Zene a fülek között: Torzonborz hangjegyek  - Fejezetek a pszichoakusztikából - II.


    Akusztikai  cikksorozatunk  eddig  a  következő  tárgyköröket
  érintette: a hangszerek (HFM 11), majd a termek akusztikája (HFM 12),
  a pszichoakusztika alapfogalmai és a dinamika jelensége (HFM 13).
  Ezután a sorozatot félbeszakítva, 14. számunkban felhívtuk a figyelmet
  a klasszikus akusztikai módszerek korlátaira, és megpróbálkoztunk a
  dinamikának  egy  szokatlan  interpretációjával.  Most  újra
  "háziszerzőnké" a szó: ezúttal a torzítások természetét vizsgálja.


                   *

    Legutóbb azzal végeztük, hogy a torzítások jelenségéről is írni
  fogunk. Ígéretünket ebben a rövid cikkben váltjuk be, ha sikerül.
  Előre bocsátjuk, hogy itt nem annyira a hifiberendezések torzításaival
  foglalkozunk, mint inkább a hangtérben jelentkező torzításokkal és a
  torzítások szubjektív hatásaival. (Nem tartozna szorosan a cikkhez, de
  megadjuk a különféle torzítások definícióját is.)

  

    A torzítások fogalmát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
  Amikor egy berendezés torzításáról beszélünk, a kimenő jel bizonyos
  paramétereit viszonyítjuk a bemenőjel megfelelő paramétereihez. Ha a
  berendezés a bemenő jellel minden szempontból arányos kimenő jelet
  szolgáltat, vagyis a jelet alakhűen viszi át, torzítása nulla. Ha
  viszont a jel bármely paramétere is megváltozik az átvitel során, a
  változást torzítás gyanánt értelmezhetjük. Sokféle torzítás van. Ha
  például a jel spektrális összetétele változik  meg,  harmonikus
  torzításról beszélünk, ha a fázisa, akkor fázistorzításról stb. Ha az
  átviteli rendszer nemlineáris sajátosságokat  mutat  fel,  akkor
  ugyanilyen, tehát nemlineáris torzítások lépnek föl, mint például az
  intermodulációs torzítás vagy a különbségi torzítás. Ezek a torzítások
  tökéletesen jellemzik a berendezést, feltéve, hogy folytonos jellel
  tápláltuk a rendszert. Ha viszont véges időtartamú jelcsomagokat
  használunk, figyelembe kell venni azt is, hogy a berendezés válaszjele
  időben eltolódva jelenhet meg. Sőt, időtartama is hosszabb lehet, mint
  a gerjesztő jelé. Ezeket a jelenségeket szokás tranziens torzításnak
  nevezni. Megtörténhet, hogy a tranziens jel hatására a berendezés igen
  rövid ideig erősen nemlineáris üzemmódba kerül (pl. limitál), s ennek
  hatására átmenetileg nemlineáris torzítások lépnek föl. Ilyen például
  az úgynevezett tranziens intermodulációs torzítás (TIM).
    Mindezek a torzításfajták nagyon jól jellemzik a berendezés
  átviteli sajátosságait. E fogalmak azonban erősen  kötődnek  az
  elektronikához.  Ha  alkalmazni  akarjuk  őket  a  hangsugárzó
  berendezésekre, a levegőben terjedő hangra vagy hallásunkra, komoly
  problémáink támadnak. A továbbiakban megkíséreljük  akusztikailag
  értelmezni az  egyes  torzításfajtákat:  hogyan  jelentkeznek  a
  hangtérben, és mennyire zavarják szubjektív élményünket.
    A Szerző kénytelen beismerni, hogy az akusztika tudománya kevés
  közvetlen ismeretet szolgáltat a torzítások objektív és szubjektív
  hatásáról. Az  akusztikában  egyébként  más  szempontok  szerint
  rendszerezik még a meglevő ismeretanyagot is, a laikus így nehezen
  igazodik el közöttük. A tranziens jelenségek és a fázistorzítás
  következményeit pedig csak mostanában kezdték el  módszeresebben
  kutatni. A Szerző nemegyszer magára volt utalva: valahányszor nem
  talált adatot az irodalomban, kénytelen volt a  saját  nézetét
  közreadni. Véleménye természetesen  különbözhet  más  szakemberek
  véleményétől.
    A  torzítások  legismertebb  fajtáit  az  átviteli  rendszer
  nemlinearitásai okozzák. Ha egy nemlineáris átviteli láncra szinuszos
  jelet adunk, a kimeneten nemcsak az eredeti hang jelenik meg, hanem
  kisebb-nagyobb mértékben a felharmonikusai is (harmonikus torzítás).
  Ha a rendszerre nem egy, hanem két szinuszos jelet bocsátunk, akkor a
  két bemeneti frekvenciából mindenféle nfl+mf2,
  illetve  nf2±nf1  frekvenciájú   komponens
  keveredhet ki (n és m: tetszőleges egész számok). Ha f1 és
  f2 távol esik egymástól, akkor intermodulációs, ha közel
  esnek, akkor különbségi torzításról beszélünk. A gyakorlatban ezek a
  torzítások mindig együtt jelentkeznek, mert a zene egyidejűleg sok-sok
  jelet tartalmaz, és ha az átviteli rendszer nemlineáris, akkor
  egyszerre lép fel mindhárom torzításfajta. Mértékük azonban különböző.
    A hangszóróból, a hangot  hozzánk  közvetítő  levegőből  és
  hallószervünkből (!) álló átviteli lánc két tagja, nevezetesen az első
  és a harmadik nemlineáris sajátságokkal is bír. (A levegő  is
  viselkedhet nemlineárisan, ettől azonban 150dB hangnyomás  alatt
  nyugodtan eltekinthetünk.) A legfontosabb kérdés mindig az, hogy
  milyen módon változtatja meg a jelet a rendszer. Ha a változás csak
  annyi, amennyi  természetes  körülmények  között  is  létrejöhet
  (természetes körülményeken itt  a  hangversenytermi,  mesterséges
  erősítés nélküli zenehallgatást értem), akkor ez sokkal kevésbé
  zavaró, mintha a torzítás olyan jelet eredményez, amely hallásunktól
  teljesen idegen.

  Harmonikus torzítás

    Talán a legismertebb torzításfajta. (Az egyértelműség kedvéért
  azonban érdemes pontosan ismerni a definícióját - lásd a keretben!)
  Nagyon vigyáznunk kell, ha a harmonikus torzítás fogalmát zenei
  hangokra alkalmazzuk. Egy hangszer hangja ugyanis rendkívül összetett.
  Talán úgy érthetjük meg legjobban, milyen is egy zenei hang, ha
  megvizsgáljuk az 1. ábrát, amelyen egy elképzelt zenei hangot bontunk
  föl. A hang több harmonikus összetevőből áll, és ezek mindegyike
  különböző módon változik az időben. Előfordulhat, hogy nem is az
  alaphang a legnagyobb amplitúdójú vagy hogy a különböző komponensek
  időtartama erősen eltérő. Egy ilyen bonyolult jelről már nagyon nehéz
  megmondani, mit értünk azon, hogy "torz". Ha a harmonikus torzításra
  vonatkozó definíciót egy zenei hangra alkalmaznánk, kiderülne, hogy az
  eredeti hangot akár 40-50%-os harmadik vagy  ötödik  harmonikus
  "torzítás" kísérheti. Például a 2. ábrán föltüntetett színképen a 8.
  harmonikus a legerősebb, részaránya a hang energiájában tényleg kb.
  40-50%-ra becsülhető.

  


  1-3. ábra


    Persze, a zenei hangok torzítását úgy is értelmezhetjük, hogy
  megvizsgáljuk: mennyire változnak meg az egyes  komponensek.  A
  változásokat összegezzük, s végül százalékosan adjuk meg. Kérdéses
  azonban, hogy az így meghatározott torzítás vajon tényleg jellemző-e
  szubjektív szempontból is. Gondoljuk csak meg: a hang miközben terjed
  a levegőben,  folyamatosan  csillapodik.  A  csillapítás  erősen
  frekvenciafüggő;  a  nagyfrekvenciás  komponensek  jobban  fognak
  csökkenni, mint az alacsonyabb frekvenciásak. Emiatt a hang színképe
  mindenképpen módosulni fog. Tételezzük fel, hogy 1m, illetve 10m
  távolságból hallgatjuk egy klarinét 1318Hz alapfrekvenciájú hangját
  (3. ábra). Vajon "eltorzult"-e a hang terjedés közben? Nyilvánvaló,
  hogy a torzítás fogalmát alkalmazni itt megtévesztő lenne, habár a
  spektrum valóban erősen változik. Hallásunk képes arra, hogy a
  spektrum  ilyen  módosulásait  ne  hangszínváltozásnak,  hanem
  távolságérzetnek tekintse. Véleményem szerint a harmonikusan torzító
  hangszórók azért szólnak csúnyán, mert a harmonikus torzítással
  párhuzamosan egyéb torzításokat is produkálnak. Önmagában a harmonikus
  torzítás nem annyira jelentős, mint sokan hiszik.
    Szeretném ezt az állításomat más oldalról is alátámasztani.
  Korábban már volt szó arról, hogy ha a térbe egyidejűleg több forrás
  sugároz, interferenciák alakulnak ki. Ha például egy hangdobozon a
  közép vagy magassugárzó párosan van elhelyezve, a fülünkhöz érkező két
  hullám - a pillanatnyi fáziskülönbségtől függően - erősítheti vagy
  gyengítheti egymást. Ugyanígy interferenciák keletkezhetnek akkor is,
  ha csak egy-egy magas- és mélyhangszóró van a dobozban, de éppen a
  keresztezési frekvencia közelében vagyunk. Ilyenkor ugyanis mindkét
  hangszóró egyszerre  szól.  Végül  interferenciás  eredetűek  az
  irányjelleggörbéken megfigyelhető oldalsó minimumok és maximumok is.
  Márpedig ahol interferenciák lépnek fel,  ott  a  spektrum  is
  megváltozik.
    Képzeljük el, hogy mikrofonunkat olyan pontba helyeztük, ahol egy
  zenei hang alapharmonikusának interferenciás minimuma van.  Mint
  tudjuk, ekkor a  két  forrásból  érkező  hang  útkülönbsége  a
  félhullámhossz páratlanszorosa.

  Jelöljük l-lel ezt az útkülönbséget. Az előzők szerint

  l=(2k+1)*(λ/2), ahol

    λ a hullámhossz, k pedig egy egész szám. De a 3. harmonikus
  hullámhossza az eredetinek egyharmada, az ötödiké egyötöde stb. Ezért

  l = (2k+1)*(λ1/2) = (2k+1)*3*(λ3/2) = (2k+1)*5*(λ5/2) stb.

    De páratlan számnak páratlannal való szorzata ugyancsak páratlan,
  ezért a (2k+1)*3, a (2k+1)*5 stb. számok mind páratlanok lesznek.
  Tehát az l útkülönbség nem csak az alaphang félhullámhosszának, hanem
  az  összes  páratlanrendű  felharmonikus  félhullámhosszának  is
  páratlanszorosa. A két hullám találkozásakor tehát az összes páratlan
  rendű összetevő gyengülni fog.
    Hasonlóképpen kiszámolhatjuk, hogy ugyanez az útkülönbség a páros
  harmonikusokra a hullámhossz egész számú többszöröse lesz, azaz a
  páros harmonikusokra erősítés lép fel. A 4. ábrán feltüntettük, hogyan
  módosul a hang az interferenciák hatására. Mivel ebben az esetben az
  alaphang volt a legerősebb, az interferencia miatt a jel effektív
  értéke is erősen lecsökken. Emiatt a páros harmonikusokon igen nagy
  torzítások adódnak.

  

  4-8. ábra

    Az interferenciatérben tehát a torzítás is  helyről  helyre
  változik. Süketszobában végzett torzításmérések alkalmával például a
  mikrofon áthelyezése után egészen más eredményt  kapunk.  Vajon
  érzékelhető-e ez a drasztikus torzításváltozás? Ha egyik fülünket
  bedugjuk, és fejünket mozgatjuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy a
  hangosság folyvást erősen változik, és a hangosságváltozást kisebb
  mértékű hangmagasság- és hangszínváltozás kíséri. Mindezek azonban nem
  nagyobbak, mint amit a hangosság jelentős változása indokol. (Korábbi
  cikkeinkben már beszéltünk arról, hogy a hangmagasság érzetét hogyan
  befolyásolja a hangerő.) Ha mindkét fülünkkel figyeljük a hangteret,
  az interferenciák hatása kiátlagolódik, azonban az ilyen hangtér nem
  szolgáltat tiszta hangképet, s ez különösen a térérzetet zavarja. A
  hangszínmódosulások  sem  átlagolódnak   ki   teljesen.   Az
  interferenciatérben helyről helyre észlelhető hangszínváltozás azonban
  kisebb, mint a harmonikus torzítás mérhető változásai. Mindezeket a
  hatásokat nem a torzítás számlájára kell írni. Az interferenciákat
  tehát legalább annyira fontos kiküszöbölni, mint  a  harmonikus
  torzítást.
    Hallásunk tehát képes arra, hogy az interferenciás eredetű illetve
  a hangelnyelés következtében létrejövő harmonikus torzítást figyelmen
  kívül hagyja, illetve ne torzításnak érzékelje. Van azonban egy olyan
  típusú harmonikus torzítás, amelyre fülünk nagyon érzékeny. Például
  amikor az erősítő nem tudja kellőképpen kihajtani a hangsugárzót,
  tehát limitál, akkor a kimenetén megjelenő jel  az  5.  ábrán
  feltüntetetthez lesz hasonló, és  ezt  a  változást  harmonikus
  torzításnak is felfoghatjuk. Ha Fourier-sorba fejtjük ezt a jelet,
  láthatjuk, hogy harmonikus komponensek jelennek meg jelentős számban.
  Minél élesebb a törés, annál magasabb frekvenciákig terjed ki a
  spektrum.  Szimmetrikus  limitálás  esetén  csak  a  páratlan
  felharmonikusok jelennek meg, aszimmetrikus limitálásnál viszont a
  párosok is. Ez a fajta torzítás szubjektíve rendkívül kellemetlen,
  ugyanis ilyenkor a jel színképében minden átmenet nélkül, hirtelen
  jelennek meg olyan komponensek, amelyek addig ott nem fordultak elő.
  Ez igen lényeges különbség! Amíg tehát a zenei hang spektruma a
  frekvenciaszelektív elnyelés vagy az interferencia hatására csak
  keveset változik, és a változás mindössze abból áll, hogy egyes
  összetevők nagysága (amplitúdója) növekszik vagy csökken, a hang
  jellege nem fog megváltozni, csak színezete módosul kismértékben.
  Limitáláskor azonban a színképben tömegesen jelenhetnek meg oda nem
  való összetevők, és ezt hallásunk természetesen  észreveszi.  A
  limitálás okozta színképváltozást szinuszos hangra a 6., zenei hangra
  pedig a 7. ábrán mutatjuk be.
    Hallásunk érdekes sajátsága az, hogy igen érzékenyen reagál a
  hirtelen változásokra. (A belső fülben található ún. belső szőrsejtek
  érzékelik az alaphártyán végigfutó jel változásait.) Márpedig a
  limitált jel igen gyors "ugrásokat" hordoz magában. Ezt szemléltetik
  8. ábránkon a limitált jel differenciálfüggvényei. Az ugrások annál
  nagyobbak, minél élesebben "törik" a jel. Ha a jelet mégegyszer
  differenciáljuk, a szakadások helyén kisebb-nagyobb tüskék jelennek
  meg, és ezek a tüskék jelzik számunkra, hogy "amit most hallunk, az
  nagyon torz". Jegyezzük meg tehát,  hogy  szubjektív  élményünk
  szempontjából nem a harmonikus torzítás százalékos értékének, hanem a
  jel simaságának van döntő jelentősége. (Ezért fontos az is, hogy az
  ellenütemű végerősítő két fele egyforma legyen, mert különben a
  nullaátmenetnél jelentkező törés eltorzítja a hangképet.)
    Hallásunk tehát különbséget tesz a jelalak torzulásának két típusa
  között.

  Intermodulációs torzítás

    Ha egy erősen nemlineáris rendszerre egyidejűleg kerül rá egy
  magas és egy mély hang, a mélyebbik modulálni fogja a magasnak a
  frekvenciáját, és megjelennek különféle nem várt (habár kiszámítható
  frekvenciájú) komponensek. Mit fogunk hallani ilyenkor?
    Erre a kérdésre  nagyon  nehéz  válaszolni.  Egyértelmű  és
  hiteltérdemlő akusztikai kísérletekről nem tudok - a hifisták között
  viszont akadnak, akik az intermodulációs torzítást tartják az egyik fő
  ellenségnek. Magam csak annyit tehetek, hogy a hallás oldaláról
  közelítem meg az intermoduláció jelenségét.
    Tudnunk kell, hogy az intermoduláció a természetes hangszerek
  hangjának is lényeges eleme. A hangszerek általában erősen nemlineáris
  rendszerek, és az együtt  megszólaló  hangok  között  nem  kis
  intermoduláció léphet fel. Az egymás után megszólaló hangok is
  átfedhetik egymást az időben, tehát a már lecsengő hang modulációba
  tud kerülni az éppen megszólalóval. Az intermodulációs hatások azonban
  már eleve bennefoglaltatnak a hangszerre jellemző hangkarakterben,
  hallásunktól ezért nem idegenek.
    Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az intermodulációból származó
  jelkeveréket hallásunk nem annyira a frekvenciák dimenziójában, mint
  inkább az időben érzékeli. Egy lebegéseket tartalmazó jelkeveréket
  hallunk, melyben a  lebegések  frekvenciája  a  mélyebbik  hang
  frekvenciája lesz. Fülünk számára tulajdonképpen közömbös, hogy a
  lebegő hang két, f1 és f2 frekvenciájú jel
  szuperpozíciója-e, vagy intermodulációs torzítás eredménye. Különbség
  elsősorban a lebegési frekvenciában lesz, illetve az egyidejűleg
  jelenlevő komponensek számában.
    Mindezt egy  egyszerű  példán  vizsgálva  (levezetését  lásd
  lábjegyzetben), végül is azt kapjuk, hogy a rendszer nemlinearitásai
  következtében  megjelent  egy  DC   (egyenáramú)   komponens
  (βU2), megjelentek a második harmonikusok és egy lebegés.
  Az f1 és f2, valamint a 2f1 és
  2f2 frekvenciájú hangok  szuperpozíciója  is  lebegést
  eredményez, így a DC komponensen felül végül három lebegő jelet
  kapunk, amelyek középfrekvenciája és lebegési frekvenciája rendre a
  következő:

  

    Ha nem szinuszos, hanem összetett hangot vizsgálunk, akkor a sima
  szuperpozíciónál is fellép a második harmonikusok összelebegése. Az
  intermoduláció hatását tehát csak az utolsó komponens mutatja. Kérdés,
  hogy ez zavarja-e, s ha igen, hát milyen mértékben zavarja a
  hangélményt - figyelembe véve, hogy már eleve a fülünknek is van egy
  saját intermodulációs torzítása.
    Ismeretesek olyan szituációk, amelyekben bizonyosan zavaró az
  intermodulációs torzítás hatása: ha az intermoduláció a hangszóróban
  jön  létre,  és  a  hangszóró  sugározza ki az intermodulációs
  jelkeveréket. Szubjektíve is észlelhető lesz a torzítás, ha az
  egyidejűleg hangzó

  (f2+f1)/2 és f2

    frekvenciájú hang disszonáns hangzást eredményez (ez főleg akkor
  fordul elő, ha

  f1 és f2

    közel van egymáshoz), valamint akkor, ha a lebegés frekvenciája 7
  és 50Hz közé esik. Az ilyen lebegés ugyanis érdessé teszi a hangot.
  Eszerint különösen veszélyes a közeli hangok között fellépő,

  (f2+f1)/2

    frekvenciájú  lebegést  okozó  intermoduláció.  Hasonlóképpen
  veszedelmes  az  egészen mély és a közepes frekvenciájú hangok
  kombinációja. A magas tartományban kevésbé van félnivalónk, mert ott a
  fül frekvencia-megkülönböztető képessége romlik, tehát a mélyhangok
  által létrehozott összes intermodulációs komponenst esetleg azonos
  hangmagasságúnak halljuk. (2kHz-en egy félhangköz szélessége már
  120Hz.)
    Speciális  esete  az  intermodulációnak  az  úgynevezett
  Doppler-torzítás, amely a hangszórók jellegzetessége.  (Ebben  a
  lapszámunkban másutt is szóba hozzuk. A szerkesztő megjegyzése.) A
  modulációs frekvencia itt attól függ, mekkora a hangszóró membránjának
  sebessége. Mivel a hangnyomás is a membrán sebességével arányos, ez a
  torzítás lineárisan nő a hangnyomással. Tiszta esete akkor lép csak
  fel, ha a mély hang amplitúdója jóval nagyobb a magasénál, és a mély
  hang frekvenciáján a membrán sebessége elég nagy: másodpercenként
  néhány méteres.
    Ez ritkán fordul elő, ugyanis a Doppler-effektus által okozott,
  százalékban kifejezett frekvenciaváltozás a magashang frekvenciáján
  v/c-vel egyenlő (v a membrán sebessége a mélyebbik frekvencián, c
  pedig a hangsebesség).  Ahhoz,  hogy  a  Doppler-hatás  közepes
  frekvenciákon 1 százalékos frekvencia-ingadozást idézzen elő, 3m/s
  membránsebesség kívántatik. Ehhez a membránnak 50Hz-en ±1 centimétert
  kell kitérnie. (Egy félhang körülbelül 6% frekvenciaváltozásnak felel
  meg.) Figyelembe kell venni mindazonáltal, hogy a Doppler-torzítás is
  kellemetlenebbnek hat, ha a moduláció üteme éppen az egészen mély
  frekvenciatartományra esik.
    Általában az intermodulációs hatásokat fülünk csak akkor érzékeli
  tisztán, ha a jelkeveréket ugyanabból a hangszóróból hallja. Különben
  ugyanis az interferenciák igen erősen megváltoztathatják a hangképet.
  Nos, a szabványos mérési előírást az erősítők méréstechnikájából
  transzponálták, anélkül, hogy figyelembe vették volna a hangszórók
  speciális felépítését. Többutas rendszerekkel tehát előfordul, hogy az
  egyik mérőjelet az egyik, a másikat a másik hangszóró sugározza. Így
  egyik hangszóró intermodulációs torzításáról sem kapunk hű képet
  holott a hang szubjektíve esetleg igen kellemetlen.

  

  Különbségi torzítás

    Ez a torzítástípus az átviteli rendszer erős nemlinearitásai
  következtében lép fel. A hifi-készülékek működéséről például sokat
  elárul. Hallásunk azonban igen különösen viselkedik akkor, ha a térben
  egyidejűleg két, egymáshoz közeli frekvenciájú hang van  jelen.
  Ilyenkor ugyanis mindig a különbségi hangot halljuk a legerősebbnek -
  de ez nem a fül nemlineáris működésének a következménye! A legújabb
  kutatások szerint alaphang gyanánt a fülünkbe  jutó  jelkeverék
  burkológörbéjének periodicitását érzékeljük - márpedig  két  jel
  esetében ez legtöbbször éppen a különbségi frekvencia.
    Ha egy tökéletesen torzításmentes hangsugárzóra a 100-2500Hz-es
  tartományban két, egymáshoz közeli frekvenciájú jelet adunk, akkor a
  különbségi hangot halljuk a legerősebbnek, feltéve, hogy a különbség
  nagyobb, mint 20Hz, és kisebb, mint a két komponens bármelyike. Ez a
  jelenség el fogja fedni az ebben a sávban megjelenő különbségi
  torzítást. Mivel azonban a magasabb hangok nem produkálnak szubjektív
  különbségi hangot, az egészen magas hangok tartományában a különbségi
  torzítás erősen kiugorhat. De még itt is csak akkor lesz zavaró a
  torzítás, ha erősen különbözik azoktól a különbségi  hangoktól,
  amelyeket maguk a hangszerek hoznak létre ebben a tartományban. (Ez
  azonban semmiképpen sem valamiféle szabály - inkább csak tendencia.)

  Fázistorzítás

    Ha a berendezésen való áthaladása közben a jel frekvenciától
  függően tehát eltérő mértékben változtatja a fázisát, fázistorzításról
  beszélünk. Folyamatos jel fázisának megváltozását általában  nem
  érzékeljük, a fázistorzítást ezért nem is szokták figyelembe venni.
  Véleményünk szerint azonban a fázis változásának igen  nagy  a
  jelentősége - csak vigyázni kell, hogy e  jelenséget  a  maga
  teljességében vizsgáljuk, s valamennyi szubjektív hatását figyelembe
  vegyük.
    Az akusztikában a fázis problémáját régebben azzal intézték el,
  hogy az ún. akusztikai Ohm-törvényre hivatkoztak. Ez a törvény azt
  mondja ki, hogy a harmonikus komponensekből összetett hang érzete nem
  változik meg attól, hogy (9. ábra) az összetevők közötti fázis
  különbség megváltozik.* (*Az a tény, hogy a fenti megállapítást
  egyáltalán "törvénynek" nevezhették, már önmagában is  jelzi  a
  klasszikus akusztika korlátait. Ezzel kapcsolatban utalnom kell előző
  számunk "Analizátor vagy, oszcilloszkóp?" című cikkének első részére.
  A szerkesztő megjegyzése.) Valójában ez az állítás elvileg is csak
  hosszan tartó hangokra igaz, és az újabb kutatások szerint még ilyen
  esetekben is előfordulhat, hogy hangérzetünk hirtelen megváltozik. Ez
  akkor következik be, ha a jelkeverék burkológörbéjének a periódusideje
  más lesz. Mivel azonban ilyen eset fázistorzítás következményeként nem
  nagyon állhat elő, ezzel a kérdéssel nem kell foglalkoznunk.


  

  9-11. ábra

    Az akusztikai Ohm-törvény azonban egyáltalán nem alkalmazható
  rövid idejű  jelekre.  Emlékeztetni  szeretnénk  arra,  hogy  a
  fáziskülönbség helyett mindig beszélhetünk időbeli különbségekről is.
  Ha rendszerünk fázistolása a frekvenciától függően más és más, akkor
  ez annyit jelent, hogy az 1. ábrán bemutatott zenei hang a rendszeren
  való áthaladáskor a 10. ábrán bemutatott módon változik meg. A hang
  egyes összetevői tehát időben el fognak csúszni egymáshoz képest, ez
  pedig igen erős változásokat okozhat érzékelésünkben.
    Az időbeli elcsúszás mértékétől függ, hogy a változást torzításnak
  halljuk-e. Kis mértékű elcsúszások inkább a térérzetet befolyásolják.
  Vizsgáljuk meg például egy mélysugárzó elméleti fázismenetét. A
  gyakorlatban a mélysugárzókat pontforrásnak tekinthetjük,  hiszen
  méretük a hullámhosszhoz képest kicsi. Pontforrás esetén pedig a fázis
  a frekvenciával változik, mégpedig a frekvencia növekedésével csökken.
  A jel futási ideje a forrástól az r távolságban levő észlelési pontig
  a következő egyszerű képlettel adható meg:

  

    ahol c a hangsebesség, k pedig az ún. hullámhossz k=(2Πf)/c.
  Tételezzük fel, hogy 50Hz frekvenciájú zenei hangot sugároz ki a
  hangszóró. Ekkor az első öt harmonikus komponensre 1m távolság esetén
  a futási idők a következők lesznek:

  50Hz  4,53ms
  100Hz 3,61ms
  150Hz 3,28ms
  200Hz 3,14ms
  250Hz 3,07ms.

    Fülünkhöz tehát először az ötödik harmonikus érkezik, s ezt
  követik sorban a többiek. Az alaphang 1,46ms-mal később érkezik, mint
  az ötödik harmonikus. Az időbeli eltolódás azonban nem olyan nagyon
  jelentős, hiszen az ötödik harmonikus periódusideje is 4ms, vagyis a
  teljes időbeli eltolódás nem éri el a periódusidő felét sem. Azonban
  ennek a jelenségnek igen komoly következményei vannak érzékelésünkben.
  A magas összetevők előresietése segíti hallásunkat a forrás helyének
  megállapításában. Ezért van az, hogy még egészen mély hangokról is meg
  tudjuk mondani: honnan jöttek.* (*Feltehetőleg ez  az  effektus
  magyarázza számos szakírónak a  szub-basszussugárzókkal  szerzett
  tapasztalatait, nevezetesen, hogy nem lehet takarékoskodni:  nem
  elegendő egyetlen közös basszusdoboz a sztereó rendszerhez. Mint
  írják, a hangkép csak akkor igazán jó, ha jobbról is, balról is
  felállítanak egy-egy szub-basszussugárzót, mégpedig minél közelebb a
  "normál" hangdobozokhoz. Holott ezek az ormótlan ládák csak az alsó
  2-3 oktávban dolgoznak, elvben tehát nemigen járulnak hozzá  a
  hangsugárzó rendszer térhatásához! A szerkesztő megjegyzése.)
    A fázistorzítás nagy frekvenciákon lehet igazán zavaró, különösen,
  ha igen gyors tranziensek átviteléről van szó. A hangszerek hangját
  tulajdonképpen a berezgési szakasz jellemzi a legjobban. A 10. ábrán
  szaggatott vonallal rajzoltuk a hangnak ezt a részét. Ha ebben a
  szakaszban jelentős módosulások lépnek fel, a hang jellege teljesen
  megváltozhat, a hangzás idegenné válik, a beszédhangnak pedig elromlik
  az érthetősége. Gyors fölfutású tranziens hangoknak már igen kis
  időbeli eltolódása is teljesen elronthatja a hangzást. Valószínűnek
  tartjuk, hogy a hallható frekvenciatartomány felső végén tapasztalható
  hangszínmódosulások oka nem az, hogy az amplitúdóátvitel nem teljesen
  lineáris, hanem az, hogy ebben a tartományban a rendszer már fázist is
  tol, tehát a fázistorzítást halljuk. A természetes átviteli rendszer,
  azaz a levegőben való hangterjedés ebből a szempontból tér el
  legjobban a mesterségestől. Erősítőkben például szigorú kapcsolat van
  az amplitúdó és a futási idő átvitele között (11/a ábra).
    Ahol az átviteli függvény lekonyul, a futási idő is megváltozik. A
  levegőben való terjedést viszont a 11/b ábrával jellemezhetjük. Futási
  idő torzítás csak akkor léphetne fel,  ha  a  hangsebesség  a
  frekvenciától függene, de mint tudjuk, független attól. Hallásunktól
  ezért a futási idő torzítás teljesen idegen - és roppant módon zavaró.

  Tranziens torzítások

    Ha egy rendszert egy nagyon rövid impulzussal "meglökünk", az
  impulzusra saját válaszjelét fogja szolgáltatni. Rezgésbe jön, majd
  lecseng. Az most a kérdés, hogy a gerjesztő impulzus időtartama
  mennyire hosszú a rendszer sajátfrekvenciájához képest. Ha az impulzus
  a periódusidőhöz mérten rövid, a meglökött rendszer nem az impulzusra,
  hanem a saját magára jellemző válaszjelet fogja szolgáltatni. Vagyis a
  rendszer hozzátesz az eredeti jelhez. Egy ilyen rendszeren való
  áthaladáskor jelentősen módosul a jel fázisa is, ugyanis a bemeneti
  jelet egy bizonyos időkéséssel követi a kimeneti jel. Ez a késés
  ráadásul frekvenciafüggő, ezért jelentősen módosíthatja  a  hang
  jellegét. A tranziens viselkedés annál rosszabb, minél inkább rezonáns
  a rendszer és minél kisebb a csillapítása. Keskenysávú szűrők,
  akusztikai rezonátorok,  kis  csillapítású  hangszórók  ebből  a
  szempontból nagyon rosszak. Ráadásul a hangsugárzók és hangdobozok
  rezonanciafrekvenciái igen alacsonyak, ezért már néhány milliszekundum
  időtartamú jelek  is  megoldhatatlan  feladat  elé  állítják  e
  rendszereket.
    Igen kellemetlen torzítások keletkezhetnek akkor, ha a rövid
  lefutású hang frekvenciáján az átviteli jelleggörbe beszakad (például
  a hangszórónak leszívása van), mert ilyenkor a hang belépésekor és
  megszűntekor fellépő tranziens jel hangosabb lehet, mint maga a hang!
    Hallásunk jellegéből kiindulva, figyelembe kell vennünk, hogy
  fülünk is sajátos módon válaszol a tranziens gerjesztésre. A túl rövid
  időtartamú  hangokat  például  egyforma  kattanásoknak  halljuk,
  frekvenciájuktól és színképüktől függetlenül. A túl gyors felfutást
  sem követi a fül, bizonyos időkésés, mondhatni: futási idő torzítás
  lép fel. A másik dologról már szót ejtettünk. Ha a válaszjelben a
  rendszer, illetve mondjuk egy hangsugárzó saját  válaszjele  is
  megjelenik, fülünk azonnal észre fogja venni, hogy itt idegen,
  egymáshoz nem tartozó hangokról van szó.
    Tény, hogy a tranziens torzítások vizsgálatára ma még nincs
  elfogadott, szabványos módszer. Számszerű jellemzés helyett például
  (hogy a Hifi Magazin módszerénél  maradjunk)  lefényképezik  az
  oszcilloszkópon megjelenő válaszjelet (tone burst). A 12. ábrán egy
  ilyen oszcillogramot mutatunk:

  

  12. ábra


    Még sokáig lehetne beszélni a torzításokról, de egyelőre talán
  ennyi is elég. Befejezésül hangsúlyozni szeretném, hogy az én (erősen
  szubjektív) véleményem szerint a zene élvezetére a fázis, jobban
  mondva a futási idő torzítása, a tranziens torzítás és a jel
  megtörését okozó limitálás jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezek közül a
  limitálás viszonylag könnyen kiküszöbölhető - a másik kettő még sok
  problémát fog okozni. A futási idő fogalma még ma sem nyert igazán
  polgárjogot az akusztikában és az elektroakusztikában - holott a
  vezetékes híradástechnikában már régen kulcsszerepe van! Nem lesz
  egyszerű dolog úgy módosítani a bevált kapcsolásokat, hogy biztosítsák
  a konstans futási időt. Ami pedig a tranziens viselkedést illeti: a
  mai hangszórók már működési elvükből következően is rosszul viszik át
  a gyors jeleket. Egy olyan mechanikai  rezgő  rendszer,  amely
  sajátfrekvenciája fölött dolgozik, tranzienseit tekintve messze van az
  ideálistól.
    A hagyományos, nemlineáris torzításokat nem  tartom  ennyire
  veszélyesnek. A gyakran tapasztalható problémák az elektroakusztika
  nemlineáris  eszközeiben  (dinamikakompresszorok,  ekvalizátorok,
  zajcsökkentő áramkörök stb.) szerintem elsősorban abból erednek, hogy
  ezeknek az eszközöknek igen jelentős fázistorzítása van - azt viszont
  nem szokták mérni. Nem győzöm  hangsúlyozni,  hogy  természetes
  környezetben csak akkor tapasztalhatunk futási idő torzítást, ha a
  különböző frekvenciájú hangok más-más sebességgel terjednének  a
  levegőben. Mivel ez nincs így - fülünk számára a fázistorzítás
  fölöttébb idegen és bántó. Ezzel szemben a harmonikus komponensek
  megváltozására a hangszerek maguk is számos példát szolgáltatnak: a
  magasabb komponensek amplitúdója például nemcsak csökkenhet játék
  közben, de akár nőhet is - mint ezt a 13. ábra szemlélteti.

  

  13. ábra


                               Miklós András