőződésem
  azonban, hogy e rangos művekben jóval több van még, mint amennyit az
  előadás felszínre hoz. Számomra Clementi érdekesebb szerző, mint
  amilyennek ebből az előadásból megismerszik.  Meglehet:  Failoni
  Donatellának többet kellene kockáztatnia játéka során, vállalnia
  radikálisabb, szélsőségesebb megoldásokat is. Megmutatni  valamit
  abból, hogy számára művészileg mit jelent egy másoknak kevéssé fontos
  komponista. Hiszen nem csupán a zenélésnek, hanem a műsorválasztásnak
  is van (vagy kellene lennie) egy olyan tényezőjének, amelyre nincs
  indoklás.

                                   W. A.


    Bartók Béla:
    27 egyneműkar

    Győri Leánykar Vezényel: Szabó Miklós

  

    Vannak Bartók életművében olyan kompozíciók, amelyek még ha
  elsőrangú remekművek is, sohasem válhatnak a világ közkincsévé. Még ha
  a legtöbb jóindulatot s energiát áldozza is rájuk a legrangosabb
  külföldi előadó, van e műveknek egy olyan rétege, amelyet nem tudhat
  megközelíteni - s ugyanez motiválja, bár kisebb mértékben, a külföldi
  hallgatóság érdeklődését is. A magyar szövegre készült  vokális
  kompozíciókról van szó, amelyekben a nyelv és zene összefüggései
  egészen egyszerűen érthetetlenek a nem magyar anyanyelvű előadó
  számára. Jóval többről van ugyanis szó, mint az iskolás értelemben
  vett prozódiáról, amelynek szabályai, szabályosságai, trükkjei talán
  még megtanulhatók volnának. Az az érzékeny kölcsönviszony azonban,
  amely Bartók művészetében jön létre szó és zene között, valóban: alig
  tanítható, alig magyarázható. Korántsem állítom ezzel azt, hogy
  Mozart, Schubert, Schumann vagy Verdi prozódiája egyszerűbb volna,
  hogy azokban kevésbé függene össze szöveg és muzsika - mégis, az ő
  műveiket nem választja el a hallgatóságtól egy áttörhetetlennek tűnő
  fal. Bartók magyar prozódiája azonban szinte a magyar nyelvi közösség
  "magánügye". Sem a kórusművek, sem a népdalfeldolgozások, de még a
  Kékszakállú vagy a Cantana profana sem lehetnek oly magától értetődőek
  egy külföldi előadó számára, mint amennyire az szükséges lenne ahhoz,
  hogy érdemben foglalkozhassék a művek zenei problematikájával.
    A huszonhét gyermek- és  nőikar  is  csak  magyar  előadók
  megszólaltatásában  jelenhet  meg  a  közönség  előtt  oly
  természetességgel, hogy a zenei produkciót valóban meg lehessen
  ítélni. (Abban is lehet valami, hogy az idegen ajkú hallgató fölismeri
  egy magyar kórus előadásában az autenticitást, még akkor is, ha az
  előadás színvonala technikai  kívánnivalókat  hagy  maga  után.)
  Nyilvánvaló, hogy a magyar kóruskultúra  kötelessége  Bartók  e
  remekműveit hozzáférhetővé tenni a világ számára, a lehető legjobb
  előadásban, de tudnunk kell, hogy még a legjobb előadással is csak a
  hazai zenei kultúra gazdagszik: e művek a világ számára mindig is
  kuriózumok maradnak.
    Bartók  kórusműveinek  mind  tökéletesebb  megszólaltatására
  törekszik, immár évtizedek óta, Szabó Miklós, a Győri Leánykar
  karnagya. Számos koncerten tűzte már műsorára a teljes ciklust, s
  interpretációja már a második hanglemezen vált hozzáférhetővé (a
  korábbi felvétel a Hungaroton Bartók összkiadásának keretében, SLPX
  1290). Ahhoz, hogy csak valamennyire is felbecsülhessük azt  a
  mérhetetlen energiát, amit e művekre fordított, elegendő megemlíteni,
  hogy minden produkciója szinte új betanulás. Kórusa iskolai kórus
  lévén tagjai rendszeresen cserélődnek, s ha nem hirtelen történik is a
  régi s új tagok cseréje, az interpretáció hagyományáról aligha
  beszélhetünk. Ha jelent is ez némi előnyt Szabó Miklósnak, abban
  legalább, hogy szinte természetszerűleg válik ki kórusából egy-egy
  korábbi interpretációs felfogás feleslegessé vált eleme, az új meg új
  betanítás kezdeti stádiumai valóban szinte aszketikus fegyelmet s
  áldozatkészséget követelnek a karnagytól.
    Bármennyire kézenfekvő volna is, nem  tartom  célravezetőnek
  összehasonlítani a két lemezprodukciót. Nem is lehet összehasonlítani
  őket, mert mindkettő egy-egy betanulás maximumát képviseli. Legföljebb
  Szabó Miklós útját lehetne demonstrálni általuk - akkor viszont meg
  azt nem kerülhetné el a recenzens, hogy elemezni kezdje: vajon melyik
  Győri Leánykar volt a jobb; melyik volt hívebb tolmácsa Szabó Miklós
  akkori, illetve mostani szándékainak. Azt hiszem, az egyedül helyes
  kritikusi magatartás most csakis az új lemezre koncentrálni, s annak
  alapján megfogalmazni: mit nyújt az interpretáció.
    Mindenekelőtt: hiánytalanul megérezteti a hallgatóval a művek
  rangját. Szabó Miklós oly mélyen ismeri már e kompozíciókat, annyira
  pontos képe van róluk, hogy alig bíz valamit a véletlenre. Minden
  ízükben kimunkáltak ezek az  előadások.  Az  intuíció  szerepét
  természetesen nem szabad lekicsinyelni és ha az interpretációnak e
  faktora is kalkulált, nem lehet mentes némi hűvösségtől - a példák
  sorolását csak azért tartom indokolatlannak, mert koncertelőadásokon
  esetleg éppen egy másik művet homályosítana  el  kissé  ez  a
  tökéletességre törekvő megszólaltatásokat mindig kísérő  veszély.
  Szerencsére az előadások többsége valóban hiánytalanul jó. Hadd
  hivatkozzam a Párnás táncdalra, vagy a számomra legemlékezetesebbnek
  tűnő Leánykérőre, amelynek kompozíciója tökéletes világossággal tárul
  föl a hallgató előtt.
    Éppen, mert nem hiszem, hogy Szabó Miklósnak "utolsó szava" volna
  ez a lemez, talán nem felesleges szóvá tenni néhány jellemzőnek tűnő
  megoldatlanságot is - legalábbis olyanokat, amelyek önmagukban talán
  nem  megoldatlanságok,   ám   az   interpretáció   egészében
  kiegyensúlyozatlanságként hatnak.
    Inkább a felvételtechnikát, mint a produkciót jellemzi, hogy
  túlságosan is kiegyenlítettek a szólamok,  szívesebben  hallanék
  szólamszerűbb polifóniát (olyasmit, amilyet a Bánat kezdetén mutat meg
  Szabó Miklós). A darabok  igen  komprimált  szerkesztése  jóval
  határozottabb tagolást is elbírna, mind a nagyformák között, mind az
  ütemek belső periodizációjában. Megítélésem  szerint  például  a
  Huszárnóta csaknem áldozatul esett a minden áron való egységesítési
  szándéknak.) Talán nem is kellene többet tenni, mint óvakodni a tempó
  alaplüktetésének akcentuálásától: a "megnyomott" negyedek, ahelyett
  hogy tájékoztatnának, elfedik mind a folyamatosságot, mind a súlyokat.
    A kórus hangzása szinte mindvégig tökéletesen tiszta, intonációs
  bizonytalanság alig-alig mutatkozik (annál érthetetlenebb számomra,
  hogy miért van belőle aránytalanul több az Elment a madárkában?). Az
  én ízlésem és elképzelésem szerint túlzott a szinkópák második
  tagjának hangsúlyozása (éppen a szinkópák "simasága" tekintetében
  biztos támpontot szolgáltatnak Bartók saját zongorafelvételei). A
  virtuozitás  igénye,  a  sebesség  néha  hajszoltságot  okoz,
  egyszer-egyszer elkapottak a sorvégek - ami szintén a tagolatlanság
  érzetét keltheti. Mindezek azonban inkább csak technikai jellegű
  észrevételek.
    Jobban az interpretáció elevenjébe vág, hogy néha az az érzésem:
  Szabó Miklós nem meri  vállalni  a  darabok  textúraváltásainak
  élességeit. Ahelyett, hogy érvényre juttatná e különbözőségeket, s
  ebből építkezne, ő inkább a közös elemeket keresi meg a darab két
  pillanata között, fölerősíti e  kapcsolatokat,  s  homogenizálni
  igyekszik a teljes tételt. E felfogással azonban nem kritikát, hanem
  egy másik interpretációt kellene szembe állítani.
    S végül a bartóki prozódia kérdéseiről. Meggyőződésem, hogy Szabó
  Miklósnál senki sem tett  többet  Bartók  szöveges  dallamainak
  természetes lejtésű megszólaltatásáért. A lemez túlnyomó részében el
  is fogadom az általa kimért arányokat kotta s beszédritmus között -
  hiszen itt is kinek-kinek ízlése mondja ki a végső szót. Ám mégis úgy
  érzem, egy-egy helyen túlságosan ragaszkodik a kottában rögzített
  ritmusképhez, olyannyira, hogy szinte  hallhatóvá  lesz  az  az
  "ellensúly", amelyet azért kénytelen alkalmazni, nehogy az énekesek
  természetes prozódiai érzéke diadalmaskodjék a (talán csak a Bartók
  népzenei lejegyzéseiből ismerős, bonyolult kottakép elkerülése végett)
  óvatosan leegyszerűsített ritmusképlet fölött. Kórusműben bizonyára
  szinte lehetetlen megvalósítani az agogikának olyasfajta szabadságát,
  amelyet   Bartók   zongorajátékában,   népdalfeldolgozásainak
  megszólaltatásakor lehet megfigyelni, mégis azt hiszem, egy következő
  interpretációs kísérlet során ebbe az irányba kellene megtennie Szabó
  Miklósnak a biztosan nem kockázat nélkül való lépést.
    Igazságtalannak tűnhetik a kritika, ha jelentős felvételről szól,
  s mégis a kívánnivalókat sorolja nagyobb számban. Ám oly kevés
  produkció van, amelyről egyáltalán beszélni, gondolkodni érdemes, hogy
  a valóban jelentős előadás a kritikusból is előhívja a jobbítani
  akarás szándékát. S ha talán eltúlzottnak is tűnik az a reménye, hogy
  megjegyzéseivel segíteni tud, egészen természetes, hogy a puszta
  dicséret helyett azt sorolja fel, ami hiányzik az előadásból. Tudom,
  Szabó Miklós következő Bartók-lemeze nem az én megjegyzéseimtől lesz
  majd jobb - de mindenképpen nagyon szeretném, s nagy örömöt fog majd
  jelenteni számomra is, ha még ennél is jobb lesz.

                                   W. A.


  A zene mindenkié?


    Alábbi esszénk szerzőjét már ismerik a Hanglemezív olvasói.
  Legutóbb (HFM 15.) egy divatos szlogen valóságtartalmára kérdezett rá:
  "Csak tiszta forrásból?" Mostani cikkében egy másik, nem kevésbé
  népszerű jelszó mögé illeszt kérdőjelet. Kézenfekvő módszer. Hiszen
  szlogenekben gazdag nemzet vagyunk.


                   *

    Úgy tűnik, a szokásos kezdeti idegenkedés után az  emberek
  nagyrésze  felismerte,  hogy  gyermekeinek  valamiféle  többletet
  nyújthatnak az ének-zene tagozatos iskolák. Ezek az iskolák már
  válogathatnak is a tanulók között, hiszen a jelentkezők  száma
  tetemesen felülmúlja a férőhelyekét. Kevesen gondolják, hogy némely
  zenészember, énektanár kritikus szemmel nézi e népszerű iskolatípus
  programját, módszerét, és főleg eredményességét.
    Öt évvel ezelőtt Szabó Helga, az ismert gyakorlatvezető tanár
  szenvedélyes hangú cikket publikált a "Muzsika" című újság 1980
  februári számában, "Torzulások a kodályi zenei nevelés általános
  iskolai alkalmazásában" címmel. Ez az írás sok  kollégát  bírt
  állásfoglalásra, az állóvízbe dobott kő számos (bár egyre kisebbedő)
  hullámot keltett. A vita - cseppet sem elmérgesedett formában - a mai
  napig is folydogál, de jobbára csak a szűk szakmai közönség körében.
  Ha jól emlékszem, a tv Stúdió '84 nevű műsorában ősszel közvetített
  riport volt az egyetlen, amely a laikus (de annál érdekeltebb!)
  közönséghez is eljutott. A többség azonban most is csak csodálkozik:
  mi indokolja a vitát, az emelt hangot, hiszen zenetanításunk éppen a
  Kodály-koncepció révén évtizedek óta világhírű. Az átlagember a
  szisztéma egészét tekintve ugyan tájékozatlan, de a jól sikerült
  szlogen mindenkihez eljutott. "A zene mindenkié!" -  hallhatjuk
  gyakran, és úgy tűnhet, a programnak ez a legfontosabb pontja
  napjainkban könnyen teljesülhet.
    Tegyük fel a rózsaszínű szemüveget - mit látunk azon keresztül? A
  mindenki számára kötelező általános iskolában (pláne a most már minden
  nagyobb községben megtalálható zenetagozatosban) rendszeresek  az
  énekórák, és minden gyereknek lehetősége van arra, hogy a zene
  leglényegesebb alapelemeit, a kottaírást  és  -olvasást  játékos
  formában, sokat énekelve megtanulja. Ha mindehhez még hozzászámítjuk,
  hogy az általános iskolákkal párhuzamosan működő állami zeneiskolákban
  jelképes, már-már komolytalan összegű tandíj fejében bárki, aki kedvet
  érez hozzá, megtanulhat zongorázni, hegedülni vagy akár tubázni, akkor
  valóban bízhatunk benne, hogy a felnövekvő generáció  zeneértő,
  értelmes, sokoldalúan művelt és lelkiekben gazdag lesz. Nem véletlen,
  hogy rendszeresen és sokan jönnek fiatal zenetanárok a világ minden
  tájáról,  hogy  valamelyik  bemutatóiskolánkban,  a  helyszínen
  tanulmányozzák a magyar ének-zenetanítási szisztémát, hogy aztán a
  tanulságokat gondosan leszűrve és a módszert saját viszonyaikhoz
  formálva otthon  is  elterjesszék-alkalmazzák.  A  Kodály-iskolák
  külföldön is szaporodnak, ma már minden kontinensen megtalálhatók,
  Kanadától-Japánig...
    Most pedig vegyük le a rózsaszínű szemüveget és lássunk tisztán.
  Az eszme nem érvényesül annyira, amennyire szeretnénk. Kodály ugyan
  arra figyelmeztetett bennünket, miszerint a munka hatalmas lesz, és
  több évtizednek vagy akár egy egész évszázadnak kell eltelnie, mire a
  program teljes egészében megvalósulhat. Ez a száz év nem telt még le,
  de a tendenciát már most is fölmérhetjük.
    A hangversenyek látogatottsága elszomorítóan alacsony. Kevés a
  hangversenyterem, és ha több volna, aligha telne meg estéről estére.
  Az operaházi és zeneakadémiai rendezvényeket évről évre ugyanaz a
  (kétmilliós nagyvároshoz mérten) csekély számú közönség látogatja. A
  komolyzenei hanglemezek eladási statisztikája sem  vall  lelkes,
  zeneszerető tömegekre, e lemezeket csak a könnyűzenei felvételekre
  kirótt "giccsadó" menti meg, ha egyáltalán megmenti. A tizen- és
  huszonéves nemzedék zenei igénytelensége szembeszökő. A kirándulásokon
  népdalt éneklő úttörőnyakkendős gyermeksereg idealisztikus látványa
  pedig ma már csak az énekkönyvek illusztrátorainak ábrándjaiban
  létezik.
    Szabó Helga abban látja a hibák okát, hogy a kodályi elgondolás
  értelmezése, és ennek következtében megvalósítása az idők folyamán
  eltorzult. Ezeket a torzulásokat pontról pontra, nagyon szabatosan
  összegzi. (Gondolatait nem mindenütt szöveghűen, de  szellemében
  hűségesen idézem.)
    1. A tankönyvekben közölt és a tanításhoz felhasznált népdalokat
  pontatlanul adják közre, a szövegeket modernizálták. Elmulasztották
  annak vizsgálatát, hogyan szívódott fel a népdal a műzene remekeibe.
    2. A relatív szolmizációt öncélúan alkalmazzák, jelentőségét
  eltúlozzák. (Ide kapcsolódik egy meghökkentő tapasztalatom: Nagymúltú
  budai gimnázium harmadik osztályában a "Szivárvány havasán" kezdetű,
  gyönyörű, parlando népdalunkat szolmizálva biflázták a 17-18 éves
  kamaszok, anélkül, hogy a szöveghez alkalmazkodó dallam hajlításainak
  szépségéből bármit is felfoghattak volna.)
    3. Kétes művészi értékű, rendelésre készült, "aktuális" szövegű
  dalokat tanítanak, túlságosan nagy számban.
    4. A tanárképzés problematikus. A továbbképzés gyatra. E torz
  jelenségek nagyrészét már a Kodály-Ádám énekeskönyveket (1952-ben)
  felváltó tankönyvsorozatban is  felismerhetjük.  Szabó  Helga  a
  következőkkel fejezi be: "A torzulások és azok romboló hatásának
  felismerése felelősséget ró ránk. Énektanításunk felvirágoztatása csak
  akkor remélhető, ha a torzulásokat kiirtjuk, s Kodály  eredeti
  elgondolásainak hű megvalósítását szorgalmazzuk általános iskolai
  zenei nevelőmunkánk minden területén." Megkönnyebbülten tehetjük le a
  cikket, remélve, hogy a hibák felismerése és a javítószándék hamarosan
  meghozza a maga gyümölcsét. (Azóta már meg is jelent néhány új
  tankönyv, valóban nagyon gazdag és értékes dalanyaggal és sok szép
  műzenei idézettel.) Sajnos, az olvasó számára nyitva marad néhány
  olyan kérdés, amelyre a cikk és az azt követő hozzászólások nem adtak
  választ.
    A  művelt  zenehallgató  tömegek  hiányát,  az  amatőrképzés
  elégtelenségét nem magyarázhatjuk teljes mértékben  azzal,  hogy
  eltorzítottuk a Kodály-koncepciót. Tudni kell, hogy a program első
  megfogalmazásának idején, a század elején nemcsak a tanítási gyakorlat
  volt más, mint ma, hanem az emberek zenei ízlése, sőt  egész
  életformája is eltért a maitól. Olvassuk csak el Kodálynak a Bicinia
  Hungarica elé írt  ajánlását:  "Galántai  népiskola,  mezítlábas
  pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti hangotok cseng felém
  ötven év ködén át. Hajigáló, verekedő, fészekkiszedő, semmitől meg nem
  ijedő, talpig derék fiúk, dalos, táncos, illedelmes, jódolgú lányok:
  hova lettetek?..."
    Úgy van: hová lettek? A mai gyerekek már falun sem fészket
  kiszedni járnak, hanem  karate  szakosztályba,  és  számítógépes
  szakkörbe. Már nem az öregek jóízű mesélését és dalait hallgatják a
  fonóban, hanem a walkman magnót jártukban-keltükben. Igazi zenei
  anyanyelvük - ha van egyáltalán! - már nem a népdal! Mivel a gyerekek
  mégiscsak szeretnek énekelni, a tv-ben, rádióban hallható népszerű,
  fülbemászó dalokat fújják, nagy lelkesedéssel. E  jelenség  oka
  nyilvánvalóan az, hogy az iskola nem tölti be hivatását, nem tudja
  megfelelő irányba terelni a gyerekek zenei ízlését. Sőt: arra sem
  képes, hogy értékes, de azért igazán gyerekeknek való énekanyagot
  tanítson nekik.
    Miért nem énekel a gyerek népdalt? (Merthogy nem énekel, azt
  mindenki tapasztalhatja a saját környezetében.) Igaz, óvodás korú
  gyermekeink még szívesen éneklik játsszák a gyermekdalokat. Ebben az
  életkorban az ének és a játék szorosan összefonódik, az élmény
  komplex. Kisiskolás korában is fennáll még ez az ideális állapot.
  Kinővén aztán a gyermekdal-korszakból, következnek  az  "igazi",
  "felnőtt" népdalok. Eredeti közegüktől, funkciójuktól elválasztva is
  jelentős esztétikai értékeket képviselnének - csakhogy túltengenek a
  tananyagban (más zenének alig marad tere!), s  jelenlétüket  a
  tankönyvekben egyébként sem elsősorban az esztétikai  szempontok
  indokolják...
    Sokat hangoztatott programpont a zenei anyanyelv elsajátítása. Ez
  természetesen a népdalok elemzésével, "élveboncolásával" jár. A gyerek
  megtanulja, mi az a pentaton, a kvintváltás, az új stílusú népdal - és
  közben állandóan szolmizál. A népdalokat szolmizálja. Az atomjaira
  szedett népdal többé már nem is tud összeállni, éneklése semmiféle
  esztétikai élvezetet nem nyújthat. Sikerült eszközzé tenni egy eszköz
  - a szolmizáció - elsajátításához! (Tisztelet az olyan iskoláknak és
  tanároknak, akik gondot fordítanak arra, hogy a gyerek a népdalt ne
  tandalnak érezze és énekelje.)
    A kodályi program megfogalmazásának  idején  még  nem  volt
  kazettásmagnó és LP hanglemez. Hangszeren pedig csak a kiválasztottak
  tanulhattak. Az éneklésre azonban minden embernek, minden gyereknek
  megvolt a lehetősége. A frissen fölfedezett népdalkincs birtokában
  kézenfekvő volt Kodály számára, hogy a népdaléneklés útján igazi zenei
  értékek birtokába juttassa a gyerekeket. A háború után is még egy jó
  darabig ez volt az egyetlen lehetősége sokaknak, hogy  zenéhez
  jussanak. Ámde a helyzet azóta meglehetősen sokat változott; annyit
  bizonyosan, hogy néhány programpont újbóli vizsgálata elkerülhetetlen
  legyen.
    Ma már nem nehéz a zenéhez hozzájutni, akárki, akárhol elérheti a
  neki tetszőt. Gépzene formájában mindenképpen. A többség természetesen
  a divatos, könnyen emészthető, háttérzeneként is használható műfajokat
  részesíti előnyben. A zeneszeretet esztétikai igényesség kérdése,
  márpedig a nagytömegek esztétikai mércéjét a tv, a rádió és a
  populáris sajtó szabja meg. A televízió és a rádió hébe-hóba sugárzott
  komolyzenei ismeretterjesztő (réteg!) műsorai már eleve feltételezik a
  néző intellektuális aktivitását. Ezzel szemben a színes, attraktív
  diszkóműsorok nem tartanak igényt különösebb odafigyelésre - nagyobb
  is a sikerük. Az olyan műsor, amelyik furfangos módon "egy kicsit
  ebből, egy kicsit abból" adagolja a kétféle zenét, megint csak nem
  hajt túl sok hasznot. Nem tudni, kik haragszanak jobban: a könnyűműfaj
  kedvelői, amikor a sodró hangulatú rockszámok sorát megakasztja egy
  gregorián miserészlet - vagy pedig a komolyzene-hivők, amikor Glenn
  Gould Beethoven-játékát lekeverve-elúsztatva, hirtelen nyolcszoros
  hangerővel "jönabrék"!
    És az általános iskolákban  vajon  milyen  módon  próbálják
  meghódítani a nebulókat az igaz ügynek?
    Az első három-négy osztályban szinte  kizárólag  népdalanyag
  szerepel a könyvekben. A repertoárt csak néhány Kodály által írt
  tandal egészíti ki, bizonyos hangközlépések, szolmizációs fordulatok
  gyakorlására. Hangzó zenével, zenekari vagy egyéb hangszeres darabbal
  a gyermek az iskolában tízéves koráig alig találkozhat.
    Az első ún. zenehallgatási órák anyagát is csupán népdalok és
  gyermekdal feldolgozások alkotják. Az alapelv a későbbiekben is az
  marad, hogy csak azt hallgattassuk a gyerekkel, aminek fontosabb
  dallamait ő maga is el tudja énekelni, hiszen így könnyebben megérti a
  zenei elemeket. Ezzel sikerül száműzni az  amúgy  is  kisszámú
  zenehallgatási órákról a legszínesebb virtuóz hangszeres műveket és a
  huszadik századi művek zömét.
    A zenehallgatás először a felső tagozatban nyer valamelyest
  polgárjogot. Ötödik osztályos kortól egészen nyolcadikig a tanórák
  idejének kb. kétharmad része az ének, a maradék egyharmadon osztozik a
  zenehallgatás és az  énekléstől  független  természetű  elméleti
  ismeretek, mint például a zenetörténet. A tanterv még ekkor sem
  figyelemfelkeltő hatás és "látványosság" szerint, vagyis az élmény
  szempontjából csoportosítja a műveket, hanem szigorú kronologikus
  sorrendben adagolja azokat.
    A tíz-tizenegy évesek tehát a komoly elmélyedést, történelmi
  ismereteket és intellektuális hozzáállást igénylő gregoriánok és
  reneszánsz motetták meghallgatásával kezdik. Külön pikantériája az
  ügynek, hogy a motettáról azt tanítják, hogy az latin nyelvű és
  egyházi szövegű vokális mű - ezzel szemben a tankönyv példái között
  csakis magyar nyelvű, gondosan semlegesített (például természetfestő)
  szövegek vagy politikailag aktualizált versek találhatók. A diákok így
  biztosan szert tehetnek, ha nem is történeti áttekintőképességre - de
  némi skizofréniára.
    A XX. századi zenével csak tizennégy évesen, azaz a nyolcadik
  osztályban találkozhatnak gyermekeink. A pop  és  rock  zenéről
  természetesen még ekkor sem esik szó, még esetleges összehasonlítás
  formájában sem. Pedig ez lenne az iskola utolsó esélye arra, hogy
  segítsen a megtanított zeneelméleti  és  esztétikai  ismereteket
  alkalmazni a mindennapos gyakorlatban is. A gyerekeknek ugyanis
  eszükbe sem jut, hogy bármelyik könnyűzenei produktumra is ugyanazok
  az elvonatkoztatott formai és hangnemi szabályok érvényesek, mint
  például a népdalra vagy bármely más zeneműre. Ezért a népdalokat csak
  az iskolában éneklik, korosztályuk divatos dallamait pedig csak
  otthon. Számukra a jó és a rossz fogalma (önálló ítélőképesség híján)
  az "otthoni" és az "iskolai" zenét jelenti. Semmilyen más tantárgyban
  nincs ilyen széles-szakadék az iskolában tanultak és a mindennapos
  gyakorlat között.
    Szerencsére vannak olyan családok is, amelyekben a gyereknek
  lehetősége    nyílik    zenehallgatásra,    lemezhallgatásra,
  együttmuzsikálásra, hangverseny látogatásra.  Ezek  a  szerencsés
  gyerekek ama kiválasztottak, akiknek zenei ízlését sikerülhet idejében
  helyes mederbe terelni. Ők azok, akikből egész zenei  világunk
  építkezik; ők azok, akik hangszeres művészként (vagy egyéb zenei
  pályán) keresik majd kenyerüket, és végül ők azok is, akikkel
  koncerttermeink széksorai alkalmanként megtelnek.
    A mondás azonban nem úgy szól,  hogy  legyen  a  zene  a
  kiválasztottaké! Az iskoláknak az volna a  feladatuk,  hogy  a
  nem-zenehallgató, közönyös gyermekeket is megnyerjék a zenének, a
  Kodály-koncepció segítségével - s nem pedig érdekében.

                                Nagy István


  Low-Fidelity

    Elmélkedés a magyar operakultúráról és a kritikáról, a hatvanas
  évek operafelvételei kapcsán
    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat elismerést érdemlő igyekezettel
  próbálja jóvá tenni mulasztásait, és egymás után hozza forgalomba a
  magyar opera hangdokumentumait. A magyar operaszínpad csillagai 4.
  (1957 és 1974 között készült felvételeket tartalmazó)  albumán,
  valamint a Sevillai borbély és a Manon Lescaut 1960-ból, illetve
  62-ből származó teljes felvételén kívül néhány olyan portrélemez is
  megjelent, amely sokoldalúan mutatja be a "nagy" kiadványok egy-egy
  közreműködőjének művészetét. A kritikus könnyen úgy tesz, mintha egy
  "musée imaginaire" ("imaginárius múzeum") előkelő gazdája volna, aki
  tökéletes műértőként kizárólag a művek abszolút értékét  és  a
  legnagyobb előadásokat hajlandó mértékadónak tekinteni,  miközben
  összeválogatja  a  maga  téren  és  időn  kívül  létesített
  magángyűjteményét, és feljogosítva érzi  magát,  hogy  ebből  a
  perspektívából "megítélje az élőket és a holtakat". De ha saját magát
  és tevékenységét ugyanannak a kultúrának a részeként látja, amelyre
  reflektál, azaz saját státusára is hajlandó rákérdezni, ráadásul ahhoz
  a középgenerációhoz tartozik, amelynek számára a hatvanas évek magyar
  operajátszása nem legenda, hanem eleven, de már mégis bizonyos
  történelmi távolságba került tapasztalat - nos, az ilyen kritikus
  kemény leckét kap ezektől a lemezektől.
    Az alapprobléma, amellyel szemben találja magát, a következő.
  Ezeket  a  kétségkívül  tehetségre  valló,  olykor  nagyszerű
  felvillanásokat is rögzítő, de összhatásukban, végső  hatásukban
  mégiscsak középszerű produkciókat, amelyeket a lemezekről  hall,
  nemigen tudja összhangba hozni azokkal a forró és nemegyszer teljes
  előadásélményekkel, amelyekre emlékszik, illetve - most már személyes
  élményein túl azzal a képpel, amely egyes művészekről, alakításokról,
  egész előadásokról a köztudatban él. Mi hát az igazság, mi hát a
  valóság: az egykori élmény és annak emléke - vagy a hangdokumentumok
  tárgyilagossága? Ez a kérdés már önmagában is elég kínos, és ráadásul
  egyre újabb kérdések gyűrűznek elő belőle, amelyek alkalmasint egyre
  kínosabbak. Egyrészt mind átfogóbb és súlyosabb objektív problémákkal
  szembesítik a kritikust, másrészt mind kérdésesebbé teszik saját
  létének eszmei alapját is, nevezetesen, hogy  milyen  mértékben
  érvényesítheti a "tiszta és szent" esztétikai szempontokat és milyen
  mértékben veheti figyelembe "a körülmények hatalmát", milyen normákhoz
  viszonyít, egyáltalán: milyen alapon teljesíti hivatását.
    Mi az, amiről a hangdokumentumok alapján egyáltalán képet alkothat
  magának? (Zárójelbe téve most azt a már magában is szerfölött
  bonyolult kérdést, hogy a hangfelvételből mennyire lehet megítélni a
  zenei interpretáció valóságos minőségét.) Tisztán kell látnunk, hogy
  valamely opera hangfelvétele legfeljebb arról  adhat  viszonylag
  megbízható képet, hogy milyen is (volt) valójában egy-egy művész,
  egy-egy korszak énekművészete - azt azonban, hogy milyen (volt)
  egy-egy operaénekes művészete, egy-egy korszak operajátszása, azt már
  nem tudhatjuk meg belőle. Vagyis az operajátszás esetében a zenei
  produkció és az előadás triviálisan nem azonos egymással, s aki ezt a
  triviális tényt akár  ízlésarisztokratizmusból,  akár  esztétikai
  meggyőződésből nem veszi figyelembe, aki ezt az opera gyengéjének, nem
  pedig erősségének tartja, az vagy félreismeri a műfaj lényegét, vagy
  rossz intellektuális lelkiismerettel viszonyul hozzá.
    Pernye András, akinek független szelleme - az előadóművészi
  személyiség  iránti  kivételes  érzékétől  és  felmérhetetlen
  koncerttapasztalatától is bátorítva - jókor felmérte és jelezte azt a
  veszélyt, amelyet az ún. "audiokultúra" a zenekultúra számára jelent,
  tizennégy évvel ezelőtt provokatív cikket írt  "a  hangfelvétel
  igazságáról". Ebben a zenei előadóművészetnek három olyan alapvető
  tényezőjét emelte ki, amelyből a hangfelvétel semmit sem adhat vissza,
  s mivel ezeknek az operaelőadásban még  százszorta  nagyobb  a
  jelentőségük, mint általában a zenei előadóművészetben, fontosnak
  tartom itt emlékezetbe idézésüket. (De hogy egész gondolatmenetem ne
  egy  kimondatlan  előfeltevésre  épüljön,  még  időben  jelzem:
  evidenciaként kezelem, hogy az opera  színházi  műfaj,  adekvát
  létformája a közönség jelenlétében való színpadi előadás, amelynek
  minden egyéb realizálási  formája  -  hangversenyszerű  előadás,
  hangfelvétel - másodlagos vagy "többedleges", az esztétikai létezés
  alacsonyabb fokán áll és csak a maga dimenziójában értékelhető. Ezzel
  egyáltalán nem kívánok állást foglalni abban a mai harci kérdésben,
  hogy az operaelőadásnak milyen értelemben kell színjátéknak lennie.
  Csak azt a minimális normát akarom rögzíteni, hogy az operának
  színházi keretek között van az adekvát helye.)
    Pernye első, nem kevéssé meghökkentő, de mégis megvilágító erejű
  igazsága az, hogy a zenei előadóművészet  -  mint  mindenfajta
  előadóművészet - elsősorban vizuális médium. A zenekedvelő - mondja -
  "minden érzékszervével a zenét élvezi és a zene forrásaira koncentrál.
  Nemcsak hallani, hanem mintegy látásával tapintani is akarja a zenét,
  minden mozdulatra figyel, mint valami szerelmes, aki nem tud betelni
  imádottjával. (...) akár tudjuk, akár nem, akár bevalljuk, akár
  tagadjuk, de a mindennapi életben az embereket is összbenyomás alapján
  ítéljük meg. Ha a telefonon keresztül a világ legnagyobb bölcsességeit
  mondja nekünk valaki, akkor is úgy érezzük: szükséges a személyes
  megismerkedés ahhoz, hogy valóságos képet nyerjünk az illetőről.
  (...)Az igazi nagy személyiség már akkor figyelmet kelt, amikor belép.
  (...)Ahogyan azt Erich Kleiber mondotta: »Az előadóművész legyen
  valamilyen!« Kleiber így gondolta: legyen rokonszenves vagy félelmetes
  (...), legyen szép vagy csúnya, de legyen valamilyen módon érdekes,
  figyelemreméltó. Az előadóművész nem surranhat be észrevétlenül,
  rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a közönség semmi másra ne
  figyelhessen, csakis őrá. Ha a nagy művész bejön -  a  világ
  megváltozik. (Ha nem változik meg, nem nagy művész.) Mondanunk sem
  kell, hogy mindebből a hanglemez semmit sem adhat vissza, a zenéhez
  közvetlenül hozzátartozó előjáték, az a tény, hogy szép teremben,
  lassan összegyűlik a szépen öltözött  közönség,  majd  izgatott
  mormolással várja a művészt, a művész bejön stb., stb. - mindez
  teljesen elvész. A hanglemezen úgy csendül fel a zene, minden átmenet
  nélkül, minden közeg híján, mintha valaki az utcán bemutatkozás
  helyett szerelmet vallana az embernek." A személyiség közvetlen
  hatásából, az összbenyomás elsődlegességéből következik a második
  igazság: "»még a hamis játék, illetve - zongorán - a félreütés is
  bizonyos mértékig hitkérdés!« Ha az előadó érdekes, szuggesztív,
  rokonszenves stb., akkor elnézzük neki egynéhány hibáját, ha viszont
  agresszív, arrogáns, visszataszító vagy  bármilyen  vonatkozásban
  kellemetlen, akkor kaján örömmel élvezzük és regisztráljuk hibáit. Az
  előbbi esetben az akadékoskodókat, az utóbbiban a rajongókat egyaránt
  az »igen, de...« szavakkal szereljük le. »Melléütött? Igen, de
  nagyszerű stb.« - »Hogy jól zongorázik? Igen, de melléütött...« Ebből
  sem ad vissza semmit a hanglemez. Itt az győz, aki nem üt mellé, a
  nagy átlag győz, a biztos iparos, aki soha semmit nem kockáztat, de
  éppen ezért soha semmit sem nyer. Az győz, aki biztosra megy." Végül,
  harmadszor: a közeg híján, a közönség nélkül nem születhet meg a Nagy
  Pillanat. "Létrejöttéhez végtelen számú összetevő szükséges, és ezek
  többsége külön-külön is irracionális. Mert a Nagy Pillanat nem
  kizárólag az előadóművész »csinálmánya«, hanem azt nagyrészt  a
  közönség aktív figyelmének erőtere hozza létre.  Ez  az,  amit
  összefoglalóan úgy szoktunk volt meghatározni, hogy »jó - vagy rossz -
  a terem levegője«. Fogékony közönségnek jó játszani. De nem a
  legműveltebb közönség a legfogékonyabb. Ugyanaz a közönség - persze
  csak elvileg, mert gyakorlatilag nincs két azonos közönség! - az egyik
  este minden jóra kész, a másik este teljesen érzéketlen. Jó vagy rossz
  sugárzása elemi erővel befolyásolja az előadót. Lehet, hogy pillanatok
  alatt szárnyai nőnek - de az is lehet, hogy meglevő szárnyait is
  elveszíti. (...)Mondanunk sem kell, hogy mindebből a hanglemez az
  égvilágon semmit sem képes visszaadni." Ha mindez igaz és érvényes a
  hangversenyműfajokban (márpedig az!), akkor - mutatis mutandis -
  mennyivel igazabb és érvényesebb az operában!
    Az operában, bármennyire sajátos formája is a színháznak, végső
  soron ugyanarra a kritériumra redukálódik minden, amelyet Peter Brook
  így fogalmazott meg általában a színházzal kapcsolatban: "Egy ember
  mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A
  másiknak nem sikerül ugyanez. Nekem csak ez a különbség számít." A
  személyiség szuggesztiója, az  alakítás  egészlegessége,  illetve
  észlelésének egészlegessége az operában is annyira döntő,  hogy
  valójában nem pontosan azt halljuk, ami ténylegesen elhangzik; a
  hangba, az éneklésbe is belehalljuk azt, ami az alakításban, mint
  egészben "megjelenik". A mindennapi gondolkodás és nyelvhasználat
  előrerajzolt útjait követve - s e tekintetben az operakritika sem
  képes még számot adni tárgyának sajátos természetéről - az operai
  alakításokkal kapcsolatban külön beszélünk az énekes és a színészi
  produkcióról, legfeljebb - kivételes esetekben - lelkesen méltatjuk a
  kettő szerves egységét. A műfaj egyes kivételes nagyságait nagy
  énekes-színészeknek szoktuk mondani, hogy világosan érzékeltessük,
  abból a ritka fajtából valók, amelyik képes visszaadni-megadni e
  művészet ősi és teljes értelmét. Csakhogy ez a szóhasználat nagyon
  pontatlan. Az igazi operaszínpadi tehetség nem = énekművészet +
  színészi képesség; az igazi operai alakítás nem = énekes produkció +
  színészi produkció. Az operaszínpadnak azok a művészei, akiket nagy
  színészekként is szoktunk ünnepelni,  valójában  nem  ugyanolyan
  értelemben nagy színészek, mint a drámai színészek, és  drámai
  szerepben többnyire  egyáltalán  nem  állnák  meg  a  helyüket.
  Fogásaik-eszközeik, amelyek az opera közegében, a zenével-énekkel
  összefüggésben olyan pontosak és hatást fokozóak, néha egyenesen
  revelatívak - a drámai színjáték közegében és egy tiszta szöveggel
  összefüggésben többnyire kínosan idegenszerűek, oda nem illők, üresek,
  előzmény és következmény nélküliek, suták volnának. S itt  nem
  stíluskérdésről, nem "áttanulható" technikákról van szó, hanem a
  színházművészet két tökéletesen más artikulálási  módjáról.  Két
  radikálisan különböző művészi rendszerről, amelyben teljesen más az
  alkotó elemek viszonya, hierarchiája, együttműködése; amelyben a
  drámai folyamatok és a figurák egészen más síkon, egészen más
  időérzékkel és egészen más logikával épülnek fel, s a közönség is
  egészen más "hullámhosszon" fogadja be azokat. Az operaszínpadon a
  színészet tehát még legmagasabbrendű formájában sem azonos az "igazi",
  a szó szoros értelmében vett színészettel, az énekes-színész nem
  ugyanabban az értelemben színész, mint a drámai színész - s ezek a
  különbségek nem fokozatiak, hanem elviek.
    Mindezt azért fontos tisztázni, mert annak a ténynek, hogy az
  operában nem pontosan azt halljuk, ami ténylegesen elhangzik, hanem -
  jó esetben - valami teljesebbet, nem az a magyarázata, hogy egyes
  énekesek   színészi   tehetsége   kompenzálja   énekművészetük
  fogyatékosságait; hogy a színészi kifejezés-ábrázolás szuggesztiója
  mintegy átsugárzik a vokális produkcióra, illetve az auditív élményre,
  jobb és szebb éneklés illúzióját keltve. Hanem az, hogy az igazi
  operaénekes, vagy inkább azt mondanám: operai személyiség a kifejezési
  eszközöknek és minőségeknek egy olyasfajta összjátékát és összhatását
  képes létrehozni, amelyben teljességgel lehetetlen megállapítani, hogy
  hol ér véget az egyik és hol kezdődik a másik, mert eleve nem teljesen
  azonosak önmagukkal. Az ének nem teljesen zene és a játék nem teljesen
  színészet, hanem mindkettő eleve a másik is. Az énekes a hangjával, az
  éneklésével is játszik, és a mimikája, a taglejtése, a mozgása is
  "énekel", azaz minden megnyilatkozásának van valami "közös nevezője",
  amit azonban nemigen lehet konkrétan meghatározni, legfeljebb csak
  homályosan  érzékeltetni  egyfajta  jellemző  magasságnak  az
  emlegetésével, amelyre a művész felemeli az életet, az  emberi
  megnyilvánulásokat és a kifejezést, s amelyre aligha van pontosabb
  jelző annál, hogy zenei. Valószínűleg az opera az egyetlen olyan kis
  világ, amelyben tökéletesen érvényes Walter Pater tézise: "minden
  művészet szüntelenül zenévé akar válni". Az opera egyetlen igazán
  autentikus létmódjában, az operaszínpadi előadásban csakugyan ez a
  törvény uralkodik, s az opera csakis ebben a szélesebb, átvittebb
  értelemben tekinthető színházi műfaj helyett zenei műfajnak.
    Az ilyen értelemben felfogott zene azonban értelemszerűen nem
  rögzíthető  hangfelvételen.  Az  operai  produkció  és  annak
  észlelése-befogadása tehát a szónak kivételesen erős  értelmében
  egészleges, az egész itt több, minőségileg más, mint az alkotó
  tényezők összege, s rajta belül az alkotó tényezők már nem foghatók
  fel eredeti, objektív mivoltukban, hanem csak egymás és az egész által
  modifikáltan. Ezért az opera hatáslehetőségeit, hatalmát, a vele
  szemben érvényesítendő kritikai normákat akár a zene, akár a színház
  felől, akár elvi szintézisük alapján meglehetős önhittség definiálni.
  S  az  opera  eme  diszciplinárisan  uralhatatlan  természetével
  magyarázható az a történelmi tapasztalat, hogy az opera szeretete
  talán minden más művészet iránti vonzalomnál inkább tud beteges
  lelkesedéssé fokozódni. Mert az opera - legalábbis érzéki erejét és
  hatékonyságát tekintve  -  kétségtelenül  képes  végrehajtani  a
  zeneművészet és a színházművészet szintézisét, s ennek megfelelően
  hatalmat venni az iránta fogékony lelkeken. A feedback-effektus, a
  visszacsatolás, egyfajta rejtélyes kétirányú kommunikáció,  amely
  valamennyi élő előadóművészetben nagy szerepet játszik, itt maximális
  jelentőséghez jut - a produkció kizárólag e kétirányú kommunikáció
  delejes egyidejűségben teljesértékű.
    Természetesen ez az egész gondolatmenet arra a közhelyre fut ki,
  hogy az operainterpretáció mindig csak a közönség jelenlétében való
  színpadi előadás "itt és most"-fában létezik, hogy az operaénekes
  múlékony matériában formál: a hallható énekben és a látható mozgásban,
  taglejtésben és mimikában. Ez a matéria minden mulandó  dolgok
  legmulandóbbika. Röviden: az operaénekes csak a pillanat számára
  formál. Ábrázolásának az a sorsa, hogy nem képes fennmaradni; amit
  Schiller a színészről mondott, rá is áll: "Dem Mimen ficht die
  Nachwelt keine Kränze", "a színésznek az utókor nem fon koszorút".
    Az alapigazságoknak az a sorsuk, hogy magukban mindig elismerjük
  érvényességüket, de csak a legritkább esetben tudjuk következetesen
  tartani magunkat hozzájuk. Ezúttal is valószínűleg kevesen tagadnák
  ennek a gondolatnak az általános igazságát, de valószínűleg sokan
  kezelik úgy a hatvanas évek magyar operafelvételeit, mint amelyek
  nemcsak arról adnak tárgyilagos képet, hogy milyen volt a hatvanas
  évek énekművészete a pesti Operában, hanem arról is, hogy milyen volt
  valójában az operajátszása. Márpedig arról nem adnak, mert nem
  adhatnak. Persze, egyáltalán nem szabad lebecsülni a hangfelvételt
  csak azért, mert sok elvész rajta a színpad elevenségéből  és
  teljességéből.  Hiszen  egyrészt  az  operajátszásból  kivont
  énekművészetnek is megvan a maga önértéke, másrészt a hangfelvételeken
  bizonyos értelemben - halvány, de az érzékeny és értő hallgató számára
  beszédes nyomokban - mégis csak megőrződik valami abból a múlékony
  tüneményből, amit operajátszásnak nevezünk. Csak éppen a hallgatónak,
  kivált pedig a kritikusnak ajánlatos ügyelnie arra, hogy azokat a
  tapasztalatait, amelyeket a hangfelvételek segítségével egy művész,
  egy korszak énekművészetéről szerez, ne extrapolálja az énekes egész
  művészetére, a korszak egész operajátszására. "Bizonyos értelemben"..
  Mégis, milyen értelemben őrződik meg valami a hangfelvételeken egy
  operaénekes művészetéből, egy korszak operajátszásából? Nem biztos
  ugyanis, hogy ott van a legnagyobb ellentmondás, ahol "első blikkre"
  látszik: azaz az egykori élmények és azok emléke, másrészt pedig a
  valóság között. Az utókor mindig hajlamos rá, hogy nagyon okos legyen,
  de egy ilyen műfaj esetében nem árt gyanakodni rá, hogy a kortársi
  kritikában, életrajzokban és emlékezésekben kialakuló kép talán mégsem
  merő elfogultság és jóindulatú megalkuvás, hanem egy számunkra már
  felidézhetetlen valóságot tükröz.

                   *

    Ha közvéleménykutatást rendeznénk azok körében, akik 1925 és 1963
  között jártak a budapesti Operába, és megkérdeznénk, hogy ki volt
  azokban az időkben a színház legnagyobb énekese, valószínűleg Székely
  Mihály kapná  a  legtöbb  szavazatot.  Székely  több  generáció
  emlékezetében is úgy él, mint az idehaza működő operaénekesek között a
  legnagyobb - mert legteljesebb alakításokat nyújtó - operaszínpadi
  egyéniség.
    Mivel az élményeknek és a róluk való emlékeknek esztétikailag
  elsődleges jelentőségük van a hangdokumentumok tárgyilagosságával
  szemben, engedtessék meg a saját élményeimet és emlékeimet is bevonni
  a gondolatmenetbe. Egy olyan nemzedékhez tartozom, amelynek még módja
  volt közvetlenül és alaposan részesedni Székely Mihály művészetéből, s
  személyes élményeim és emlékeim alapján teljesen magától értetődő
  számomra az a kép, amely e művészről és művészetéről a köztudatban -
  mindinkább legendaként - él. Készült 1955-ben egy magyar film,
  Díszelőadás volt a címe, ez felvonultatta a korszak valamennyi
  reprezentatív magyar (zenei) előadóművészét és együttesét. Két - nem
  hangversenyszerű, hanem szcenírozott - operajelenet szerepelt benne:
  Figaro belépője a Sevillai borbélyból Svéd Sándor, illetve Mefisztó
  rondója a Faustból Székely Mihály előadásában. Akkor találkoztam
  először - tizenkét évesen - Székely Mihály művészetével, s ez a
  találkozás felmérhetetlen hatással volt rám; ez volt az az ősélmény,
  amely egycsapásra és egyszer s mindenkorra összekapcsolt az opera
  műfajával, s amelyben villámszerűen világosodott meg számomra, hogy mi
  is a művészi ábrázolásnak, kifejezésnek, hatásnak az a magassága,
  intenzitása, komplexitása, ami az opera sajátos képessége, amit
  egyetlen más művészet és műfaj sem "tud" - s ettől a meggyőződéstől és
  elvárástól (az élmények, tapasztalatok,  elméleti  és  történeti
  ismeretek bármilyen gazdag és bonyolult rendszere épült is később ama
  gyerekkori élmény fölébe) máig sem találtam elég okot, hogy eltérjek.
  Aztán 1956-tól 1962-ig számtalanszor láttam-hallottam Székely Mihályt
  különböző szerepekben, és minden alakítása-fellépése azzal a sajátos
  valamivel nyűgözött le, ami se nem énekművészet, se nem színészet, se
  nem személyes szuggesztivitás, se nem ezek egysége, hanem egyfajta -
  összetevőiből meg nem  kapható  -  operai  teljesség:  sűrített
  élethelyzetek, emberek, emberi sorsok zenei  közvetlenséggel  és
  intenzitással, zenei fokon való revelálódása. Természetesen már akkor
  is gyűjtöttem a lemezeit; a rádióban, ha csak tehettem, meghallgattam
  felvételeit, s noha már akkor is tudtam, hogy a hangfelvételek csak
  morzsák az ő operaszínpadi művészetének asztaláról, az akusztikai
  jelenséget még  problémátlanul  fel  tudtam  tölteni  azzal  az
  összbenyomással, amely az operaelőadásokon alakult ki bennem. Vagyis a
  felvételekről nyilvánvalóan nem azt hallottam, ami valójában szólt
  róluk, hanem az operai alakítások teljességét beléjük hallottam,
  kihallottam belőlük.
    Ma már nem tudom megtenni ezt. Ahogy a Magyar Hanglemezgyártó
  Vállalat szépen sorjázó archív  operalemez-kiadványairól  Székely
  Mihályt hallgatom - a probléma éles exponálása végett fogalmazok
  igazságtalanul keményen -, egy énekművészeti romhalmazzal kell, hogy
  szembenézzek. A mély regiszterben világszép hang (amely ott kezdi csak
  megmutatni páratlan tónusát és gazdagságát, ahol a basszusok már
  kezdik elveszíteni kvalitásukat) a magas regiszterben szubsztanciáját
  és színét veszti, valósággal kiürül, a zenei pontosság (intonáció,
  tempó, ritmus, dinamika) sok kívánni valót hagy maga után, de ami a
  legkínosabb, az a zenei formálás, a frazírozás elégtelensége: a nem
  annyira drámaian hangsúlyozott, mint inkább kantábilisan kifejlődő
  áriákban alig lehet szép és folyamatos vonalvezetést, végigvitt
  kantilénát, zeneileg beteljesülő fokozást és formai-kifejezésbeli
  egységet hallani. A szigorú formálás nemcsak a hang és az énektudás
  fogyatékosságaiból kifolyólag szenved csorbát. Legfőbb  ellensége
  egyfajta közvetlen, nem a zenei formán keresztül való, hanem a
  megformálást dinamikai és hangszíneffektussal helyettesítő kifejezés.
  A nyakra-főre alkalmazott "lírai" pianók felpuhítják és gyakran
  érzelgőssé teszik az előadást. A hangfelvételek  tárgyilagossága
  valahogy így mutatja hát Székely Mihály énekművészetét. Ez azonban
  egyáltalán  nem  ok  arra,  hogy  kiábránduljak   ifjúkori
  élményeimből-ideálomból, éppen ellenkezőleg: közvetett bizonyítékul
  szolgál rá, hogy milyen zseniális volt is az az operaszínpadi
  művészet, amely ezt az éneklést lefegyverző hatásúvá tudta tenni.
    De a legnagyobb igazságtalanság volna kizárólag a valaha átélt
  élményekkel és  a  róluk  való  emlékekkel,  tehát  tökéletesen
  ellenőrizhetetlen dolgokkal érvelni Székely Mihály  operaszínpadi
  produkcióinak teljesség-hatása mellett. A hangfelvételek ugyanis elég
  információt közvetítenek ahhoz, hogy a hallgató, akinek van érzéke a
  specifikusan operai ábrázolás iránt, megérezhesse, hogy az énekes,
  akinek zenei szempontból igencsak kifogásolható éneklését hallja, nem
  akármilyen művésze, jelesül: kivételes emberábrázoló művésze volt az
  operaszínpadnak. Hogy a legutolsó lemezről hozzak példát: a Sevillai
  borbélyból a rágalom-áriát alighanem minden valamirevaló olasz vagy
  szláv basszistától kompaktabb előadásban élvezhetjük, mint Székelytől.
  Azt azonban szép számú Sevillai-felvétel ismeretében állíthatom, hogy
  a nagyobbnál-nagyobb basszisták között egyet sem tudok, akinek egész
  Don Basilio-"alakításából" csak tizedannyira is valóságos, eleven és
  érzékletes, jellemmel és mentalitással bíró egyéniség bontakoznék ki,
  mint ezen a felvételen Székelynek abból az egyetlen replikájából,
  amellyel Bartolo ötletét, hogy ugyanis gyorsan menjenek a jegyzőhöz,
  így hárítja el: "A jegyző? Ugyan kérem! Először is zuhog." Székely
  Basiliójának   hangütéséből-hanghordozásából   olyan   mélységes
  meggyőződés, olyan indignáltság, visszautasítás és kioktatás sugárzik,
  hogy egy pillanatra magunk is úgy érezzük: micsoda képtelen ötlet
  holmi életbevágó ügyben kimenni az utcára, amikor zuhog az eső. Ebben
  a pár szóban és hangban egy ember, a figura jellem- és világképe tárul
  fel - nem lehet véletlen, hogy Székely orgánuma talán az egész
  felvételen  nem  zendül  meg  még  egyszer  ilyen  telten.  Az
  emberábrázolásnak azzal a mesteri művészetével van itt dolgunk, amely
  jellemző apróságokkal képes bevilágítani a személyiség legmélyebb
  rejtekébe. Ahogy bizonyos írók egy-egy látszólag odavetett szóval,
  bizonyos színészek egy-egy hangsúlytalan gesztussal tudnak felidézni
  egy teljes embert.
    A fenti példa talán már jelzi a problémát. Ha alaposan elemezzük
  Székely Mihály hangfelvételeit, azt találjuk, hogy a par excellence
  zenei megformálást igénylő részleteket a művész  enyhén  szólva
  problematikusan oldja meg, ellenben a - mondjuk talán  így  -
  realisztikus  részletekben  valósággal  fellángol  emberábrázoló
  művészete, s azt vokális teljesítménye is a zsenialitás fokán mutatja.
  A  Klemperer-sorozat  Mesterdalnokok-lemezén  hallható  Éva-Pogner
  kettősből fogalmat alkothatunk arról, ami e nagy művész igazi erőssége
  volt, s amit megfelelő terminus híján szituációérzéknek nevezhetnék.
  Székely Mihálynak egészen kivételes érzéke volt annak a konkrét
  szituációnak a megragadásához, amelyben az általa alakított figura
  éppen él, s hogy az ábrázolt figurát annak révén mutassa be, amit
  belőle az adott szituáció "kihoz". Hangsúlyozom: itt nem a színészi és
  az énekesi tehetség különbségéről-egyenlőtlenségéről van szó. Ha
  meghallgatjuk a Magyar előadóművészek  sorozatban  megjelent  2.
  Székely-portrélemezről Zakariás imáját a Nabuccóból, azt tapasztaljuk,
  hogy a bevezető recitativo, a néphez intézett felszólítás nagyszerű,
  egy főpap, egy népvezér hatalmas hangütése zeng benne - ám az ária
  nagyívű dallamokból épülő architektóniája elaprózott frázisokká és
  érzelmes fordulatokká omlik szét. Székely mindig -  nemcsak  a
  színpadon, hanem a stúdióban is - a szituacionális zenétől kapott
  szárnyakat, viszont a drámai és lírai tartalmakat áttételesebben
  kifejező, öntörvényű dinamikus zenei konstrukcióvá lényegítő formát
  már nemigen tudta konstrukció mivoltában realizálni, s így érni el a
  zenei kifejezés legmagasabb csúcsait.

                   *

    A Székely Mihály-problémát paradigmatikusnak tartom az egész hazai
  operajátszásra nézve: a zsenialitás dimenziójában mutatja fel azt a
  kettősséget, azt a belső egyenlőtlenséget, amely a magyar operaszínpad
  művészeinek hierarchiájában minden fokon ha nem is állandó, legalábbis
  tipikus. Igen, a magyar operaszínpad azon művészeinek, akik az idézett
  kleiberi értelemben "valamilyenek", azaz érdekesek, figyelemreméltók
  (voltak), rendelkeznek (rendelkeztek) azzal a képességgel, hogy a
  közönség a szó igazi értelmében odafigyeljen rájuk - nos, a magyar
  operaszínpad ilyen karakterisztikus művészeinek meglehetősen tipikus
  vonása, hogy  énekművészetük  problematikus  vagy  magában  véve
  középszerű, sőt jelentéktelen, s csak az élő összprodukción belül
  effektív.
    Ha megint csak azokra a lemezekre gondolunk, amelyek a hatvanas
  évek budapesti operajátszásából adnak ízelítőt, akkor  is  elég
  világosan rajzolódik ki ez a kép. Az egyetlen Melis Györgytől
  eltekintve e lemezeken nem hallunk olyan énekest, akinek produkciója
  harmonikus, mindenoldalúan fejlett művészalkatot idézne fel. Csak két
  példát! Ha A magyar operaszínpad csillagai 4. albumában található Mimi
  ária Házy Erzsébet előadásában (különösen Az úrhatnám szolgálóból való
  részlet után, amely mélyponton mutatja énekkultúráját) még nem is
  győzne meg valakit arról, hogy ez a népszerű művész micsoda magától
  értetődő természetességgel és személyes varázzsal,  micsoda  női
  zsenialitással volt képes megeleveníteni bizonyos nőalakokat, annak a
  Manon Lescaut felvételét meghallgatva nagyon rigorózusnak kell lennie,
  hogy ez ne legyen nyilvánvaló számára. Manon szerepe túlnyomóan
  szituacionális zene, sót egy bizonyos konverzációs stílusban mozog.
  Szinte hihetetlen, hogy Házy Erzsébet hangja milyen plasztikusan képes
  megjeleníteni azokat a szituációkat, amelyekben Manonnal találkozunk,
  s azt, ahogy egy olyan ember, mint Manon, ezekben a szituációkban
  viselkedik (gondoljunk csak a Des Grieux-vel való két jelenetre az I.
  felvonásból vagy a II. felvonás nyitójelenetére). Ugyanakkor azokban a
  részletekben, amelyeket nem lehet szituációérzékből, jellemábrázoló
  tehetségből, szenvedélyből, hogy úgy mondjam: az életből megoldani,
  amelyekben a zene szárnyalását kellene győzni, Házy énekművészete
  szárnyaszegetté válik, könnyű fajsúlyúnak bizonyul. Jól látszik ez a
  II. felvonás nagy szerelmi  kettősében  (bezzeg  a  rákövetkező
  Geronte-epizód utáni felszabadulás "Szabadon repülök fönn a légben..."
  -, amikor a kifejeznivaló szinte gejzírként tör fel a szituációból,
  nagyszerű), vagy a IV. felvonásbeli áriában. Ha azt olvasom valahol,
  hogy "ábrázolásának intenzitása szinte határtalan"  és  "a  IV.
  felvonásban a Callasét is megközelíti vagy éppen eléri", s elkövetem
  azt a tapintatlanságot, hogy összehasonlítom kettőjük felvételét, arra
  kell gondolnom, az ilyesfajta enthuziazmus nem segíti elő, hogy
  tisztán lássuk és jó lelkiismerettel tiszteljük  Házy  Erzsébet
  művészetének igazi értékeit. Mert ez a két interpretáció bizony ég és
  föld. Csakhogy Callas és Házy Manon-felvételének összehasonlítása
  éppen azért izgalmas, mert kiderül: Házy a maga (Callaséhoz semmilyen
  szempontból nem fogható) művészetének dimenziójában  kongenálisan
  teremtette újra Prévost és  Puccini  Manonját,  aki  elképesztő
  könnyűségében és felszínességében is a szerelmi szenvedély már-már
  mitikus hősnőjévé emelkedik, míg Callas ebben a  szerepben  is
  páratlanul zseniális - csak éppen az eredeti figurából teljesen más,
  pántragikus alakot formál. Magam egyfelől nem győzöm csodálni, hogy
  Házy ezen a felvételen milyen mértékben képes hanggal szituációkat, s
  bennük azt a tüneményt, aki Manon, megjeleníteni, másfelől azonban
  döbbenten hallgatom, hogy Callas hangja, zenei kifejezése a IV.
  felvonásban az emberi tragédia és szenvedés micsoda mélységeit és
  magasságait járja be; olyan mélységeket és magasságokat, amelyek már
  messze túl vannak a konkrét operai  szituáción,  s  a  művész
  egzisztenciális élményéből "jönnek". Az énekművészetnek ezt a fokát
  nem  volna  reális  szem  előtt  tartani,  amikor  a  magyar
  operajátszásról-operaéneklésről beszélünk. De  ahhoz,  hogy  Házy
  Erzsébet művészetének belső problémája, erőssége és korlátja világosan
  megmutatkozzék, nincs szükség a Callas-szal való összehasonlításra; a
  Manon-felvétel pontos diagnózist ad arról, hogy az alakítókészség, és
  hangsúlyozom: nem színészi, hanem operai alakítókészség nem párosult
  önmagához méltó énekművészettel. De ha  a  hangfelvételen  Házy
  Manon-éneklése nem ad is töretlen élményt, oktalanság volna azt
  gondolni, hogy annak idején valamiféle tisztátalan szemfényvesztés
  vagy elfogultság vagy igénytelenség volt az oka, ha az operaházi
  előadásokon Házy Manon-alakítása töretlen élményt adott.
    A másik példa érzékeltesse visszájáról a problémát! Ha Házy
  Manonjáról Ilosfalvy Róbert Des Grieux-je felé fordítjuk figyelmünket,
  meglepően hasonló tapasztalatokra teszünk szert; persze, gondolnunk
  kell arra is, hogy egyrészt a művésznek a Magyar előadóművészek
  sorozatban megjelent, 1957 és 1964 között készült  felvételeket
  tartalmazó portrélemeze jelentősen  gazdagítja  a  képet  akkori
  énekművészetéről, másrészt csak ezután kezdődött  el  nemzetközi
  karrierje, amely énektudásának-énekművészetének nagy fejlődését és
  kiteljesedését hozta. Mindenesetre Ilosfalvy énekes produkciója a
  Manon-felvételen ugyanazokat a sajátosságokat mutatja, mint Házyé.
  Mármost hasonlítsuk össze a III. felvonás fináléját Ilosfalvy és Réti
  József  előadásában   (a   Magyar   előadóművészek   sorozat
  Réti-portrélemezéről). Ilosfalvy előadásában majd minden "összetevő"
  optimális: az igazi Puccini-hang, a személyiség jelenléte, a drámai
  temperamentum, a kétségbeesett szenvedélyig fokozódó intenzív átélés.
  Csak egy valami hiányzik: a kompakt zenei megformálás. Csak a művész
  állapotát, átélését érzékelem, nem pedig azt, amit átél: a szólam
  erőteljes kifejezését, a figura művészileg artikulált és éppen ezzel
  felfokozott  kitörését.  A  nagy  indulati  energiák  itt  kis
  verisztikus-naturalisztikus effektusokban sülnek ki, s a jelenet íve
  nem feszül ki. Réti adottságai egyáltalán nem optimálisak ehhez a
  jelenethez: a hang nem elég érzéki és átütő, a személyiség zártabb és
  tartózkodóbb, a temperamentum vagy kevésbé drámai és heves, vagy
  kontrolláltabb, mint ez a szerep kívánja. Az előadás nem ad közvetlen,
  zenén kívüli információt az átélés intenzitásáról (szinte megható az a
  szemérmes, ügyetlen kis zokogás, amely éppen jelzésszerűségével segít
  tudatosítani,  hogy  Réti  mennyire  nem  enged  meg  magának
  verisztikus-naturalisztikus eszközöket), viszont példásan muzikális, a
  szólam összefogott megformálásával a zenei energiák olyan sűrítését és
  kisugárzását éri el, hogy a jelenet nagyobb belső súlyra tesz szert és
  erősebb, mint Ilosfalvynál. De az következik-e ebből, hogy Réti jobb
  Des Grieux volt, mint Ilosfalvy? Nem, s aki mindkettőjüket látta e
  szerepben, tudhatja is, hogy a hangfelvételek "tárgyilagosságával"
  szemben valójában Ilosfalvy volt a teljesebb, meggyőzőbb Des Grieux.
  Mindezzel  azt  akarom  mondani,  hogy  az  operai  alakításból
  hangfelvétellel kivont énekes produkció nemcsak abban az értelemben
  félrevezető, hogy a valóságosnál alacsonyabb színvonalú, hanem abban
  is, hogy a valóságosnál teljesebb operai alakítóművészetre enged
  következtetni. Noha kétségtelen és cseppet sem örvendetes tény, hogy a
  magyar operaszínpad "csillagai" között a zeneileg magasrendűen formáló
  énekművész mindig ritkább volt, mint  a  vérbeli  operaszínpadi
  egyéniség, nem árt tudni, hogy a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
  archív lemezkiadványai olykor az utóbbi téves következtetésre is módot
  adnak! A magyar operaszínpad csillagai 3. albumában például van olyan
  áriafelvétel - s mivel kikezdhetetlenül kiváló művészé, ebben az
  összefüggésben őt nem tartom illőnek azonosítani -, amellyel a
  szorosan vett énekművészet szempontjából Székely Mihálynak talán
  egyetlen áriafelvétele sem versenyképes. De ha annak, akinek mindkét
  művészről elsődleges előadásélményei és emlékei vannak, az utókor
  kényes fülű bírálója a felvételekre hivatkozva azt bizonygatná, hogy a
  magyar operakultúránk és zenei előadóművészetnek ez az - ismétlem:
  kiváló - alakja nagyobb művésze volt az operainterpretációnak, mint
  Székely Mihály, akkor az, ellenbizonyítéka nem lévén, legfeljebb
  tehetetlenül és elnézően mosolyoghatna.

                   *

    Remélem, hogy miközben meg akarom védeni a magyar operaszínpad
  "csillagait" azokkal a  kiábrándulásból  és  csalódásból  fakadó
  indulatokkal, azokkal a sommás ítéletekkel szemben, amelyekre az
  egymás után megjelenő lemezek kétségkívül indítékot adhatnak, egész
  gondolatmenetemből mégis kiderül: fogyatékosságaikat  nem  akarom
  tagadni vagy éppen sajátos pozitívummá stilizálni, hanem magam is
  valóságos fogyatékosságoknak látom.  A  nyilvánvalóan  középszerű
  művészekről most nem beszélek, mert nem  képviselnek  "nemzeti"
  problémát, a világ valamennyi operaházában ők teszik lehetővé a
  színház folyamatos, mindennapi üzemelését, s ezért  hiba  volna
  lebecsülni őket, bár másutt talán nem töltik meg velük a nemzeti
  operakultúrát bemutató reprezentatív lemezalbumokat, hogy az igazi
  "csillagok"  szinte  elvesszenek  közöttük.  Ez  utóbbiaknak,  a
  "csillagoknak" viszont tipikus problémája, hogy az  operajátszás
  természetes színpadra orientáltsága általában csak alárendelt szerepet
  juttatott az énekművészetnek, a zenei megformálásnak, s így e téren
  meglehetős igénytelenséghez vezetett. A magyar operakultúrának ezt az
  alapproblémáját drámai módon mutatja meg az a szakadék, amely 1. az
  egykori alakítások élménye-emléke és a fennmaradt hangfelvételek; 2. a
  nemzetközi karriert befutott egykorú külföldi és magyar "csillagok",
  illetve az itthon működő "csillagok" felvételei közt tátong.
    Már a Magyar előadóművészek  legszebb  Wagner-felvételei  c.
  lemezkiadvány kapcsán regisztrálnom kellett: "az énekesek táborát éles
  és kegyetlen vágással osztja ketté az elnyert, illetve elmaradt
  világhír" (HFM 15. szám, 35. oldal). Hiába kerülgetjük a szót:
  előbb-utóbb fel kell ismernünk a magyar operakultúra provinciális
  jellegét. Hogy ez mennyire reális probléma, azt ezek a lemezek nemcsak
  az énekes-produkciókkal példázzák. A Sevillai borbélyt és a Manon
  Lescaut-t Lamberto Gardelli vezényli, s A  magyar  operaszínpad
  csillagai 4. albumában további öt Gardelli-produkcióból (három élő
  adásból és két rádiófelvételből) hallhatók részletek. E felvételek
  megítélésénél figyelembe kell venni két dolgot: 1. 1960 és 64 között,
  amikor készültek, Gardelli még világkarrierje és művészi kiteljesedése
  előtt vagy legalábbis kezdetén állt, 2. a vele műsorra tűzött és
  rögzített operákat hazai karmester aligha tudta volna akár csak
  megközelítő színvonalon is elvezényelni. De hallgassuk csak meg
  Gardelli 1958-as, tehát első budapesti szereplésénél két évvel korábbi
  Triptichon-felvételét (Decca)! A felvételen  a  firenzei  Maggio
  Musicale, azaz a firenzei Teatro Communale zenekara játszik, tehát
  olyan provinciális együttes, amelyet nem jegyeznek a világ nagy
  zenekarainak sorában... Ha megpróbáljuk jószándékkal és fantáziával
  pótolni azt, amit a Magyar Rádió hangfelvétele, az azóta eltelt idő és
  a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat átvétele "lekoptatott", még ezután
  is nehéz elhinni, hogy ezeket az előadásokat ugyanaz a karmester
  vezényli, aki a Decca-Triptichont. Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy
  a Sevillai és a Manon felvételekor a Rádiózenekar fegyelmezett,
  korrekt és lendületes, de csak engedelmes, a karmesteri impulzust
  önálló   zenei    fantáziával,    kifejezésben    gazdagon
  továbbfejleszteni-kiteljesíteni képtelen játéka többet  nyelt  el
  Gardelli tehetségéből és interpretációjából, mint amennyit hangzó
  valósággá változtatott belőle.
    Nehéz  nem  látni  az  összefüggést  a  zenekari  játék
  karakterben-kifejezésben való szegényessége és az énekesek vokális
  művészetének  fent  vázolt  problémája  között.  A  két  teljes
  operafelvételen az ország két vezető zenekarának egyike játszik, és a
  főszerepekben olyan énekesek működnek közre, akiket teljes joggal,
  idézőjel nélkül nevezhetünk a magyar operaszínpad  csillagainak.
  Biztosak lehetünk benne, hogy "anyaga" - tehát az egyes játékosok
  muzikalitása és technikai felkészültsége - alapján  a  zenekar,
  adottsága-tehetsége szerint majd mindegyik énekes "világklasszis"
  lehetne. (Ilosfalvy esetében, későbbi karrierje fényében ez nem szorul
  külön bizonyításra, Melis esetében viszont a világkarrier sajnálatos
  és igazságtalan elmaradása miatt nyomatékosan kell  utalnunk  a
  hangfelvételek bizonyító erejére, s mellesleg eltűnődhetünk azon, hogy
  az operai világpiacon a művészi rang mennyire összefügg a kereslet és
  a kínálat arányával - látva, hogy nála lényegesen kisebb kaliberű
  pályatársai ma elérik azt, amit két évtizeddel ezelőtt ő nem érhetett
  el.) A baj tehát nem a művészekben, hanem a magyar zenekari kultúra és
  operakultúra normarendszerében keresendő. A zenekari problémát most
  zárójelbe téve: abban az operai ideológiában, hogy nem a hang
  kiképzése, a magasrendű énekművészet a lényeges, hanem az, hogy a
  művész tudja-e "hozni a figurát".
    De nem valami ilyesmit állítottam-e magam is e fejtegetés elején?
  Igen is, nem is. Mert azt hiszem, elég nagy különbség van aközött,
  hogy úgy vélekedünk-e: az operaénekesnek mindenoldalúan fejlettnek,
  "diszipliniert"-nek kell lennie, de persze végső soron úgyis azon
  múlik minden, hogy "tudja-e hozni a figurát?" - avagy így: az
  operaénekesnek nem kell különösebben "diszipliniert"-nek lennie, mert
  úgyis azon múlik minden, hogy tudja-e "hozni a figurát". Persze a
  valóságban nem ilyen primitív ez az ideológia, sőt nem is annyira
  tudatos ideológia, mint inkább gyakorlati mentalitás, az énekesek
  életvezetésének belső logikája.
    Szomorúan példázza ezt éppen a hatvanas években kibontakozó
  énekesnemzedék néhány tagjának pályája. Az ötvenes és hatvanas évek
  fordulóján László Margit, Réti József és Bartha Alfonz egy olyan új
  muzikalitást,  stílus  és  formatisztaságot  hozott  a  magyar
  énekművészetbe, amely Osváth Júlia, Sándor Judit és Melis György
  énekkultúráját  folytatva-kiegészítve  stílusos  Mozart-,  Haydn-,
  Cimarosa-, Rossini és Donizetti-előadásokat  tett  lehetővé.  Ha
  meghallgatjuk László Margit és Réti József portrélemezeit, amelyeken a
  felvételek készítésük időrendjében követik egymást, két ellentétes
  pályaív rajzolódik ki előttünk. Míg Rétié a hang és az énekművészet
  folyamatos érlelődését mutatja, addig László Margité az 1961-es
  Pamina- és Susanna-ária Irmgard Seefried-i művészetet ígérő szépsége
  és finomsága után ha nem is rohamos, de egyenletes hanyatlást mutat,
  melynek során a finomkodó, ám technikailag  fogyatékos  éneklés
  mindinkább elvékonyította és sérülékenyé tette a hangot. Bartha
  Alfonznak A magyar operaszínpad csillagai 4. albumában található két
  felvétele pedig valamit sejtet abból, amit azok, akik a hatvanas évek
  elején hallották Belmontéjét, Taminóját, Don Ottavióját, jó okkal
  hisznek: a hatvanas évek egyik legjobb Mozart-tenorja lehetett volna,
  ha igazán kiképzi a hangját és megtanul énekelni.
    De amikor művészpályák ilyen megtörését látjuk, hiba volna merőben
  egyéni, személyes okokra gyanakodni. Látni kell, hogy a magyar
  operakultúra normarendszere nem tartalmaz olyan hatékony motivációkat,
  ösztönzéseket, művészeterkölcsi  parancsokat,  amelyek  a  magyar
  operaszínpad művészeit okvetlenül rábírnák énekművészetük folyamatos
  tökéletesítésére. Pontosan ezt jelenti a provincializmus. Az az
  operaénekes, aki "valamilyen",  aki  valamilyen  módon  érdekes,
  figyelemreméltó, szuggesztív, aki a színházi  előadás  kétirányú
  kommunikációjának delejes folyamatában megnyeri a közönséget és sikert
  arat, az elérte a legtöbbet, amit idehaza operaénekes a pályán
  elérhet: szerepeket, megfelelő számú fellépést, a közönség feléje
  sugárzó szeretetét, az előadásokon a  személyes  sikert.  Igazi
  ösztönzést az énekművészet fejlesztésére jóformán csak a nemzetközi
  karrier ambicionálása, esélye és esetleg megvalósulása jelent.
    Az opera internacionális műfaj; természetes, hogy egy énekes, aki
  alkalmas rá, nem mond le a nemzetközi karrierről - ezen nincs mit
  moralizálni, ezt akceptálni kell. Mármost a budapesti Opera, amely
  sohase engedhette meg magának, hogy világszínvonalú,  nemzetközi
  együttessel működjék, a repertoár számára rendre elveszítette saját
  legjobb énekművészeit is - ezt a borús képet legfeljebb csak árnyalja,
  hogy különböző időszakokban az Operaház különböző mértékben tudta vagy
  nem tudta megoldani, hogy nemzetközi karriert csinált énekesei itthon
  is fel-fellépjenek. Mindebből  az  következik,  hogy  a  magyar
  operakultúrában általában nem a legnagyobb énekművészek élveztek
  monopolhelyzetet, hanem azok a vérbeli operaszínpadi egyéniségek,
  akiknek vagy egyáltalán nem volt esélyük a nemzetközi karrierre, vagy
  az nem volt számukra annyira fontos, hogy hangjukat-énekművészetüket
  fáradságosan kiműveljék miatta, viszont - anélkül, hogy jobban kellett
  volna énekelniök - kiváló alakításokat nyújtottak, és a maguk módján
  valami egyedi, hasonlíthatatlan és pótolhatatlan művészi értéket
  képviseltek. S mivel a világ nagy operaszínpadainak "csillagai" és a
  magyar operaszínpad "csillagai"  között  éppen  az  énekművészet
  vonatkozásában nyílt szét nagyon az olló, nincs mit csodálni azon,
  hogy a magyar  operakultúrában  ez  az  operaénekes-típus  vált
  mértékadóvá, normatívvá, s a fent elemzett operai ideológia nagyon is
  "benne van a levegőben".
    Ez a provincializmus, (kivált, mert semmi sem szól amellett, hogy
  történelmi alapjai megváltozhatnak), roppant nehéz probléma  elé
  állítja a kritikust. Ha közvetlenül összeméri esztétikai eszményeit és
  a magyar operakultúra valóságát, akkor sokszor úgy érzi, hogy vagy
  szatírát, vagy elégiát kellene írnia, mely két műfaj - miként Schiller
  klasszikus elemzése óta tudott - bensőségesen összefügg egymással,
  mint a frusztrált idealizmus kétféle kifejezése. Ámde a szatíra
  teljesen igazságtalan és méltánytalan volna a művészekkel szemben,
  akiket magukat is egy helyzet determinál, az elégia pedig azért nem
  rokonszenves, mert pillanatok alatt a magyar sors, a végváriság és
  végvidékiség mitológiájánál és terméketlen siratásánál köt ki. De
  talán van más, értelmesebb lehetőség is. Ha a kritikus nem elutasító,
  avagy együttérző, de mindenképpen fölényes idealista, hanem a modul
  vivendi izgatja, akkor az alaphelyzet világos felmérése után jut csak
  el az igazán izgalmas problémákhoz. Ezek pedig: a struktúra és annak
  működése; a magyar színházi struktúra és ezen belül az  Opera
  struktúrája; a magyar  hanglemezgyártás  struktúrája,  a  magyar
  énekesképzés struktúrája; s mindezen struktúrák működése, összefüggése
  és összműködése. Az igazán izgalmas probléma  ugyanis  nem  az
  alaphelyzet, hanem az azon belüli mozgás.
    A magyar operakultúra normarendszerének végső alapja és gyökere az
  intézményrendszer, a radikális kritikának tehát erre kell irányulnia,
  nem személyek ellen. Mert szemben az irodalommal, a festészettel, a
  szobrászattal, a zeneszerzéssel, a zenei szólista  művészetével,
  amelyben a produkció művészi értéke végső soron a művész egyéni
  kvalitásain múlik, a színházi, operai és zenekari produkció - és
  kultúra - színvonala végső soron azon múlik, hogy az intézmény, az
  intézményrendszer mennyire képes szolgálni a művészi erők kiművelését,
  kifejtését és összpontosítását. "A tapasztalat emberei tudják a
  micsodát, de nem tudják a miértet -, az elméleti tudósok pedig a
  miértnek és az oknak az ismerői" - mondja Arisztotelész. Nos, az opera
  befogadói közül csak a nézők-hallgatók engedhetik meg maguknak, hogy
  csupán "a tapasztalat emberei" legyenek, a kritikusnak "a miértet és
  az okot" is ismernie kell. Tudnia kell, hogy a színházban a gazdasági
  szabályozók mennyire képesek beleszólni a művészi kérdésekbe; hogy az
  előadáson miért nem azok a játékosok ülnek a zenekari pultoknál,
  akikkel a karmester próbált; hogy az utóbbi évtizedekben azért
  emelkedett az ún. "színpadi játék" színvonala, mert a főiskolai
  énekesképzés és az Operaház szervesen egymásra épül, hogy viszont
  mivel a főiskolai énekesképzés és az Operaház szervesen egymásra épül,
  az énekesek egyre kevésbé tudják a romantika előtti stílusokat, s hogy
  többek között ennek a következményeit tapasztalja, ha a Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalat egy barokk opera felvételét készíti el stb.,
  stb., stb. - mert, sajnos, minden összefügg.
    Úgy látszik tehát, hogy az operakritikus nem lehet  csupán
  operakritikus, hanem  egy  kicsit  történésznek,  szociológusnak,
  közgazdásznak, kultúrpolitikusnak, publicistának s még ki tudja mi
  mindennek is kell lennie. S mindezt azért, mert nemcsak az a dolga,
  hogy minősítse, hanem hogy meg is értse tárgyát. Ám ezenközben azt is
  tudnia kell, hogy e sok mindentől nem több mint operakritikus, hanem
  kevesebb annál - azaz ő maga is provinciális. Elvégre mégis csak az a
  normális, ha mindenki a maga dolgát  végzi,  az  operakritikus
  operakritikával foglalkozik, s a problémakomplexum többi metszetét a
  megfelelő  szakemberek  tanulmányozzák,  akiknek  elemzéseit  az
  operakritikus, ha érdekli, elolvassa. De ha egyszer nem így áll a
  dolog, akkor a kritikus talán mégis helyesebben jár el, ha nem tesz
  úgy, mintha nem ugyanabban a valóságban élne, amelyben az Opera
  operákat játszik, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat operalemezeit
  készíti, s "a magyar operaszínpad csillagai" élnek és működnek.
    A magyar operakultúrát csak itt és most lehet még  jobban
  "csinálni", de ha egy operaelőadáson a magyar operaszínpad valamely
  "csillagának" akkor és ott meggyőző alakítását nézem-hallgatom, nem
  gondolok rá, hogy milyen mércét jelent X huszonöt évvel ezelőtti és Y
  mostani felvétele vagy Z produkciója a MET-ben. Hogy ez inkább egy
  társadalomkritikai beállítottságú "operabarát", mint egy operakritikus
  álláspontja? Ha nagyon sarokba szorítanak, elismerem. És a legjobb
  magyar musicalből dúdolok: "Közöttünk vagy, élők élőt szeretnek:
  Örülj, amíg a főítész levág."

                                Fodor Géza