Hanglemezív




             Hanglemezkritikáink szerzői:

         Balla György - Barna István - Batta András
         Boros Attila - Conrad Márta - Fellegi Ádám
       Fittler Katalin - Hamburger Klára - Homolya István
         Kertész Iván - Malina János - Meixner Mihály
    Pándi Marianne - Togobickij Viktor - Tóth Anna - Zeke Lajos


  Opera


    GLUCK: Orfeo ed Euridice

    Opera 3 felvonásban
    (Bécsi változat, 1972)

    Orfeo - Hamari Júlia (mezzoszoprán)
    Euridice - Kincses Veronika (szoprán)
    Amore - Zempléni Mária (szoprán)
    A Magyar Állami Operaház Kamarakórusa és Zenekara
    Vezényel: Lukács Ervin
    (Olasz nyelven)

    SLPX 12100-01
    2 lemez - Ára: 140,-Ft

  

    Gluck Orfeuszának jónéhány időtálló és szép lemezfelvétele ismert:
  Furtwängleré, Fricsayé, Karl Richteré, Soltié. Ehhez  a  sorhoz
  kapcsolódik most a Hungaroton Lukács Ervin vezényelte új felvétele. A
  szereposztás mindig más  és  más  volt:  bariton,  tenor,  alt
  (Fischer-Dieskau, Leopold Simoneau, Kathleen Ferrier) énekelte már a
  mondai hőst. A Gluck-opera sokféle lehetőséget kínál, s  ezzel
  meglepheti az operakedvelőt, aki nem tudja, melyiket tartsa helyesnek,
  eredetinek, autentikusnak.
    Végeredményben mindegyik az és egyik sem az. Szerzője többször
  átdolgozta az Orfeuszt, és a korabeli lehetőségek szerint hol férfi
  kasztrált énekes, hol szoprán, hol meg tenor énekelte a férfi
  címszerepet. Ha ma baritonnal énekeltetik, ez az eredeti alt fekvés
  transzpozíciója, és talán egyben közeledés mai ízlésünkhöz. A szerző
  életében sem dőlt el véglegesen a kérdés, így férfi és nő egyaránt
  énekelheti és énekli a szerepet. A legelterjedtebb az utóbbi évtizedek
  operai gyakorlatában mégis az, hogy női szereplő,  alt  hangon
  szólaltatja meg Orfeuszt. Gluck eme úgynevezett reform-operájának
  előadását ma egyetlen tényező avathatja ünneppé: egy igazán alkalmas
  alt énekesnő jelenléte. Gondolom, hogy a Hungaroton vállalkozásának is
  ez volt a rugója, vagyis az, hogy Hamari Júliára bízhatták a szerepet.
  Hamarit élvezet hallgatni, jól énekel, technikája kiegyenlített,
  nincsenek "lyukak" a hangjában, tudja, hogy mit énekel, szerepe
  végtelen szomorúságát, majd örömét  hangvételével  is  érezteti;
  recitativóit - márpedig sok van belőlük ebben a darabban - értelmesen
  deklamálja. Kincses Veronika ezúttal is szép hangjával és nagyon jó
  énektechnikájával, muzikális formálásával vívja ki elismerésünket.
  Zempléni Mária tehetségesen illeszkedik bele az együttesbe.
    Az opera előadásának egyik sarkalatos problémája a sajátos glucki
  recitativók megoldása. Ezek a recitativók nem a megszokott operai
  sablon szerint íródtak, és már előlegezik a későbbi wagneri drámai
  énekbeszédet. Ebből fakadóan fontos drámai szerepük van, és nemcsak a
  cselekmény továbbgördítésére szolgálnak. Hiszen Gluck - zenedrámai
  reformjában - épp a recitativók újfajta kezelésének és azok hatásának
  szánt fontos feladatot. Zeneszerzői koncepciójának fontos része az
  énekbeszéd. És ezen a ponton ez a felvétel sajnos  unalmassá,
  élettelenné válik. A számtalan recitativót egyfajta - a stílusból
  fakadó - izgalommal kellene megtölteni, ehelyett állóképpé merevednek.
  A zenekar pusztán a kísérésre szorítkozik, így a mai hallgató számára
  fölösleges tehertételnek tűnhet az itt hallott sok énekbeszéd.
    Sajnos, ez a passzivitás másutt is érződik; az áriák kíséretében.
  Csak egy példát hozok fel: a "Che puro" kezdetű Orfeusz-ária rendkívül
  gazdagon átszőtt, mívesen hangszerelt kísérete szinte  elsikkad,
  elkenődik. Áttört hangzás helyett az operaelőadásainkon megszokott
  zenekari masszát hallani. A kórus szépen énekelne,  kár,  hogy
  szövegkiejtése nem érthető világosan, így aztán a szép éneklés
  hiábavalóvá válik, ha hangzásában nem  plasztikus,  nem  eléggé
  körvonalazható. A szövegmondáson kívül nem tudom, mi terheli a
  jelvételi technikát az ilyen kissé "kásás" hangzásért. (Szinte hallom
  a kérdést: milyen lemezjátszón hallgattam? Lenco L 65 típusún, sztereó
  erősítővel.) Mindent egybevetve, felemás volta ellenére is örülnünk
  kell a Hungaroton vállalkozásának, igényes darabválasztásáért, az
  énekesi produkciók magas színvonaláért. Kárpáti János alapos bevezető
  tanulmánya a szövegkönyvben értékes olvasnivalót ad a hallgató kezébe.

                                   Boros


    MUSZORGSZKIJ:
    Borisz Godunov - részletek

    1. Koronázási jelenet (Előjáték)
    2. Recitativó és Borisz áriája (II. felvonás)
    3. Óra-jelenet (II. felvonás)
    4. Jelenet, Pimen elbeszélése és Borisz halála (IV. felvonás)

    Jevgenyij Nyesztyerenko - basszus (Borisz, Pimen)
    Andrej Szokolov - tenor (Sujszkij)
    A Moszkvai Nagy Színház Ének és Zenekara
    Vezényel: Jurij Szimonov
    Orosz nyelven
    (orosz és magyar szöveggel)

    Melódia C 10-12925-26
    Ára: 70,-Ft

  

    Nagy és elismert művészek kiváló teljesítményét méltatni talán
  nehezebb feladat, mint a közönség által kevésbé ismert előadók
  produkcióit.  Nyesztyerenko  hangjának  példátlan  gazdagságát,
  sokszínűségét,  énekstílusának  egyéni,  közvetlen  kifejezőerejét
  dicsérve óhatatlanul ismételnünk kell a már többször leírtakat és
  elmondottakat - mégis, éppen olyan örömmel tesszük ezt, amilyennel őt
  újra és újra meghallgatjuk.
    Számomra még senki sem tudta annyi mélységét megmutatni  a
  cárfigurának, Puskin és Muszorgszkij e pszichológiai remekének, mint
  Nyesztyerenko. Hangjában félelmetes erővel jelenik meg a cári hatalom
  méltósága, fensége. (Borisz az ázsiai típusú uralkodó megtestesítője,
  akinek hatalma mögött mindig ott áll az ősi istenkirályok kultusza.) A
  szorongó, magával tusakodó Borisz reszkető, szándékosan és hitelesen
  nem-szép hangja nem énektechnikai fogásoknak,  azonosulásnak  az
  eredménye - nem lebegtetés, hanem a szó fiziológiai értelmében vett
  remegés. Az őrület szélén álló ember jellegzetes viselkedésformái: a
  hirtelen hangulatváltások, szélsőséges kitörésék, visszahanyatlások; a
  pillanatnyi újraeszmélések végső kétségbeesésének megrendült imái; a
  bűntudat által megsokszorozódott apai szeretet gyengédsége, a szeretet
  tárgyával való azonosulás gyermekien tiszta hangja - mindez szinte
  ijesztő jelenvalósággal születik meg a fülünk hallatára, a hangszínek,
  hanghordozások, akcentusok megszámlálhatatlanul gazdag árnyalataiban.
  És ezek az intonációk valami nehezen körülhatárolható, mégis primér
  módon magukon viselnek egy jegyet: a népzenei vagy tán összetettebb
  eredetű, mindenesetre félreismerhetetlenül orosz éneklési  stílus
  jegyét.
    Nyesztyerenko énekesi nagysága, jellemábrázoló zsenije  akkor
  ütközik ki igazán, amikor egyszerre csak megszólal, mint Pimen. A
  nagyságában esendő és bűnének terhe alatt összeroppanó cár merően
  ellentétes ikerfigurája Pimen, az igazságszerető, mélységesen emberi,
  bölcs aggastyán, a tolsztojian tiszta és egyszerű krónikaíró, aki
  saját személyiségének fennköltségével itatja át a súlyos történetet,
  melyet okulásul az őt követő nemzedékre hagyományoz. És most is
  Nyesztyerenko szólal meg a lemezen - minthacsak egy másik énekes
  lépett volna a színre. Nyesztyerenko méltó partnerei a Sujszkij
  szólamát éneklő Andrej Szokolov; Jurij Szimonov, a karmester és a
  Moszkvai Nagy Színház Ének és Zenekara.  Együttes  produkciójuk
  feledtetni tudja a Melodia-felvétel egyes technikai hibáit.

                                   Z. L.


    PETROVICS EMIL: Bűn és bűnhődés
    Opera 3 felvonásban

    Raszkolnyikov - Polgár László (basszus)
    (Horváth Péter - próza)
    Sonja - Tokody Ilona (szoprán)
    Vénasszony - Delly Rózsi (mezzoszoprán)
    Vizsgálóbíró - Szőnyi Ferenc (tenor)
    Cseléd - Seregélly Katalin (mezzoszoprán)
    Szvidrigajlov - Bende Zsolt (bariton)
    Razumihin - Póka Balázs (bariton)
    Doktor - Nádas Tibor (basszus)
    Fogalmazó - Korcsmáros Péter (tenor)
    Rendőrtiszt - Ötvös Csaba (bariton)
    Diák - Gulyás Dénes (tenor)
    Tiszt - Várhelyi Gábor (bariton)
    Marmeladov - Palócz László (bariton)
    Koldusasszony - Zempléni Mária (szoprán)
    Idegen - Rozsos István (tenor)
    Utcai énekes - Berkes János (tenor)
    Részeg - Karizs Béla (tenor)
    Az Állami Népi Együttes Énekkara
    A Magyar Állami Operaház Zenekara
    Vezényel: Koncz Tamás
    Rendező: Maár Gyula
    (Magyar nyelven)

    A Magyar Televízió felvétele
    SLPX 12306-8
    3 lemez - Ára: 210,-Ft

  

    Régi adósságát törlesztette a Hanglemezgyártó Vállalat, amikor
  Petrovics Emil 1969-ben bemutatott operáját, a Bűn és bűnhődést a
  lemezvásárlók rendelkezésére bocsátotta. Rendkívül magas színvonalú,
  művészetileg és technikailag egyaránt csak dicsérhető újdonságot
  ünnepelhetünk, amely a közreadók jó hírnevét is öregíti, másrészt
  pedig igen nagy szolgálatot tesz a kortárs magyar zenének, ezen belül
  a különösen problematikus kortárs magyar operairodalomnak. Hallatlan
  igényességgel válogatta ki a rendező (Maár Gyula) a mű televíziós
  változatának (és egyúttal a hanglemezfelvételnek) szereplőgárdáját. A
  prózában is megszólaló Raszkolnyikov szerepét két előadó-művészre; az
  énekes Polgár Lászlóra és a színész Horváth Péterre bízta. A minden
  bizonnyal szükséges megoldás engem nem teljesen győz meg: az énekes,
  aki sajátos csengésű és színű lírai basszushanggal rendelkezik,
  teljesen más színezetű prózai hangot asszociál. Horváth Péter -
  valóban magas szintű előadói teljesítménye ellenére - valahogy nem hat
  hitelesnek: az övé más karakterű (valamivel magasabb és valamivel
  mattabb) hanganyag, mely szinte elképzelhetetlen, hogy Polgár prózai
  alteregója legyen.
    A főszereplőt alakító két művészen kívül (közülük kétségtelenül
  Polgár László teljesítményét kell elsősorban - nem is hétköznapi
  szavakkal - méltatnunk) ünnepelni kell a felvétel szinte valamennyi
  közreműködőjét: Tokody Ilonát, aki Szonja szerepét keltette életre, az
  uzsorás vénasszony figuráját megjelenítő Delly Rózsit, akivel elég
  ritkán  találkozhat  a  közönség,  Szőnyi  Ferenc  elsőrangú
  vizsgálóbíró-alakítását és Bende Zsoltot, aki Szvidrigajlov jelmezét
  öltötte magára.
    Külön elismeréssel kell szólni  a  Magyar  Állami  Operaház
  Zenekarának, az Állami Népi Együttes Énekkarának (karigazgató: Pászti
  Miklós) és a karmester Koncz Tamás bőségesen gyümölcsöző munkájáról. A
  felvétel technikája is hozzájárul a mű sikeréhez: a hangzás jó
  minőségű, kellemes; különösen örömteli érzést adnak az optimális
  hangzásarányok a szólisták, a kórus és zenekar között.

                                   T. A.


    PUCCINI: Tosca
    Opera 3 felvonásban

    Tosca - Maria Callas (szoprán)
    Cavaradossi - Giuseppe Di Stefano (tenor)
    Scarpia - Tito Gobbi (bariton)
    Angelotti - Franco Calabrese (basszus)
    Sekrestyés - Melchiorre Luise (basszus)
    Spoletta - Angelo Mercuriali (tenor)
    Sciaronne - Dario Caselli (basszus)
    Pásztorfiú - Alvaro Cordova (fiú-szoprán)
    A Milanói Scala Ének- és Zenekara
    Vezényel: Victor de Sabata
    (Olasz nyelven)

    EMI-licensz
    SLPXL 12243-44
    2 lemez - ára: 240,-Ft

  

    Szívesen fog tollat a kritikus, amikor egy sokat ígérő előadás az
  ígéreteknek ilyen fokon tesz eleget, mint az EMI és a Milanói Scala
  közös produkciójaként  a  magyar  hanglemezpiacon  is  megjelent
  Tosca-felvétel. Mindez, ami egy sikeres és felejthetetlen élményt
  nyújtó felvétel létrejöttéhez szükséges, szerencsésen ötvöződött e
  produkcióban: pályájuk csúcsán levő énekesek (Callas, Gobbi, Di
  Stefano), rendkívüli képességű karmester (Victor de Sabata), nagyszerű
  zenekar és énekkar (a Milánói Scala Ének- és Zenekara).
    A csaknem három oktáv terjedelmű, tömör, de mozgékony hang, mely
  Callas e lemezén megelevenedik, a felvétel idején - 1953-ban - teljes
  pompájában csillogott. A zene-dráma viszony árnyalatait a legfinomabb
  rezdülésekig érzékelteti s - ez a legfőbb erénye a lemeznek - élővé,
  most-történővé tudja tenni előadását. Nem lemezprodukciót: valóságos
  színpadi zenedrámát varázsol elénk. Megismerjük szerelemtől lángoló,
  izzó hangját (I. felvonás), és látjuk, mint megfélemlített, törékeny
  asszonyt (II. felvonás, Tosca imája).
    Tito Gobbi Scarpia szerepében e felvételen énekelt  először
  Callassal. A megszemélyesített figura jellemének, drámai fejlődésének
  tökéletes elsajátítását a művészi és emberi közlés  legmagasabb
  szintjén bizonyítja. Színészi intellektusa hangjának kifejezőerejét,
  színgazdagságát csak növeli, és ezzel erősíti a lemez már említett
  életszerűségét.
    A triász harmadik tagja, Di Stefano szintén gyakori partnere
  Callasnak. A bel-canto technika kiváló ismerője és birtokosa. Az
  éneklés mesteri kvalitásához nagyfokú zenei érzékenység is járul
  előadásában. Elég csak a Levélária pianissimo indítását említeni, hogy
  érzékeltessük művészi megformáló képességeinek egyik feledhetetlen
  mozzanatát.
    S hogy e Tosca-felvétel látvány nélküli színpadi előadás, ahhoz
  nagymértékben hozzásegített a karmester, de Sabata igényes, szakértő
  irányítása. Az opera drámai atmoszférájának megteremtése, a Puccini
  zenekarok hangszínvilágának tettenérése, a dallamok pulzálása mind
  egy-egy  faktora  annak  a  hitelesnek  mondott  és  elképzelt
  interpretációnak, amelyet pálcája nyomán e lemez képvisel. A produkció
  élővé varázsolása, szuggesztivitása az előadógárda minden  egyes
  tagjának kiváló zenei képességét, odaadó munkáját dicséri.

                                   C. M.




  Népszerű sorozatok
  (Operák)

    Szereti Ön Erkelt?

    1. Ünnepi nyitány. - Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel:
  Ferencsik János.
    2. Dózsa György - Dózsa esküje. Szabó Miklós (tenor), Földényi
  kórus, Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: Polgár Tibor.
    3. Brankovics György - Brankovics monológja.  Kováts  Kolos
  (basszus), MRT Szimfonikus Zenekara, vezényel: Kórodi András.
    4.  Névtelen  hősök  -  Takarodó.  A  Magyar  Néphadsereg
  Művészegyüttesének Ének- és Zenekara, vezényel: Forrai Miklós.
    5. Hunyadi László - a) Kórus és jelenet az I. felvonásból, Szabó
  Miklós (tenor), A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Ének- és
  Zenekara. b) Gara Mária áriája. Gyurkovics Mária (szoprán), Hartai
  Ferenc (fuvola).
    6. Bánk bán - a) Bánk áriája. Ilosfalvy Róbert (tenor). b) Bánk és
  Gertrudis kettőse. Delly Rózsi (mezzoszoprán), Joviczky József, Külkey
  László (tenor). A Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel: Komor
  Vilmos

    FX 12213
    Ára: 50,-Ft

  

    Szereti Ön Wagnert?

    1. A bolygó hollandi - a) Fonókórus. Szőnyi Olga (mezzoszoprán).
  b) Daland áriája. Gregor József (basszus).
    2. Lohengrin - a) Elza álma. Warga Lívia (szoprán), Tóth Lajos
  (bariton). b) Telramund monológja. Svéd Sándor (bariton). c) Előjáték
  és Nászkar.
    3. Tannhauser - Erzsébet imája. Sass Sylvia (szoprán).
    4. Trisztán és Izolda - Szerelmi kettős (II. felvonás). Báthy Anna
  (szoprán), Závodszky Zoltán (tenor).
    5. A nürnbergi mesterdalnokok - Orgonamonológ. Losonczy György
  (bariton).
    6. A walkür - Tavaszi dal. Joviczky József (tenor).

    A Magyar Rádió és Televízió Énekkara és Szimfonikus Zenekara
    A Magyar Állami Operaház Zenekara
    Vezényel: Erdélyi Miklós, Koródi András,
    Lehet György Lukács Miklós, Pál Tamás,
    Tóth Péter, Vaszy Viktor
    Magyar és német (3.) nyelven
    (Archív felvételek, kivéve 1/b és 3)

    FX 12215
    Ára: 50,-Ft

  

    Szereti Ön Puccinit?

    1. Manon Lescaut - a) Des Grieux áriája (I. felvonás). Carelli
  Gábor (tenor). b) Lescaut áriája, jelenet és Ékszerária. Orosz Julia
  (szoprán), Svéd Sándor (bariton).
    2. Bohémélet - a) Musette keringője. László Margit, Házy Erzsébet
  (szoprán), Melis György (bariton), Nádas Tibor (basszus). b) Kettős
  (IV. felvonás). Ilosfalvy Róbert (tenor), Melis György (bariton) c).
  Kabátária. Székely Mihály (basszus).
    3. Pillangókisasszony - Szerelmi kettős. Szecsődy Irén (szoprán),
  Udvardy Tibor (tenor).
    4. Tosca - a) Képária. Simándy József (tenor). b) Te Deum. Svéd
  Sándor (bariton), Göndöcs József (tenor).
    5. Gianni Schicchi - Lauretta áriája. Szecsődy Irén (szoprán).
    6. A Nyugat lánya - Ramerrez áriája. Ilosfalvy Róbert (tenor).
    7. Turandot - a) Miniszterhármas. Kishegyi Árpád, Réti József
  (tenor), Melis György (bariton). b) Kalaf áriája. Réti József (tenor).

    Magyar és olasz (1/a, 4/a, b) nyelven
    A Magyar Rádió és Televízió Énekkara és Szimfonikus Zenekara
    A Magyar Állami Operaház Zenekara
    A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
    Vezényel: Bródy Tamás, Erdélyi Miklós, Lehel György,
    Lukács Miklós, Majorossy Aladár, Pál Tamás, Vaszy Viktor
    Archív felvételek

    FX 12218
    Ára: 50,-Ft

  

    A "Szereti Ön?" sorozatban több új  lemez  jelent  meg  a
  közelmúltban. Ez a kis recenzió a három operai témájú összeállítással
  foglalkozik.
    Kiknek szólnak ezek a lemezek? Nyilvánvalóan nem  a  régi,
  tapasztalt  zenebarátoknak,  hiszen  azok  nem  ilyen  vegyes
  összeállításokat vásárolnak, hanem vagy teljes műveket, vagy pedig
  kedvelt előadóművészeik felvételeit. Ez a sorozat azokat célozza meg,
  akik most ismerkednek a komoly zenével, és egy-egy zeneszerzőt egy-egy
  lemeznyi népszerű alkotásának bemutatásával igyekszik megkedveltetni
  velük vagy közelebb hozni hozzájuk. E kiadványok propagálásához az is
  hozzátartozik, hogy lényegesen olcsóbbak, mint a Hungaroton többi
  művészlemezei.
    Bizonyára az alacsony ár az oka annak, hogy a sorozathoz nem
  készítenek új felvételeket, hanem az archívum meglevő anyagából
  állítják össze az egyes lemezeket. Ez azonban ellentmondásokat szül. A
  Magyar Hanglemezgyártó Vállalat nem olyan nagy cég, hogy az elmúlt
  harminc év alatt annyi operarészletet vett volna fel, hogy egy-egy
  áriából több is a rendelkezésére állna archívumában. Ha tehát előre
  kiválasztott, konkrét zeneszámokból akarják összeállítani a lemezt,
  akkor nemegyszer csak egyetlen felvételt találnak belőle, ez pedig
  óhatatlanul kompromisszumokra vezet. És ezen lényegében nem sokat
  segít még az sem, hogy a Magyar Rádió archívumára is számíthatnak. Így
  sokszor több évtizeddel ezelőtt készült felvételek is bekerülnek az
  összeállításokba. Úgy gondolom, ez nem helyes, mert az értékes zenével
  most ismerkedők helytelen következtetéseket vonhatnak le  ebből,
  nevezetesen azt, hogy a könnyűzene egyenlő a modern hangzással, a
  komolyzene pedig a régies, rossz hangzással. Valamiképpen módot
  kellene találni arra, hogy a lemezek technikai színvonala ne maradjon
  el a Hungaroton új felvételei mögött.
    Azután még egy probléma. A Wagner-lemez ismertető szövegében a
  következőket lehet olvasni: "A Hungaroton ez alkalommal is megragadta
  a lehetőséget, hogy napjaink énekes kiválóságai mellett megszólaltassa
  az Operaház aranykorszakának nagyhírű Wagner-énekeseit." E törekvést
  csak helyeselni lehet, de nem ezen a lemezen. Itt ugyanis két
  szerkesztési szempont kerül összeütközésbe. Aki most ismerkedik Wagner
  zenéjével, az nem gondolhat nosztalgiával az évtizedekkel ezelőtt
  működött nagy énekesekre, ezért inkább hallana mai, jó technikával
  készült felvételeket. A  meglevő  anyagból  történő  gazdálkodás
  következménye az is, hogy a lemezek hangzás szempontjából nagyon
  változó színvonalúak. Például az Erkel-lemezen egymás után szólal meg
  a négy évvel ezelőtt készült Brankovics György monológ és a közel
  harminc éve felvett Dózsa György részlet, a Dózsa esküje.
    Rátérve az egyes lemezekre, az Erkel-összeállítás jól sikerült, a
  Hunyadi Lászlóból és a Bánk bánból két-két jelenet, a Dózsa Györgyből,
  a Brankovics Györgyből és a Névtelen hősökből egy-egy zeneszám
  hallható róla és az operarészleteken kívül még egy szimfonikus mű is,
  az Ünnepi nyitány. Az arányok helyesek, az egyes számok népszerűek,
  legfeljebb talán a  hosszú  Brankovics-monológ  helyett  lehetne
  elképzelni egy rövidebbet, és a megtakarított időbe belefért volna még
  valami a Bátori Máriából vagy a Saroltából is.
    A felvételek többsége régi, de zeneileg magas színvonalú. Először
  is ki kell emelni Gyurkovics Mária Cabalettáját a Hunyadi Lászlóban.
  Szép, poétikus és emellett virtuóz produkció. A Gertrudis-Bánk kettős
  a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat első teljes Bánk bánjából való.
  Delly Rózsi és Joviczky József második felvonásbeli duettje hangilag
  nem makulátlan, de izzóan drámai párjelenet. Ilosfalvy Róbert Hazám,
  hazám áriája ennek a zeneszámnak talán a legszebb megörökített
  előadása.
    Az énekes a felvételkor hangjának  teljében  volt,  tenorja
  valósággal szárnyal, ahogy az ismert széles dallamot megszólaltatja.
  Operakórusként is kitűnő a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének
  férfikara, a Névtelen hősök Takarodójában és a Hunyadi László híres
  "Meghalt a cselszövő"-kórusában. Az Ünnepi-nyitány magas  nívójú
  előadását Ferencsik János neve fémjelzi.
    A Wagner-lemez összeállítását már sokkal esetlegesebbnek érzem:
  egy-egy részlet a Tannhäuserből, a Trisztán és Izoldából, A nürnbergi
  mesterdalnokokból és a A walkürből, kettő a Bolygó hollandiból és
  három a Lohengrinből. Nem tudom, hogy a Lohengrin miért háromszor
  érdekesebb, mint például a Tannhäuser. Ugyanakkor az összeállításban
  szereplő részletek nem a legnépszerűbbek: sem Daland áriája A bolygó
  hollandiból, sem Erzsébet imája a Tannhäuserből, sem pedig Telramund
  monológja a Lohengrinből. Jobb lett volna  talán  helyettük  a
  Tannhäuserből a Csarnokária, vagy a Dal az Esthajnalcsillaghoz, a
  Versenydal a Nürnbergi mesterdalnokokból, nem is beszélve arról, hogy
  a lemezen egyetlen zenekari részlet sem szerepel.  Íme  néhány
  közkedvelt szimfonikus zeneszám Wagner operáiból, csupán a rövidebbek
  közül: A Lohengrin III. felvonásának előjátéka (ez éppen rajta van a
  lemezen. A szerkesztőség megjegyzése.), A walkürök lovaglása, vagy A
  nürnbergi mesterdalnokokból A mesterek bevonulása és Az inasok tánca.
    Ami az előadókat illeti, valóban megtalálhatók közöttük a legjobb
  magyar Wagner-énekesek. Sajnos ezek közül többen itt már nem a
  csúcsformájukat mutatják. Például mind Báthy Anna, mind Závodszky
  Zoltán jóval túl voltak már pályájuk delelőjén, amikor megörökítették
  velük a Trisztán és Izolda szerelmi kettősét. Losonczy György hangja
  sem  volt  már  teljes  értékű  a  nürnbergi  mesterdalnokok
  Orgonamonológjának felvételekor. Viszont  a  Lohengrin  Telramund
  monológja szintén kései, de kiváló produkciója Svéd  Sándornak.
  Hallható a lemezen egészen modern felvétel is, Sass Sylviáé a
  Tannhäuser Erzsébet imájában. Kár, hogy (ő egyedül) németül adja elő
  az áriát, mert így megtöri a lemez nyelvi egységét is, pedig a
  kiadvány céljainak jobban megjelelne, ha mindenki magyarul énekelne.
    A Puccini-áriák nem hosszúak, ennek megfelelően a zeneszerző
  műveiből összeállított lemez is sok - tizenhárom - rövid részletből
  áll. Itt könnyű dolga lehetett a válogatónak, hiszen nehéz olyan
  Puccini-áriát vagy kettőst találni, amelyikből nem lett operasláger.
  Az arányok is rendben vannak: három  részlet  a  Bohéméletből,
  kettő-kettő a Manon Lescautból, A Toscából és a Turandotból, egy
  hosszabb a Pillangókisasszonyból, valamint még egy-egy a Gianni
  Schicchiből és A Nyugat lányából. Persze ezek a népszerű áriák csak
  Puccini egyik arcát mutatják, a nagy dallamkitalálóét, azt már nem,
  hogy milyen ragyogó képességű színházi ember volt, mennyire értette a
  drámai szerkesztés minden csínját-bínját - de ez már valóban nem ennek
  a lemeznek a feladata.
    Itt is különböző korú és minőségű felvételek váltakoznak, akárcsak
  a másik kettőn. Előadás szempontjából is nagyok a differenciák az
  egyes számok között. Carelli Gábor Des Grieux áriája a  Manon
  Lescautból például - csúnya magas hangjaival -  nagyon  gyenge
  produkció. Ugyanakkor viszont egészen kitűnő művészi teljesítmény
  Ilosfalvy Róbert és Melis György Rodolphe-Marcel duettje és Székely
  Mihály Kabátáriája a Bohéméletben, vagy Svéd Sándor Te Deum jelenete a
  Toscában. A sok lírai zeneszám között üdítő színfoltot jelent a
  Turandot játékos Miniszterhármasa Kishegyi Árpád, Réti József és Melis
  György pompás előadásában.

                                   K. I.


  Archív felvételek


    Klemperer Budapesten - 1
    J. S. Bach:

    1. Magnificat BWV 243
    Báthy Anna, Sándor Judit - szoprán, Tiszay Magda - alt,
    Somogyvári Lajos - tenor, Littasy György - basszus
    Budapesti Kórus

    2. V. brandenburgi verseny BWV 1050
    Ney Tibor - hegedű, Szebenyi János - fuvola,
    Fischer Annie - zongora
    A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Otto Klemperer
    A felvétel a Magyar Rádióban elhangzott
    1950. január 13-i hangversenyen készült.

    LPX 12160 - Mono
    Ára: 70,-Ft

  

    Divatos mostanában a nosztalgia: a húszas éveiket taposók is
  meghatottan emlékeznek vissza teenager koruk slágereire. Nosztalgiát
  ébreszt ez a lemez is, csak messzibb múltba vezet, és valóban nemes
  értékeket ment át az utókorba. Persze az emlékek sokaságát is
  felidézik ezek a felvételek a mai ötven-hatvanévesek nemzedékében,
  akik Klemperer budapesti működése idején voltak fiatalok és akik tanúi
  lehettek ragyogó produkcióinak az Operaházban, a Zeneakadémián, a
  Rádióban és a Nemzeti Színházban. A jót könnyű megszokni. Aki
  Klemperer Mozart-ciklusain ismerte meg a Szöktetést,  a  Figaro
  házasságát, a Don Giovannit, a Cosi fan tuttét, A varázsfuvolát, az -
  amikor hallotta őket - természetesnek vette, hogy olyanok, amilyenek.
  Csak amikor a mester eltávozott Budapestről, akkor derült csak ki
  igazán, hogy mit is jelentett itt Klemperer tevékenysége.
    A nagy karmester erőteljes egyéniség is volt, nem sokat törődött
  azzal, miként ítélik meg őt ezért mások. Budapesti tartózkodásának
  külsőségeivel talán túlságosan is sokat foglalkozott a korabeli sajtó,
  és ez kicsit háttérbe szorította azt a tudatot, hogy a XX. század
  egyik legnagyobb dirigense működött közöttünk.  Miután  1950-ben
  véglegesen elköltözött Budapestről, hamarosan legendává vált itteni
  működése, és ma már senki sem vitatja, hogy nevéhez a magyar zenei
  élet egyik aranykora fűződik. Szerencsére hangzó dokumentuma is maradt
  itteni vendégszerepléseinek: a Rádió pincéjéből előkerült egy pár
  lakklemez, amely Klemperer néhány hangversenyét és operaelőadását
  őrizte meg. Ezekből ad válogatást a Hungaroton új sorozata. Ezek a
  felvételek módot adnak arra, hogy szembesítsük a bennünk élő emlékeket
  a hangzó valósággal. Mert - noha ezeket a zenéket több mint harminc
  éve rögzítették - technikailag eléggé szépen szólnak ahhoz, hogy
  objektív képet kaphassunk a produkciókról. A sorozat első lemezén, egy
  rádióhangverseny 1950. január 13-i felvételéről két Bach-mű hallható,
  a Magnificat és az V. brandenburgi verseny.
    Ami a lemezen megszólal, az teljesen egybevág az emlékekkel.
  Klemperer Bach-interpretációjának fő jellegzetessége az acélos ritmus.
  Ezt éppúgy meg lehet figyelni a Magnificat nagy kórusaiban, mint a
  Brandenburgi verseny allegro-tételeiben. Az élő előadásból rögzített
  darabokban nem tapasztalható semmilyen pontatlanság vagy lötyögés,
  Klemperer szilárdan kézbe fogta együttesét. (Az allegro-tempók - mint
  Klemperer budapesti időszakában általában - kicsit gyorsabbak a
  megszokottnál.) Bach lírája is maradéktalan szépséggel szólal meg a
  keze alatt, például a Magnificat Quia respexit kezdete, Báthy Anna
  tolmácsolta áriájában vagy a Brandenburgi verseny középső tételében,
  ahol a hangszeres szólistáktól, Fischer Annietól, Szebenyi Jánostól és
  Ney Tibortól hallhattunk finom, stílusos kamaramuzsikálást. Hogy a
  lemez objektív képet ad, azt a Magnificatban egy-két énekes halványabb
  teljesítménye bizonyítja: ebben az aranykorban sem csupa elsőrangú
  művész szerepelt a magyar zenei életben. Annál nagyobb Klemperer
  érdeme, hogy valamennyiükből a lehető legtöbbet tudta kihozni.

                                   K. I.

  Dal, oratórium


    HAYDN:

    1. A Megváltó hét szava a keresztfán
    Oratórium változat (Hob. XX: 2)
    2. Salve regina, g-moll (Hob. XXIII/b: 2)

    Kincses Veronika - szoprán,
    Takács Klára - alt,
    Korondy György - tenor,
    Gregor József - basszus
    Lantos István - orgona (2)
    Budapesti Kórus (1)
    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Ferencsik János
    Német (1) és latin (2) nyelven

    SLPX 12199-200
    2 lemez - ára: 140,-Ft

  

    Örvendetesen  jó  énekkvartett,   élén   egy   nagyszerű
  szopránénekesnővel; a hazai viszonyokhoz mérten nagyon tisztességes
  zenekari teljesítmény;  elsőrendű  karmester;  elfogadhatót  csak
  helyenként nyújtó kórus - így összegezhetem benyomásaimat ennek az
  előadói szempontból - hagyjuk meg! - roppant nagy követelményeket
  támasztó, sőt hálátlan kompozíciónak a hanglemezfelvételéről.
    A fő nehézség: a különleges, egymás után kilenc lassú tételt (és
  egy gyors tizediket) felsorakoztató forma. Tudjuk, hogy maga Haydn is
  kezdettől fogva nehéznek és - valószínűleg éppen ezért - izgalmasnak
  tartotta a feladatot, ami elé egy spanyol kanonok megrendelése
  állította. Abból, hogy az elkészült mű széles köre elterjedését Haydn
  annyira szívén viselte, hogy az eredeti zenekari verziót előbb
  vonósnégyesre, majd oratorikus formában is átdolgozta - még az öreg
  komponista felfokozott vallási buzgalmát figyelembe véve is arra
  következtethetünk, hogy ennek a nem mindennapi feladatnak a megoldását
  Haydn sikeresnek érezte.
    Mindez arra kötelezi a mai előadókat is, hogy kitartóan keressék a
  módját, hogyan lehet a művet anélkül megszólaltatni, hogy - Haydn
  szavával szólva - "a hallgatót elfárasztaná". Ez pedig csak úgy
  lehetséges, ha az előadóknak - elsősorban a karmesternek - sikerül
  megragadniuk  a  lassú,  meditatív  tételek  nagyon  is  eltérő
  alaphangulatát, karakterét. Ez Ferencsik Jánosnak sikerült is; egy-két
  tételben pedig, mint az Anya lelkiállapotát festő 3., vagy a Megváltó
  magányosságát félelmetes erővel megjelenítő 5. szóban nagyon szépen
  sikerült. S a bonyolult haydni szonátaformák világosan, plasztikusan
  bontakoztak ki keze alatt.
    Ha a feladatot mégsem érzem egészen megoldottnak, annak oka
  elsősorban a közreműködő kórus. Ki kell mondanom: a Budapesti Kórus
  jelen állapotában nem alkalmas arra, hogy egy ilyen reprezentatívnak
  szánt  oratórium-felvételen  az  énekkari  részt  megszólaltassa.
  Teljesítménye bizony helyenként (példának okáért a hetedik "szó"
  megszólalásakor) a felszisszenést is indokolttá teszi - az pedig még
  élő hangversenyen is hiba. A hiányosságok eléggé elemiek: csúnya
  hangzás, bizonytalan  indítások,  "vastag"  intonáció,  magassági
  problémák. Mindez sajnálatosan "lefedi" az egész zenei szöveget.
    Jellemző, hogy a negyedik lemezoldalt elfoglaló, kórus nélküli
  g-moll Salve Reginában az egész hangzás - különösen a szólóénekeseké -
  mennyivel felszabadultabb. S mindvégig élményt jelentett nemcsak
  Kincses Veronika hangszépsége, technikai biztonsága, árnyalt  és
  megragadóan érzékeny éneklése, hanem az ének-kvartett hangzásbeli
  összecsiszoltsága,  kamarazenei  együttlélegzése  is.  Az  ő
  "jutalomjátékuk" a lemez.

                                   M. J.


                 E lemez elnyerte
              a Francia Hanglemezakadémia
                1980. évi nagydíját.

                 Ez a HUNGAROTON
                 50. nemzetközi
                 Grand Prix-je




    DONIZETTI: Miserere
    (Közreadja: Máriássy István)

    Pászthy Júlia - szoprán
    Bende Zsolt - bariton
    A Szlovák Filharmónia Ének- és Zenekara
    Vezényel: Maklári József

    SLPX 12147
    Ára: 70,-Ft

  

    Zenetörténeti ritkasággal lepett meg ezúttal is a Hungaroton,
  midőn Donizetti Miserere-jét átnyújtotta a zenekedvelőknek és a
  lemez-raritások gyűjtőinek. Mert az olasz opera egyik nagymestere,
  Verdi előfutára sokkal ismertebb a Szerelmi bájital, a Lammermoori
  Lucia és jónéhány most újraéledő mű  szerzőjeként.  Egyházzenei
  munkásságát aligha ismeri a világ: a Miserere nem jelent meg eddig
  nyomtatásban. Máriássy István kutatta fel a különböző  külföldi
  könyvtárakban  megbúvó  kéziratot,  illetve  kézzel   másolt
  partitúra-oldalakat. A felkutatást rekonstrukció követte, amelyből
  kiderült, hogy az eddig különállónak hitt tételek egy művet alkotnak.
    A recenzensnek nem célja és feladata ehelyütt Donizetti művének
  bírálata. Legfeljebb annyit említek meg, hogy szép kompozícióval
  állunk szemben, amely azonban nem mentes a zenei közhelyektől. Nem
  lehet véletlen, hogy Donizetti nem publikálta Misererejét. Jólesik
  hallgatni a muzsikát és néha elmosolyodni a témához egyáltalán nem
  illő vígoperai hangvételen, mint például az "Asperges me" kórusa vagy
  a "Libera me" allegrója, amelyek a legkirívóbbak e tekintetben.
  Igazságtalanság lenne nem megemlíteni viszont, hogy a "Libera me"
  recitativója a témához illő komoly drámai hangot üt meg. De mindezeket
  tudomásul véve feltétlenül érdekes megismerni ezt a művet is. Így nem
  válik merevvé, sőt inkább formálódik, alakul és közvetlenebb lesz
  Donizettiről kialakult nézetünk.
    Nem győz meg azonban a rekonstrukció abban a vonatkozásban, hogy
  egy hiányzó tétel helyére gregorián zsoltárt tesz. Ez a negyvennyolc
  másodperces tétel önmagában nagyon szép, de Donizettivel keverve
  elveszti éltető közegét,  idegen  test  marad.  Műemlék-épületek
  rekonstrukciójánál bevált ez a módszer - egy-egy régi dísz vagy
  falrészlet átmentése - de zenében sajnos nem érzem helytállónak még
  akkor sem, ha (mint itt is) két egymást követő tétel hangnemi
  távolságát kellett áthidalnia.
    A szólisták, Pászthy Júlia és Bende Zsolt nagyon jó produkciót
  nyújtanak. Pászthy Júlia két áriája legjobb formájában mutatja be az
  énekesnő hangi kvalitását,  hangszínének  szépségét.  A  Szlovák
  Filharmónia Zenekarának tagjai  élményszerű  hegedű-klarinét-  és
  kürtszólókkal örvendeztetnek meg (ilyenekben egyébként bővelkedik
  Donizetti alkotása). A Szlovák Filharmónia híres kórusa ezúttal mintha
  nem lenne olyan jó, mint ahogy tőlük megszoktuk: hangzásában nem
  eléggé pregnáns, Maklári József a rekonstruált műhöz illő gonddal és
  hozzáértéssel vezényli az  érdekes  és  sikerre  számot-tartható
  felvételt.

                                   Boros



    MAHLER: Des Knaben Wunderhorn
    (A fiú csodakürtje)

    Dalok szólóhangra zenekari kísérettel

    1. Wo die schönen Trompeten blasen -
    2. Rheinlegendchen -
    3. Trost im Unglück -
    4. Lob des hohen Verstandes -
    5. Verlorene Müh -
    6. Des Antonius von Padova Fischpredigt -
    7. Revelge -
    8. Der Schildwache Nachtlied -
    9. Wer hat dies Liedlein erdacht? -
    10. Das irdische Leben -
    11. Lied des Verfolgten im Turm -
    12. Der Tambourg'sell

    Andor Éva - szoprán (1-5, 8, 10, 11)
    Gáti István - bariton (1, 3, 5-8, 9, 11, 12)
    A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Lehel György
    (Német nyelven)

    SLPX 12043
    Ára: 70,-Ft

  

    Gustav Mahler csillaga - amint a lemez "gazdája" (a zenei rendező
  és egyben a kísérőszöveg írója), Székely András megállapítja - valóban
  felfelé halad. Sőt: felénk is. A folyamat Lehel György és  a
  Rádiózenekar jóvoltából néhány szimfónia hangversenytermi előadásával
  kezdődött. Most ismét ők vállalkoztak úttörő feladatra: a Hungaroton
  első Mahler-lemezét segítették életre - ezúttal dalokkal.
    A vállalkozás sikerült. A produkció általában (a kísérő zenekar
  apró pontatlanságaitól eltekintve) Mahlerhez méltó gondosságot, odaadó
  figyelmet tükröz. Nem kétséges: Mahler zenéjét, amennyit csak lehet,
  játszani, énekelni kell. Nemcsak szépsége miatt. A felvételt hallgatva
  ugyanis egyre világosabban érezhető e zene jótékony hatása előadóink
  művészetére. A Mahler-kompozíciók rutin-ellenes darabok. Stílusuk
  elsajátításához nem alkalmasak semmilyen más (sem előd, sem kortárs)
  zeneszerző művein érlelt megszokott, bevált fogásoké sem valamiféle
  általános muzikalitás sablonjai. Mahlert kizárólag önmagán keresztül
  lehet megközelíteni, s interpretálásához is hasonlíthatatlanul egyéni
  megoldások szükségesek.
    Egyik legfontosabb ezek közül az egyszerűség. Pontosabban a
  naivitás. Szinte gyermeki vagy népi tisztasággal, ártatlansággal és
  fantáziával kell ezeket a műveket megszólaltatni. A lemez legfőbb
  erénye abban rejlik, hogy előadói keresik - hangban, előadásmódban
  egyaránt - ezt az egyszerűséget. Andor Éva és Gáti István valóban
  dalokat énekel, kerüli a teátrális pózt, és általában rátalál a
  Wunderhorn-világ népi hangjára, melyet oly nehéz természetessé tenni e
  zene rafinált egyszerűsége miatt. Jó irányba indultak el tehát, amikor
  éneklési stílusukat megszabadították a "felnőttes"  sallangoktól.
  Azonban útközben megtorpantak. Nem díszítették még föl ugyanis ezt a
  stílust a gyermek határtalan fantáziájával, másszóval: a megkomponált
  szavaknak, gondolatoknak, hangulatoknak, mozdulatoknak egy  része
  rejtve marad.
    Talán túlzottan sok energiát és figyelmet emésztett fel a dalszerű
  hang kialakítása, a regiszterek kiegyenlítése (Gátinak különösen a
  magas fekvés teltebb hangzásaiért kell még megküzdenie), s annak a
  szinte nem is ének-, hanem beszédszerű könnyedségnek a megvalósítása,
  melyhez a  nagyszerű  mintát  (még  mindig  nem  megközelíthető
  tökéletességgel) Dietrich Fischer-Dieskau művészete kínálja minden
  dalénekes számára, aki német dalt kíván előadni. Legfőképpen azonban -
  s ez lehet, hogy már az anyanyelv korlátja - a szöveg egyes rejtett
  árnyalatainak  érzékeltetése  várat  még  magára  (például  a
  tájszólásjellegű vagy humoros, ironikus színezetű kifejezéseknél).
  Mindkét énekes kicsit szűkmarkúan bánt az egyszerűség mögött rejlő
  expresszivitással is. Bátrabban lehetett volna dúdolni, kiabálni,
  suttogni vagy jajgatni, hiszen ezek a dalok éppenhogy nem a szokásos
  éneklésmódokat követelik meg interpretálóiktól.
    Pedig a lehetőség egy igazán színes Mahler-előadásra, mind Andor
  Évánál, mind Gáti Istvánnál, csábító eredményekkel kecsegtet. Néhány
  dalban önmaguknak teremtettek követendő példát. Remekül sikerült Andor
  Éva részéről egy humoros dal (A szakértelem dicsérete). Az ironikus
  hang, az állathangok utánzása, az egész mű kedves, mesélő jellege
  magávalragadóvá teszi az interpretációt. Gáti István előadásában két
  katonadal marad emlékezetes: a Riadó és A szegény tamburlegény.
  Ezekben Gáti vérbeli dalénekesre valló érzékenységgel játszik a
  szavakkal, hangja az ismétlődő dallamrészeknél mindig más színezetű, a
  katonástól a halk kísértetiesig, az őrjöngőtől az álmodozóig sok-sok
  hangvételre talál rá, s a műveket balladaszerű egyszerűséggel, megrázó
  erővel szólaltatja meg. Elsősorban tehát ezekre a dalokra emlékezünk
  szívesen, de a többit is kedvvel hallgatjuk, sőt örömmel várjuk a
  vállalkozás (ígért) folytatását. Mert Mahler zenéjére közönségünknek
  és zenészeinknek egyaránt nagy szüksége van.

                                   Batta


  Zenekari művek


    BRAHMS:
    D-dúr hegedűverseny Op. 77

    David Ojsztrah - hegedű
    Clevelandi Szimfonikus Zenekar
    Vezényel: Széll György

    Melódia - CM-01861-62
    Ára: 70,-Ft

  

    Bizonyára nagy örömére szolgál a Brahms-muzsika kedvelőinek a
  Melodia-cég EMI-licenc alapján készült új lemeze. A szólót az immár
  elhunyt zseniális hegedűművész, David Ojsztrah játssza. Játékát már
  annyian méltatták, hogy nehéz ehhez bármit  is  hozzátenni.  A
  veleszületett fenomenális technikai adottság, s a természetes művészi
  temperamentum (mely ugyanakkor soha nem csap át túlzásokba; állandó
  intellektuális kontroll alatt marad) oly ritka előadói kultúrát alkot,
  mely a lehető legalkalmasabb Brahms műveinek interpretálásához.
    Ojsztrah hangszínskálája a hegedű teljes hangterjedelmében oly
  végtelen gazdagságú - az emberi lélek legmélyéig hatoló gyengéd
  tónustól a gyönyörű kantilénán keresztül (az  I.  tétel  lírai
  epizódjaiban, s természetesen a lassú tételben) egészen a telt, tömör
  akkordokig (I. tétel, expozíció) - hogy mintha időnként nem is egy
  ember játszana, hanem egy kitűnően egymásra hangolt hegedűegyüttes.
  Említsük még meg az első tétel kadenciájának kitűnő "hangszerelését",
  a finale ragyogó szilaj főtémáját jellegzetes "visszatartásaival", a
  hangszínek csodálatos áradását és a finom rubatokat (melyek soha nem
  sértik meg a stílus határait) - és megközelítő képet kapunk Ojsztrah
  játékáról.
    Ojsztrah kongeniális partnere Széll György. Irányítása alatt a
  Clevelandi Szimfonikus Zenekar rendkívüli érzékenységgel követi a
  szólistát ("követi" - talán nem is helytálló szó ez itt; inkább
  együttmuzsikál vele), és ragyogó teltséggel szól a tuttikban. A világ
  bármely zenekara megirigyelhetné kifogástalan összehangoltságukat,
  pontos akkordbelépéseiket. És bár Brahms nem tartozik a kimondottan
  koloritgazdag szerzők  közé  (ebből  nem  az  következik,  írja
  Rimszkij-Korszakov, hogy nem tudott hangszerelni, hanem, hogy az ő
  zenéje nem is igényel másfajta hangszerelést), a karmester és a
  zenekar mégis a színek óriási gazdagságát bontja ki a partitúrából.
  Jellegzetes dolog: ha nagyszerű előadásban hall az ember egy művet,
  úgy tűnik, hogy a szerző maga is éppen így képzelhette el.
    Aki "élőben" hallotta Ojsztrahtól ezt a versenyművet, valószínűleg
  megérzi, hogy a felvétel nem mindenütt azt a hangszínminőséget adja
  vissza, mely a mester sajátja volt. De ne kívánjunk lehetetlent.

                                   T. V.


    BARTÓK: II. zongoraverseny
    PROKOFJEV: V. (D-dúr) zongoraverseny

    Szvjatoszlav Richter - zongora
    Párizsi Szimfonikus Zenekar
    Londoni Szimfonikus Zenekar
    Vezényel: Lorin Maazel

    Melódia CM 0321-22
    Ára: 70,-Ft

  

    Igazi nagy ajándékot kap minden zenerajongó, akinek ez a lemez a
  birtokába jut. Korunk nagy zongoraművésze, aki méltán megérdemli az
  oly sokszor méltatlanul koptatott "zseniális" jelzőt, itt legjobb
  oldaláról mutatkozik. Egyszerre  lenyűgöző,  félelmet  keltő  és
  szeretnivalóan érzékeny. Bár általában Richter művészetének nem mindig
  adják hű képét a lemezfelvételek, hisz  a  gép  éppen  az  ő
  legsajátságosabb lényegét, a mágikus irracionális szuggesztivitást
  képes a legkevésbé rögzíteni, a jelenlegi két felvétel szerencsére nem
  sokat vesztett az eredeti előadások vulkanikus erejéből.
    Érdekes megfigyelni, hogyan ragadja magával Richter a zenekari
  muzsikusokat is: a Bartók zongoraverseny II. tétele során a szóló
  üstdob dübörgése a zongorával folytatott párbeszédben az óvatoskodás,
  a kísérői illem legcsekélyebb jele nélkül egyenrangú társsá, fenyegető
  ellenféllé nő fel, és ez nem kevés. Ugyanezt többé-kevésbé el lehet
  mondani e zenekarok többi szólistájáról is, persze nem feledve, hogy a
  kivételes zenekari teljesítmény elsősorban Lorin Maazel érdeme. Az
  előadóművészetnek ezen a fokán végre elveszti a jelentőségét az, hogy
  hol született és tanult a muzsikus. Így igazolódik a zenéi gondolat
  nemzetekfelettisége, amely a mindennapok során, valljuk be, gyakran
  illúziónak tűnik.
    A recenzens még emlékszik rá, hogyan játszotta Richter a Bartók
  zongora versenyt az Erkel Színházban, sok-sok éve, és felismeri a
  lemezen az akkori megoldások higgadt, letisztult változatát. Talán a
  III. tétel akkor, ott, élőben önfeledtebbnek tűnt, mint most - viszont
  itt teljesen együtt volt szóló és zenekari kíséret.
    A Prokofjev-zongoraversenyről csak annyit, hogy egész egyszerűen
  tökéletes. Kritikus legyen a talpán, aki kifogásolhatót talál ezen a
  pompás felvételen.
    Nagyon szép a borító lapja, Bálint Endre művének reprodukciója. A
  hátlap szövege kissé tétova és arányaiban sem szerencsés (a terjedelem
  negyedrésze jut az "A" oldalnak, háromnegyed része a "B"-nek).
  Szerencsére a zene önmagáért beszél.

                                   F. Á.


    GERSHWIN:
    1. Rhapsody in Blue
    2. Egy amerikai Párizsban

    Columbia Szimfonikus Zenekar
    New York-i Filharmonikusok
    Zongorázik és vezényel: Leonard Bernstein

    CBS felvétel
    SLPXL 12191
    Ára: 120,-Ft

  

    A Columbia lemez átvétele nyilván  tükrözi  azt  az  élénk
  érdeklődést, amelyet Gershwin muzsikája gyakorol a magyar közönségre,
  és amelyet hiábavaló próbálkozás lenne itthon készült felvételekkel
  csillapítani. A legkevesebb, amit az illusztris előadóktól várunk: a
  hitelesség - és bizony keserveset kell csalódnunk, legalábbis a lemez
  egyik oldala, a Rapszódia miatt. Valamelyest kárpótol az "Egy amerikai
  Párizsban" magas színvonalú, komolyzenei közelítésű előadása, de ezt
  is nyomja a nehézkes, szentimentális felfogás, amely főleg a túl lassú
  tempókban nyilvánul meg.
    A Rhapsody in Blue Gershwin által készített szóló-felvétele
  közkézen forog - sőt egy bizarr kísérlet is kezembe került néhány
  hete: Gershwin zongorajátéka alá modern zenekari kíséretet varázsoltak
  Michael Tilson-Thomas vezényletével. Nos,  a  Gershwin-i  tempók
  szembeszökően gyorsabban, a pedálkezelés aszketikus és a rubato játék
  rendkívül takarékos. Amit Bernstein zongorázik  és  vezényel  a
  Rapszódiában, arra csak egy lefordíthatatlan New York-i kifejezés
  illik: schmaltzy... (legjobb közelítése: zsíros, sikamlós). Persze nem
  vitás, hogy ezt a  felfogást  az  elképzelhető  legtökéletesebb
  kivitelezésben kapjuk,  a  fúvós  szólisták  mindegyik  belépése
  gyönyörűség - de hiába, ha a mű szelleme elsikkad: a dzsessz-korszak
  harsány optimizmusa helyett a szórakoztató ipar andalító érzelgősségét
  kapjuk, mely a hallgatót nem aktivizálja, elektromosan nem ingerli,
  hanem langyos fürdővízbe ülteti. Kétségtelen, hogy a zeneszerző saját
  előadása nem mindig az egyedül üdvözítő, és a mi korunknak meg kell
  teremtenie a saját Gershwin-jét, de  ha  már  eltávolodtunk  a
  dzsessz-korszak emlékétől is, hiba lenne  tegnapelőtti  illúziók
  felelevenítésével megcsalni a mát.
    Az "Egy amerikai Párizsban" sokkal jobban járt: pontosan azért,
  mert távolabb van a szoros értelemben vett dzsessztől,  és  a
  szimfonikus szerkesztésű és hangszerelésű zenében Bernstein sokkal
  otthonosabban mozog. Itt aztán megcsodálhatjuk mindazt, amire a
  mesterzenekar és a varázsló pálca képes: szívet melengetően hangzik
  fel a nagy dallam, amiről mindig az jut eszembe, hogy Párizs
  műemlékcsodái között is lehetett honvágyat érezni New York város
  dzsungele iránt, ha azt a bizonyos amerikait Párizsban úgy hívták:
  George Gershwin.

                                   F. Á.


    KODÁLY:
    1. Háry János - szvit
    2. Concerto

    A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara (1)
    Magyar Állami Hangversenyzenekar (2)
    Vezényel: Ferencsik János

    SLPX 12190
    Ára: 70,-Ft

  

    Nem először kerül lemezre e  két  Kodály-mű.  A  Budapesti
  Filharmóniai Társaság Zenekara 1962-ben Kodály  vezényletével  a
  Concertót, 1964-ben Ferencsikkel a Háry János szvitet játszotta
  lemezre. A Háry-szvit régi  felvétele  (ugyanezzel  az  előadói
  apparátussal) a Mátyás templomban készült.  Azonos  lemezjátszón
  (WG-417, stereo, UNITRA), egymásután hallgatva nemcsak azt észleltük,
  hogy más az akusztikai környezet. Feltűnő, hogy a zenei lényegnek
  (ami,  a  karmester  koncepciójából  adódóan  mindkét  esetben
  alapvonásaiban megegyező) a kiemelése mennyire  különböző  módon
  valósulhat meg. A régi felvételen minden  szólóállás  kiugróbb,
  élénkebb; a mostani sokkal halványabb tónusú, a szólisták játéka
  diszkrétebb, s a hangzás egésze sokkal áttetszőbb. Másfél évtized
  alatt nagyot változott az ízlés, s miként a régi zene esetében a
  finom, vékony hangzás tűnik ma ideálisnak, úgy a XX. századi művekkel
  kapcsolatosan is kimutatható ez a tendencia.
    Még inkább igaz ez a Concertóra. A Kodály-vezényelte előadás
  valamennyi karakterét visszaadja a Ferencsik vezényelte ÁHZ, mégis,
  közvetlenül a másik interpretáció után hallgatva könnyednek tűnik.
  Ferencsik interpretációja szellemében híven követi a szerzőét, s
  önmagában hallgatva is teljesen meggyőző. Azzá teszi a hangulatok
  pontos visszatükrözése, a végletes karakterizálás, s hogy Ferencsik
  biztos kézzel mutat rá a változást kifejező, jellemző pontokra.
    A Háry-szvitben a tüsszentés által szinte taktilis kapcsolatba
  kerül a hallgató a Ferencsik-vezényelte zenével, és ez a hatás
  mindvégig tart. Ebben a darabban egyetlen hangzási élménnyel marad
  adósunk a felvétel: az Intermezzo-tételben a cimbalom csupán kísérlet
  jellegű, túlságosan is szerény, pedig virtuóz játéka  szervesen
  hozzátartozik a XIX. századot felidéző hangzásvilághoz.
    A Háry-szvit méltán tartozik szerzője legnépszerűbb alkotásai
  közé. Reméljük azonban, hogy a szvit meghallgatása után az is
  megfordítja a lemezt, aki csak a Háry miatt vette meg.

                                   F. K.


    MUSZORGSZKIJ-RAVEL:
    Egy kiállítás képei

    A Szovjet Rádió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Vlagyimir Fedoszejev

    Melódia C 10-8975-76
    Ára: 70,-Ft

  

    Muszorgszkij, az orosz zene egyik legnagyobb zsenije 1874-ben írta
  meg "Egy kiállítás képei" című zongoraciklusát. Ravel, a világ egyik
  legragyogóbb hangszerelő-művésze 45 esztendővel később,  1929-ben
  készítette el a mű zenekari változatát. Ez a közel fél évszázad nagyon
  is előnyére vált a hangszerelésnek: Muszorgszkij idejében a nagy orosz
  orchesztrátornak, Rimszkij-Korszakovnak eszébe sem jutott volna, hogy
  az Ódon kastély trubadúrjának epekedő énekét szakszofonon szólaltassa
  meg... Ravel neve tehát e hangszerelés révén  száz  százalékosan
  összeforrt a darabbal. Éppen ezért furcsállottam, hogy a lemezborító
  címoldalán csak Muszorgszkij neve szerepel; csupán a hátoldalon
  említik meg Ravel nevét.
    Ravel hallatlanul beleélte magát a kompozícióba; annyira, hogy nem
  szolgaian hangszerelte meg a művet, hanem apróbb változtatásokat
  engedett meg magának. És ezek a változtatások előnyére váltak a
  darabnak. Ravel például az "ódon kastély"-ba belekomponált egy ütemet
  (az eredeti tétel 18. és 19. üteme közé), hogy a tétel egyensúlya még
  jobb legyen. Ilyen a "Baba Jaga kunyhójának" trió-szakasza (Andante
  mosso)  előtt  a  két  ütemnyi  betoldás,  ugyancsak  a  jobb
  egyensúlyelosztás céljából - hogy csupán a legfeltűnőbbekre hívjam fel
  a figyelmet. De Ravel megengedte magának azt is, hogy egy egész tételt
  kihagyjon a hangszerelésből; ez pedig a "Samuel Goldenberg és Smüle"
  és "A limoges-i piac" című tételek közötti "Promenade".
    Ennek a zseniális darabnak és hangszerelésnek minden hangja,
  minden pillanata - hogy úgy mondjam - megváltoztathatatlan érték.
  Ezért érthetetlen a számomra, hogy lemezünkön - amely az alább
  említett kivételektől eltekintve példásan hiteles előadásúnak tűnik -
  miért van a partitúrához képest két változtatás. Az  egyik  a
  "Bydlo"-tétel két utolsó hangja, amely Ravel  előírása  szerint
  "pizzicato" (pengetve) szólaltatandó meg, a zenekar bőgősei viszont
  "arco" (vonóval) játsszák. A másik változás a "Samuel Goldenberg és
  Smüle" című tétel végén  van;  ez  azonban  már  (Muszorgszkij
  zongoraletétjéhez képest is, Ravel hangszereléséhez  képest  is)
  hangdifferencia: az utolsó frázis tizenhatodik-trioláiban a kottában
  c-desz-c áll (teljes zenekari unisono-fortissimóban), hallani azonban
  a c-desz-b fordulatot halljuk.
    A két eltéréstől eltekintve mintaszerűen szép és jó a produkció;
  nekem nagyon tetszik az a  karmesteri  felfogás  is,  hogy  a
  "Promenade"-tételek quasi-attacca vannak a soron következő tétellel
  összekötve: így érzékelteti a dirigens, hogy a "séta" végén a "néző"
  tényleg odaérkezett a másik kép elé. A zenekari teljesítmény egészen
  kiváló;  olyan  fontos  mellékszólamok  tűnnek  fel  ebben  az
  interpretációban, amelyek általában az "élő" zenekari előadásokban is
  el szoktak sikkadni. A zenekari hangszerek Ravel jóvoltából gyakran
  kapnak  jószerivel  szólista-szerepet  ebben  a  hangszerelésben.
  Szólista-lehetőségeikkel élnek is a Moszkvai Rádió és Televízió
  Szimfonikus Zenekarának művészei: megmutatják, hogy milyen sokra
  képesek.
    A karmesteri koncepció  egyes  finomságait  már  említettem;
  összefoglalva: Vlagyimir Fedoszejev maximálisan "oroszul" vezényel, de
  figyelembe veszi Ravel francia instrumentációját is.
    Remélhetjük, hogy ez a lemez  (szovjet-magyar  koprodukció!)
  állandóan kapható lesz, s nem válik hiánycikké.

                                   B. I.


    VERDI: Nyitányok

    A szicíliai vecsernye - nyitány;
    Traviata - Előjáték az I. és III. felvonáshoz;
    Nabucco - Nyitány;
    Luisa Miller - Nyitány;
    Aida - Előjáték;
    A végzet hatalma - nyitány

    A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
    Vezényel: Karolos Trikolidis

    SLPX 12142
    Ára: 70,-Ft

  

    A  rokonszenves  fiatal  karmester  az  1977-es  televíziós
  karmesterverseny után egycsapósra a közönség kedvence lett. Karolos
  Trikolidis koncertjein a termet zsúfolásig megtöltötték a rajongók. A
  zenekarok is szívesen fogadják a jó próbamódszerekkel  dolgozó,
  kellemes modorú fiatalembert, és néhány igazán szépen  sikerült
  produkciójának tapsolhattunk az elmúlt esztendőkben.
    Ezekhez a koncertekhez képest ez a lemez meglehetős csalódást
  hozott. Talán az ötlet nem vált be: Trikolidis nem érzi és nem éli át
  igazán Verdi zenéjét. Talán ezúttal a  zenekarral  nem  talált
  kapcsolatot a karmester? Nem tudjuk, de az eredmény egy szokatlanul
  letargikus tempókkal súlyosbított, színtelen, eseménytelen felvétel.
  Semmiképpen sem alkalmas arra, hogy Trikolidis sikereit növelje.
    Talán az Aida előjáték és a Traviata III. felvonásának előjátéka
  sikerült leginkább, ezekben szép lírai megoldásokat, és hangulatot
  találunk. Sokkal kevésbé ragadnak meg a nagyformátumú nyitányok.
  Különösen fájdalmas  a  feszültség  hiánya  a  Nabucco  nyitány
  allegrójában, és a Szicíliai vecsernye gyors részeiből is teljesen
  hiányzik az igazi dráma, és főleg az olaszos brio. Érthetetlenül
  feszültség  nélküli  részletek  változnak  elegánsan  megoldott
  taktusokkal, azonban a negatívumok, sajnos, előtérbe kerülnek a lemez
  meghallgatása után. A Filharmóniai Társaság Zenekara sem játszik
  kiemelkedő formában; szolid, de nem igazán  inspirált  zenekari
  produkciót hallunk, amelyen nem segít a mérsékelt felvételi technika
  sem. Őszintén reméljük, hogy a fiatal muzsikus pályáján csak kitérő ez
  a lemez és a folytatás ismét reményeket kelt majd tehetségében.

                                   M. M.


    VIVALDI:
    L'estro armonico
    Tizenkét concerto Op. 3.

    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János
    Művészeti vezető: Sándor Frigyes
    Szólisták: Rolla János, Kostyál Kálmán, Tfirst Zoltán,
    Lovas György, Gazda Péter - hegedű;
    Frank Mária - gordonka;
    Pertis Zsuzsa - csembaló, orgona

    SLPX 12171-73
    3 lemez - Ára: 210,-Ft

  

    A barokk concerto irodalmának beláthatatlanul gazdag terméséből
  négy nagy sorozat hangversenyrepertoárban és  hanglemezfelvételen
  egyaránt a műfaj jelképévé vált: Corelli Op. 6 és Händel Op. 6.
  jelzésű 12-12 concertója, Bach Brandenburgi versenyei és Vivaldi Op.
  3. alatt kiadott concerto-sorozata, a "L'estro armonico". Élete
  folyamán Vivaldinak több concerto-sorozata is megjelent, különféle
  opus-számozással, de mint összefüggő egész, "teljes opus", egyik sem
  bizonyult olyan maradandónak, mint a "L'estro armonico". (Az Op. 8.
  alatt megjelent 12 concerto közül például "A négy évszak" néven
  ismert, zártabb, négy műből álló egység önállóan élt tovább, csakúgy a
  sorozat egyéb concertói, önállóan - de a teljes ciklus csak igen
  ritkán szólal meg.)
    Nehéz volna megmondani, miben több az Op. 3. a többi sorozatnál:
  sem stilárisan, sem hangnemileg  nem  alkot  egységes  ciklust,
  zenei-dramaturgiai koncepció sem fűzi össze az egyes darabokat. (A
  többhegedűs és a szólóhegedűs versenyművek periodikus váltakozása a 12
  darabon belül nem rejt dramaturgiai elképzelést - ez inkább csak
  szerkesztési eljárás.) Kétségtelen viszont a L'estro összefoglaló
  jelentősége: egyrészt az olasz concerto klasszikus korszakát, másrészt
  Vivaldi alkotóművészetének első szakaszát, amely még szigorúbban
  kötődött a nagybarokk tradícióihoz. Hogy "reprezentatív" sorozattá
  vált, ahhoz hozzájárulhatott még, hogy Vivaldi első alkotóperiódusának
  két legnépszerűbb alkotását tartalmazza: az a-moll és a d-moll
  kettősversenyt.
    Az opus népszerűségéből következően több felvételen is forgalomba
  került már, köztük jónéhány magas színvonalú akad. Ezek mellé társul
  most a Hungarotonnak a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével
  készült produkciója. E felvétel olyan erényekkel  büszkélkedhet,
  amelyek révén nem csupán egy a forgalomban levő jó L'estro-felvételek
  között, hanem egyike a legjobbaknak, sőt bizonyos vonatkozásban
  többletet,  újdonságot  nyújt  valamennyivel  szemben.  Kezdjük
  értékelésünket ezzel a többlettel.
    A barokk előadói gyakorlat élő, alkotó, aktív előadóművészet volt,
  ami azt jelenti, hogy az interpretátorok nem ragaszkodtak szolgaian a
  kottában rögzített zenei anyaghoz, hanem azt - tehetségük és az élő
  hagyományok szerint - díszítették, gazdagították. A kottában rögzített
  és az utókorra átörökített zenei anyag nem képviseli a mű végleges,
  megszólalásra szánt formáját, hanem csupán kiindulópontot ahhoz. A
  legutóbbi évtizedekben igen nagy lendülettel kutatják az egykori
  előadóművészi hagyományokat. Ennek folytán a legutóbbi években az
  igazán korhű, hiteles előadásmódot nem az ős-szöveg  érintetlen
  reprodukálásában látják, hanem az egykori hagyományokat felélesztő,
  díszített előadásban. Ezt a modern felfogást tükrözi a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar produkciója is. A díszítések kidolgozásában az együttes
  művészeti  tanácsadója  Czidra  László  volt.  Czidra  igen  jó
  stílusérzékkel végezte feladatát. A díszítőformulákat a korabeli
  tanulmányok, illetőleg az egykori stílus alapos kutatása nyomán
  válogatta meg. Ennél talán még fontosabb azonban, hogy megtalálta a
  kellő arányt: a díszítés nem öncélú, nem megy az eredeti alkotói
  koncepció rovására.
    (Komoly formai hiányossága a lemez-kiadványnak, hogy erre  a
  feldolgozási,  illetve  előadási  módra  vonatkozóan  semmilyen
  tájékoztatást nem ad. A laikusabb lemezhallgató így érthetően zavarba
  jöhet, ha egyes részeket másképp hall, mint ahogy azokat másutt
  megismerte. De kereskedelmi szempontból is elhibázott,  hogy  a
  felvételnek ez a többlete, "újdonsága" nem derül ki  a  lemez
  kézhezvételekor. Az sem derül ki, hogy a continuo-szólam a continuo
  játékos - Pertis Zsuzsa - vagy pedig ugyancsak Czidra munkája.)
    Végezetül magáról az együttesről és az előadásról. A zenekar
  hangzása a legrangosabb kamarazenekarok színvonalával  vetekszik.
  Interpretációja mindenekelőtt precíz, pontos, kidolgozott, összjátéka
  tökéletesen "lemezérett" (ez azért nagy  jelentőségű,  mivel  a
  hangfelvétel  az  együtthangzás  tekintetében  igen  kényes).
  Intonációjának tisztasága, biztonsága a kényes és gyakori unisono
  részekben különösképpen érvényesül. A zenészek hangszeres virtuozitása
  folytán a vonal- és dallam vezetés az esetenként szélsőségesen gyors
  tempóvételekben is (No. 5) tökéletesen artikulált marad. Előadásmódjuk
  igen színes, és ez nemcsak a díszítések következménye, hanem a
  gazdagon és merészen alkalmazott artikulációs és dinamikai eszközöké
  is (No. 2). A zenekar egyetlen egységet alkot, tagjai egyformán
  kivették részüket a produkció sikerességéből. A szólisták közül
  kétségtelenül a hangversenymester, Rolla János vállalta a legnagyobb
  szerepet, de a többi szólista játéka hasonlóan magas színvonalú.
  Mindezek  az  interpretációs  erények   kiváló   akusztikai,
  felvételtechnikai megoldással társulva valamely nagydíj várományosává
  teszik a produkciót.

                                   H. I.


    Barokk kürtversenyek

    Förster: Esz-dúr kürtverseny;
    Telemann: F-dúr szvit; Esz-dúr versenymű

    Friedrich Ádám, Brünner Albert - kűrt
    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János
    Művészeti vezető: Sándor Frigyes

    SLPX 12118
    Ára: 70,-Ft

  

    Három, a XVIII. század első felében komponált mű szerepel a
  lemezen. Ezúttal tulajdonképpen tágabb értelemben vett barokkról
  beszélhetünk, hiszen a műsor olyan zenetörténeti korszakot képvisel,
  amelyben már egy új, a barokkot felváltó zenei törekvés formálódik
  (majd vezető irányzattá is válik), amely végső soron a klasszicizmust
  készíti elő. A század első felében a franciaországi eredetű, s onnan
  Itáliában és Németországban elterjedt gáláns stílus a kötetlenebb
  homofón komponálási technikával váltja fel a korábbi, szigorúbb
  szerkesztésmódú polifóniát.
    Ennek a korszaknak egyik, ma már kevéssé ismert nevű komponistája
  Förster,  akiről  inkább  csak  lexikonokból  tudunk.  Esz-dúr
  kürtversenyének műsorra tűzésével az együttes  immár  sokadszor,
  ritkaságszámba menő mű megszólaltatását vállalta. Az előadás  a
  szólista és a zenekar nagyszerű együttmuzsikálását eredményezte: a
  hangzási arányok kiegyenlítettek, a zenekar a kürtszólóknál ideális
  kísérő. A tuttik fényes hangszínnel, tömören és egyúttal árnyaltan
  szólnak. A szólista, Friedrich Ádám,  szép  kürthangon,  tiszta
  intonálással   és   nagylélegzetű   formálással    játssza
  zeneileg-technikailag igényes szólamát, a Marpurg által "kora első
  finomabb melódistái" közé számított Förster dallamait. Összefogott,
  pergő előadásban szólal meg a mű: a tutti-szóló-részek jól olajozott
  fogaskerekekként illeszkednek egymásba. Lendületesek a tempók, amelyek
  egyébként mindhárom tételben el is érik a felső határt, ami még a
  stílusos játék kereteibe belefér. A második tétel Adagioja (azt is
  beleszámítva, hogy ez a kor gyakorlatában nem jelentett végletesen
  lassú tempót) már-már szinte Andante; a harmadik tételben pedig a
  kürtszóló egy-két részlete a zenei megoldhatóság határán (de még azon
  innen) mozog. Mindezek azonban csak nüanszok, és nem érintik a kitűnő
  előadás egészét.
    A műsoron szereplő másik két kompozíció szerzője, a maga korában
  Bachnál is nagyobb tekintélynek számító G. Ph.  Telemann,  aki
  (Rollandot idézve) "friss légáramlatokat" hozott a német zenébe. Mivel
  manapság - méltánytalanul - meglehetősen keveset játsszák a műveit,
  különösen örvendetes a két kürtre írott F-dúr szvitjének és Esz-dúr
  versenyművének eljátszása. Ezeknek az előadására is jellemzőek a fent
  említett pozitívumok, azzal a kiegészítéssel, hogy itt a tempók
  kiegyenlítettebbek. További pozitívum (egy-két korábbi felvétellel
  szemben), hogy a kürtök nem-szólisztikus meneteinél ezúttal szinte
  mindenütt sikerült megtalálni a megfelelő hangzási arányt, vagyis a
  rezek "nem tengenek túl" a vonósok rovására. A tételek megformálása
  karakterisztikus, közülük (az értékítélet igénye nélkül) a szvit
  különleges hangulatú és hanghatású Rondeau-ját és  a  versenymű
  Grave-tételének szép I-II. hegedű-szólóit emelném ki. Brünner Albert,
  aki Friedrich Ádám mellett a másik kürt szólamát játssza, egyenrangú
  partnere szólistatársának és az együttesnek.
    A felvételtechnika kifogástalan ezzel kapcsolatban legfeljebb egy
  jelentéktelen részletre vonatkozó megjegyzés tehető. A Förster-mű első
  tételében, ahol egyes ritornelleket a zenekar rusztikusan, nagy
  hangsúlyokkal  játszik,  egy  néhányszor  előforduló  szinkópás
  ritmusképlet súlytalan része elvész az előző hangzás kicsengésében.
  Ettől  eltekintve  minden  érthetően,  differenciáltan  és  nagy
  színgazdagsággal szól; vagyis sikerült "a mikrofonok fülével hallani".

                                  B. Gy.


    Éljen a magyar!

    1. Berlioz: Rákóczi induló
    2. Erkel: Hunyadi László - Palotás
    3. Delibes: Coppélia - Csárdás
    4. Lanner: Pesti keringő Op. 93.
    5. Johann Strauss: Éljen a magyar! - polka Op. 332
    6. Weber: Andante és magyar rondó
    7. Erkel: Ünnepi nyitány

    Bársony László - mélyhegedű (6)
    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Ferencsik János

    SLPX 12041
    Ára: 70,-Ft

  

    Zene és nemzeti jelszó többször összekapcsolódott már az idők
  folyamán és az esztétikai kétségeknek el kell halványodniok a pompás
  eredmények láttán, melyeket a most kézbe vett lemez köt csokorba.
  Persze komolykodás volna túlzott stiláris egységet követelni, és a
  recenzens először is kijelenti, hogy a vérbő, virtuóz muzsikálás
  átsegítette a potpourri-jelleg okozta aggodalmakon.
    Problematikus a lemez szerkesztésében, hogy a csak nevükben magyar
  kompozíciók (mint Lanner vagy Delibes művei) hogy jönnek össze az
  igazi "ungaresca" darabokkal, és hogy Erkel  "Ünnepi  nyitánya"
  kellőképpen érdekes-e ahhoz, hogy ellensúlyozza a másik lemezoldal
  bravúr-zenéit (melyek között egy Erkel-gyöngyszem: a Palotás is ott
  csillog). Müller József Kossuth-indulója nyílván tévedésből került a
  lemezre. Talán címe juttatta három súlycsoporttal nehezebb szomszédai
  közé, s ez a rövid dicsőség fájdalmasan tudatosítja a művecske
  középszerűségét. Mindenesetre érdekes ennyi "magyaros" zene hallatán a
  moll-hangnemek túlsúlyát megfigyelni!
    Nem akarok hirtelen következtetéseket levonni kellő megalapozott
  bizonyíték nélkül, és így nem tudom, hogy a magyar népdal gyakori
  la-pentaton-jellege  munkálkodott-e  itt,  vagy  a  reformkornak
  bizakodásában is tragikus életszemlélete, a "balsors" tudata, mely ott
  fenyeget a Himnusz első versszakában, de a Kossuth-nóta melankolikus
  szövegében is. Az efféle zenék két legfontosabb  kívánalma  az
  előadóktól: a mélytűzű hangszínvilág és a technikai  nehézségek
  virtuskodó legyőzése. Mindkét kívánalomnak eleget tesz az Állami
  Hangversenyzenekar Ferencsik Jánossal az élen. Nem is kell a hátlap
  munkafotóira pillantani: minden hangból érződik a  felszabadult,
  jókedvű, adakozó zenélőhajlam, amely soha sem torzul rendetlenségbe.
  Bársony László - a Weber mű szólistájaként - még kiváló kollégái közül
  is kiemelkedik. Talán csak a "mélytüzű" hangzást kísérti meg olykor a
  puffogó nehézkesség kísértete - főleg felvételtechnikai okokból.
    De ki lehet ünneprontó ennyi megvesztegető tehetség hallatán?
  Tegyük félre kétségeinket és kiáltsunk ha nem is háromszoros, de
  legalább kétszeres vivátot az SLPX 12041-nek!

                                   F. Á.


  Népszerű sorozatok
  (Zenekari művek)


    Szereti Ön Mendelssohnt?

    1. e-moll hegedűverseny Op. 64
    Kovács Dénes - hegedű
    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Németh Gyula

    2. Szentivánéji álom - nyitány Op. 61
    A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
    Vezényel: Kórodi András

    3. c-moll vonósszimfónia-tétel
    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János
    Művészeti vezető: Sándor Frigyes

    FX 12216
    Ára: 50,-Ft

  

    A lemez első és második darabja minden vitán felül reprezentálja
  azt a Mendelssohnt, akit a romantika klasszikus iskolázottságú, lírai
  alkatú poétájának ismerünk, akinél csodálatosabban azóta sem idézte
  fel senki a tündérvilág koboldjait. Az áradó, édes dalolást és az
  erdők mesebirodalmának sziporkázó látomását egyesíti  magában  a
  tizenhét éves, zseniális zeneszerző utolérhetetlen remekműve,  a
  Szentivánéji álom nyitánya.
    Amilyen bámulatraméltó alkotás, olyan  kényes  az  előadása:
  megvalósítani ennek a zenének minden mozgalmasságát és ugyanakkor
  érvényre juttatni hangszerelésének áttört finomságát, hangzásvilágának
  lebegő könnyedségét, dallamosságának spontán bensőségét. Kórodi András
  és a Filharmonikusok rugalmas ritmikával, pontosan  és  tisztán
  szólaltatják meg a művet, kitűnő az előadás tempója is. Sajnos mindezt
  - félő, jóvátehetetlenül! - elrontja a fafúvósok két belépésének
  fülsértő hamissága a darab elején. Ez minden bizonnyal technikai
  eredetű torzulás, amit vétek volt ebben a nagy gonddal megvalósított
  produkcióban bennehagyni, annál is inkább, mivel éppen az első
  benyomást teszi tönkre.
    A harmadik darab - a zeneszerző tizenkét vonósszimfóniájával
  együtt - csak nemrég került nyilvánosságra. Tanulságos bepillantást
  enged Mendelssohn tanuló éveinek műhelyébe, elsősorban a barokk
  stílustanulmányok elmélyült és ihletett munkáját fedi fel előttünk,
  amelyek  ékesszólóan  világítják  meg  a  zeneszerző  rendkívüli
  mesterségbeli virtuozitásának és stílusbeli jártasságának eredetét. A
  c-moll vonósszimfónia-tétel francia nyitányt  idéző  formája  és
  magabiztos ellenpontozó technikája egyaránt imponáló  példája  a
  tizenéves Mendelssohn kitűnő iskolájának és alkotói szuverenitásának.
  Mégis meggondolkoztat: a Mendelssohnt nem ismerők szánára hű képet ad
  e a zeneszerzőről az effajta stílusbeli kuriózum felidézése? Nem lett
  volna-e célszerűbb például a Szöveg nélküli dalok sorozatából néhány
  zongoraművet beiktatni a nyitány és a hegedűverseny közé? Mindez
  természetesen zenepolitikai kérdés és  nem  von  le  semmit  a
  vonósszimfónia előadásának vitathatatlan értékéből, a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar produkciójának nagyszerűségéből.
    Mendelssohn hegedűversenye  -  a  hegedű  irodalmának  egyik
  legnépszerűbb darabja - páratlan közkedveltségét bizonyára annak
  köszönheti, hogy harmonikusan egyesíti magában a zeneszerző stílusának
  két legjellemzőbb sajátságát: a Szentivánéji álom zenéjéből ismert
  tündér-romantikát és a Szöveg nélküli dalok édesen áradó, bőven ömlő
  dallamosságát. A műnek ez a népszerűsége azonban az előadó számára azt
  jelenti, hogy állnia kell a versenyt a világ legjobb hegedűseinek
  lemezfelvételeivel. Kovács Dénes - különösen az utóbbi időben -
  magasabb színvonalú produkciót nyújt, mint ezen  a  felvételen:
  hegedűhangja áradóbb (talán más hangszeren is játszik azóta), dalolása
  bensőségesebb,  virtuozitása  elegánsabb.  Önfeledt  lassításai
  túlságosan szétdarabolják a versenymű első tételét, a szonátaforma
  egysége csorbát szenved ezáltal. Félreértés ne  essék:  ez  az
  interpretáció abszolút mértékkel mérve nem érdemtelen arra, hogy
  Mendelssohn művészetének reprezentatív bemutatójává váljék, Kovács
  Dénes azonban ennél sokkal csillogóbban, felszabadultabb költészettel
  tud hegedülni.

                                   P. M.


  Hangszerszóló és kamarazene


    MOZART: Zongoraszonáták - I.

    F-dúr K. 280; Esz-dúr K. 282; G-dúr K. 283;
    D-dúr K. 284; a-moll K. 310; D-dúr K. 311;
    F-dúr K. 332; B-dúr K. 333; C-dúr K. 545.

    Ránki Dezső - zongora

    SLPX 11835-37
    3 lemez - Ára: 210,-Ft

  

    Napjainkban világszerte növekedőben van az az igény, hogy a
  barokk, sőt a bécsi klasszicizmus zenéjét is mennél korhűbben, az
  eredeti játékmódnak, hangzásnak megfelelően adják elő, lehetőleg
  korabeli vagy azok nyomán rekonstruált hangszereken. (Ez a divat
  kivált a hanglemezpiacon hódít.) Ez nem jelenti azt,  hogy  a
  zongoristákat ezentúl "eltiltják", "megfosztják" a Wohltemperiertes
  Klaviertól, a Haydn- és Mozart-féle billentyűs zenétől. De megkerülni,
  nem tudomásul venni a korabeli hangszerek adottságait - többé; nem
  lehet. Ezentúl nem elég a korszerű  tudományos  kottakiadványok
  használata. Ismerni kell a korabeli hangszerek billentését, hangzását,
  technikáját, s ennek kamatoztatásával megvalósítani a  lehetőleg
  hiteles hangzást, ornamentikát, artikulációt, tempót, dinamikát - a
  zongorán. S hogy ez lehetséges, hogy megfelelő előadásban e művek
  zongorán is kelendőek, azt már a Haydn-zongoraszonáták fiatal magyar
  zongoristák tolmácsolta hanglemez-sorozata is bebizonyította.
    Hozzájuk hasonlóan rendkívüli jelentőségű ez az  új  magyar
  Mozart-szonátagyűjtemény, amelynek első albuma Ránki Dezső lemezeivel
  világsikert ígér. Valóban nem  túlzás  rendkívüli  jelentőségről
  beszélni, hiszen ezeket a műveket  -  bár  jóval  ismertebbek,
  játszottabbak, mint a Haydn-szonáták -  elsősorban  tananyagként
  használják világszerte. S így, hangzó alakban talán oda is eljutnak,
  ahová az új, tudományos kottakiadványok még nem - s ha eljutnak is
  amazoknál világosabban,  meggyőzőbben  ébresztenek  rá  a  művek
  szépségére, a stílusos, a "hiteles" Mozart játék megvalósításának
  módjaira  tanítják  (egészében  és  részletkérdésekben)   az
  előadóművészeket, a zenetanárokat  és  zenetanulókat.  S  persze
  csiszolják, finomítják a zeneszerető közönség fűlét, ízlését. Éppen
  ezáltal, hogy Ránki Mozart-játékát egyszerűen - gyönyörűség hallgatni.
  Bárkinek. Ez nagyon sokat jelent. Hiszen szinte közhely már, hogy a
  Mozart játék próbakő: számos művésznek nemcsak zenei, de technikai
  hiányosságai is éppen e látszólag igénytelen, "középiskolás fokon"
  megoldandónak ítélt művek előadásakor szoktak kiütközni.
    Ránki  Dezső  a  már  hanglemezre  játszott  Haydn-szonáták
  interpretációs tapasztalatainak birtokában, nagyon értelmesen, üde
  természetességgel, elragadó zenélő és zongorázó kedvvel, a maguk igaz,
  eleven szépségében szólaltatja meg ezeket a  sokáig  tananyaggá
  degradált műveket, a Wiener Urtext kiadás alapján, Steinway "D"
  zongorán. Rendkívül takarékos példahasználattal, sajátos, nem túl lágy
  billenésmóddal  teremt  tiszta  hangzásképet.  Különálló  hangok
  láncolatából alakítja ki a maga gyöngyöző, pergő, "éneklő" mozarti
  allegróját. A korabeli praxisnak  megfelelő  ornamensek  megejtő
  természetességgel simulnak előadásába. Kizárólag a Mozart előírta
  dinamikával él, de azzal következetesen -  így  válik  roppant
  változatossá színben, karakterben a játéka. Zongorázásának megvan a
  lendülete, súlya, ereje, ahol kell (a kidolgozási részekről sokszor
  kiderül: sokkal drámaiabbak, összeütközésekben gazdagabbak,  mint
  gondoltuk); a bája, a galantériája, a szellemessége, a játékossága -
  mindig ott és annyira, ahol és amennyire a zene megkívánja. Nagyon
  mértéktartó az elérzékenyülés pillanatában csakúgy, mint a "con
  espressione" feliratú (vagy azt akár mellőző) bensőséges mozarti
  lassútételek megszólaltatásakor. A  kompozíciók  valódi  arányait
  érzékeltetve valamennyi expozíciót megismétli. A  formálásban  -
  kicsiben  és  nagyban  -,  akárcsak  a  szólamok  vezetésében,
  összecsengésében, plasztikusan, világosan, élvezetesen érzékelteti a
  zene folyamat voltát.
    Mennél több virtuóz zongorázási lehetőséget kínál a mű, annál
  jobban elemében van Ránki: a finálék például egészen szenzációsak! Bár
  produkcióit valójában nem lehet rangsorolni, külön kell szólni a 2.
  lemezről,  amelyen   csupán   egy-egy   nagyobb   lélegzetű,
  koncertdarab-igényű szonátát játszik. A lemez egyik  oldalán  a
  Münchenben írott, 284 számú D-dúr szonátát találjuk, pompás-friss
  Allegrójával, "gáláns" rondoformájú polonézével és zárótételül a
  megkapó egyszerűséggel, tiszta nehézséggel megformált téma nyomán a
  ragyogó variációk sorával. A másik oldalon a Johann Christian Bach
  hatására utaló, párizsi keletű, K. 333-as B-dúr szonátát szólaltatja
  meg Ránki. Rendkívül hajlékony, dallamosan játssza az első két tételt,
  és remek tartással, nagyszerűen a cadenzával bővített finálét.

                                   H. K.


    SCHUBERT:
    Négy impromptu Op. 90 D 899
    Négy impromptu Up. D 142 935

    Schiff András - zongora
    A King Records Co. Ltd. felvétele

    SLPX 12130
    Ára: 70,-Ft

  

    A Hungaroton Magyarországon is forgalomba hozta a Kings Record Co.
  (Japán) felvételét: Schubert nyolc  impromptujét  Schiff  András
  előadásában.
    Véleményem szerint ez a lemez ma a  hazai  kínálat  egyik
  legértékesebb darabja,  s  egyben  Schiffnek  talán  a  legjobb
  hanglemez-produkciója.
    Schuberttől két impromptu-sorozat maradt fenn: Op. 90 alatt négy,
  és Op. 142 alatt másik négy. A két sorozat majdnem egyidőben
  keletkezett, nevezetesen az 1827-es év utolján. Ennek  ellenére
  jelentős különbségek mutatkoznak a két sorozat között. Az előző
  technikailag könnyebb, rövidebb darabokat  tartalmaz,  az  egyes
  darabokat a rokon műfajkategórián és az azonos opus-számon kívül semmi
  sem köti egymáshoz. A második sorozat terjedelmesebb és zeneileg is
  igényesebb műveket tartalmaz, amelyeket szorosabb egységbe foglal a
  szisztematikus tétel-, illetve hangnemrend.
    Az impromptu a korai romantikában kedvelt műfajkategória; címe nem
  annyira rögtönzésre, tehát fantáziaszerűségre utal, mint inkább zenei
  ötletre, az egyetlen ötletre, amit a kis műfaj feltárni kíván. Nem
  véletlen, hogy Schubert zongorakompozíciói  közül  épp  ezek  a
  legismertebbek. Nagyméretű zongoraszonátái helyenként kétségtelenül
  nagyobb mélységeket tárnak fel, összetettebb mondanivalóval tűnnek ki,
  viszont megoldottságuk általában nem egyenletes. Itt, az impromptuk
  esetében tartalom és forma olyan harmonikus egységben találkozik,
  amely joggal biztosít e daraboknak  kivételes  helyet  Schubert
  zongoraművei között.
    Technikai könnyűségük - különösen az első ciklusban - csupán
  látszólagos. A  zenei  anyag  valóban  hiteles  tolmácsolásához,
  részleteinek feltárásához igazi pianisztikus bravúr szükséges. Ez az a
  terület, amelyen Schiff kivételes tudása maradéktalanul érvényre jut,
  és egyedülállóan magas szintre emeli produkcióját. Hadd hívjuk lei a
  figyelmet a dallamvezetés különleges módjaira. A dallam helyenként egy
  akkordikus szövet csúcsán bomlik ki, de úgy, mintha külön énekes vagy
  énekszólam intonálnál. Másutt a dallamot  hangszeres  figurációk
  szövevénye veszi körül, s mégis, a dallam folyamatossága, különállása
  itt is mindenkor nyilvánvaló: mintha a melódiát külön kéz (vagy
  játékos) önállóan adná elő. Ehhez társul a dallamvezetés hihetetlen
  érzékenysége: az artikuláció, a dinamikai árnyalás sokrétűsége, a
  dallamok érzelmi feltöltése, tartalmuk megélése és kibontása.
    Schiff interpretációja rendkívül diszkrét. Billentése, hangvétele
  alkalmazkodik a stílushoz és a műfajhoz. Hangvétele szinte mindvégig
  visszafogott; a c-moll impromptunak, vagy a második sorozat két f-moll
  impromptujénak néhány ütemétől eltekintve gyakorlatilag nem alkalmaz
  igazi forte-hangzást. A csúcspontok kidolgozásában a dinamika csupán
  egyik, de nem a leglényegesebb interpretációs eszköze. Sokkal nagyobb
  hatást ér el egy-egy akkord vagy dallamhang parányi késleltetésével,
  aminek nyomán egy kis dinamikai emelkedés már  megfelelő,  sőt
  elementáris hatású lehet. Ez a kifejezés és előadásmód harmonikusan
  találkozik a schuberti zene bensőséges mondanivalójával, a művek
  szerényebb tartalmi és formai koncepciójával.

                                   H. I.


    LISZT:
    1. Transzcendens etűdök
    2. III. Magyar Rapszódia
    3. Spanyol rapszódia

    Lazar Berman - zongora

    Melódia C-10-04931-34
    2 lemez Ára: 140,-Ft

  

    A nemrég megjelent Melódia-kiadású Lazar Berman-album műsora
  korántsem a véletlen műve. Egyrészt Liszt muzsikája (már a mester első
  oroszországi útja után) nagyszámú hódolót nyert meg magának, és
  nagyban felkeltette számos orosz muzsikus érdeklődését (pétervári
  zeneszerző-iskola,  Rachmaninov).  Másrészt  Lazar  Berman  -  a
  Liszt-verseny győztese - a kifejezetten virtuóz zongoristák táborába
  tartozik: örömét leli a technikai  nehézségek  legyőzésében,  a
  figyelemfelkeltő, hatásos előadói modorban. Ez néha a felszínes
  emóciók túlzott kiemeléséhez vezet (ami egyébként megfelel a lemezen
  szereplő Liszt-művek karakterének). Berman számára nem  léteznek
  technikai nehézségek, de játékában néha bizonyos dinamikai-agogikai
  önkényeskedés fedezhető fel.
    A zongorista előszeretettel alkalmazza azt a fogást, hogy lelassít
  a nagy crescendók alatt s az ezt betetőző tetőpontokat dinamikailag
  visszafogja, holott a kottában ugyanakkor az utasítás: gyorsítva és
  végül fortissimo. Időnként a művész "retusál", igaz, jelentéktelen
  mértékben  és a zenei szövegből adódóan "megengedett" helyeken.
  Hozzátesz  vagy  elhagy  előkéket,  arpeggiókat  (a  "Vision", a
  "Ricordanza"  etűdökben vagy a III. Rapszódiában), máskor kissé
  szabadon kezeli a ritmusokat ("Eroica" etűd). A III. Rapszódiában a
  koronákon  a  gyors repetíciókkal hatásosan utánozza a cimbalom
  hangzását - habár ez nem mond ellent a romantikus, improvizatív
  előadási  hagyományoknak,  hiszen  maga Liszt sem volt mentes a
  "szabadosságtól", akár saját, akár idegen kottaszövegről volt szó.
    Berman billentése aktív és kissé  éles,  ezért  előadásában
  élménytadóbbak azok a darabok, melyek "hangosak", gyors tempójúak,
  gazdag szövetűek (például az etűdök közül a "Preludio", a 2. a-moll, a
  "Mazeppa", "Eroica", "Wilde Jagd"). Igaz, egy ilyen rangos mesternek,
  mint Berman nem okoz gondot sem a szinte impresszionista kolorit
  felidézése ("Feux follets", "Harmonies du soir"), sem a szépen éneklő
  zongorahang ("Paysage", "Ricordanza"). Nem idegen tőle a drámai
  átfűtöttség sem ("Vision", vagy a 10. f-moll etűd). Keze alatt a
  zongora gyakran  zenekarrá  nő  hatalmas,  egymástól  elkülönülő
  hangrétegeivel, örvénylő színeivel, relief-szerű vonalvezetésével.
  Liszt kolosszális fantáziája Bermanban nagyszerű kifejezőre talál.
  Erre talán a legjobb példa a "Spanyol rapszódia".
    A felvételtechnika sajnos, hagy még kívánnivalót maga után. A
  lemezen állandó sercegés, pattogás hallatszik és ez zavarja  a
  maradéktalan élvezetet.

                                   T. V.


    Kocsis Zoltán koncertfelvételei
    (1971-1978)

    1. Schubert: f-moll impromptu Op. 142 No. 4
    2. Liszt: Csárdás obstiné
    3-5. Rachmaninov: Esz-dúr etűd - A-dúr prelűd - E-dúr prelűd
    6. Chopin: g-moll ballada Op. 23
    7. Liszt: Venezia e Napoli - a) Gondoliera - b) Canzone
    - c) Tarantella
    8. Bartók: Három etűd
    9. Schönberg: Zongoradarab Op. 33/a

    A Magyar Rádió felvételei
    Kocsis Zoltán - zongora

    SLPX 12239
    Ára: 70,-Ft

  

    Kocsis Zoltán egyszer azt mondta nekem, hogy az igazi nagy
  muzsikusok zenefelfogása között tulajdonképpen nincs is olyan jelentős
  különbség, mint ahogy azt felületesen hangsúlyozni szokták. Richter,
  Menuhin, Klemperer, Casals, Gould zeneisége mélyen közeli rokonságban
  áll. Hogyan értsük ezt? Hiszen látszólag épp az egyéniség ismérvei, az
  egyéni felfogás jegyei azok, melyekkel  a  zseniket  jellemezni
  próbáljuk. Valószínűleg nem is az individuumok, temperamentumok,
  neveltetések, stílusirányok hasonlítanak, hanem a kifejezési vágy
  ősgesztusa, az a mód, ahogyan ezek a kimagasló előadók a többé-kevésbé
  tökéletlenül lejegyzett kottaképet - a nagy zeneszerzők üzenetét -
  életrekeltik. Ők ugyanis a kotta mögé látnak, képesek felnőni a
  zeneszerző  kimondott,  vagy  csak  sugallta,  szándékaihoz,
  interpretációjukkal a komponista alkotó társává válnak. Ez persze
  egyfajta merészséget, hitet, sőt fanatizmust feltételez. A zongorázás,
  csellózás, hegedülés, vezénylés az ő esetükben valamiféle titokzatos
  szellemidézéssé alakul át.
    Kocsis Zoltán is ezek közé a manapság - úgy tűnik - egyre ritkább
  muzsikusok közé tartozik. Talán a legfontosabb ajándék,  melyet
  művészetének köszönhetünk, az, hogy meri újraértelmezni a kottát, és
  csak olyan művet játszik el, amelyet valóban képes újrateremteni.
  Innen ered Kocsis koncertjeinek, lemezfelvételeinek minden esetben
  nevelő, kultúraformáló jellege. Zenélésének ez az  általánosabb,
  átfogóbb célja teszi művészi megnyilatkozásának minden részletét - a
  műsorválasztástól az előadás körülményeiig - hallatlanul jelentőssé.
    Az 1971 és 1978 között elhangzott Kocsis-koncertekből  való
  válogatás külsőségeiben is tanulságos. A mai lemezdömpingben, amikor a
  technika  segítségével  (mikrofonozással,  vágással,  a  felvétel
  megismétlésének lehetőségével stb.) sok kevéssé jelentős  előadó
  produkciója  válik  épphogy  elfogadhatóvá,  egészen  másfajta,
  megkülönböztetett rangú élményt jelent olyan felvételeket hallgatni,
  melyek a koncertteremben, egyszeri eljátszással, az "itt és most"
  kényszerében és varázsában készültek. Ugyanakkor a lemez mégsem veszti
  el hangfelvétel-jellegét, hiszen különböző  időpontokban  felvett
  anyagokból áll. Ez a lemezprodukció tehát válogatás csaknem tíz
  esztendő koncerttermésének legérettebb gyümölcseiből. Mert hiszen a
  műsor összeállításakor a legfontosabb szempont nyilván a darabok
  előadásának a minősége volt. Ez megintcsak igen fontos. A műsor nem
  eleve meghatározott; nem a magyar lemezpiac hiánya vagy valamiféle
  összkiadás terve, netán évforduló szabja meg létrejöttét, hanem egy
  nagy egyéniség legjobb pillanatait örökítette meg a Hungaroton.
    Vajon nem lehetne-e a Kocsis-lemez tanulságait a stúdiófelvételek
  esetében, sőt, talán a repertoár összeállításában is kamatoztatni? Az
  utóbbi időben a hazai lemezpiac kínálata nagyot  fejlődött,  a
  Hungaroton (főként műsorválasztásával) gyakran örvendeztette meg a
  lemezbarátok egyre növekvő táborát. De úgy tűnik, mintha (s ez nem
  csupán egyetlen esetre vonatkozik)  nem  annyira  a  művészileg
  tökéletesen  érett,  mint  inkább  a  "piacérett"  produkciókat
  szorgalmazná. Gyakran olyan lemezek kerülnek az üzletekbe, melyek a
  teljes siker reményével kecsegtettek, csak bizonyos  szempontok,
  esetleg a  kereskedői  türelmetlenség  lerövidítették  az  érési
  folyamatot, s ezt viszont a minőség sínylette meg. A gyümölcs még
  érhet a piacon (ez sem a legszerencsésebb módja a zamat elérésének),
  de a lemez már semmiképpen.
    Mindezt  azért  éppen  Kocsis  Zoltán  koncertfelvételeinek
  válogatásával kapcsolatban éreztem szükségesnek elmondani, mert e
  lemez azt bizonyítja, hogy a Hungaroton céget a mai körülmények között
  ez az út juttatja a legmesszebbre. Végül is a lemezhallgató közönség
  elsősorban élményt  kíván  vásárolni,  nem  pedig  zenetörténeti
  érdekességet vagy lemezösszkiadást.

                                   Batta


    BACH:
    1. d-moll toccata és fúga BWV 565
    2. F-dúr pastorale BWV 590
    3. ("Nun komm' der Heiden Heiland") Korálelőjáték BWV 659
    4. F-dúr toccata és fúga BWV 540

    Lehotka Gábor
    a váci zeneiskola orgonáján

    SLPX 12198
    Ára: 70,-Ft

  

    "Új felvétel" - tájékoztat a lemezborító. Lehotka Gábor legutóbbi
  Bach-lemezének műsora ugyanis részben megegyezik nagysikerű első,
  aranylemez-díjat nyert felvételével. Komoly előny:  a  Figyelmes
  hallgatót érdekes felfedezőútra vezetheti a kínálkozó összehasonlítás.
  Már csak ezért is ajánlható a lemez megvétele még azok számára is,
  akiknek a régi is a birtokukban van. Két népszerű mű, a d-moll toccata
  és fúga, valamint az F-dúr pastorale "átfedi egymást" a két lemezen,
  de többről van szó, mint egyszerű újrajátszásról.
    A többlet már eleve  adódik  a  megszólaltatott  hangszerek
  különbözőségéből is. Az első felvétel - ez is kuriozitás! - hazánk
  legrégebbi, a soproni Szent György templom 1633-as építésű barokk
  orgonáján készült. Jelen felvételünk  hangszere  pedig  a  Váci
  Zeneiskolának már több lemezfelvételről is ismert orgonája, amelyet
  Vác fennállásának 900. évfordulójára építtetett a város a drezdai
  Jehmlich Orgona-üzemmel. A korszerű, új hangszer - hanghatása páratlan
  az országban - lehetővé teszi  a  magyar  orgonistáknak,  hogy
  lemezfelvételeikkel a nemzetközi porondra lépjenek.
    Az új orgona által nyújtott hangzási lehetőségek szerencsésen
  találkoznak Lehotka Gábor előadói felfogásával, amely - a művész
  szavaival élve "az egyszerűség és természetesség alapjain nyugszik". A
  kitűnő akusztikájú teremben reálisan, a legkisebb összemosódás nélkül
  érvényesül a polifon szövedék puritán, plasztikus szólamvezetése - ami
  a feladatukat kitűnően ellátó technikai munkatársak érdeme is. Ezt a
  hatást (a Szent György templom orgonájának lágyabb tónusával szemben)
  csak növeli az új orgona hangjának kontúrosabb, valamivel keményebb és
  ércesebb hangzása.
    Lehotka látszólag eszköztelenül formál - eszköztelensége mögött
  azonban átélés, tudatosság és hatalmas hangszertechnikai tudás rejlik.
  A hatás részben éppen a technikai elem magas színvonalának tudható be,
  amikor a legnehezebb, legbonyolultabb részek is magától értetődő
  természetességgel szólnak, a könnyen megoldhatóság látszatát keltve.
  Ehhez még hozzájárul, hogy az agogika és a tempóváltozások alkalmazása
  nagyon csekély mértékű. (Sajátságos ez a stílusjegy; ugyanis az
  orgonán - a redőny alkalmazásától eltekintve - csak teraszos dinamika
  valósítható meg, ezért az orgonisták gyakran éppenséggel fokozott
  agogikával ellensúlyozzák a hangszernek ezt a merevségét.)  Így
  kiemelkedő szerep jut a regisztrálásnak, amely a többnyire teljesen
  egyenletes - de mégsem merev - zenei mozgást nagy ívű, következetesen
  felépített formákba szervezi (mint a d-moll és az F-dúr toccata és
  fúga esetében), a kisebb formáknál pedig az F-dúr pastorale négy,
  viszonylag rövidebb tételében és a "Nun komm' der Heiden Heiland"
  korálelőjátékban) a darabok zenei karakterének kibontását segíti sok
  színnel.

                                  B. Gy.


    Barokk hegedűszonáták
    1. Veracini: e-moll szonáta (F. David átdolgozása)
    2. Händel: a) E-dúr szonáta No. 6 b) D-dúr szonáta No. 4
    3. Tartini: g-moll szonáta No. 10

    Perényi Eszter - hegedű
    Kiss Gyula - zongora

    SLPX 11975
    Ára: 70,-Ft

  

    Perényi Eszter és Kiss Gyula barokk hegedűszonátákat ad elő ezen a
  lemezen.
    A barokk hegedűszonáta előadásának korabeli gyakorlata az volt,
  hogy a hegedűszólam dominált - a másik szólamot csembalón játszották.
  Ez utóbbi szólam úgynevezett "számozott basszus" volt, vagyis a
  basszusszólamot írta le a zeneszerző, a hangjegyek fölé pedig szinte
  gyorsírásszerűen különböző számokat, számcsoportokat írt, amelyek az
  adott basszushanghoz tartozó harmóniákat jelezték. A számozott basszus
  művészi kidolgozása a csembalista feladata volt; minél gyakorlottabb
  és jobb muzsikus volt az illető, annál mesteribb módon oldotta meg
  feladatát. A jó "számozott-basszus játékos" egyébként lapról olvasva
  is képes volt művészi megoldásokat találni.
    Korunkban nem csupán a csembaló ment ki a divatból (szerencsére
  lassanként visszatér a régi zene előadói gyakorlatában), hanem a
  rögtönzött "számozott-basszus játék" is. Ezért  a  mai  előadói
  gyakorlatban a barokk kompozíció  kiadójának  javaslatát  szokta
  alkalmazni a számozott basszus szólamának előadója. Ezzel megszűnt a
  barokk zene előadásának elevensége, helybeni rögtönzése, különösen, ha
  figyelembe vesszük, hogy a dallamhangszer szólamának előadása is a
  szólista rögtönző-díszítőkészségének próbaköve volt annakidején.
    A mai előadói gyakorlat tehát (amely, szerencsére, az utóbbi
  években már nem olyan egyoldalú, mint ahogyan leírtam, hanem igyekszik
  különböző módokon megközelíteni a néhai előadói praxist) - rögzít. Ezt
  a rögzítést alkalmazza lemezünk két előadója is: mindketten szigorúan
  ragaszkodnak  ahhoz  a  kotta-lejegyzéshez,  amelyből  játszanak.
  Játékukból így hiányzik a barokk zene előadásához nélkülözhetetlennek
  tartott elevenség. Ez nem egyértelműen az ő hibájuk: ma még sokan
  játszanak így barokk muzsikát - remélem, már nem sokáig, mert egyre
  többen fognak ráeszmélni ennek a gyakorlatnak a tarthatatlanságára!
    A fenti gondolatok logikus  következménye,  hogy  amennyiben
  szigorúan a kotta szerint játszanak az előadók, helyes lenne közölni,
  hogy  milyen  kiadásból,  kinek  a  javaslatát  adják  elő.  A
  Händel-szonátáknál úgy vélem,  hogy  az  új  összkiadás  nyomán
  interpretálnak;  a  Tartininál  fogalmam  sincsen  róla.  A
  legszerencsésebbnek tartom a Veracini-szonáta felvételét: ez ugyanis
  egyértelműen egy, a  múlt  század  derekán  készült  átdolgozás
  felfogásmódját tükrözi. (A mű átdolgozójáról, Ferdinánd Davidról
  tudnunk kell, hogy ő mutatta be 1845-ben Mendelssohn Hegedűversenyét;
  kiváló pedagógus volt, aki például Joachimot is tanította.)
    Ugyancsak a fentiekből kiderül, hogy e sorok írója jobban szereti,
  ha a barokk hegedűműveket nem zongorán, hanem csembalón kísérik. De
  fenntartását hangoztatva is meg kell állapítania, hogy Kiss Gyula (az
  elromantizált kiadású Veracini kivitelével) valóban nem hivalkodva
  zongorázik, hanem igyekszik "continuózni". Perényi Eszter hangképzése
  többnyire igen szép - kár, hogy nem alkalmazott némi ornamentikát,
  különösen a lassú tételekben.
    A lemez felvételi technikája nem teljesen egyenletes, itt-ott némi
  torzulást véltem hallani.

                                   B. I.


    BEETHOVEN:
    Két szonáta hegedűre és zongorára

    1. F-dúr Op. 24 (Tavaszi)
    2. A-dúr Op. 47 (Kreutzer)

    Kovács Dénes - hegedű
    Bächer Mihály - zongora

    SLPX 12279
    Újrakiadás az SLPX 11700-04 sz. albumból
    Ára: 70,-Ft

  

    Beethoven duószonátái közül ez a két darab a legismertebb, amit
  közkeletű alcímeik ("Tavaszi", illetve  "Kreutzer"  szonáta)  is
  tanúsítanak. Emellett a két mű kitűnően kiegészíti egymást:  a
  "tavaszi" szonáta gyengéd árnyalatait, lírai hangvételét hatásosan
  ellentételezi a Rodolphe Kreutzer francia hegedűvirtuóznak ajánlott,
  drámai és szenvedélyes A-dúr szonáta.
    Kovács Dénes és Bächer Mihály interpretációja az előbbinek kedvez
  a Tavaszi szonáta finom poézise meggyőzőbben érvényesül előadásukban,
  mint a Kreutzer-szonáta szilaj temperamentuma, démoni viharzása. A
  klasszikus stílus e két kiváló ismerője otthonosabb a mértéktartó,
  önmagát fegyelmezni tudó kifejezésmódban, legalábbis, ami ezt a
  felvételüket illeti (mert egyébként Bächer Mihály zongoraművészetét
  éppen a korlátokat nem ismerő szenvedély és az önemésztő erőpazarlás
  jellemzi!). Mindez azonban ismétlem, csak az F-dúr szonátának válik
  előnyére. A Kreutzer szonátánál az előadók önmérséklete valamiféle
  pedantériává válik, és nehéz elképzelni, hogy Tolsztoj novellájának
  hősei ennek a műnek hatására esnének  fékeveszett  szenvedélyük
  áldozatául.
    Sajnos, a művészi szempontból sikerültebb előadást - a Tavaszi
  szonátát - mikrofonzörejek zavarják, főként a második és negyedik
  tételben.

                                   P. M.


    BRAHMS:
    Két szonáta gordonkára és zongorára
    1. F-dúr Op. 99
    2. e-moll Op. 38

    Perényi Miklós - gordonka
    Kocsis Zoltán - zongora

    SLPX 12123
    Ára: 70,-Ft

  

    Johannes Brahmsot sok szál kötötte Magyarországhoz. Szeretett itt
  lenni, fontos bemutatót is tartott már Pesten,  s  művészetére
  megtermékenyítően hatott a magyar zene. Talán ezért  szeretjük,
  kultiváljuk őt amolyan "tiszteletbeli magyar" gyanánt, kezdettől
  fogva. Két vonós és zongorás kamarazene-albuma után most a két -
  egymástól mintegy húsz évnyire eső (1862-65, illetve  1886)  -
  cselló-zongora szonátát is közreadta a Hungaroton.
    Bár e művek nem unikumok, nem ritka csemegék a hanglemezpiacon,
  mégis, okvetlenül érdemes volt őket megörökíteni két zseniális fiatal
  művészünk, Perényi Miklós és Kocsis Zoltán  előadásában.  Ilyen
  csellista, ilyen zongorista kevés van. Hogy nemcsak alkalmi társulás
  ez, és hogy nagyszerűen megértik egymást, azt már emlékezetes közös
  hangversenyükön is az élmény erejével bizonyították.
    Perényi Miklós gyönyörű cselló-hangjából, egész játékából csak úgy
  süt az ellenállhatatlan belső tűz - s ez pompásan illik Brahms
  klasszikus formák között is eruptív szenvedélyű, késő-romantikus
  zenéjéhez. Kocsis Zoltán  a  zenélés  módjában,  értelmezésében,
  intenzitásában vele egy hullámhosszon  mozgó  társa,  kivált  a
  "passionato" tételekben. Így a későbbi, az érett F-dúr szonáta
  robbanóan dinamikus nyitótétele, a lehengerlő indulatú III. s a
  dallamos-mozgalmas IV. tétel számomra csúcspontját jelenti ennek a
  nagyon szép lemeznek. A lírát, az "espressivo", az "affettuoso" hangot
  mintha valamivel kevésbé melegen, kevésbé gyengéden képzelné Kocsis
  Zoltán, akár egész tételről van sző (F-dúr szonáta, II.), akár
  pillanatnyi ellágyulásról, piano-foltokról (e-moll szonáta I.). Talán
  a felvétel minősége okozza, hogy a zongora tónusa mindvégig kissé
  keményebbnek hat. Ez főleg a két hangszer hangzásbeli egyensúlya
  szempontjából legproblematikusabb  tételben,  az  e-moll  szonáta
  fúga-fináléjában érezhető.
    Perényi Miklós és Kocsis Zoltán Brahms szonáta-lemezéről a gépi
  közvetítés  ellenére  azonban  megérezni:  itt  nem  korrekt
  kamarazenélésről, vagy két virtuóz rutinszerű együttműködéséről van
  szó. Ez az a bizonyos, mindig keresett, megtaníthatatlan "je ne sais
  quoi": két nagy, sugárzó művészegyéniségnek az  előadott  művek
  szépségét tökéletesen értő-érző és a szó szoros értelmében életre
  keltő szövetsége. Alig hiszem, hogy valaki megállja, hogy csupán
  háttér-zeneként hallgassa; nem lehet mellette másra figyelni!

                                   H. K.


    DUBROVAY LÁSZLÓ:
    Öt Matuziáda

    1. Winding - 2. Streams - 3. In C
    4. Chords - 5. Ringmodulation

    Matuz István - fuvola

    SLPX 12228
    Ára: 70,-Ft

  

    A zenetörténetben nem ritka, hogy egy-egy virtuóz művész -
  hangszerének speciális adottságát alaposabban felmérve - újfajta
  játékmóddal  kísérletezik.  A  próbálkozások  felkeltik  kora
  zeneszerzőinek érdeklődését, akik ezután az új játékmódnak megfelelően
  újfájta kompozíciókat írnak, elsősorban az illető művész számára.
  Először csak néhány tanulmány keretén belül kísérleteznek a szokatlan
  hangzások, effektuslehetőségek felhasználásával, majd azok egyes elemi
  önálló technikai megoldás formájában belekerülnek egyéb kompozíciókba.
  Akár más, hasonló adottságú hangszerek játékmódjának fejlődését is
  előrelendíthetik. A XX. században az elektronikus zenei stúdiókban
  végzett hangkutatások, a hang elemeinek vizsgálata következtében új
  hangmozgásformák létrehozása is lehetővé vált, s ezek speciális
  játékmódot kívánnak. Ilyen újfajta technikai eredményeket használ
  építőelemként Dubrovay László is a kísérletező művész, Matuz István
  számára írt öt tanulmányában. Szándékosan használom a tanulmány szót,
  hiszen - bár mind az öt önálló, formailag egységes kompozíció - a
  darabok mindegyike felhangjátékon alapul, más-más alapötlettel.
    Laikus és  szakember  elismerését  egyaránt  kivívja  az  a
  légzéstechnika, melyet Matuz (főleg a No. 1-ben) alkalmaz. Ennek
  elsajátítása egyike lehetne azoknak az újításoknak, amelyek más
  hangszerre adaptálva nagyfokú előrelépést jelenthetnek. A felhangok
  hangszíndúsító elemként való felhasználását a fuvola hangterjedelme
  szabályozza. Így a No. 1. magasabb fekvésű hangjai már több cél-,
  illetve felhanggal bővítik a hangzást. Rendkívül nehéz technikailag
  megoldani a No. 2-ben a felhangok irányítását. Ezek a "fütyülő hangok"
  a No. 4-ben egy megadott alaphangra akkordikusan szólalnak meg, s
  ezzel máris új világot érzékeltetnek. A "leghagyományosabb" a No. 3.,
  de ez is csak formájában tradicionális. Az átfújással létrehozott
  felhangok egyre gyorsuló ritmikája ugyancsak egy technikailag erősen
  megalapozott felkészültséget igényel. A darabok  megszólaltatóján
  múlik, mennyire válik élővé a kotta, mennyiben realizálódik  a
  zeneszerző által elképzelt hangzásvilág.
    Matuz István - kortárs zeneszerzők lemezein nyújtott kimagasló
  produkcióival - már eddig is gyakran bizonyított. Második önálló
  lemezét ("Az új fuvola") 1979-ben  "Az  év  hanglemezei"  közé
  választották. Most forgalomba került felvételével megerősíti, hogy
  nevéhez jogosan fűződik a fuvolajáték megújítása.

                                   C. M.


    Barokk muzsika

    1. Pachelbel: II. c-moll partita
    2. Carl Stamitz: D-dúr trió
    3. Telemann: B-dúr triószonáta
    4. Boismortier: e-moll triószonáta Op. 37/2
    5. Abel: G-dúr szonáta
    6. Leclair: Forlane és Tambourin az Op. 8-ból

    Fábián Márta - cimbalom
    Ifj. Kovács Imre - fuvola
    Sztankovits Béla - gitár

    SLPX 12117
    Ára: 70,-Ft

  

    A régizene interpretációjáról manapság igencsak megoszlanak a
  vélemények. Az egyik vélemény szerint a korrekt szöveghűség és az
  egykori interpretációs praxis felújítása elengedhetetlen - a másik
  vélemény szerint (hogy a legszélsőségesebbet említsem) a  művek
  maximális modernizálására van szükség ahhoz, hogy a mai nagyközönség
  számára is hozzáférhetővé tegyük a régizenét.
    E két szélsőség között számtalan átmenet képzelhető el. Ilyen,
  például Fábián Márta felfogása is. Ő egy vagy két cimbalomra átírva
  interpretál arra alkalmas (főleg barokk) műveket, máskor pedig - mint
  ezen a lemezen is - kis együttessel szólaltat meg fúvós vagy vonós
  hangszerekre és continuóra,  esetleg  egynemű  hangszerekre  írt
  szviteket, duókat vagy szonátákat. Erre nem csupán azért van joga,
  mert a jelenkori előadói gyakorlat erre lehetőséget ad neki, hanem
  főleg ezért, mert olyan elemi erejű interpretátor, hogy felfogása
  minden stílusban hiteles és meggyőző.
    Ha a lemez sorrendjétől eltérően az Abel-szólószonáta virtuóz és
  egyben gyönyörű interpretációjának dicséretével kezdem  a  lemez
  kritikáját, azért teszem, mert meggyőződésem szerint a cimbalomnak
  éppen a viola da gambát helyettesítő regisztere a legszebb és
  legegységesebb.  Persze  ugyanilyen  szép  és  hatásos   a
  Boismortier-triószonáta is. Bámulatos Fábián Mártánál a cimbalom
  hangszínének elkülönülő, de ugyanakkor a többi hangszerrel egybeolvadó
  jellege: ki hinné, hogy az eredetileg két fuvolára írt Stamitz-duó
  fuvolán és cimbalmon előadva teljesen hiteles hangzásképpel szólal
  meg!
    Az itt előadott művek stílusköre a Bach-előtti német barokk
  zenétől  (Pachelbel)  a  késői  mannheimi  iskolához  tartozó,
  Mozart-kortárs Carl Stamitz művéig terjed. Kár, hogy a lemez tördelése
  folytán egymás mellé került a legkorábbi és a legkésőbbi mű. Egy
  nagyjából történeti sorrend didaktikusabb lett volna.
    Hibának tartom, hogy Fábián Márta kitűnő partnereiről, ifj. Kovács
  Imréről és Sztankovics Béláról egyetlen felvilágosító  sor  sem
  olvasható a lemez hátoldalán (arról nem is szólva, hogy magáról Fábián
  Mártáról sem tudhat meg semmit - vagy legalábbis nem sokat - az a
  virtuális külföldi lemezvásárló, aki életében először olvassa ezt a
  nevet). Pedig ifj. Kovács Imre szép tónusú fuvolázása, stílusos
  muzsikálása, Sztankovics Béla illeszkedő-alkalmazkodó gitárcontinuója
  nem csupán méltó keretet ad Fábián Márta művészetének: ők hárman
  valóban együttest alkotnak.

                                   B. I.


    VIVALDI:

    1. C-dúr concerto két blockflötére, vonósokra és continuóra RV 533
    2. F-dúr szonáta blockflötére és continuóra RV 52
    3. F-dúr concerto blockflötére, hegedűre, fagottra és continuóra
    RV 100
    4. g-moll concerto blockflötére, oboára és fagottra RV 103
    5. G-dúr szonáta blockflötére, viola bastardára és continuóra
    RV 59
    (Czidra László gondozásában)

    Czidra László - blockflöte
    Harsányt Zsolt - blockflöte (1), basszus-blockflöte (2);
    Sárközy Gergely - lant (1, 2), viola bastarda (5);
    Vajda József - fagott (1, 3-5);
    Rolla János - hegedű (3);
    Pongrácz Péter - oboa (4);
    Pertis Zsuzsa - csembaló, orgona (1, 3, 5)
    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János
    Művészeti vezető: Sándor Frigyes

    SLPX 12161
    Ára: 70,-Ft

  

    Ha ezt e lemezt átjátszva hallanám, s arra a kérdésre kellene
  válaszolnom, mi az, amit hallottam: hangversenyfelvétel vagy lemez,
  egyetlen szempont biztosan segítene a tévedhetetlen válaszban. Ez: a
  tételek közötti szünet. Ugyanis nincs olyan élő előadás, amikor ilyen
  mechanikusak a szünet-hosszak, s teljesen kizárt, hogy a remekül
  megformált tételeket ne akarnák ciklussá összefoglalni a játékosok.
  Márpedig az összetartozást ezzel az eszközzel is érzékeltetni kell. A
  jól megválasztott tételközi szünet rendkívül erősíti a kohéziót. Hogy
  ettől itt el kell tekintenünk,  az  nem  az  előadók  hibája!
  (Közbevetőleg: éppen az ilyenfajta tételretagolással szoktatható le a
  hallgató arról, hogy a ciklikus művet egységes egésznek tekintse - s
  ezután nem jogos az értetlenkedésünk, amikor a zenehallgatáshoz ily
  módon szoktatott hallgató a hangversenyen  köhögésre,  lazításra
  használja fel a tételszünetet, nem gondolván arra, hogy ezzel az
  előadó koncepcióját veszélyezteti.)
    A lemez a hangszínkombinációk  sokaságát  sorakoztatja  fel,
  ezenkívül "szabad", díszített előadással kápráztat el. A játékosok a
  tempó egyenletes lüktetését rugalmasan, nem pedig mechanikusan tartják
  fenn. Az idő-keret sohasem korlátozza őket: mindig teret ad nekik. A
  lassú és a gyors tételek egyaránt elhitető erejűek, kidolgozottak,
  ugyanakkor az élmény frisseségével hatnak.
    Az F-dúr kamarakoncert zárótételének  sistergő  tizenhatodjai
  különösen a fagottos virtuozitását dicsérik. Puritán középtétele,
  amelyben a blockflötét csak osztinátó-jellegű fagottszólam kíséri,
  valamint a g-moll koncert gazdag, polifon lassú tétele (a blockflöte
  és  az  oboa  hangszínben-dinamikában  összehangolt,  érzékeny
  kamarazenélésével) a lemez legszebb pillanatai közé tartozik. A G-dúr
  szonáta nyitótételének az ereszkedő staccato skálamenet ad sajátos
  ízt. Az egyszerű eszköz Vivaldi kezében ötlet, poén. Kár, hogy a
  continuo bevezetésében és lezárásában a csembaló tercel (igaz, erre a
  tételben is van példa, tehát tulajdonképpen indokolt!) - az együttes
  oktáv-unisono effektust úgysem "lőné le", az appercipiálással csak
  erősítené a hatást.
    A lemezen szereplő, jól megoldott darabok közül nekem az F-dúr
  szonáta tetszik a legjobban, Az anyagában egyszerű műnek az előadói
  apparátus - a continuót basszus-blockflöte és lant játssza - nemcsak
  sajátos színt, hanem atmoszférát is teremt. Czidra László  itt
  szólistaként sziporkázik: a  rövid  zárótételt  kétszer  játssza
  (ismétlésekkel együtt), másodszor még  gazdagabban,  virtuózabban
  díszítve.

                                   F. K.


    DECSÉNYI JÁNOS:

    1. Kommentárok Marcus Aureliushoz
    2. Csontváry-képek
    3. Változatok zongorára és zenekarra

    Fellegi Ádám - zongora
    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Vezényel: Gazda Péter (1)
    A Magvar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Oberfrank Géza (2),
    Sándor János (3)

    SLPX 12122
    Ára: 70,-Ft

  

    Kortárs zeneszerző önálló lemezét félve veszi kezébe a hallgató.
  Félve, hátha nem érti meg, s ezért nem is fogja élvezni - de egyben
  kíváncsian is: mi az, ami számára befogadható, s mit kap még újat,
  egyénit. Decsényi János szerzői lemeze első számának meghallgatása
  után (Kommentárok Marcus Aureliushoz) megszűnik minden aggodalom.
  Zenéje egyszerűen szép. Csodálatos dallamok  és  dallamtöredékek
  elevenednek meg a kottából, s állnak össze szerkezetileg is kitűnően
  felépített és megszerkesztett vonallá. A zeneszerző stílusára jellemző
  tömbszerű építkezés, egy-egy gondolat felvetése, majd egy másikba való
  átvezetése a lemezen szereplő művek közül e darabban valósul meg a
  legszebben. Számos példa közül talán legszebb az I. közjáték és a III.
  tétel kapcsolódása. A 16 vonóshangszerre írt művet a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar szólaltatja meg a tőle megszokott magas színvonalon -
  s talán még egy kicsit lelkesebben, hiszen a mű ajánlása is nekik
  szól.
    A lemez A-oldalán találjuk egy korábban keletkezett ciklikus
  műnek, a Csontváry-képeknek első két tételét is. Nem a legjobb
  megoldás, hogy a 3. tétel a másik oldalra került, mert - bár önálló
  "kép" - a Csontváry-atmoszféra egységét kissé megtöri.
    "Kommentárok". Ez a mű bizonyos természetes kettősséget mutat.
  Noha korábban keletkezett, több benne az újdonság, de ezek még nem
  kristályosodtak ki: csak olyan pillatatnyi ideák, melyek majd későbbi
  kompozíciókban letisztulva kapnak méltó megformálást. Ilyen felröppenő
  varázs a "taorminai görög színház romjai"-ban a csúcsponton megszólaló
  orgona, mely a nagyzenekari hangzást színesen dúsítva a későbbi művek
  számomra oly megragadó humanitását készíti elő. (Habár nem feladata a
  kritikusnak, hogy elbírálja egy mű maradandóságát - ezt majd az idő
  dönti el.)
    Decsényi a lemez "legújabb" kompozíciójában, az 1976-ban készült
  Változatok zongorára és zenekarra 3. tételében a zongora technikai
  lehetőségeinek széles skáláját igyekszik bővíteni. Kísérletezései,
  amelyekben a matematika ihlető jelenléte vitathatatlan (maga a mű: 13
  hangból álló sor és annak variációi) nem szorítják ki a humánum
  központi szerepét. Maga a szerző mondja: "az esztétikai minőséget az
  emberi lélek törvényei határozzák meg alapvetően, nem a matematika". E
  művet Fellegi Ádámnak ajánlotta, ki kellő  felkészültséggel  és
  pontossággal, precíz ritmikával és szépen formált dallamvezetéssel
  szólaltatta meg. Egyenrangú partnere a Magyar Rádió és Televízió
  Szimfonikus Zenekara.

                                   C. M.