Fidulák, hegedűk, violák, Stradivárik  


    A következő oldalakon a hegedű, egyszersmind a zenekedvelő ember
  történetét mondjuk el. Alább egy viola da gamba látható, az angol John
  Rose mester munkája az 1500-as évekből. (Színes  képeinket  E.
  Winternitz-Lilly  Stunzi:  Die  schönsten  Musikinstrumente  des
  Abendlandes című munkájából vettük - München, 1966.)                 "Ennek pedig attyafiánac Iubal volt neve,
                     ez volt találóia az hegedülésnec
                      és lántolásnac mesterségénec."

                             (Vizsolyi Biblia,
                               Mózes I/4/21.
                        Fordította Károlyi Gáspár)


    Idézetünk szerint Jubál volt a hegedülés feltalálója; ő lehetett
  talán a hegedű feltalálója is!? (Hogy annak melléktermékeképpen még a
  "lántolást" is sikerült előállítania, az különösen szerencsés dolog,
  hiszen ezt a zeneszerszámot is mind a mai napig használjuk, sokunk
  gyönyörűségére). De nem árt az óvatosság. Nézzünk egy kissé utána
  ennek a bibliai hegedűnek, hiszen annyi mindenről bebizonyosodott már,
  hogy nem egészen úgy áll a dolog, mint első pillantásra hihettük
  volna. Különben is, csak "az együgyű hisz minden dolognak; az eszes
  pedig a maga járására vigyáz". A mértéktartó kétkedés már csak azért
  is indokolt, mert a bibliai sorokat hozzávetőleg az i. e. 8. században
  írták héber nyelven, és az 1500-as évek második felében fordították
  magyarra. A közben eltelt két évezred alatt már az eredeti bibliai
  szövegek is sokat romlottak, a különféle fordítások pedig gyakran
  inkább ferdítésnek bizonyultak. Így vált tiszteletreméltó Jubál atyánk
  hol a lantosok-síposok, hol a citerások-fuvolások, hol pedig a
  hárfások-fuvolások ősévé. Fogadjuk el ez utóbbi feltevést. Így azonban
  megint nem tudjuk, ki találta föl a hegedűt; éppígy a címadó fidulát,
  violát és "hegedőt" sem akaszthatjuk egyetlen boldog ősünk nyakába
  sem.
     Akkor sem könnyebb a helyzetünk, ha a szóban forgó 2300 évet
  átugorjuk, és csak az 1500-as évektől követjük nyomon hangszereink
  történetét. Igaz, ekkor már bizonyíthatóan léteztek azok a hangot adó
  szerszámok, amelyeket hegedűknek hívunk ma is. Fennmaradt róluk
  rengeteg írásos emlék, meglehetősen sok, a  hangszerek  fájánál
  tartósabb anyagokból készült képzőművészeti tárgy - de hol vannak
  maguk a hangszerek? Ezek közül csak nagyritkán kerül elő egy-egy
  erősen megviselt példány. Az ősi hangszereket leginkább még az az ősi
  közeg őrizte meg, amely Jubálnak is hazája volt: a sivatag. Ez a vidék
  adott otthont meg szűkös kenyeret az ősöknek, ez termett fát a
  zenészek szerszámaihoz, és ez konzerválta száraz homokjával e könnyen
  romló emlékeket.
    És országhatárainkon belül maradva, vajon mit tudunk meg a
  hegedűkről? Történelmünkben nem túl gyakran találkozunk a cikkünk
  címét adó hangszerekkel, a négy közül egyikről sem írtak magyar
  nyelven a 13. századot megelőzően, és a legkorábbi - a viola - akkor
  még nem hangszert, hanem személyt jelölt. "Hegedűs" szavunk sem
  korábbi 1394-nél: ebben az évben jegyeztek fel egy ilyen nevű
  személyt. Vagyis négy címszavunk közül ez a  kettő  eredetileg
  személynév volt. A fidula szó eredetét nem ismerjük, a Stradivari
  azonban  megintcsak  személynév:  az  egyik  leghíresebb  olasz
  hegedűkészítő család neve amelyet átvittek az általa  készített
  hangszerekre (és kissé szélesebb értelemben minden ma ismeretes
  hegedűre is). Vagyis a szavakkal még csak boldogulunk valahogy, de
  jelentésükkel és  az  értelmezésünk  szerinti  tartalmukkal  már
  nehezebben. Próbálkozzunk talán egy másfajta megközelítéssel.
    Őseink is megszülettek - és (hozzánk hasonlóan) végül nekik is meg
  kellett halniuk. Ehhez a legkülönfélébb tanácsokat, parancsokat,
  kéréseket és törvényeket kaphatták, és a lényeg mit sem változott:
  hosszabb-rövidebb ideig családban, törzsben, klánban, nemzetségben,
  nemzetben, államban  végigélték-végigéljük  az  életet,  miközben
  koronként-helyenként többet vagy kevesebbet dolgozunk, háborúzunk,
  kereskedünk, utazunk, tanulunk, alszunk. Mindezt emberi közösségben
  tesszük. Az ember társadalmi lény is. Intézmények  egész  sora
  gondoskodik  a  továbbéléshez  feltétlenül  szükséges  munkaerő
  újratermeléséről. Az ember minden társadalom számára fontos volt,
  ezért gondolhatott az egyén - még a megnyomorító helyzetekben is -
  saját érdekei védelmére. Ennek egyik fontos eleme volt a pihenés, a
  kikapcsolódás - a szórakozás. Véleményem szerint ennek sem volt kisebb
  jelentősége, mint a közhasznú értelemben vett munkának. (Hogy időnként
  kevesebb figyelmet fordítunk rá, az persze egészen más kérdés. Munka,
  pihenés nélkül vagy pihenés munka nélkül értelmetlen kategóriák. Meg
  lehet feledkezni erről, de ez mit sem változtat a tényeken. A
  levegővételről sem sokat beszélünk, természetesen. Amíg van levegőnk.
  De jöjjön csak egy téli szmog, borítsa el szobánkat a kályhafüst...)
    Kevés okunk lehet annak feltételezésére, hogy a régi emberek ne
  pihentek, ne mulatoztak, ne szórakoztak volna. Ezt pedig hangszerek
  nélkül alig lehet elképzelni. Vagyis nem kevesebbet állítunk, mint
  azt, hogy a hangszerek nagyjából egyidősek az emberiséggel. Ennyire
  öreg hangszereket, igaz, még nem találtunk - de lehet, hogy csak
  rosszul keressük. Esetleg zavar a megszokott formavilág, és észre sem
  vesszük azt a sok egyéb eszközt, amely hangszerként szolgálhatott,
  vagy legalábbis hangszerként is szolgálhatott az elődöknek.  Ki
  bizonyíthatja ma már, hogy az emberiség útja "Az íjaktól a hegedűkig"
  vezetett, és nem fordítva: a hegedűktől az íjakig? Feltételezik, hogy
  a harc a fejlődés motorja, de lássuk be, hogy sokkal ésszerűbb is
  lehet a fejlődés iránya. Alkalomadtán a hangszerek is fegyverként
  funkcionálnak. Emlékezzünk csak Lehelre, akinek kürtje Konrád fején
  távolról sem zenei célokból csattant. (E mondából azonban egyetlen szó
  sem bizonyult igaznak. Lehelt nem így, hanem Lél-nek hívták, Konrád
  már rég halott volt, amikor Lélt elfogták, a krónikák a különböző
  csatákat  összekeverték,  így  az  augsburgi  955-ös  események
  összemosódtak a korábbi és későbbi mondák tartalmával, és különben is
  a jászberényiek Lehel-kürtje csak az 1700-as évek végéről ismert.
  Másrészt, valaha a katonai kürtök töltötték be többek között a modern
  hírközlő berendezések feladatkörét, és ha szükség volt rá, úgy a
  talpalávalót is szolgáltatták.) Tény, hogy elődeink sokkal kevesebbet
  írtak a muzsikálásról és a hangszerekről, mint a háborúkról és a
  fegyverekről, de nézetem szerint a zene annyira hozzátartozott az
  emberek mindennapi életéhez, hogy az események zenei vonatkozásait az
  írástudók nem tartották feljegyzésre méltónak. A híradások ma is
  inkább propaganda céljából foglalkoznak a zenei eseményekkel, semmint
  avégett, hogy hírt adjanak az utókornak. Úgy gondolom tehát, hogy a
  régi korokban szünet nélkül szóltak az énekmondók hősi történetei, a
  ritmuskeltő dobok, ütőhangszerek táncritmusai, a kürtök, trombiták
  harci jelei, a templomok harangjai és kórusai, az orgonák és lantok,
  kobzok és hegedűk. Zengett-zúgott az ember történelmi világa. A
  természeti és az emberi hangok átszőtték-átfonták az emberi élet
  ünnepeit és mindennapjait. Mintha csak ma lenne.
    A hangszerek mindenkor bizonyos meghatározott feladatokat láttak
  el, ezeknek kellett megfelelniük. Hangot kellett bizonyos célok
  érdekében  kelteniük,  a  hangnak  pedig  meghatározott  fizikai
  tulajdonságai vannak; ha nagyon szűkszavúan összegezzük ezeket a
  tulajdonságokat, úgy elegendő megemlítenünk a

    hangerőt,
    a hangmagasságot,
    az időtartamot és
    a hangszínt.

    Hangszereinket úgy alakítottuk az idők során, hogy azok képesek
  legyenek mind szélesebb hangsávban, egyre gyorsabban megszólalva, mind
  hosszabb ideig, irányíthatóan hangot adva, sokféle és egyre többféle
  hangszínnel megszólalni. És ez még nem minden! A lovasoknak ugyanis
  fontos lehetett, hogy mindezt egyetlen kézzel lebonyolíthassák, hiszen
  közben még a lovat is irányítani kellett; az énekes csak felváltva
  használhatta a száját a hangszerek megfúvására és az énekmondásra,
  tehát jobb volt a pengetős hangszer; ennek viszont a hangja hamar
  elhalt és nagyon erőtlen volt, tehát kevésbé volt alkalmas a hangosabb
  mulatozások táncához. Egy-két fúvós nem elegendő a gazdagabb kísérő
  harmóniák megszólaltatására;  a  rézfúvók  hangja  nem  volt  a
  legalkalmasabb eszköz a halk szerelmi vallomásokhoz. Az orgona szépen
  szólt a templomokban, de nem csaphatta a hóna alá a vándormuzsikus, s
  ha mégis, akkor is kellett egy másik ember, hogy a hangszert fújtassa.
    (Hihetetlen mértékben képes megnövekedni az emberi igényesség!
  Vajon van-e olyan muzsikus, aki ne álmodoznék egy, a meglevőnél még
  jobb hangszerről? A hegedűknél maradva, a hegedűspalánták egyre
  nagyobb hegedűkre vágynak: az 1/8-os, 1/4-es hegedűk koptatói 1/2-es,
  3/4-es, majd 4/4-es (egész) hegedűket szeretnének. A kissé kopottas,
  használt "Lavottákat" boldogan cserélik új hangszerre, főként, ha az
  nagyobb is, mint a régi. Még nem tudják, hogy felnövekedve örömmel
  cserélnék vissza, már mint gyűjtők, az újabbakat a régi hegedűkre...
  És nemcsak azért van ez így, mert "mindig a másik part tűnik
  szebbnek". Nem. Mindig jelen van egy megfoghatatlan és mégis valós,
  más természetű értékrend is, akár tud erről a vágyakozó, akár nem.)
    Az igények elvileg mindenkor kielégíthetők - csakhogy rendszerint
  nem egymástól függetlenül. Ha ugyanis azt szeretném, hogy a hegedűm
  elég mélyen szólaljon meg, akkor nagyobbra kell méreteznem, és így már
  nem hegedű lesz belőle, hanem mélyhegedű, vagy gordonka. Ezt már nem
  olyan könnyű szállítani, így a korabeli táncmesterek inkább le is
  mondtak erről az igényükről, és inkább a zsebben hordható, kevésbé
  férfias hangú hegedűket részesítették előnyben. A kisebb szalonok
  néhány vendége megelégedett a szerényebb hangerejű, de bársonyos, lágy
  hangzású hegedűk hangjával, de ez nem lehetett elég a korabeli
  kocsmák, csapszékek vendégeinek. Semmi sem tökéletes - mondhatná bárki
  az olvasók közül. És így igaz. De tegyük a szívünkre a kezünket, csak
  a hegedűkkel vagyunk így? Elképzelhető-e, hogy szerelmünk egyidőben
  legyen szőke és fekete, karcsú és teltebb, törékeny-védendő és
  erőteljes-bátorító? Nos, miért éppen a hegedűk lennének kivételek? Nem
  lehetnek. Ha tehát  jobbá,  használhatóbbá  kívánták  tenni  az
  "őshegedűket", úgy különféle változtatásokat  kellett  eszközölni
  rajtuk.
    Előbb azonban minden bizonnyal fel kellett találni a hegedűt.
    Ha nem Jubál, akkor ki lehetett a hegedű feltalálója? A szobrokat
  is könnyebb ledönteni, mint helyettük újat állítani - de azért
  szolgálhatok néhány javaslattal. Itt van mindjárt a szakmabeliek előtt
  leginkább ismert hegedűfeltaláló: Tiefenbrucker. Ha nem téved a
  krónikás, Gaspardnak keresztelték az istenadtát, mégpedig ugyanabban
  az évben, amikor nálunk a Dózsa-vezette parasztfelkelés kezdődött,
  1514-ben. Ha a keresztnevét elfogadjuk is, annál több vita zajlott a
  vezetékneve körül. Ezt ugyanis írták és  írják  még  máig  is
  Dieffopruchar, Duiffobrugcar, Duffobrocard, Duiffoprougar formában is
  - olvasóim talán már sejtik: aszerint, hogy az írás szerzője németnek,
  olasznak vagy franciának kívánja-e beállítani. Magam legszívesebben
  eldöntetlenül hagynám feltalálónk nemzetiségét, hiszen német földön
  született, francia földön halt meg, s közben itt is, ott is, no meg
  olasz városokban is dolgozgatott. Véleményem szerint azonban nem lehet
  kétséges, hogy még ha nevezettet ábrázolja is egy korabeli metszet a
  hegedű feltalálójaként, neki - mint egy nagy hangszerkészítő család
  tagjának - minden bizonnyal megvoltak az elődei. És azon a bizonyos
  arcképen, amelyen kedves hangszerei  között  látható  a  hegedű
  feltalálója, nincsen hegedű! Láthatunk ott a mai szóhasználat szerinti
  lantot, teorbát, violát, fidulát és egyéb hangszereket is, de egyetlen
  hegedűt sem fedezhetünk fel a képen. Kit tartsunk hát és milyen
  hangszer feltalálójának? Egyvalamiben lehetünk biztosak: hogy azért
  mégiscsak vannak hegedűink, és helyettünk - az emberek helyett - más
  nemigen készíthette el ezeket. Az ókori világ kisebb-nagyobb kultúrái
  már ismerték a legfontosabb hangszertípusokat: az idiofon (önrezgő),
  az aerofon (fúvós), a membranofon (hártyás) és kordofon (húros)
  hangszereket. Ha ezt az osztályozást nem is tartjuk tökéletesen
  használhatónak, annyit el kell ismernünk, hogy minden próbálkozás
  ellenére sem sikerült jobbat találni, és mindössze egyetlen újabb
  csoport felvételével (az elektrofonokra gondolok) az ősi felosztást
  máig is elfogadhatjuk. Márpedig megszámlálhatatlanul sok hangszert
  készített az emberiség addig, míg egyáltalán eljutott az osztályozás
  gondolatáig. Amikor  Jubál  -  igazából  sok-sok  Jubál-előd  -
  megragadhatóvá vált az írás tudója számára, már használatban voltak a
  fúvós és ütős hangszerek, nemkülönben a húros hangszerfajták tömegei.
  Egyetlen lényeges eszköz hiányzott még: a vonó.
    Sok muzsikusnak ma is az a véleménye, hogy a vonós hangszerekben
  nem is a hangszer az igazán fontos, hanem a vonó. Ebben bizonyára van
  némi túlzás, annyi azonban tagadhatatlan, hogy ég és föld a különbség
  a pendített, megütött, illetve vonóval megvont húr hangjai között.
  Talán még emlékezünk arra, hogy a zenei hangnak négy fontos jellemző
  tulajdonságául a hangerőt, a hang  magasságát,  időtartamát  és
  hangszínét jelöltük meg. A megszólaltatás módja ezeknek mindegyikét
  befolyásolja, igaz, különböző mértékben. A vonó használata azonban még
  egy lényeges előnnyel jár. A vonóval ugyanis a már megszólaltatott
  hangot   folyamatosan    változtatni,    erősíteni-halkítani,
  nyújtani-rövidíteni tudjuk és hangszínét is megváltoztathatjuk. Igaz,
  ehhez már igen fejlett játéktechnikára van szükség, de  ha  a
  muzsikusnak már másra nincs gondja, csak a saját művészetére, akkor
  bőven jut rá ideje.
    Habár ettől most még messze vagyunk, hiszen történetünk még csak a
  8-10. századnál tart, amikor is a vonót igazolhatóan alkalmazni kezdik
  Európában. Ezek a vonók még tényleg nagyon hasonlítottak az íjakhoz. A
  korábbi pengetők (plektrumok) megnyúltak, és hosszabb botocskák is
  láthatók a korabeli hangszerábrázolásokon; nem tudjuk, hogy csupán
  pendítgették velük a húrokat, vagy ütögették - esetleg vonogatták is
  azokat.  (Ilyen  mutatványokat  manapság  is  láthatunk  egy-egy
  cigányprímás alakításában: borospalackokkal, ruhafogasokkal vagy éppen
  a vonó fájával szólaltatnak meg dalokat, táncokat, bámulatraméltóan.)
  Egyszóval, a vonó feltalálásának időpontja is bizonytalan. Ma úgy
  tudjuk, hogy muzsikusaink a 8-10. század óta használnak vonót.
    Maradjunk ennél a kornál és vegyük sorra, hogy a középkori
  muzsikusok vonói egyáltalán milyen hangszereket szólaltathattak meg.
  Valamennyit természetesen sem sorolhatjuk fel, de megismerkedhetünk
  néhány ismertebb hangszerfajtával (mai ismereteink birtokában akár
  típusoknak is nevezhetjük ezeket). A korai képzőművészeti alkotásokon
  ezek közül többnyire  a  fidulákkal,  rebekekkel  és  violákkal
  találkozhatunk a hárfák, lantok, orgonák, fúvósok, dobok és citerák
  társaságában. Ezek a hangszernevek azonban igen sokszor megcsalhatnak
  bennünket - sokszor még a fordítások tudós magyarítóit is! - mert az
  elnevezések mögött megbúvó hangszerek koronként és  országonként
  eltérőek. Nyilvánvaló, hogy az író és fordító (hacsak nem tájékozott
  muzsikus) nem szokott ügyelni az egyes hangszerfajták nevére, s így a
  jó szándék ellenére a cythara (küthara, görög pengetős hangszer) a
  fordításban citerává (olykor hegedűvé) lesz, a cymbalum (ókori csengő)
  cimbalommá ferdül, a török síp tárogatóvá változik, míg a kobozból hol
  lant, hol "hegedő", vagy esetleg éppen tambura sikeredik. (Nem lehetek
  bizonyos abban, hogy Önöket is hasonló érdeklődés sarkallja az ilyen
  és hasonló átértelmezések megfejtése iránt, de ha megtisztelnek írásos
  véleményükkel, úgy egy más alkalommal figyelmet szentelhetünk ezeknek
  a névmódosulásoknak is. Talán ez is megérne egy "szeánszot", ha
  gondolják.)
    A fidulának nevezett húros hangszer mai ismereteink szerint a 8.
  sz. vége felé már használatban volt, ekkor fedezhetjük fel első
  ábrázolását egy elefántcsont könyvborítón. Azt mondhatjuk róla, hogy a
  korai, igen sok változatból a 12-13. századra alakul ki egységesebb
  csoport. Ekkor már általában ovális alakú. Piskótára emlékeztető
  deréktáji beszűkítéssel készítik, gyakran egyetlen darabból vésik,
  később már külön oldalakkal alakítják ki a rezonáló testet. Többnyire
  magasabb fekvésű (tenor, alt) hangok képzésére alkalmas húrokkal
  szerelték fel, s ezeket a mai hegedűktől eltérően nem oldalirányú,
  hanem előre vagy hátra felé néző fakulcsokkal hangolták. E hangszerek
  tetőlapján két befeléhajló, holdsarló alakú hangnyílás csatolta a
  levegőbe a rezonátorként működő hangszertest hanghullámait. A muzsikus
  a vállának támasztotta, alkalmanként a nyakába akasztotta, esetleg az
  ölében tartotta, és úgy játszott ezeken a hangszereken. Feltehető
  (??), hogy a fidula derekát már a vonós játékmód következtében
  karcsúsították, hiszen a korábbi húros hangszerek (kör,  körte,
  rombusz, ásó, vagy sonka formájukkal - hogy többet ne említsünk)
  inkább a korábbi, pengetős játékmódhoz alkalmazkodtak.
    A rebek néven ismert hangszerek, számtalan változatban (és nem
  csekélyebb névváltozattal) igen elterjedt eszközök voltak az európai
  középkor muzsikusainak kezében. (Előfordultak Afrikában és Ázsiában
  is, bár játékmódjuk ott nagyon eltérő is lehetett.) Egyes kutatók úgy
  vélik, hogy ezek a körte- és csónakformájú, többnyire kisebb méretű
  instrumentumoknak köszönhetik a későbbi hegedű-utódok a fogólapot, a
  kulcsok  keresztirányú elhelyezését és esetleg a húrok kvintelő
  hangolását (ötöd - kvint - hangközök szerint: például
  c-g-d1-a2 vagy g-d1-a1-e2).
    Azután ott voltak az elődök soraiban a lírák, rebekek, fidulák
  mellett a crwthok, nyenyerék és violák is. Közülük csak a véleményünk
  szerinti legutolsót, a violát méltatjuk figyelemre, mivel a viola és a
  hegedű összehasonlításából érthetővé válik az újabb hangszer rohamos
  térnyerése és napjainkig tartó népszerűsége. Mi a különbség egy viola
  és egy hegedű között?
    A szakértő olvasók nézzék el nekem, hogy nem a tudományos
  terminusokat használom, de úgy gondolom, sorrendi elsőség illeti meg a
  látható, külső jellegzetességeket. A violában talán a leginkább
  szembetűnő a felső, kulcshordozó szerkezete. A "fej"-nek nevezett rész
  többnyire emberek, állatok, olykor növények vagy stilizált alakzatok
  vonalait viseli (a hegedűkön viszont többnyire csiga alakú). A viola
  húrjainak száma általában meghaladja a jelenleg használatos négyet,
  inkább öt, de több is lehet. A nyak ezért vastagabb, rajta "kötések",
  "bundok", húrmércék találhatók, félhangonkénti beosztásban. (Némileg
  hasonlít a modern gitárokon alkalmazott érintőkhöz,  de  amazok
  rendszerint bélhúrok kötéseiből készültek.) A violák körvonalai inkább
  hosszúkásak, mint kerekdedek,  mivel  a  hangszer  vállkiképzése
  csapottabb, mint a modern hegedűké. Az oldalak jóval magasabbak, az
  oldalbevágások nyitottabbak. A hát egészen lapos, fűrészelt, nem pedig
  vésve mélyített kiképzésű; belülről keresztlécekkel erősítik meg. A
  hangrések a tetőn láng, pióca, sarló vagy sok egyéb alakúak lehetnek,
  és olykor középen, a fogólap alatt még egy kerek, csipkeszerűen áttört
  hanglyukat, "rozettát" is találhatunk. A húrtartókat rendszerint nem a
  test alsó végébe illesztett gombhoz, hanem az alsó kávén túlnyúló fa
  vagy csont "cövekhez" rögzítik, amely a húrtartó e célra kiképzett
  nyílásába illeszkedik. A tető és a hát szélei nem nyúlnak túl az
  oldalakon, tehát hiányzik a modern hegedűkön megszokott  perem.
  (Mindezek az  ismertetőjegyek  természetesen  csak  a  fontosabb
  eltérésekre utalnak.)
    A különbséget könnyű felismerni, mind a korabeli képzőművészeti
  alkotásokon, mind pedig a hangszereken - mert ebből a korból, a 15 -
  16. századból már meglehetősen sok eredeti példány fennmaradt.
    A Tiefenbrucker-portrén bizony még nem találhatunk hegedűket, de a
  zenetörténészek egyetértenek abban, hogy ez a legújabb vonóshangszer
  már a 16. században megjelent. Igaz, kezdetben csak szórványosan,
  főként Észak-Olaszország Brescia és Cremona nevű városaiban tűnt fel,
  de ettől kezdve nagyon rövid idő alatt egész  Európa  kedvelt
  hangszerévé vált. Egyik legkorábbi, ismert felhasználója Claudio
  Monteverdi volt, aki az 1600-as évek elején már hegedűre is írt
  szólamokat partitúráiban, de az idő tájt már Marenzio és más párizsi
  zeneszerzők is alkalmazzák a hegedűket. A bresciai hegedűkészítő
  iskola (ezzel a névvel illethetjük a több mestert útrabocsátó olasz
  városok hegedűkészítőit) alapítójának Gasparo de Salo-t  tartják
  (1540-1609); nevét inkább a Gasparo di Bertolotti formában ismeri a
  szakirodalom. Ez az iskola a 16-17. században élte virágkorát.
  Legnagyobb alakját Giov. Paolo Maggini személyében tiszteli az utókor.
  Hegedűiket a nagyobb formátum, a laposabb boltozatok, a csaknem
  párhuzamos hangrések (már a ma ismert "f" lyukak), a széleket díszítő
  dupla berakások, olykor a csigák sűrűbb fordulata jellemzi.
    Nagyjából ugyanebben az időben kezdi meg működését Cremonában az
  Amati család legidősebb ismert mestere, Andrea is. Andrea Amati
  1535-1581 között élt Cremonában.  Hegedűi  jelentősen  kisebbek,
  boltozatuk  magasabb,  az  f-lyukak  kisebbek  és  gömbölydedebb
  körvonalúak, a berakás egyetlen vonallal fut körben a tetőn és a
  hátoldalon, a csigák szépen íveltek és fordulataik a ma is megszokott
  vonalakat mutatják. (Természetesen mindkét iskola hangszerei között
  szép számmal találhatunk kivételeket.)
    E jellegzetességek értelemszerűen a hegedűcsaládhoz tartozó többi
  hangszerre is érvényesek. A hangszercsaládok ugyanis minden időkben a
  ma ismert énekkari szólamok analógiájára, szoprán-alt-tenor-basszus
  változatban készülnek, s így a hegedű (violino) mellett,  vele
  nagyjából egyidőben megjelenik a mélyhegedű (brácsa), a gordonka
  (violoncselló) és a nagybőgő (violon, későbbi nevén gordon) is.
  Megjegyzendő, hogy sokak szerint a hegedű később született, mint
  nagyobb testvérei, hiszen éppen azok játékmódjának nehézkessége miatt
  konstruálták meg az áll alá támasztható, kisebb testű hegedűt. Mi
  azonban már tudjuk, hogy aminek csak egy oka van, az nem történik meg:
  egyetlen ok csak  ritkán  eredményez  jelentős  változásokat  a
  történelemben. Ezt a zenetörténetre is érvényesnek vélem, tehát azt
  mondom, hogy ezek a hangszerek nagyjából egyidőben keletkeztek, egy
  többirányú szükséglet kielégítésére. Létrejöttek  a  zenei  élet
  társadalmi-anyagi feltételei, mindenekelőtt több észak-olasz városban.
  Egyházi, udvari, városi ünnepségek, a céhek és gazdag polgárcsaládok
  spektákulumai, a színházi és operaelőadások és ki tudja még hány más
  zenei alkalom - ezek rengeteg zenészt és hangszert követeltek. A
  hangszereket elő kellett állítani, használatuk  során  egymással
  folyamatosan összemérni, miközben a hallgatóság, a zeneszerzők és a
  muzsikusok megfogalmazták kívánalmaikat, és a mesterek igyekeztek
  ezeknek megfelelni. Ebben a korban még az sem volt ritka, hogy a
  zeneszerző és a muzsikus azonos személy legyen (Corelli, Vivaldi),
  érthető tehát, hogy nagyon szigorú követelményekkel léptek fel a
  korabeli mesterek művei iránt. A hangszerkészítők többnyire maguk is
  játszanak hangszerükön, s így a saját tapasztalataikra támaszkodva
  tökéletesíthetik az egyes példányokat. Ezek szerint megvalósították
  volna a lehetetlent? Fényes és tompa, erős és halk, bársonyos és érdes
  lett a hegedűk hangja (szőke is lett a fekete, kövér is a sovány)
  egyidejűleg? Ezt nem mondom, de tény, hogy az egyre jobb hangszerek,
  egyre  tágabb  határok  között  képesek  megszólalni.  Az  értő
  hegedűművészek (a violák döngicsélő hangja után) most már egészen
  halk, de ha kellett, messzezengő hangokat is megszólaltathattak, hála
  a hegedű rezonáló lemezeinek (a tető- és a hátlapnak), a rezonáló test
  újszerű alakjának (ez lehet vállasabb vagy csapottabb vállú, lapos
  hátú vagy domború hátlapú, erőteljesebben vagy  mérsékletesebben
  domború tetejű), az oldalak magasságától függő belső tér nagyságának
  és a hegedű nagyon sok egyéb, napjainkig változatlan (hát azért nem
  egészen változatlan!) tulajdonságának. Kivételes hangszer a hegedű:
  családja többi tagjával együtt mind ez ideig valamennyi szimfonikus
  zenekar alaphangját meghatározza - leváltásuk a közeli  jövőben
  vélhetőleg nem esedékes.
    Igaz, ehhez az említett mestereken kívül olyan további hírességek
  is hozzájárultak, mint az Amati család később élt tagjai, vagy a
  Guarneri família mesterei,  és  a  hegedűkészítés  vitathatatlan
  fejedelme, Antonio Stradivari. Ez a kor azonban már több európai város
  hegedűkészítőiről is híradást őrizget számunkra, hiszen az 1644-1737
  között Cremonában élt Stradivari ugyanannál a Niccolo  Amatinál
  (1596-1684) tanult, aki elképzelhetően a német hegedűkészítő iskola
  megalapítójának, Jakob Stainernek is mestere volt. Bizonyítékok erről
  ugyan még nem kerültek elő (bármilyen népszerű legyen is Szántó György
  Stradivari című kötete, nem tekinthető tudományos bizonyítéknak), de a
  hangszerek bizonyos hasonlósága, építésbeli rokonsága Niccolo Amati
  hatására vall. Ez a cremonai mester mindenesetre  minden  idők
  legnagyobb hegedűkészítőit tanítgatta e művészet rejtelmeire: Andrea
  Guarnerit, Francesco Rugierit és Antonio Stradivarit. Ez a körülmény,
  és természetesen nem utolsósorban magának Niccolo Amatinak a hegedűi a
  belátható jövőben megőrzik e mester nevét a történelem lapjain. (Az a
  tény, hogy egyelőre inkább a királyok és hadvezérek nevét jegyzik a
  krónikások, ne keserítsen el bennünket.)
    Talán Önök is érdekesnek fogják tartani, hogy Jakob Stainer (akit
  a német nyelvterületen élők a maguk Stradivarijaként becsülnek),
  amikor 1683-ban 62 évesen elhunyt, már virágzó hegedűkészítő "ipart"
  hagyott hátra. Ugyanakkor nálunk, Magyarországon még  a  kezdet
  kezdeténél tartanak - de legalább már ott tartanak. Az első hírt erről
  Daniel Speer, a kalandos muzsikus, zeneszerző, író veti papírra, arról
  tudósítva, hogy magyarországi vándorlásai során Eperjesen találkozott
  egy híres hegedűkészítővel, aki egy különleges hangszert, barytont is
  készített, és maga is játszott ezen a hangszeren. Speer ezt a könyvét
  1687-ben jelentette meg. A levéltári kutatások pedig  igazolták
  állítását: 1649-1679 között valóban élt a Felvidéken, Kassán illetve
  Eperjesen egy Adam Bessler nevű muzsikus, aki az iratokban városi
  trombitásként, illetve hegedűkészítőként szerepel. Ezek a hangszerek
  bizonyára nem vetekedhetnek Stradivari vagy Guarneri  munkáival.
  Számunkra  azonban  mégiscsak  jelentős  kultúrtörténeti  értéket
  képviselnének - ha fellelhetnénk őket! Erre azonban, sajnos, kevés az
  esélyünk, egy sajátos körülmény miatt.
    A magyarországi mesterek nem a német iskola magasabb boltozatú
  hangszerépítési elveit követték, hanem az olasz hegedűk laposabb
  formáját kedvelték, mely az idők során életképesebbnek bizonyult. Így
  történhetett, hogy később a sikerültebb magyar hegedűk mestercéduláit
  kiáztatták a  hangszer  belsejéből.  Mestereink  hegedűit  hamis
  "pedigrével" látták el, és a drágább olasz mesterek cégére alatt
  bocsátották útnak. Ugyanez a sors jutott osztályrészül sok kiváló cseh
  hangszernek is, például azoknak, amelyeket Hellmer, Eberle vagy
  Homolka mesterek készítettek. A francia mesterek hegedűi jobbára
  elkerülték ezt a veszélyt, tekintve, hogy lakkozásukat tekintve
  meglehetősen eltérek az olasz iskola hangszereitől. (Talán eltérő
  világpolitikai szemléletük is akadályozta a francia mestereket abban,
  hogy olasz mintákat kövessenek?). Tény, hogy bár a korai mesterek
  munkái ott is alig-alig kerültek elő, a legnevesebb francia mesterek -
  Lupot, Pique, Fent, Gand, Silvestre, Vuillaume - munkái (igaz, már
  javarészt a 19. századból) önálló francia iskola meglétére utalnak. Ez
  azonban már egy másik történet.
    Szívesen elidőznénk a magyar hegedűkészítés első ismert nagy
  alakjainál: a Leeb család tagjainál, a  Thiereknél,  Schweitzer
  mesternél és még inkább Nemessányinál, akivel, úgy vélem, a csúcsokra
  jutottak fel a magyar hegedűkészítők, de nem lenne illendő túlságosan
  igénybe vennem az Önök türelmét. Nemessányival azért teszek mégis
  kivételt, mert őt valamennyi szakíró egyértelműen a legnagyobb magyar
  hegedűkészítőként tartja számon. Ezt teszik a német, angol, francia,
  amerikai szakkönyvek, és így méltatják a magyar zenei lexikonok is.
  Többnyire. Sajnos, a legújabb, még csak két kötetéig eljutott,
  magyarított Brockhaus-Riemann lexikonból hiányzik Nemessányi neve.
  Nálunk úgy szokás írni zenetörténetet, mintha abban nem lenne helyük a
  hangszerkészítőknek, csak az előadóművészeknek és zeneszerzőknek,
  olykor zenetanároknak. De ha kifelejtik is a krónikából, a tények
  birodalmába  tartozik  Nemessányi  tevékenysége  és  valamennyi
  magyarországi mester "szép magyar hegedűje".
    "Mélységes mély a múltnak kútja. Vagy talán feneketlennek kellene
  mondani?"... "Minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk
  tapogatódzunk a múlt  alvilágába,  az  emberinek,  történetének,
  művelődésének  kezdeti  alapjai  tökéletesen  megmérhetetlennek
  bizonyulnak, s mérőónunk  elől,  bármily  kalandos  távolságokba
  gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a
  feneketlenségbe...kutatóbuzgalmunkkal a kikutathatatlan  incselkedő
  játékot űz: látszat-megállókat és úticélokat kínál, melyek mögött,
  amint elértük őket, újabb múltszakaszok tárulnak föl, ahogy a partjáró
  bolygása sem ér soha véget, mert minden egyes megmászott agyagos
  föveny-kulissza mögött új távolságok csábítanak új hegyfokok felé."
    Úgy érzem, szebben nem búcsúzhatom, mint Thomas Mann: József és
  testvérei kezdő soraival. Számunkra is ilyen "föveny-kulisszának"
  bizonyult Guarneri és Stradivari neve. Mögöttük ott lebeg a tanító,
  Niccolo Amati, aki kései leszármazottja az első Amatinak. Őket is
  megelőzték mások, akik kevéssé ismerten vagy  az  ismeretlenség
  homályában megalkották az emberiség legcsodálatosabb művét, a hegedűt.
  Nem a feltalálót veszítettük el, csupán az egyetlent - helyette pedig
  sok megbecsülendő alkotót ismertünk meg, akik valamennyien feltalálók
  voltak. Műveik, hangszereik egy-egy példánya mesébeillő kincseket ér.
  Akárcsak tevékenységük krónikája, életük példája is.


  

  Időszámításunk  előtt  15000  évvel festette valamelyik ősünk a
  franciaországi Trois Fréres-i barlang falára. Az álcás vadász?
  varázsló? táncos? tűzgerjesztő? kezében
  tartott szerszám ugyancsak hasonlatos a valamennyiünk által ismert
  íjakhoz. Hogy ez itt éppen "hangszer", "vonó" vagy fegyver, ebből a
  nézőpontból mellékes lehet - ez a szerkezet minden körülmények között
  hangot   is  keltett  használata  során.


  
  

  Itt néhány "hangszervonó" látható, de ezeken kívül számtalan más
  példát is találhatunk a "vonás-hangadás" funkciójának kettősségére.
  Úgy látszik, nem is járnak messze azok a muzsikusok az igazságtól,
  akik azt állítják, hogy nem is a hangszerek szólnak, hanem a vonók.
  (Musikinstrumente der Welt, Gütersloh, 1981.)


  
  

  Hogy a muzsikusok szárnyas angyalokként lebegnek a felhők között (Hans
  Memling: Triptychon "Christus von Engeln umgeben", 15. sz.), vagy
  kényelmesen   a   földön  foglalnak  helyet  (P.  Phaleae:
  Lautentabulatorbuch,  1547),  édesmindegy. A hangszerek mindenkor
  segítettek megteremteni az ünnepek, a vidámság, a "kikapcsolódás", a
  valóságtól való eltávolodás, az álmodozás hangulatát. Az emberiség
  életében egyszerre van jelen a reális és az irreális világ  

  Az apró hegedűs és Yehudi Menuhin is hegedűn játszik: egyikük 1/8-os
  "zsebhegedűn", másikuk 4/4-es Stradivárin


  

  Dávid király rebeken muzsikál. (Werner Bachman: Die Anfange des
  Streichinstrumentenspiels, Leipzig, 1966.)


  

  A  XII-XIV. század fidulái a megmaradt képzőművészeti alkotások
  tanúsága szerint igen változatosak voltak alakban és nagyságban
  egyaránt. Néhány gyakoribb típust mutatunk be, a Musikinstrument der
  Welt nyomán


  

  A korai vonók még igencsak emlékeztetnek feltehető őseikre, az íjakra.
  Fokozatos  fejlődés  során  válnak egyre alkalmasabbá a művészi
  hegedűjátékra.  Hasonló  vonókat napjainkig is láthatunk a népi
  hangszerkészítők-hangszerjátékosok kezében


  

  Fidula egy XIV. századi miniatúrából


  

  Kaspar Tieffenbrucker-Gasparo Duiffoprugghar, akit gyakran neveznek a
  hegedű feltalálójának. Mi úgy véljük, ő "csupán" egyike a kor jeles
  mestereinek. (Pierre Woeriot 1562-ből származó metszetén nem is
  láthatunk mai fogalmaink szerinti hegedűt.)  

  A hangszerkészítő mesterek úgynevezett mestercédulákat ragasztanak
  műveikbe,  azok  származásának  igazolására. Ezek közül mutatunk
  néhányat, a cikkben szóba kerülő neves hegedűkészítők jelzeteivel.


  

  Michael Praetorius 1619-ből származó, De Organographia című munkája a
  kor jellegzetes hangszereinek tudományos összefoglalása. A XX. és XXI.
  táblák a korszak különféle vonóshangszereit mutatják be


  

  Peter Lastman (?1583-?1633) "A koncert" című olajfestményén együtt
  láthatjuk még a violát és a hegedűt. A hegedűs a felső szólamok
  valamelyikét  játszhatta  (erre következtethetünk a hangszer kis
  formátumából), míg a violacsalád egy nagyalakú (feltehetően basszus)
  változatát olyasféleképpen használja a muzsikus, ahogy ma a nagybőgőn
  játszanak. Egyébként a napjainkban használt nagybőgők (gordonok)
  számos példánya még napjainkban is a violafélék jellegzetességeit
  viseli


  
  

  

  Ez  a XVIII. századi francia metszet a hangszerkészítő műhelyt
  ábrázolja, mai ismereteinknek megfelelően. Ebben a műhelyben még
  többféle hangszert készítenek. Napjainkhoz közeledve azután többnyire
  különválnak egymástól az egyes hangszercsaládok mesterei


  

  Domenico  Galli gordonkája 1687-ből. A mester a dúsan faragott
  hangszert  Parma-Modena  Hercegének, 11. Francescónak (1660-1694)
  készítette