Mesterhegedűk mesterszalagon    High Fidelity csak néhány évtizede létezik, de mi, audiofilek, már
  évszázadokkal, sőt, évezredekkel ezelőtt is itt éltünk ezen  a
  földtekén. Lemezjátszónk, az nem volt, erősítőt nem építettünk,
  hangsugárzónak hírét sem halottuk, sőt - micsoda balszerencse! - nem
  járathattunk hifi-magazinokat sem, mert az idő tájt nemhogy  a
  hangrögzítés, de még a nyomtatás sem volt feltalálva. Mi azonban már
  akkoriban is megszállottjai voltunk a szép hangzásnak, papjai a
  nüánsznyi különbségek misztériumának. Megsejtettük, kikísérleteztük,
  továbbörökítettük az olyasfajta (állítólag haszontalan, de a mi
  számunkra  mégis  oly  izgalmas)  ismeretanyagot,  miszerint  az
  összeütögetett fadarabok valahogy másképpen csettegnek, ha szálaik nem
  hosszirányban, hanem keresztirányban futnak, meg hogy másképp recseg
  az ökör szarvból és megint másképp a bivaly szarvából vájt tülök, meg
  hogy más hangon pönög a szimpla bélhúr, mint a sodrott - s hát még, ha
  azt a bélhúrt előbb tisztítjuk és csak azután szárítjuk, nem pedig
  fordítva? Egyszóval, megtanítottuk hifizni a társadalmat. (Hogy ezek a
  vájtfülűek nem a hifisták,  hanem  inkább  a  zenészek  és  a
  hangszerkészítők elődei voltak?! Maradjunk annyiban, hogy akárcsak a
  majom és az ember, mi is mindannyian közös ősöktől származunk!)
    Később, amikor  a  társadalmi  munkamegosztást  már  annyira
  tökéletesítettük, hogy egyikünk (pénzért) elkészíthette a hangszert,
  másikunk (pénzért) eljátszhatta rajta azt a zenedarabot, amelyet
  valamelyikünk (szintén pénzért) megkomponált, mi többiek pedig csak
  hallgattuk a zenét egy külön e célra épített teremben - nos, az idő
  tájt élte első fénykorát a High Fidelity. Százával születtek az új
  hangszertípusok, ezrével a típusvariánsok, és mi mindegyiket  -
  mindegyiket! - kipróbáltuk, hogy úgy mondjam: teszteltük, rövid
  teszten és hosszú teszten, egyedi szeánszon és csoportos szeánszon,
  szimpla meghallgatással és A-B  összehasonlítással,  mindenesetre
  sokkal-sokkal módszeresebben és lelkiismeretesebben,  mint  ahogy
  manapság teszteljük mai eszközeinket.
    Kipróbáltuk, hogyan szól a zene a hangszerkészítő műhelyében és a
  muzsikus  lakószobácskájában,  a  zeneteremben  és  a  városháza
  auditóriumában, a kápolnában és az  isten  szabad  ege  alatt.
  Ellenőriztük, tisztán játssza-e az új hangszer a szólódarabok finom
  pianisszimóit; jól illeszkedik-e a kamaraegyüttesek játékába; győzi-e
  szusszal a szimfonikus zeneművek leghangosabb tételeit; állja-e a
  versenyt a többi hangszertípussal: az idősebbekkel és a még nálánál is
  újabbakkal. A műszaki paraméterek még nem voltak kitalálva, de mi
  regisztráltuk őket, és saját szavainkkal fejeztük ki véleményünket a
  torzításokról, a dinamikáról, az irányhatásról, a sztereofóniáról.
    Sok-sok száz évi hallgatódzás eredményeképpen megteremtettük a
  modern európai zene hangszereit és szimfonikus zenekarát.

  Egy olasz mesterhegedű

    Bocsássa meg nekem az Olvasó ezt a patetikus bevezetőt. Nem is
  tudom, mi volt a célom vele; talán csak ösztönösen bizonygatni
  akartam, hogy igenis van érzékem a misztériumok iránt, és nem
  szentségtelen a kéz, amellyel hozzájuk nyúlok. Mert misztériumhoz
  fogunk nyúlni most: egy negyed évezreddel ezelőtt készült olasz
  mesterhegedűhöz, amelynek hangját,  mint  bizonygatni  próbáltam,
  előzőleg évszázadok auditív élményei érlelték igazán zeneivé.
    Ezt a hangszert a 18. század elején élt cremonai Giuseppe Guarneri
  del Gesú készítette, az ő nevét együtt emlegetik Stradivariéval. (Akit
  bővebben is érdekel a hegedűk és a hegedűkészítők története, néhány
  oldallal később érdekes olvasnivalóra és gyönyörű képekre bukkan
  Erdélyi Sándor cikkében.) A Guarneri-hegedűt a magyar állam vásárolta
  nemrégiben,  és  Rolla  János,  a  Liszt  Ferenc  Kamarazenekar
  koncertmestere kapta meg személyes használatra. Kulturális életünkben
  ez a hír a szenzáció erejével hatott, természetesen a napisajtót is
  bejárta, hogyne keltette volna fel a mi érdeklődésünket is. Csak mi
  esetleg nem ugyanazon járatjuk gondolataink kerekét, mint a szűkebben
  vett zenész-szakma vagy a nagyközönség. Az utóbbinak nyilván az lesz
  az első gondolata, hogy a Guarneri árát, azt a tízegynéhány millió
  forintot bizonyára más célra is felhasználhatták volna. Erről mi nem
  fogunk vitatkozni, csak annyit jegyzünk meg, hogy (mi legalábbis)
  társadalmi  életünk  nagyon  sok  más  kiadását  is  szívesen
  megtakarítanánk, és egyáltalán nem a Guarnerin kezdenénk a spórolást.
  Azonkívül ez a Guarneri, ha valódi (amiben nincs okunk kételkedni), a
  legrosszabb esetben is őrizni látszik az értékét. Végül pedig, és
  talán ez a legfontosabb, a szóban forgó hegedű nem holt értéktárgy,
  hanem munkaeszköz egy (Rolla János bizonyára megbocsátja nekem e
  profán kifejezést) exportképes művész kezében.
    Mi két dologra vagyunk kíváncsiak. Az egyik a Guarneri hangja, ha
  úgy tetszik, hangminősége. A másik pedig az, hogy vajon ez a minőség
  átjön-e a hangfelvevő-hangreprodukáló láncon. Hogy vajon odahaza is
  felismerjük-e a Guarnerit, akkor, amikor csupán a hangdobozból szól.
    Persze, ha meggondoljuk, kérdéseink együgyűek. "Jobban szól-e a
  Guarneri az átlagos mesterhegedűnél?" Attól függ, ki hallgatja. És
  hol, mennyi ideig, milyen  körülmények  között.  Ami  pedig  a
  koncertteremtől a lakószobánkig nyújtózó hangátviteli láncot illeti,
  ez annyira hosszú és annyira kiszámíthatatlan, hogy reménytelenné tesz
  bármiféle egzakt kísérletet, amelyből megtudhatnánk, mennyit őriz meg
  a konzerv-zene a különlegesen széphangú hangszerek auditív zamatából.
    Kísérletet mondtam - igen, arra készülök. Egyszer már elkövettem
  egy hasonlót ("Zenék ecetben és olajban", HFM 5.), és ma is úgy érzem,
  a teszt megérte a fáradtságot, habár azóta is hangoztatom, hogy a
  kísérletezés nem az én dolgom volna, hanem az esztétáké, zenetudósoké.
  Nekem bizony se készségem, se felkészültségem, se eszközöm hozzá.
  Csupán lelki kényszerből kísérletezgetek:  sohasem  azért,  hogy
  bebizonyítsak valamit, hanem hogy ráirányítsam a figyelmet néhány
  ködös jelenségre. Hogy egyetlen szál, hamar ellobbanó  gyufával
  bevilágítsak a sötét szoba résnyire tárt ajtaján. Ezt a megindítóan
  szép hasonlatot nyilván úgy kell folytatnom, hogy a gyufa aztán
  rendszerint a körmömre ég.

  Szkepszis és antiszkepszis

    Hogy ne akarjak túl sokat markolni, axiómának tekintem, hogy a
  Guarneri a mi fogalmaink szerint afféle High End Audio eszköz, és
  sokkal szebben szól a közönséges "hifihangszereknél", tehát az olyan
  "szimpla", egy-kétszázezer forintos mesterhegedűknél, amilyeneket a
  nívós zenekarokban játszó magyar muzsikusok használnak. Erről nyilván
  Rolla János mondhatja a legtöbbet. A Presto-ban (a  Hungaroton
  Hanglemez Híradóban) közölt interjúból idézünk:

    "Ez az új hegedű gyönyörű. Előttem olyan »nimbusza« van, mint egy
  világhírű festménynek a műgyűjtő előtt. Olyan ez számomra, mint a
  legmagasabb kitüntetés." Majd: "Eleinte nem hittem el, hogy lehetséges
  ilyen különbség jó hangszer és jó hangszer között." Majd: "Egy
  bizonyos tónus, hatás eléréséért nem kell »rájátszani«. Nem is szabad.
  Hagyni kell ezt a hegedűt a maga természetes állapotában megszólalni.
  Nem kell »hozzátenni«, hagyni kell, hadd bontakoztassa ki a maga
  valóságos »egyéniségét«."

    Gondoltam, Rolla túloz. De másokkal is beszéltem a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar tagjai közül, és ők is el voltak ragadtatva az új, azaz
  mit is mondok: régesrégi hegedű hangjától. Még mindig szkeptikus
  voltam. (Kell-e mondanom, hogy kísérleteimet többnyire a szkepszis
  motiválja?!) Rendben van, Rolla hallja a különbséget,  a  vele
  rendszeresen együttjátszó vonósok úgyszintén. De  meghallja-e  a
  differenciát a többi hegedű-, vagy mondjuk brácsajátékos is? A
  csellisták, a mélyvonósok? És ha ők igen, hát akkor az egyéb
  hangszeren játszó zenészek? Lejjebb licitálva: a zene passzív művelői,
  a zenetudósok, zenetanárok, zenekritikusok? És a nagyközönség köréből
  legalább a vérbeli koncertlátogatók? Mert hogy én nem hallom meg, az
  több,  mint  bizonyos.  Hallásom  minden  tekintetben  átlagos,
  "koncertrutinom" átlag alatti - mögöttem már csak azok állnak a
  sorban, akik szeretik ugyan a komolyzenét, de egyáltalán nem járnak
  hangversenyre... Nos, kissé elébevágok a fejleményeknek, és elmondom,
  hogy amikor meghallottam a Guarnerit más hegedűk után - de nem, erről
  inkább majd később. Annál is inkább, mert, mint mondottam volt, a
  Guarneri hangminőségére nem akartam  rákérdezni.  Kiindulópontnak
  tekintettem, hogy ez a hegedű jobb, mint a többi, és csak azt
  szerettem volna kipróbálni, felismerjük-e a hangszórón keresztül is.
  Meg hogy melyikünk ismeri fel.
    Tavaly ősszel már hallottam egyszer a csudahegedű hangját, a
  Zeneakadémián, a Hungaroton hangversenyén. Kocsis Zoltán adta elő
  Mozart egyik zongoraversenyét, Rolláék kísérték, és nekem - Guarneri
  vagy nem Guarneri - az egész nagyon tetszett. Szívesen meghallgattam
  volna még kétszer, miközben Rolla két másféle hegedűt használ, de volt
  egy sanda gyanúm, hogy erre nem tudnám rávenni sem őt, sem Kocsist,
  sem a zenekart, sem a rendezőket. A közönség, az feltehetőleg
  végigülte volna még kétszer a zongoraversenyt (nagy volt a siker!),
  talán még szavazni is hajlandó lett volna - de ne folytassuk ezt a
  gondolatkísérletet. A hang elröpül, hacsak nem örökítik meg, tehát
  felvételt kell készíteni a Guarneri és mondjuk még két hegedű
  hangjáról, hogy azt bármikor és bárhányszor meghallgathassuk. És nem a
  zenekari, hanem a szólójátékukat kell rögzítenünk, hogy zenehallgatás
  közben a figyelmünket ne vonhassa el a többi hangszer.

  Kísérletek kritikája

    Nagyon őszinte köszönetet mondok Rolla Jánosnak, amiért nem
  zárkózott el a "teszt" elől, és hajlandó volt elhozni féltve őrzött
  kincsét a sashalmi evangelikus templomba, amely számos hangfelvétel
  színhelye volt már, ezért esett rá a mi választásunk is. Sőt, további
  hangszereket hozott magával: a saját, szintén Itáliából származó
  hegedűjét (ezen játszott addig, amíg meg nem kapta a Guarnerit),
  valamint a feleségéét, Weisz Zsuzsáét is. Ez a harmadik hangszer egy
  neves magyar hegedűkészítő, Benedek László műhelyéből került ki; a
  mester annyira szerette ezt az alkotását, hogy később vissza akarta
  vásárolni.
    Azt már tudtam, hogy a teszt semmilyen körülmények között nem
  lehet egzakt. Ha mind a három hangszeren más-más művész játszik, akkor
  a hegedűhangok különbségén kívül az ő különbségüket is hallani fogjuk.
  De az se jó, ha ugyanaz a személy játszik mindhármójuk hangszerén,
  mert mindenki a saját munkaeszközét ismeri jobban, az idegen hangszert
  pedig nyilván bizonytalanabbul kezeli. (Rolla maga is hónapokig
  kísérletezett a Guarnerivel, és most már erre a hegedűre "áll rá a
  keze".)
    Erdélyi Sándortól, hangszertörténeti cikkünk szerzőjétől tudom, mi
  a módja a hegedűhang tudományos vizsgálatának: géppel húzogattatják a
  vonót, definiálható szögben, definiálható nyomóerővel... Ez persze
  valóban egzakt módszer, csak - mint az egzakt vizsgálatok általában -
  könnyen elveszíti kapcsolatát a realitással. A hegedűt ugyanis nem
  arra találták ki, hogy gép húzkodja rajta a  vonót,  konstans
  nyomóerővel. Gyanítom, hogy ha történetesen ilyen  hegedűhangról
  készítettünk volna hangfelvételt, a hallgatóság azt mondta volna:
  kérem, nekem ez japánul hangzik, tessék inkább kézzel, de zenét
  játszani.
    Úgy döntöttem, inkább emberi kéz játsszon a hegedűkön, de olyan
  kéz, amelynek mindhárom hangszer egyformán idegen. Tfirst Zoltán,
  Rolla kollégája vállalta, hogy a három hegedűvel szalagra játssza Bach
  d-moll partitájának első tételét. Hegedűművész számára ez roppant
  háládatlan feladat, és érzem, hogy még nagyobb köszönettel tartozom
  érte, mint Rollának a hegedűkért. Zoltán mindössze 20-30 percet
  gyakorolhatott egy-egy hegedűn, és különösen a Guarnerit nagyon
  nehezen szokta meg. "Másképp állnak a síkjai" - mondta.
    Hogy kísérletem mennyire nem tekinthető egzaktnak, arra nézve még
  el kell mondanom  valamit.  Később,  amikor  már  "közönséggel"
  hallgattattam meg a mesterszalagot, többen is megkérdezték, vajon
  ugyanazzal a vonóval játszottak-e mindhárom hegedűn?! Nem tudtam rá
  mást válaszolni, mint azt, hogy emlékezetem  szerint  mindegyik
  hangszeren a saját vonójával játszottak. Márpedig - világosítottak fel
  - vonó és vonó között éktelen nagy  különbség  van.  (Egyszer
  demonstrálták is nekem, hogyan szól ugyanaz a hegedű, ha szélsőségesen
  másmilyen vonókkal használják.) Tehát akkor jobb lett volna mindegyik
  hegedűt ugyanazzal a vonóval párosítani? Az se jó; hangzott a válasz,
  mert minden hegedűhöz meg kell keresni a hozzáillő vonót és minden
  vonóhoz a hozzáillő hegedűt. Vagy még inkább: minden hegedűsnek
  magának kell megkeresnie az ő kezéhez legjobban illő hegedűt és
  vonót...

  Koincidens hegedűk

    Nyilván még sokáig lehetne elemezni, miért nem egzakt kísérlet a
  cikkem címéül választott Mesterhegedűk mesterszalagon. Pedig még csak
  a hangszerjátékról beszéltünk.  Most  következnek  a  gépek.  A
  hangfelvételért  mikrofontechnikai  cikkünk  szerzőjének,  Peller
  Károlynak tartozom köszönettel. Két koincidens, azaz  "egybeeső"
  Neumannt használt BASF SPR 50 LHL stúdiószalagot és egy ahhoz "belőtt"
  Nagrát - ez a pöttöm, hordozható magnócska a Revox-tulajdonosok
  legédesebb  álmaiban  szokott  felderengeni.  A  szalagsebesség
  természetesen 38cm/s volt, a műsorjel keverés nélkül jutott a szalagra
  - Olvasóink biztosra vehetik, hogy bármiféle program, amelyet odahaza
  hallgatnak, ennél sokkal jobban meg van hamisítva. De már a kezdet
  kezdetén egy kínos dilemma elé kerültünk: közelebb, avagy távolabb
  vigyük-e a mikrofonokat a hegedűtől? Ha közelről mikrofonozunk,
  kevésbé érvényesülnek a teremhangok, főleg a hangszert magát fogjuk
  hallani, s elvégre most ez a célunk. (Őszintén szólva, még olyasmi is
  megfordult a fejemben, mi lenne, ha a felvételt  süketszobában
  készítenénk, tehát eltekintenénk bármiféle visszaverődéstől? Erről
  szerencsére még idejében lebeszéltek.) Csakhogy az is a hangszer
  képességeihez tartozik, milyen módon szólaltatja meg a teremhangokat,
  a visszaverődéseket. No és ha az utóbbiak túlsúlyba kerülnek? Hátha
  éppen a visszaverődések fogják megakadályozni a hallgatóságot abban,
  hogy felismerje a három hegedű közül a kései barokk remekművet? Végül
  is a közelmikrofonozást választottuk, a mikrofonok körülbelül másfél
  méternyire voltak a hegedűművésztől. Később ezt megbántam, de biztos
  vagyok benne, hogy ha a másik megoldást választjuk, akkor is megbántam
  volna. Mindig a másik a jobb.
    Miközben a felvétel folyik, suttogóra veszem a hangomat, és
  megpróbálom elmondani, milyennek hallottam én, a laikus zenebarát a
  háromféle hangszert, természetes környezetükben, egy nem túl nagy,
  kellemes akusztikájú templomban. Először is, semmiféle kételyem nincs
  már aziránt, hogy - itt, a helyszínen - vonós és nem-vonós, zenész és
  nem-zenész azonnal meg tudja különböztetni őket. Bizony, a Guarneri
  szebben szól, fölényesen szebben. Mindenekelőtt: sokkal hangosabb is a
  másik kettőnél. Amint ráteszik a vonót, a templom megtelik hegedűvel.
  (Tfirst később elmondta, hogy alig bírta "visszafogni" a Guarnerit.)
  Ebből máris nagyon sok olyan előny származik, amely a hangfelvételen
  esetleg  nem  jön  át,  de  a  hangfelvétel  készítése  közben
  megfizethetetlen nyereség. Ez a hegedű alkalmazkodni tud a felvételi
  körülményekhez. S még inkább, természetesen, a  hangversenyterem
  akusztikájához. (A Guarneri tehát hangosabban szólt a másik kettőnél,
  ezen nem tudtunk változtatni. Ha ugyanis messzebb visszük tőle a
  mikrofont, megváltozik a reflexiók  aránya,  és  akkor  tényleg
  meghamisítjuk a teszt eredményét.)
    Az  olasz  mesterhegedű  hangjában  egy  csodálatraméltó
  fékezhetetlenség, ösztönösség, őszinteség dominál. Gyakran nyers ez a
  hangkép, de akkor is gyönyörű. Mellesleg szólva, a hegedűk sokkalta
  nyersebben szólnak a valóságban, mint az audiofilek képzeletében. A
  Guarnerinek azonban egyénisége van, és érezzük, hogy ennek  az
  egyéniségnek mindent szabad.
    A másik, a Rolla régebbi hegedűje ezekután úgy szólt, mintha az
  erősítőn benyomtuk volna a Muting gombot. Szép, lágy, a Guarneriénél
  édesebb hangja van, de nehezen győzi a fortékat, nem tudja betölteni a
  termet, gyakran kínlódik, stressz van a felharmonikusain.
    A harmadik, a Benedeké ismét egy nagyobb hangerejű és nyitottabb
  tónusú hangszer. Mintha kiegyenlítettebben, egyformábban szólnának a
  húrjai - de nem elég érdekes a hangja, hamarabb meg lehet unni.

  Egy átlagos lakószobában

    A felvételek befejeződtek, és az Olvasó már nem a sashalmi
  templomban ül, hanem néhány kerülettel odébb, Zuglóban, e cikk
  szerzőjének dolgozószobájában. Ez afféle többcélú terem, félig-meddig
  a Hifi Magazin szerkesztősége gyanánt szolgál, de vendégszoba is,
  valamelyest zenehallgatásra is alkalmas, sőt, szükség esetén (például
  a lapzárta előtti zűrzavarban) aludni is lehet benne, de bármihez
  fogjon is az ember, előtte mindig át kell rendezni az  egész
  bútorzatot. A szomszéd szobában gyereknevelés folyik, az utcán a
  Gázművek megbízásából törik az aszfaltot (éppen most szakították fel a
  víznyomócsövet). Mindezzel, úgy vélem, szinte tökéletesen sikerült
  szimulálnom a kísérletünkhöz elengedhetetlen  Átlagos  Lakó-  és
  Zeneszoba hangulatát. Foglaljunk tehát helyet, és koncentráljunk a
  hegedűkre.
    A mesterszalag körülbelül 4 óráig készült, de alig néhány perc a
  műsorideje. A Bach partita-tétel két és fél percig tart, ezt hallja a
  közönség háromszor egymás után, körülbelül 20 másodperces szünetekkel.
  A három részt természetesen olyan sorrendben állíthatjuk össze,
  amilyenben akarjuk. Egy kis pszichológia: a legtöbben, ha valamit el
  akarnak dugni, középre teszik - én tehát még véletlenül sem teszem
  másodiknak a Guarnerit. Inkább a Rolla régebbi hegedűjét teszem a
  második helyre, mert annak a hangja üt el leginkább a másik kettőétől.
  A sorrend tehát ez lett:

    1. A Guarneri;
    2. Rolla hegedűje;
    3. A Benedek,

    és ez nem más, mint a tulajdonképpeni értéksorrend.
    A  Hifi  Magazinnak  (mint  ismeretes)  minden  készüléke
  kölcsönpéldány, kivéve egyetlen egyet, egy húszéves, csöves Revox
  G36-os magnót, ez a sajátom. Többször is teszteltük, elfogadhatónak
  jött ki a többi, újabb Revox ellenében (HFM 9.), de érezhetően
  alulmaradt, amikor egy Technics RS-1700-assal vetettük össze (HFM
  13.). Mindenesetre ma is igen jó magnónak számít, és mivel High Speed,
  azaz 19/38-as modell, le tudom játszani vele  a  nagysebességű
  mesterszalagokat. Erősítőnek természetesen a Quadot, monitornak a
  Spendorokat használtam. Véleményem szerint ez a lánc jócskán elmarad a
  legjobbak, sőt: a mai jó készülékek mögött is, ráadásul mind a három
  masina azonos irányban hamisít: a magnó is, az erősítő is, a
  hangsugárzó is lágyabban, visszafogottabban szól  a  kelleténél.
  Mondhatnám, a lánc rosszul van összeállítva, de hát összeállításról
  szó sincs, azt használjuk, amink van. Miután eképp kimentegetődztem
  magam, hadd szögezem le, hogy a hangminőség így is sokkal-sokkal
  élethűbb volt, mint az, amit az átlaghifista élvezhet lemezről és
  szalagról. Szobám mérete 5,6x4x3 méter, a hangdobozok a rövid oldalon
  álltak. Előbb úgy helyeztem el őket, hogy körülbelül fél méternyire
  kerültek a hátsó faltól is, az oldalfalaktól is. Bázistávolságuk
  megközelítően három méteresnek adódott. Ebben a "teszthelyzetben",
  amely voltaképpen megfelel a normál sztereó elrendezésnek, a hangkép
  nem volt eléggé realisztikus, a hegedűk  túlságosan  megnőttek,
  kiszélesedtek, és "rátapadtak" a hátsó falra. A harmadik-negyedik
  szeánsztól kezdve mindig átrendeztem a szobát, a dobozokat középen,
  egymástól fél méterre helyeztem el, másfél méternyire a hátsó faltól.
  A hegedűk ekkor visszanyerték természetes arányaikat, és sokkal inkább
  "térbe helyeződtek". Nyilvánvaló, hogy ezzel én csupán egy speciális
  szituációhoz alkalmazkodtam, és hogy a sztereó műsorok hallgatásakor
  általában nem lehet ennyire szűk a bázistávolság. Mindazonáltal
  megerősítve látom azt a  tapasztalatomat,  miszerint  az  igazi
  sztereofóniához minél messzebbre kell húzni a hangsugárzókat a hátsó
  falaktól, nemkülönben az oldalsóktól, akár még a  bázistávolság
  rovására is. Az ily módon nyerhető mélységérzet nagyon sok mindenért
  kárpótolja az embert.

  Melyiket a három közül?

    Igyekeztem  egynemű  hallgatóságot  szervezni,  "vonósokat",
  "fúvósokat",  vagy  legalábbis  "vegyes  zenészeket",  "vájtfülű
  hifistákat", "zeneértő audiofileket". Nem mintha a legcsekélyebb
  reményt is táplálhattam volna aziránt, hogy megbízható, matematikai
  biztonságú statisztikát készíthetek, de gondoltam, felmérem legalább a
  főbb tendenciákat, ha vannak ilyenek. Több mint egy tucat "szeánszot"
  szerveztem, ezeken néha csak ketten-hárman, máskor öten-hatan vettek
  részt. Előbb mindig végigjátszottam a háromszor-egy-tételt, aztán
  pedig annyiszor és abban a sorrendben ismételtem meg őket, ahányszor
  és ahogyan ezt vendégeim csak kívánták. Aki akart, jegyzetelhetett is
  zenehallgatás közben. Csak azt kértem, senki se konzultáljon a
  többiekkel, ne befolyásolja őket, és maga is tartson ki a saját
  véleményénél.
    Amikor a szeánsz befejeződött, mindenki megadott egy sorrendet,
  tehát elmondta, hogy az elsőnek, másodiknak, harmadiknak hallott
  hegedű közül melyiket teszi az első, a második, a harmadik helyre,
  például: "3-2-1" vagy "2-1-3" stb. (Könnyű kiszámítani, hogy három
  hegedűt mindössze hatféleképpen lehet rangsorolni,  mindazonáltal
  előfordult, hogy valaki két hegedűt tett az 1. vagy 2. helyre.) Noha
  nem volt kötelező, csaknem mindenki kommentálta is a hallottakat, és
  indokolta, miért ítélt úgy, ahogyan ítélt. A leggyakoribb kritériumok
  ezek  voltak:  kiegyenlítettség,  elevenség,  szép  hangszín,
  hangtisztaság, lágyság (mint pozitívumok), érdesség, visszafogottság,
  testetlenség, torzítás (mint negatívumok). Néhányan, persze főleg a
  vonós zenészek, szakmai természetű észrevételeket is tettek, külön
  jellemezve egy-egy hegedű húrjainak karakterét is. Sajnos, viszonylag
  kevés ilyesfajta megjegyzés hangzott el, de úgy tűnik, így is van
  köztük némi konzisztencia. Eszerint a Guarnerin a D és G szépen szól,
  az A és E fényesen (mások szerint érdesen, zörgősen); a Rolla
  hegedűjén az A és E nehezen, nyersen szólal meg, és az E még le is
  válik a többiről; a Benedek-féle hangszeren a G szép, az E érdes.
    Amikor már nyakamon volt a  lapzárta,  csináltam  egy  kis
  statisztikát. Néhány szeánsz még hátravolt ugyan, de ezek már nem
  sokat változtathattak az eredményen, amelyet alább egy táblázatban
  foglalok össze:

    ----------------------------------------
         I. hely  II. hely  III. hely
    ----------------------------------------
    Guarneri  10    19     17
    Rolla    10    10     25
    Benedek   23    16     5
    ----------------------------------------

    Eszerint a túlnyomó többség a  magyar  mesterhegedűt  vélte
  Guarnerinek. Néhányan ugyan óvatosan nyilatkoztak: "Sejtem, hogy a
  másik a Guarneri, de nekem ez tetszik jobban" - a lelkük mélyén
  azonban bizonyára abban reménykedtek, hogy mégiscsak ez a Guarneri.
  Dehát nem jött be a dolog.
    Aki nem az olasz  mesterhegedűre  szavazott,  az  érthetően
  elszontyolodott, úgy érezte, hibázott. De vajon tényleg hibázott-e?
  Hiszen nem a Guarneri hangját kellett elbírálnia, hanem egy bonyolult
  hangátviteli láncot, amelynek a Guarneri az egyik tagja csupán. Olyan
  egyenletet kellett volna megoldania, amelyben a Guarneri az "x", de
  amelyben "y", "z" és ki tudja hány ismeretlen van még. Én tehát nem a
  zsürorok ítélőképességét teszteltem, hanem egy szituációt. Egy olyan
  szituációt, amely rendkívül komplex, azonkívül esetleges - de amely
  mégis jellemző a hifi-gyakorlatra.
    Hogy mennyire nem vendégeim hallásában kell keresni a hibát, az
  már abból is kiderül, hogy a különböző rendű és rangú zsürorok, a
  vonósok éppúgy, mint a  "mezei"  hifisták,  egyformán  ítéltek,
  többségükben mindig a Benedek féle hegedűt favorizálták. Egyetlen
  társaság akadt, amely (legalábbis kollektíve) "helyesen  ítélt".
  Erdélyi Sándor hozta magával öt váci kollégáját, mindegyikük zenetanár
  és aktív vonós. Hatuk közül hárman felismerték a Guarnerit, köztük
  persze Erdélyi is, de róla tudni kell, hogy mint hegedűszakértő, maga
  is közreműködött a szóban forgó hangszer elbírálásában, mikor is a
  Guarnerin kívül két Stradivárin is játszania kellett... Az is igaz
  viszont, hogy egy másik, ugyanekkora vonóstársaság egyik tagjának
  szintén volt már alkalma kipróbálni a Guarnerit - és most, a
  mesterszalagról mégsem ismerte fel a hangját. És ebből a zsüriből öten
  a Benedek-féle hegedűre szavaztak - a hatodik szavazatot a Rolláé
  kapta...

  Referenciák és preferenciák

    A Benedek hegedűje tehát több szavazatot kapott, mint a másik
  kettő együttvéve, és ami még fontosabb: mindössze öten tették az
  utolsó helyre! Tudom, a matematikai  statisztika  művelői  csak
  pattintanak az ujjukkal, ha valaki ennyire kevés adat birtokában is
  valamiféle törvényszerűséget akar kimutatni, mindazonáltal én meg
  vagyok győződve róla, hogy az eredmény korántsem a véletlen műve.
  Hanem?
    Nyilván a hangátviteli procedúra műve. Legalábbis részben. Mert a
  Guarneri hangminősége - megesküszöm rá! - még így is átjön! Csak éppen
  a hallgatóság nem appercipiálta, mert: túl rövid volt a műsor és
  túlságosan erős a stressz, a "mi lesz, ha melléfogok" komplexus.
  Ezeken  kívül  azonban  még  valamire  gyanakszom,  egy  olyan
  pszichoakusztikai faktorra, amely szerintem jelen van nemcsak a
  hifisták, hanem - bármily furcsa - a zenészek ítéletében  is:
  Megpróbálom kimutatni ezt a faktort.
    Teljesen mindegy, aktív zenész-e valaki vagy sem, egészen biztos,
  hogy rendszeresen hall (nem mondom, hogy hallgat: hall) gépzenét.
  Attól ugyanis nem lehet elzárkózni, sajnos. Namármost, minden gépzene
  torzít. Hallásunk, a hifistáé is, a zenészé pedig még inkább,
  kétségbeesetten tiltakozik a torzítások ellen. Különféle gépzenék
  közül mindig azt választjuk, amelyik kevésbé torzít. És közben
  megfeledkezünk valamiről. Biztos, hogy mindig a gép az, amely torzít?
    Milyen a hegedű hangja a valóságban? Nos, gyakran éles, érdes,
  szőrös, nyers,  visító,  tolakodó.  De  torznak  sohasem  torz.
  Definíciójánál fogva nem lehet az. Olyan a hangja, amilyennek az
  évszázadok (és a bevezetőmben dicsőített audiofilek) kiérlelték.
  Olyan, mint a valóság. Vagyis olyan, mint a művészet.
    Csakhogy amikor ezt a gyakran éles, érdes, szőrös, nyers, visító,
  tolakodó és mégis oly művészi hangot a lakószobában halljuk, akkor
  általában jókora adag torzítást is kapunk hozzá. Tudjuk, hogy a
  hangszóróból  áradó  hang  jó  része  torzítás:  lemez-torzítás,
  pickup-torzítás, hangszóró-torzítás. És ezen akkor sem tudjuk túltenni
  magunkat, amikor a hangsugárzó és a magnószalag kivételesen nem is
  torzít olyan nagyon... Tehát arra a hegedűre fogunk szavazni, amelyik
  a legkevésbé "torzít".
    Ezért szavazott a többség a legolcsóbb hegedűre. Ez a "legolcsóbb"
  hegedű persze egyáltalán nem olcsó; valójában drága, kifinomult
  hangszer, "mindent tud", amit egy hegedűnek "tudnia kell". Csak egyet
  nem tud: nem tudja annyira felrázni a hallgatóságot, mint egy
  Stradivári vagy egy Guarneri. De "torzítani" kétségkívül ő torzít a
  legkevesebbet.
    "Kiegyenlítettség",  csaknem  mindenki  számára  ez  volt  a
  legfontosabb kritérium. Mi, audiofilek is nagyon szeretjük ezt a
  szlogent: azt értjük rajta, hogy a hangképnek egyik regisztere sem
  emelkedik ki a többinek a rovására. No persze, a hangreprodukáló
  eszközöknek értelemszerűen  semlegeseknek  kell  lenniük.  És  a
  hangprodukáló eszközöknek? Nyilván azoknak is. A hegedűnek például
  négy húrja van, de a hallgatóságnak nem szabad érzékelnie, amikor a
  játékos átvált egyik húrról a másikra...  Legalábbis  vendégeim
  többnyire így magyarázták. Pedig a dolog nem ennyire egyszerű. Az
  alábbi  gondolatmenetet  Erdélyi  Sándor  pendítette  meg  egyik
  beszélgetésünk alkalmával, úgyhogy szíves jóváhagyásával most őt
  plagizálom. "Kórusművet hallgatunk, szoprán, alt, tenor, bariton
  hangot hallunk. Tegyük fel, nagyszerű kórusról van szó, tagjai annyira
  egyneműen, annyira kiegyenlítetten énekelnek, amennyire ez egyáltalán
  lehetséges. Akkor most nem is tudjuk megkülönböztetni a szopránt az
  alttól, a tenort a baritontól? Feladják egyéniségüket  ezek  a
  szólamok?" Nyilván nem - és ugyanez áll a hegedűhúrokra is. A négy
  húrnak egyformán, kiegyenlítetten, és mégis egyénien kell szólnia. A
  Benedek-féle hegedű és a Guarneri között éppen az a különbség, hogy az
  előbbinek a "kiegyenlítettsége" statikus, a Guarnerié pedig dinamikus.
    Hogy a vonópárbajt a magyar hegedű nyerte, az bizony a középszer
  diadala. Úgy látszik, hogy eltérően a hangversenygyakorlattól, a
  High-Fidelity (legalábbis mai, tökéletlen állapotában) a középszernek
  kedvez.
    És ezzel szinte mindent el is mondtam a mesterszalagra vett
  mesterhegedűkről. Talán még annyit, hogy ha egyszer már hangfelvételt
  készítettünk, akkor sokkalta nagyobb különbség van két egyformán jó
  minőségű hangdoboz között, mint két bármiféle hegedű között. A
  hangsugárzók cserélgetésével könnyedén  gyárthatunk  Guarnerit  a
  Benedekből, vagy Benedeket a Guarneriből. De ez már egy másik kísérlet
  tárgya lehetne.

                               Darvas László