A legelső láncszem  - Stúdiómikrofonok

  

    Ahhoz, hogy a zenét kényünk kedvünk szerint rögzíteni, erősíteni,
  keverni, montírozni, sokszorosítani lehessen, legelőbb is át kell
  alakítani: lefordítani az akusztika nyelvéről az elektronika nyelvére.
  A tolmács feladatkörét a lánc elején a mikrofonok látják el, a lánc
  végén pedig majd a hangsugárzók fordítják vissza az elektronikai
  üzenetet akusztikai jelekké. A hangsugárzókról sokan bírnak sok
  ismerettel - a mikrofonok lelkivilágáról kevesebben és kevesebbet
  tudnak. Pedig a High Fidelity a mikrofonokkal kezdődik.
    Cikkünk szerzője a MAFILM hangmérnöke. Akárcsak bennünket, őt is
  elsősorban a zenei felvételek érdeklik, tehát a stúdiómikrofonokra
  összpontosít, és kevésbé foglalkozik a "historikus" típusokkal (de a
  módszeresség kedvéért azért beiktat egy kis  "mikrofontörténetet
  dióhéjban"). Ugyanígy: fölöslegesnek tartja ugyan felsorolni  az
  Olvasóink által bizonyára jólismert akusztikai alapfogalmakat, de a
  cikk elején - mintegy lábjegyzetben - összefaglalja  azokat  a
  motívumokat, amelyek a mikrofonok működési elvével kapcsolatosak.  Mikrofontörténet dióhéjban

    A különféle mikrofonfajták, mint találmányok általában,  nem
  kötődnek évszámhoz és névhez.
    Az első mikrofonokra a telefontechnikának volt szüksége. Bell
  telefonja (1876) mágneses átalakítókkal működött. Hughes és Edison
  1878-ban felfedezték a szénmikrofont; ebben a mikrofontípusban a
  hangnyomás változása lazán elhelyezett szénszemcsék  ellenállását
  változtatja.
    A hangrögzítés korai éveiben tisztán akusztikai  eljárásokat
  alkalmaztak. Az elektromos erősítés, a gyorsan terjedő műsorszóró
  rádiózás igényei hívták életre az első jobb minőségű, zeneközvetítésre
  is alkalmas mikrofontípust, a kristálymikrofont. Ez a piezoelektromos
  jelenség alapján működik (hasonlóan a kristályhangszedőkhöz).
    A szalagmikrofon első jól használható kivitelét Schottky elve
  alapján Olson készítette el, 1931-ben, az RCA cégnél.
    A mozgótekercses mikrofon elvét Siemens már 1878-ban ismertette,
  de az első, gyakorlatban is használható típusok - szintén Olson
  munkája nyomán - csak a 30-as évek végén jelentek meg.
    A kondenzátor mikrofon elve és az első, kezdetleges példány
  elkészítése Wente (1922) nevéhez fűződik. Kifejlesztésén igen sokan
  dolgoztak, az első általánosan elterjedt típust (CMW-3) Neumann
  építette 1930-ban, összegezve a korábbi eredményeket.

  Néhány mondat akusztika

    A hang - amit az ember hall és amit a mikrofonoknak közvetíteni
  kell levegőrészecskék rezgőmozgása, mint ezt az iskolában tanultuk. A
  levegőrészecskék v pillanatnyi sebességgel mozognak ide-oda, és így p
  pillanatnyi nyomásváltozást idéznek elő. A pontszerűnek tekintett
  hangforrásból akusztikai szabadtérben az ismert 340m/sec  körüli
  sebességgel, gömbhullám formában terjed szét a hang.
    A hangforrástól  bizonyos  távolságban  (ez  a  távolság  a
  frekvenciától függ, 1kHz-en például 18cm)  a  gömbhullámok  már
  síkhullámnak tekinthetők. Ez jóval egyszerűbbé teszi a képletet; a v
  és p fázisba kerül egymással, egyszerű lineáris összefüggés van
  közöttük: a szorzó csak a közegállandóktól függ.  A  síkhullám
  hangintenzitása vagy a részecskesebesség vagy a nyomás négyzetével
  arányos. Egyszerűbb felületeken a  hang  akkora  teljesítménnyel
  jelentkezik, amekkora az intenzitás és a hanghullámok érte felület
  szorzata.
    Az akusztikában gyakran alkalmaznak villamosságtani analógiákat.
  Így  vezették  be  például  az  impedanciafogalmat:  a  nyomást
  feszültségjellegűnek, a részecskesebességet áramjellegűnek tekintve,
  hányadosuk impedancia  jellegű  lesz.  Hasonlóan  az  elektromos
  impedanciákhoz,  ez  is  valós  és  képzetes  részből  áll.
  Hullámellenállásnak nevezik, s ennek felületegységre eső része az
  akusztikai impedancia. Síkhullám impedanciájának képzetes része mindig
  zérus, a maradék rész csak a közegállandóktól függ. Folytatva az
  analógiát: a mechanikában is az erő és az erővektor irányába eső
  kimozdulás hányadosát (mechanikai) impedanciának nevezik. Ezek és még
  néhány más impedanciafogalom olyan jelenségek leírásához szükségesek,
  amelyek során a hanghullám más közeggel találkozik.
    Szilárd testekben a gömb- és síkhullámformán kívül még másfajta
  (hajlítási, torziós stb.) hullámformák is kialakulhatnak.
    Akár  a  feszültségnek  és  áramnak,  a  hangnyomásnak  is
  meghatározhatjuk a négyzetes középértékét (RMS).  Hangszóró-  és
  mikrofonkatalógusokban egyaránt találkozunk az SPL kifejezéssel, ez az
  angol Sound Pressure Level rövidítése és a 20µPa hangnyomáshoz
  viszonyítja a decibelben kifejezett RMS hangnyomás-értéket. (1Pa, azaz
  Pascal egyenlő 1N/m2, 1N/m2 egyenlő 10µbar, 1
  Atm egyenlő 1,013 bar.)


                   *

    "A mikrofon olyan eszköz, amely az akusztikai energiát mechanikai
  energiává, ez utóbbit pedig elektromos energiává alakítja át." Ettől a
  precíz definíciótól nem kell megijedni, a gyakorlatban nem kell
  minduntalan energiákkal számolnunk. Ugyanis a mikrofon membránja,
  konstrukciójánál fogva, vagy elsősorban a nyomás (más típusoknál a
  nyomásgradiens, pongyolábban: a nyomáskülönbség), vagy elsősorban a
  részecskesebesség hatására tér ki, a másik intenzitásszorzó (p kitérés
  esetén a v és fordítva) nagyon kicsi, ezért az átalakításban szereplő
  energiák is nagyon kicsik. A teljesítményegyenleteket csak akkor kell
  felírnunk, ha illeszteni akarjuk a mikrofont. A technikai ismertetők
  rendszerint megemlítik, hogy a szóban forgó mikrofon a hangtér melyik
  változójára milyen módon érzékeny.

  A mikrofonok jellemzői

    Érzékenység. Dimenziója mV/µ, bar. (Olykor relatív értéket adnak
  meg negatív decibelben, a vontakoztatási szint 1V/1µbar.)

    Frekvenciaátvitel. Igényesebb típusoknál grafikusan adják meg,
  egyébként az ismert "tól-ig" módon, általában a -3dB-es pontokat
  tekintve átvitelhatárnak. Az egyes példányok "szórása" legfeljebb 1dB
  lehet.

    Torzítás. A mikrofonok torzítása (működési tartományukban) igen
  kicsi,  emellett  nehézkesen  mérhető.  Ezért  az  úgynevezett
  torzításhatárt adják meg: azt az SPL-értéket, amelynek hatására a
  mikrofon által szolgáltatott jel harmonikus torzítása eléri a 0,5
  százalékot. (Kondenzátormikrofonoknál  ebben  már  az  előerősítő
  torzítása is benne van.)

    Zajszint. Vagy az átvitt dinamikával jellemzik (ez  esetben
  vonatkoztatási szint lehet az előző pontban definiált SPL-érték, ill.
  az elektromos oldalon a 0dBm, azaz 0,775V) vagy megadható a zaj saját
  SPL-szintje is. A zajadatok nagymértékben függnek a mérés mikéntjétől
  (a lezárástól, a szűrőktől, az akusztikai viszonyoktól, ezeket nem
  minden gyártó közli pontosan).

    Elektromos oldali kimenőimpedancia. A megszokott módon, ohm-ban
  adják meg. Egyes gyártók a legkisebb ajánlott lezáró impedanciát (a
  fogadó erősítő bemenőellenállását) is közlik.

    Irányjelleg, irányjelleggörbe. A mikrofonok  irányjellege  az
  átalakítás elvétől és a konstrukciótól függ.
    Ha a mikrofon elvben a tér minden irányában azonos érzékenységű,
  gömb vagy kör jellegű mikrofonnak nevezzük.
    Ha a mikrofon elvileg egyirányban (az  ún.  főirányban)  a
  legérzékenyebb és az ezzel ellentétes irányban a legérzéketlenebb,
  kardioid vagy vese jellegűnek nevezzük, az érzékenységi görbe alakja
  után.
    Ha a mikrofon főirányban és az azzal ellentétes irányban a
  legérzékenyebb és oldalirányban érzéketlen, a jellege nyolcas.
    Valamely mikrofontípus technikai adataiból következtetni lehet a
  használhatóságára. Az iránykarakter például szorosan behatárolja a
  mikrofon  alkalmazási  területét.  Gömbkarakterű  mikrofon  csak
  kifogástalan akusztikájú térben vagy közelmikrofonként használható. Az
  általános, többcélú mikrofon karaktere kardioid. A nyolcas karakterű
  típusok   csak   különleges   feladatok   megoldására   vagy
  mikrofonkombinációkban használatosak.
    Az  irányjellegen  belül  a  valóságos  térbeli  érzékenység
  frekvenciafüggő, és többé-kevésbé mindig eltér az ideálistól. A
  gyakorlatban csak a horizontális sík jellegére hivatkoznak, bár a jobb
  konstrukciók ezt nagyjából térben is tartják (s e típusok technikai
  ismertetői mindig közlik a valóságos térbeli érzékenységet jellemző
  polárdiagramokat is).
    Bár zenei stúdiókban csak ritkán használatosak, megemlítjük, hogy
  vannak hiper-, szuper- és egyéb csodálatos nevű, kardioidjellegű
  mikrofonok is. Megnövelt irányérzékenységüket a membrán elé illesztett
  akusztikai elemeknek (az interferencia elvén működő réselt csöveknek)
  köszönhetik.
    Illusztrációképpen az 1. ábrán egy jó minőségű  körmikrofon
  frekvencia-jelleggörbéjét, a 2. ábrán egy kör jellegű, a 3. ábrán egy
  vese  jellegű,  a  4.  ábrán  egy  nyolcas  jellegű  mikrofon
  irányjelleggörbéjét szemléltetjük.

  

  1. Jóminőségű körmikrofon frekvenciaátvitele


  

  2. Körjellegű mikrofon irányjelleggörbéje

  

  3. Vese jellegű mikrofon irányjelleggörbéje


  

  4. Nyolcas jellegű mikrofon irányjelleggörbéje


  Kondenzátormikrofonok

    Ezek uralják a mai zenestúdiókat. Ezek a  legáltalánosabban
  használható mikrofonok. A minőségük is kitűnő. Mint nevük is jelzi,
  átalakítójuk egy kis kondenzátor, melynek egyik fegyverzete  az
  alaplap, a másik egy membrán. Az alaplap egyúttal összetartja az egész
  szerkezetet, a membrán valamiféle fémfólia, az alaptól mintegy 15
  mikron távolságra kifeszítve. Az ily módon kialakított kondenzátor
  kapacitása 10pF nagyságrendű. Magát az elrendezést a szakmai zsargon
  kapszulának nevezi (az angol capsule szóból). A sarkokon  levő
  feszültség arányos a töltéssel és fordítottan arányos a kapacitással.
  Ha a töltést állandó  értéken  tartjuk  (polarizáló  feszültség
  rávezetésével),  a  kapacitást  változtatva  a  feszültség  a
  kapacitásváltozással ellentétesen, de arányosan változik. A membrán
  kitérése és  ezzel  a  kapacitásváltozás  gyakorlatilag  csaknem
  tökéletesen arányos a hangnyomásváltozással. A kondenzátormikrofon
  hasonló elven működik, mint (a lánc túlsó végén) az elektrosztatikus
  hangsugárzó.

  

  5. Kondenzátormikrofon felépítése
  6. Mozgótekercses mikrofon felépítése
  7. Szalagmikrofon felépítése


    Az 5. ábrán egy kapszula metszetét vázoltuk. Az alaplapon átmenő
  furat  a  sztatikus  légnyomáskülönbség  kiegyenlítésére  szolgál
  (hőmérsékletváltozás, hirtelen légmozgás stb.  esetére).  A  kis
  bevágásnak látszó valamik az alaplap felületén: gondos számítások és
  kísérletek szerint elosztott fenékfuratok. A membrán és az alaplap
  közötti vékony levegőréteg ugyanis akusztikai rugóelemként viselkedik,
  ezt a kikerülhetetlen jelenséget a tervezők kihasználják, és a kis
  furatokkal úgy hangolják az üreget, hogy csillapítsa a membrán
  sajátrezgéseit és kiegyenlítse az átvitel rendellenességeit.
    Az 5. ábrán látható kapszula nyomásérzékeny és gömbkarakterű.
  Valóságos viselkedése addig tekinthető ideálisnak, amíg a membránméret
  össze nem mérhető a hullámhosszal (10kHz-en a hullámhossz kb. 34mm).
  Ilyenkor kétféle hatással kell számolni. Az első a diffrakciónak
  nevezett akusztikai jelenség: ha akadály kerül a hanghullámok útjába,
  nyomásnövekedés lép fel az akadályra beeső és az onnan visszavert
  hanghullámok interferenciája következtében. A leggyakoribb, 25mm-es
  membránátmérőnél a nvomásnövekedés már 1kHz környékén elkezdődik,
  maximumát 13kHz körül éri el.
    A második hatással azért kell számolni, mert a hanghullámok nem
  feltétlenül merőlegesen érkeznek a membránfelületre. Például magas
  frekvenciákon akár több hanghullám is kialakulhat a membránfelület
  mentén. A membránra ezek átlaga hat, ami nyilván kisebb érték, mint
  alacsony frekvencián,  amikor  is  a  membránfelület  mentén  a
  nyomáseloszlás gyakorlatilag egyenletes. Ennek folytán az eddig szép
  gömbkarakterű  mikrofonunk  magasfrekvencián  irányítottá  válik:
  főirányban lesz a  legérzékenyebb,  oldalirányba  haladva  egyre
  érzéketlenebb, majd a membránfelület síkján áthaladva az érzékenység
  ismét nő.
    A diffrakció okozta magasfrekvenciás érzékenységnövekedés részben
  vagy egészben kompenzálható a membrán és az alaplap közötti légpárna
  hangolásával, vagy a membrán elé helyezett akusztikai rácsokkal. Egyes
  típusokhoz a részbeni kompenzáció is elegendő lehet, mert a diffrakció
  csak síkhullámú térben jelentkezik markánsan. Diffúz térben, tehát
  például teremben már kevésbé zavaró, sőt, még hasznos is lehet,
  amennyiben ellensúlyozza a levegő magashang-elnyelő hatását.  Az
  irányérzékenység eltorzulását viszont csak a mikrofon érzékenységének
  rovására lehetne kompenzálni - ezért általában nem foglalkoznak vele.
    E két jelenség nem tévesztendő össze a membrán önrezonanciája
  következtében fellépő esetleges frekvencia-eltérésekkel. A membránok
  rezonanciája 10-40kHz között van, és jól csillapítható a membrán
  anyagának megválasztásával, illetve a membrán és az alaplap közötti
  légrugóval. (Legalábbis ami a frekvenciaátvitelre gyakorolt hatását
  illeti.)
    A kis membránátmérővel épített mikrofon-kapszulák diffrakciója és
  iránytorzulása csekélyebb, sajátrezonanciája magasabb, kevésbé zavaró.
  A mikrofonok érzékenysége viszont a membránátmérővel arányosan csökken
  és ezzel a dinamikaátvitelük romlik. Hangfelvételi célra 15mm-nél
  kisebb membránátmérőjű mikrofont (egy-két speciális kivételről később
  szó lesz) nem építenek.
    A gömbérzékenység - mint már utaltunk rá - nem minden felvételi
  helyzetben kedvező, ezért a konstruktőrök valamiféle irányjelleg
  elérésére törekedtek. Előbb perforálták az alaplemezt, hogy a hangtér
  a membránfelület mindkét oldalán hasson, és így  nyomásgradiens
  érzékenységet kaptak. A nyomásgradiens nagysága függ  a  beesés
  szögétől: főirányban és a vele ellentétes irányban a legnagyobb, 90
  fokos beesésnél és a vele ellentétes irányban zérus. Ám az így
  kialakuló nyolcas iránykarakter sem túl hasznos, jobb volna valamiféle
  egyirányú érzékenység.  Ilyen  irányjelleget  -  első  ízben  a
  kondenzátormikrofon története során - a kétmembrános kapszula adott:
  az átperforált alaplemez mindkét  oldalán  kifeszítenek  egy-egy
  membránt, de a kettő közül csak az egyikre kapcsolnak polarizáló
  feszültséget, miáltal a  nyomás  és  nyomásgradiens  érzékenység
  kombinálódik, és kardioid karakter alakul ki, amely az aktív membrán
  főirányba mutat.  Később  porózus  anyagok  (műanyag  szivacsok,
  meghatározott üregméretekkel szinterelt fémek) akusztikai - késleltető
  - hatását kihasználva, a különböző irányból érkező hanghullámok
  fázisviszonyát módosítva, már egyetlen  membránnal  is  sikerült
  irányított kondenzátormikrofont építeni. De még ma is gyártanak
  mikrofonokat,  amelyekben  az  akusztikai  késleltetés  és  az
  ikermembrán-elv különféle  kombinációját  alkalmazzák.  Az  ilyen
  mikrofonoknak megvan az az  előnyük,  hogy  irányérzékenységüket
  könnyűszerrel változtatni lehet, kombinálva a két membrán jelét vagy
  módosítva a polarizáló feszültségek arányát.
    Minden  kondenzátormikrofonhoz  szükség  van  egy  előerősítő
  fokozatra, ezt általában a kapszulával közös házba építik.  Az
  erősítőnek ugyanis, amely a kapszula jelét fogadja, igen  nagy
  bemenőimpedanciával kell rendelkeznie, és a kapszula jelét a lehető
  legrövidebb úton kell az erősítő bemenetéhez juttatni. (Előfordul
  ugyan, hogy az előerősítőt a közös házon kívül helyezik el, de ez
  mindig valamiféle speciális gyakorlati szempontot követő megalkuvás.)
  Az erősítő  kimenőellenállása  viszont  (a  vonal  felé  mutató
  generátorellenállása) a stúdiókban szokásos, 100 ohm nagyságrendű
  vonalszinthez  illeszkedik,  vagyis  az  erősítő  elsősorban  az
  impedanciatranszformátor szerepét  játssza.  Természetesen  széles
  sávúnak, alacsony zajúnak és torzításmentesnek is kell lennie. A
  követelmények olyan nagyok, hogy a mikrofonok dinamikaátvitelét még ma
  is az erősítők, s nem pedig a kapszulák korlátozzák.
    A kondenzátormikrofonok  családjához  tartoznak  az  elektrét
  mikrofonok. Minden, amiről az eddigiekben szó esett, rájuk  is
  vonatkozik - kivéve, hogy nem igényelnek polarizáló feszültséget. A
  töltésállandóságról a kapszula alaplemezébe beépített elektrét anyag
  gondoskodik. Az elektrét (többnyire valamiféle  nagy  molekulájú
  polimer) olyan anyag, amely elektromos töltéssel bír, és azt igen
  sokáig megtartja. Az elektrétmikrofonok előnye: kis méretük. (Korábban
  membránokat is készítettek elektrétből, de ezek nem váltak be, és ma
  már csak különleges konstrukciókban találkozunk velük.)

  Mozgótekercses mikrofonok

    Ezek a dinamikus hangszórók megfelelői. Az alapszerkezetet a 6.
  ábrán láthatjuk. Ez a rendszer mechanikusan is, elektromosan is
  bonyolultabb a kondenzátormikrofonoknál. A mozgótekercs ellenállása 30
  ohm körül van, az elektromos körben az induktivitást is figyelembe
  kell venni. Az érzékelő felület dómszerűen kiképzett alumínium vagy
  műanyag membrán, körkörösen  rugalmasan  felfüggesztve.  Akár  a
  hangszóróknak, a dinamikus mikrofonnak is fel lehet írni az elektromos
  helyettesítő képletét, ami  megkönnyíti  a  mechanikai  rendszer
  vizsgálatát, a rezonanciák meghatározását. Anélkül, hogy részletekbe
  bocsátkoznánk, megjegyezzük,  hogy  a  mozgótekercses  mikrofonok
  mechanikai és elektromos jellemzőit nehezebb "kézbentartani", mint a
  kondenzátormikrofonok paramétereit.
    A 6. ábrán bemutatott alapelrendezés nyomásérzékeny és közel
  gömbkarakterű, de természetesen a mozgótercses mikrofon irányjellege
  is ölthet kardioid karaktert, ha megfelelően alakítjuk a rendszer
  hátoldali  érzékenységét.  Minthogy  nem  éppen  egyszerű  dolog
  egyenletesen késleltetni a nyomást a  teljes  átviteli  sávban,
  előfordult már, hogy a frekvenciasávot - akár a hangsugárzókban! -
  felosztották két érzékelőrendszer között.
    Minden mozgótekercses mikrofonhoz egy kis illeszőtranszformátor is
  tartozik, ez a tekercs impedanciáját illeszti a vonalszinthez.

  Szalagmikrofonok

    Mágnessaruk között lazán felfüggesztenek  egy  igen  könnyű,
  speciális alumíniumötvözetekből készített szalagmembránt (7. ábra). Ha
  úgy alakítják ki, hogy mechanikai impedanciája a  frekvenciával
  lineárisan nő, akkor a hangrészecskesebességgel arányos sebességgel
  tér ki, és sarkain e sebességgel arányos feszültség jelentkezik.
  Irányjellege nyolcas.
    A szalagmikrofonok mechanikai rendszere egyszerű, egyetlen elvi
  gyenge pontjuk az elengedhetetlen, nagy áttételű transzformátor. Ettől
  eltekintve kitűnő elektroakusztikai tulajdonságokkal rendelkeznek és
  ennek megfelelően kellemes hangzáskarakterrel szólalnak meg. Mégis,
  gyakorlati hátrányaik miatt (nagyok, nehezek, kényesek, érzékenyek az
  emberi beszéd és ének, valamint a hangszerek  kísérő  szelére)
  kiszorultak  a  mindennapos  stúdióhasználatból.  Érdekességképpen
  megemlítjük, hogy a különféle (esetleg mozgótekerccsel kombinált)
  szalagmikrofonok  uralták  az  amerikai  stúdiótechnikát   a
  harmincas-negyvenes években.

  A mikrofonok gyártása és minősége

    Hogy a mikrofonok tervezése  és  gyártása  mennyire  komoly
  felkészültséget és precizitást igénylő feladat, mi sem bizonyítja
  meggyőzőbben, mint hogy a világ stúdióinak kondenzátor-mikrofonparkja
  jószerivel (kilenctizedében) három, nagy hagyományokkal rendelkező cég
  terméke. Maradjunk is most a kondenzátormikrofonoknál, mint a stúdiók
  számára leginkább nélkülözhetetlen mikrofonfajtáknál.
    A membrán anyagának teljesen homogénnek és tökéletesen egyenletes
  vastagságúnak kell lennie. A membrán készülhet különféle kadmium-,
  nikkel-, sőt aranyötvözetből is, vagy műanyag fóliára  (teflon)
  csapatott  fémrétegből.  Hogy  elkerüljék  a  hengerlés  okozta
  "kristályorientáltságot",   készítenek   mikrofonmembránfóliákat
  galvanikus úton is. Magától  értetődő,  de  fölöttébb  kritikus
  követelmény, hogy az alaplap és a membrán tökéletesen párhuzamos
  legyen, és hogy a membránt egyenletesen feszítsék ki. Kényes alkatrész
  a membránt tartó szigetelőgyűrű is. Korábban különféle kerámiákból
  készítették, ezek azonban ridegek, és idővel hajlamossá válnak a
  felületi  átvezetésre.  Ma  általában  speciális  polimer  a
  szigetelő-tartógyűrű anyaga.
    A kapszula bármiféle rendellenessége csak kész állapotban mérhető,
  ezért a legkitűnőbb gyártósoron szerelt kapszuláknak is ki kell
  selejtezni a 20-25 százalékát. Szokásos az is, hogy ugyanabból a
  kapszulatípusból  egyszerre  több,  speciális  mikrofon-alaptípust
  készítenek, és a kész példányokat a célnak megfelelően szortírozzák.
    Még ma is szép számmal gyártanak mikrofonokat csöves erősítővel,
  az AKG cég például mintegy másfél éve jelent meg egy új, igényes
  típussal, amit egyszerűen "THe AKG Tube"-nak kereszteltek. (Tube az
  elektroncső angol neve.) Csöves mikrofonerősítőkhöz a csöveket még a
  legjobb ötcsillagos csövekből is mérőpadon válogatják. A félvezetőkből
  is általában csak minden második-harmadik  példány  alkalmas  a
  beépítésre. A félvezetők egyébként is csak a legutóbbi években érték
  el azt a szintet, hogy a mikrofonerősítők elektroncsöveinek helyébe
  léphessenek (FET-típusok). A korábban épített tranzisztoros típusokat
  akkor alkalmazták, amikor az volt a legfontosabb, hogy a mikrofont
  egyszerűen lehessen táplálni.

  

  AKG C34


    A mikrofonház felső részén helyezik el a kapszulát egy akusztikai
  szempontok szerint tervezett védőrács mögött. A védőrács belső felére
  még egy vékony textil vagy porózus műanyagburkolatot is ragasztanak,
  részben a por és pára elleni védelem, részben a már említett
  szélérzékenység csökkentése céljából. A mikrofonház alsó részét az
  erősítő tölti ki. Miután a mikrofonháznak a lehető legkisebbnek kell
  lennie, az erősítőt - amely lényegében meghatározza a méreteket -
  igyekeznek miniatürizálni. A ház legtöbbször közel hengeres, és olyan
  fémekből készül, esetleg több rétegben, amelyek elektromos és mágneses
  árnyékolást adnak. A mikrofon elektromos csatlakozása majd minden
  esetben a fenékrészen van.
    Rendszerint a mikrofon házán vannak azok a kapcsolók, melyekkel a
  karakterisztikákat lehet váltani. Ezek a kapcsolók a membránok jelét
  kapcsolgatják. Olykor a nem irányváltós (egymembrános) mikrofonok
  házán is találhatunk kapcsolókat, ezek közül az egyik valamiféle
  mélyvágást iktat be, a másik osztja a kapszula jelét, legtöbbször 10
  decibellel az erősítő bemenete előtt. Ez utóbbira közeltérben lehet
  szükség, mert - mint említettük nagy hangnyomáson  az  erősítő
  torzíthat.
    A  mikrofonok  működéséhez  szükséges  tápfeszültséget  vagy
  (elektroncsőhöz) tápfeszültségeket a  mikrofontól  10-15  méterre
  elhelyezhető kis tápegység szolgáltatja. A tranzisztoros mikrofonok
  táplálására különféle szabványosított táprendszereket alakítottak ki,
  úgy, hogy, azok ne igényeljenek külön érpárt. (A stúdiórendszerekben a
  hangfrekvenciás vonalak mindig szimmetrikusak és földfüggetlenek, így
  minden vezeték két érpárból és az  árnyékolásból  áll.)  Ilyen
  táplálással (mint például az úgynevezett fantomtáplálás) a mikrofonok
  akár a keverőasztalból is elláthatók tápfeszültséggel - ami stúdióban
  nem szokás, de mobil üzemben nagy előny. Más kondenzátormikrofonokat
  telepről is lehet táplálni. A tranzisztoros mikrofonok polarizáló
  feszültségét  az  alacsony  tápfeszültségből  feszültségsokszorozó
  kapcsolókkal állítják elő.
    Dinamikus mikrofonok gyártásával igen sok cég foglalkozik, mert
  ezeknek jóval nagyobb a piacuk. Stúdiókban dinamikus mikrofonokat
  elsősorban könnyűzenei felvételekhez használnak, különösen néhány
  érzéketlen, szélessávú, közeltéri mikrofonozásra alkalmas típust. A
  dinamikus mikrofonok fő felhasználási területét a  PA-rendszerek
  képezik  (PA  az  angol  Public  Adress  kifejezés  rövidítése,
  összefoglalóan jelöl minden olyan hangközvetítőhangerősítő rendszert,
  melynek célja a közönség hangellátása - templomban, színházban,
  szabadtéren vagy tanácsteremben.)
    A dinamikus mikrofonok technikai adatai nagyobb szórást mutatnak,
  mint a kondenzátormikrofonoké: általában korlátozottabb az átviteli
  sáv, a szélessávú típusoknak pedig az érzékenysége kicsi. Ezért a
  dinamikus mikrofonok specifikusak, meghatározott célra gyártják őket
  és a technikai adatokat a felhasználáshoz igazítják. Kétségtelen
  előnyük,  hogy  mechanikailag  jóval  ellenállóbbak,  mint  a
  kondenzátormikrofonok.

  Különleges mikrofonok

    Építenek különleges mikrofonokat is, a legkülönfélébb célokra.
  Első helyen említendő az úgynevezett koincidens sztereó mikrofon: két
  független kapszula és erősítőrendszer, közös házban. A két sztereó
  kapszula  főiránya  egymáshoz  képest  tág  szöghatárok  között
  változtatható. Egyedülállóan különleges az angol CALREC gyártmányú, a
  "Sound Field" mikrofon, amely négy, tetraéderszerűen elhelyezett
  kapszulát tartalmaz. Ez a (különleges mátrixerősítővel ellátott)
  mikrofon a mostanában  terjedőfélben  levő  ambiofón  felvételek
  készítésére alkalmas, de használható hagyományos sztereó felvételekhez
  is.
    Már elvében is különleges a két-három éve megjelent PZM mikrofon
  (az angol Pressure Zone Microphon betűszava). Magyar neve még nincs,
  tudomásunk szerint magyar stúdióban még próbaképpen sem használták. A
  PZM mikrofon elve a következő: ha egy nyomásérzékeny, lehetőleg kis
  membránfelületű kapszulát valamely felülettől, tehát a faltól vagy a
  padlótól néhány századmilliméterre, azzal párhuzamosan helyezünk el,
  egy kis akusztikai üreg keletkezik, és abban a nyomás pillanatnyi
  értéke állandó, a részecskesebesség zérus. A beeső és visszaverődő
  hanghullámok interferenciája okozta átviteli problémák ennél  az
  elrendezésnél  nem  fordulhatnak  elő.  A  PZM  mikrofonok
  félgömb-iránykarakterűek. Átvitelük - minthogy zárt térben a közvetlen
  és a visszaverődésből származó energia tág távolságtartományon belül
  változatlan - független a hangforrástól való távolságtól és  a
  félgömbön belül az irányszögtől is. A felületet egy kb. 14x16
  centiméteres fémlap képezi, a mélyfrekvenciák átviteléhez ezt a
  felületet ki kell egészíteni vagy a mikrofont falra, padlóra kell
  helyezni. Álló elhelyezésnél legtöbbször plexiüveg idomokat használnak
  felületkiegészítő gyanánt - mondani sem kell, hogy ez nem könnyíti meg
  a PZM mikrofonok használatát. Az eredeti találmány és szabadalom
  alapján az amerikai Crown cég gyártotta az első piaci PZM típusokat,
  ma már Európában is gyártanak ilyen mikrofonokat -  amelyekről
  egyébként lelkes és figyelmet érdemlő beszámolók jelennek meg a
  szaksajtóban.
    Szintén különlegesnek tekinthetők azok a mikrofonok, melyeket a
  beszélő a testén, pontosabban nyakába akasztva, kabáthajtókájára
  csíptetve viselhet (Lavalier mikrofonok). Ezek vagy dinamikusak, vagy
  újabban elektrétek, bár van forgalomban néhány kondenzátortípus is.
  Úgy vannak korrigálva, hogy a beszélő szájához képest nem éppen
  optimális helyről is kellemes beszédhangot adjanak. Igen gyakran
  csatlakoztatják ezeket a mikrofonokat közvetlenül egy kis URH adóhoz,
  hogy a beszélő szabadon mozoghasson.
    Gyártanak miniatűr  kondenzátormikrofonokat,  méghozzá  kitűnő
  minőségben, zenefelvételi célokra is. Ezeket alkalmazva valóban be
  lehet bújni a hangszerbe. Az egésznek kétféle értelme lehet: egyrészt
  a soksávos felvételeknél csökkenthető az áthallás, másrészt különleges
  effekthangzásokat lehet előállítani.
    A fokozottan irányított mikrofonokról korábban már szó esett. A
  szakzsargon ezeket puskamikrofonnak hívja. (Az  angol  riflemike
  fordítása.) Van rövidebb, kevésbé irányított de viszonylag szélessávú
  kivitel, és hosszabb, irányítottabb, de mélyszegény típus. Mindkettőt
  a film és a televízió használja, beszédfelvételi célokra. A rövid
  típus zárt térben, a hosszabb csak szabad térben használatos.
    Végül különleges mikrofonnak tekinthető az úgynevezett műfej, egy
  műanyag idom, amely az emberi fej főbb körvonalait és akusztikai
  tulajdonságait   utánozza,   "füljárataiban"   két   kisméretű
  nyomásmikrofonnal.  A  műfejes  sztereó  felvételek  elsősorban
  fejhallgatón keresztül  élvezhetők,  az  általánosabb  hangszórós
  visszajátszásnál az eredmény kevésbé egyértelmű. Sokfelé kísérleteztek
  műfejes felvételekkel (az olasz stúdiókban egyidőben egyeduralkodó
  volt), de általánosan sohasem  terjedt  el.  Inkább  tudományos
  jelentősége van.

  Pillantás a katalógusokba

    Ha ezekután az olvasó úgy képzeli, hogy a felhasználó csak
  fellapozza a mikrofonkatalógusokat, és a technikai adatok gondos
  tanulmányozása után máris  megrendelheti  a  céljának  megfelelő
  típusokat, fel kell világosítanunk, hogy sajnos téved. A technikai
  adatok (különösen a nap nap után mikrofonokkal dolgozók számára, akik
  képesek az adatok mögé látni) sokat elárulnak valamely mikrofontípus
  várható tulajdonságairól, de néha a leglényegesebbet nem. Ugyanis a
  mikrofonkészítés, annak ellenére, hogy technikai elveken alapszik és
  majd minden fázisa műszerekkel ellenőrizhető,  mutat  valamiféle
  rokonságot a hangszerépítéssel is. Két közel  azonos  technikai
  adatokkal rendelkező mikrofontípus teljesen  eltérő  karakterrel,
  tónussal szólhat.
    Ezért a mikrofonok csak úgy ítélhetők meg igazán, ha bekapcsolják
  és  valamiféle  "kényes"  hangszerhanggal  (például  zongorával)
  meghallgatják őket. Sőt, teljes hangzási-használati értékük csak
  mintegy fél-egyéves használat után ítélhető meg. Ne ütközzék meg az
  olvasó azon, hogy a felhasználók egyes mikrofontípusokat  olyan
  "komolytalan", szubjektív jelzőkkel jellemeznek, mint például "meleg
  (hangú)", "sötét", "éles", "tiszta", "csillogó" és így tovább. (Pont a
  Hifi Magazin olvasói ütköznének meg ezen? A szerkesztő megjegyzése.)
  Mint ahogy a gyártók sem ütköznek meg  rajta,  sőt,  teljesen
  természetesnek tekintik, ha valamely felhasználó vásárlás előtt egy
  számára ismeretlen új típusból mintadarabokat kér meghallgatásra.
    A mikrofonokat a gyártók különféle tartozékokkal szállítják. Ilyen
  a már említett tápegység, a mikrofont a tápegységgel összekötő kábel,
  a mikrofon rögzítésére szolgáló, rugalmas  betétekkel  kiképzett
  különféle kosarak, villák, gyűrűk stb. Ha a mikrofont ének- vagy
  beszédfelvételre használják, rendszerint ráhúznak egy műanyag szivacs
  sapkát, amely részben védi a membránt a leheletből kicsapódó párától,
  részben tompítja a beszéd kevésbé esztétikus járulékos zajait és a sok
  énekesnél, előadónál zavaró sziszegő hangokat. Ez a szivacssapka
  meghatározott akusztikai tulajdonságú,  és  szintén  tartozékként
  szállítják. A kifejezetten énekcélokra készített (általában dinamikus
  vagy elektrét) mikrofonokba a védőszivacsokat eleve beépítik.
    Néhány szóval a leginkább elterjedt gyártmányokról és típusokról:
    A  Neumann  cég,  melynek  alapítója,  Georg  Neumann  a
  kondenzátormikrofonépítés  egyik  nagy  úttörője   volt,   a
  kondenzátormikrofonok teljes választékát gyártja. A világ bármely
  tájáról származó stúdió "werk"-fotókon legtöbbször Neumann mikrofonok
  ismerhetők fel. A legfontosabb, alapmikrofonnak számító típusok az U67
  (vagy tranzisztoros kivitele, az U87), a koincidens sztereó SM69
  (illetve 89), a legendás U47 (tranzisztoros kivitele az U47 FET) és a
  kis membránú KM-sorozat.

  

  Neumann USM 69i


    Az AKG kondenzátor és dinamikus mikrofonokat is gyárt. Egyes jól
  sikerült kondenzátormikrofon típusait sokan kedvelik nagyzenekari
  felvételek, kórusfelvételek készítésére. A legismertebbek a C414 EB, a
  C 34.
    A Schoeps mikrofonokat egyes hanglemezcégek kivételesen jónak
  tartják nagyzenekari felvételekhez.
    A  Sennheiser  teljes  típusválasztékot  gyárt,  kondenzátor
  puskamikrofonjait a világ minden táján ismerik a tévések és filmesek.
  A 421-es dinamikus típusát előszeretettel használják könnyűzenei
  dobfelvételekhez.
    A Sony cég kondenzátormikrofonokat is gyárt, de elsősorban az
  elektrétmikrofonjai kedveltek.
    A Brüel  &  Kjaer  cég,  amely  akusztikai  mérőműszereivel
  egyeduralkodó a világon, mérőmikrofon-típusaiból  néhányat  (némi
  módosítással) hangfelvételi célokra is elad. Ezek egészen kiváló,
  rendkívül korrekt, tisztahangú mikrofonok.

  

  Brüel & Kjaer 4003

    Mint  korábban  is  említettük,  a  dinamikus  mikrofonok
  gyártmányválasztéka jóval szélesebb. Nem áll módunkban megjegyzéseket
  fűzni még a legismertebb típusokhoz sem, csupán felsorolunk néhány
  megbízható gyártót: Shure, Electro Voice, AKG, Audio  Technica,
  Sennheiser, Beyer.

  

  Shure M53 és M54


  

  Electro-Voice RE20


    Az olvasók tájékoztatására röviden a beszerzési árakról.  A
  professzionális mikrofon nem olcsó játék. A kondenzátormikrofonok ára
  elég hűen tükrözi a várható  minőséget;  a  jobb,  értékesebb,
  megbízhatóbb mikrofonok mindig drágábbak. A magyar felhasználónak egy
  jónevű mikrofon körülbelül 50000 forintba kerül (koincidens sztereó
  mikrofon a duplájába). Az egyszerűbb mikrofonok, például az elektrétek
  ára 20-35000 forint között van. Jóval  olcsóbbak  a  dinamikus
  mikrofonok: márkás darabok is beszerezhetők 8-15000 forintért.

  Mikrofonok a zenestúdiókban

    Hogy valamely stúdió milyen mikrofonokat vásárol, az a stúdió
  hagyományaitól, pénzügyi lehetőségeitől, a gyártókkal kialakított
  kapcsolatától, a stúdió által preferált felvételi módszerektől és sok
  egyébtől is függ. Az meg, hogy valamely felvételhez a stúdióban
  található típusok közül melyik hangszerre vagy hangszercsoportra
  milyen mikrofon kerül, végképp a felvétel készítőinek egyéni ízlésén
  és tapasztalatain múlik.
    Nemzetközi színvonalú felvételekhez mindenesetre elengedhetetlen
  egy alapmikrofonpark az előző fejezetben említett mikrofonmárkák
  valamelyikéből.  Az  alapmikrofonpark  számszerűen   felvételi
  helyszínenként (stúdióhelységenként) 8-15 mikrofont jelent. Ehhez
  járul a különleges (különféle  iránykarakterű,  dinamikus,  nagy
  hangnyomást elviselő stb.) mikrofontípusokból fajtánként legalább 2-2
  darab, ez összesen ismét 10-12 mikrofon. A mai stúdiógyakorlat szerint
  a koincidens sztereó mikrofonok nem nélkülözhetetlenek.
    A  mikrofonokat  nemcsak  használni  kell,  hanem  időnként
  karbantartani is. A várható elektromos hibák általában jó előre jelzik
  magukat: apró kis pattogásokkal, fortyogásokkal a zajspektrumban. Az
  ilyen hibákat a legtöbb stúdióban a mérnökök és technikusok maguk meg
  tudják javítani a hibás alkatrész cseréjével. Két-három évenként
  tisztítani vagy cserélni kell a mikrofonok membránját, az akusztikai
  csatolóelemeket. Ezt viszont már célszerűbb a gyártóra bízni.
    Az elmúlt évek műszaki fejlődése nyomán (keverőasztalok áramkörei,
  stúdió  és  lehallgató  helyiségek  akusztikája,  lehallgató
  hangszórórendszerek, rendkívül alacsony torzítású erősítőfokozatok,
  fáziskiegyenlítések, a digitális rögzítés megjelenése) másképp ítéljük
  meg a mikrofonokat is. Hallhatóvá váltak olyan anomáliák, melyeket
  korábban a kevésbé korrekt felvételi lánc és a lehallgatás módja
  elfedett. Így például felismerték, hogy a korábban  általánosan
  használt kétmembrános, karakterváltós mikrofonok egyes típusainak
  magastartományában tisztátlanságot okoz a  két  membrán  közötti
  hangzáskülönbség, a kompenzáció okozta fáziseltolódás stb. Ugyancsak
  meghallhatók a membránrezonanciák csillapítása következtében előálló
  futásidőtorzítások.  Sokmikrofonos  felvételeknél  pedig  nagyobb
  figyelmet kell fordítani az elszíneződésekre, amelyeket az okoz, hogy
  a  mikrofonok  iránykarakterisztikája  frekvenciafüggő,  tehát  a
  főirányból érkező hangnak más a színezete mint az áthallásoknak.
  Mindezen okoknál fogva a mai stúdiógyakorlatban előtérbe kerültek a
  "tiszta", egyszerű, konstrukciójuknál fogva (s nem kompenzáltan!)
  szélessávú mikrofonok, a tiszta nyomás gömbmikrofonok, az irányított
  mikrofonok közül pedig az egymembrános típusok.
    Noha a mikrofonokat a hangszerekhez hasonlítottuk, mondván, hogy
  hangzásukat szubjektív úton is el kell bírálnunk, nyilván szeretnénk
  felismerni a hangzásbeli hibák műszaki okát is. A kutatásnak és
  fejlesztésnek ezen a területen sem lesz soha vége.  Egyébként:
  előreláthatóan még jóideig a már ismert elveken működő mikrofonokkal
  kell dolgozni, és az e mikrofonokkal készített felvételeket kell
  hallgatni. A digitális jelet adó lézermikrofonnal végzett kísérletek a
  hangzást tekintve bíztatóak, legalábbis a közlemények szerint, de a
  mikrofon egyelőre mintegy 10kW tápenergiát igényel. Az ion, plazma és
  egyéb mikrofonoknak tudományos értékük van, de még nem kerültek ki a
  kutatóintézetekből.

                               Peller Károly


  IRODALOM

    Dr. Tarnóczy Tamás: Akusztika
    L. L. Beranek: Acoustics
    L. L. Beranek: Acoustic Measurements
    J. Borwick: Sound Recording Practice
    G. Alkin: Sound Recording and Reproduction
    Recording Engineer/Producer; 1979-1984
    Neumann katalógus
    AKG katalógus