Szkeptikus gondolatok a hanglemez-összkiadásokról
    Nagyértékű kételyek, gyémántporon csiszolt kritikai gondolatok
  gazdagítják a neves esztéta és pedagógus szellemi hagyatékát. Legyen a
    lemezbarátok örökrésze ez az esszé, amelyet Pernye András a Hifi
               Magazinnak szánt.


    Teljességre törekszünk. Nem szeretjük, ha helyettünk válogatnak a
  nagy mesterek életművéből; bizalmatlanok vagyunk minden ilyesmivel
  szemben. "Adják csak a kezembe az életművet, legyen benne minden sor
  vagy ütem - én majd kiválogatom belőle azt, ami nekem tetszik!" - ez
  az attitűd általában jellemző korunk emberére. "Elvégre hová van az
  felírva, hogy a válogató ízlése és az enyém minden részletében
  egyezik?"  Na meg aztán minden válogatás valamiféle hiányérzetet
  támaszt legyen bár szó versről, zenéről, prózáról - az összkiadás
  viszont  megnyugtat,  hiszen  bármikor  elővehetem,  feltehetem.
  felüthetem.  Minden  összkiadás valamiképpen leveszi vállaimról a
  terhet: "ezt vagy azt a mestert letudtam, megvan ..." - és ez még
  akkor is megnyugtató, ha elő sem veszem. (Tartozom az igazságnak azzal
  a megjegyzéssel, hogy a fenti gondolatot Szuly Gyula barátom és
  kollégám mintegy két évtizeddel ezelőtt egyszer már felvetette a
  Valóság számára írott esszéjében).
    Most már konkrétan a zenére fordítva a szót: valóban idillikus
  állapotnak látszik, hogy a pénzes zenekedvelő a fenti módon szabadon
  válogathat a zenei múlt tengernyi remekműve között, és olyan darabokat
  is megismerhet, amelyek koncerten alig szerepelnek, sőt, még a rádió
  is csupán ritkán tűzi őket műsorára. Van azonban ebben a jelenségben
  jó egynéhány aggasztó mozzanat, és ezeket csupán  a  hanglemez
  káprázatos térhódítása tette megfigyelhetővé és megfogalmazhatóvá a
  legutóbbi időkben.
    Ezekről szeretnék néhány szót szólni.

    1. Kereken 1760-80-ra tehetjük azt az időt, amelyben  - illetve:
  amelytől kezdve - a zeneszerzői életművek döntő többségében meglehetős
  egyértelműséggel jelenik meg a fejlődés elve. Konkrétan: Mozart első
  és  utolsó  operái  között  fantasztikus  színvonal-,  illetve
  stíluskülönbség  mutatkozik.  Ugyanezt  mondhatjuk  Joseph  Haydn
  vonósnégyeseiről, szimfóniáiról stb., nem is beszélve Beethovenről.
  Ellenpélda: Antonio Vivaldi vagy Domenico  Scarlatti  termésében
  ilyenfajta egyenletes fejlődésvonal alig,  vagy  egyáltalán  nem
  mutatható ki, de még  J.  S.  Bachnál  is  meglehetősen  nagy
  hibaszázalékkal kell számolnunk bármiféle kronológia megállapításában.
  Hogy ez mennyire nem önkényes, szubjektív megállapítás  tisztán
  mutatják a fenti mesterek tudományos igénnyel összeállított jegyzékei.
  A Bach-, a Scarlatti-  vagy  a  (számos)  Vivaldi-jegyzék  nem
  kronologikusan, hanem műfaji osztályozás szerint sorolja fel az
  életművet - ezzel szemben a híres Köchel-jegyzék (Mozart), valamint a
  Beethoven-jegyzék általában a művek időbeli egymásutánjára épül.
    Ebből adódik első következtetésünk: egy és ugyanazon művész,
  házaspár, kamaraegyüttes vagy zenekar (és természetesen karmester)
  esetleg jól közelít a korai Beethovenhez, ám ez egyáltalán nem
  garantálja a késői művek értelmes előadását. Viszont az összkiadás -
  természetéből eredően - arra kényszeríti a művészeket, hogy átrágják
  magukat a művek mindegyikén, tehát egy sor olyan darabon is, amellyel
  egyáltalán nem foglalkoztak volna, mivel érzik, hogy nem rezonálnak
  rá. A legnagyobbak közül is csak a kivételesek voltak képesek arra,
  hogy pl. Beethovennek mind a 32 zongoraszonátáját sorozatosan játsszák
  hanglemezre, de még az ilyenek esetében is bőséggel találhatunk jobban
  és kevésbé jól sikerült darabokat. Hiszen a művésznek újra kell
  teremtenie Beethoven több mint negyedszázados alkotói fejlődését.

    2. Az előbbi pont első felében vázolt helyzet - tehát azon
  mesterek  életműve,  akiknél  nem  állapítható  meg  egyértelmű
  fejlődésvonal - abban a formában, ahogyan meghatároztuk, kissé talán
  túlságosan kihegyezett. Való igaz ugyanis, hogy Bach kantátái között
  meglehetősen nehéz stiláris vizsgálattal  egyértelmű  kronológiát
  felállítani; viszont az is bizonyos, hogy Bach kantátái a stílusbeli
  hasonlóságok  mellett,  illetve  felett  bizonyos  értelemben
  műegyéniségekként lépnek elénk. Ilyen tekintetben hallatlanul széles
  érzelmi-jelentésbeli  különbség  mutatkozik  közöttük.  Mindez
  természetesen még fokozottabban érvényes pl. Beethoven szonátáira,
  vonósnégyeseire stb. Való igaz, hogy ha valamelyik művész vagy
  együttes az említett összes remekműveket eljátssza, bizonyos "stiláris
  rutinra" tesz szert - ez azonban  meglehetősen  kétélű  dolog.
  Kétségtelen negatívuma, hogy  az  előbb  említett  műegyéniséget
  többé-kevésbé elmossa, mivel a figyelem a művek összességét jellemző
  zenetechnikai jegyek felé fordul.
    A valóság azonban az, hogy minden igazi komponista egy bizonyos
  időszakban egy bizonyos művet alkot és sohasem stílust. Továbbmenőleg:
  a hallgató egy bizonyos, adott 10-20-30 percnyi idő alatt szintúgy
  művet hallgat és nem stílust. Utóbbi csak akkor nyújthat valóságos és
  teljes értékű zenei élményt, ha az előadó elvileg és gyakorlatilag
  egyaránt minden előadott műnél újjászületik, mintegy elfelejti azt,
  amit korábban (percekkel vagy napokkal, esetleg hetekkel ezelőtt)
  játszott, és az első szerelemhez hasonló rácsodálkozással valósítja
  meg éppen soron levő feladatát. Persze a  "mintegy  elfelejti"
  meghatározásban a hangsúly a mintegy szócskára esik, mer a stiláris
  rutin mind eközben munkálkodik a muzsikus lelkében-fizikumában, segíti
  őt és tökéletesebbé teszi interpretációját - de csak annyiban, hogy
  adott műegyéniség megvalósítását  szolgálja.  Másként  kifejezve:
  lehetővé teszi, hogy a többi műhöz fűződő hasonlóságjegyeket, valamint
  az adott műre jellemző különbségjegyeket törésmentes egységben tárja a
  hallgató elé.
    A hanglemez-összkiadások sorozatfelvételeinél ez a kétoldalú, ám
  ugyanakkor törésmentes és harmonikus egység rendkívül ritkán jön
  létre. Hogy pontosabban fejezzem ki magam: szinte sohasem jön létre
  minden műnél azonos kvalitással és ugyanakkora intenzitással. Ehhez
  időre és nyugalomra van szükség márpedig a hanglemezgyártó cégek
  ritkán bővelkednek ilyesmiben. Igen gyakran a cégnek létérdeke fűződik
  ahhoz, hogy sorozatát minél hamarabb piacra dobja. Megint máskor az
  előadó vagy előadók adott helyen tölthető ideje limitált és még
  sorolhatnánk a szükséges időt és nyugalmat veszélyeztető okokat. Az
  olvasó könnyen beláthatja, mennyivel egyszerűbb úgynevezett előadói
  lemezt készíteni, melynek zenei anyaga már túlnyomórészt régóta készen
  áll egy-egy zongorista vagy együttes repertoárdarabjaként.

    3. Ezen a helyzeten próbál változtatni az az eljárás, amikor több
  előadót vagy együttest kérnek fel egy-egy összkiadás elkészítésére.
  Sajnos ez is csak ritkán vezet sikerre. Ha például nagyszabású
  zenekari  műről  van  szó,  nehezen  képzelhető  el,  hogy  a
  felvételsorozatban több különböző zenekar és karmester vegyen részt,
  mivel ez megbontaná a sorozat egységét, összehasonlításokra  és
  összeméricskélésekre adna alkalmat. És különben is: a legutóbbi
  kétszázegynéhány év termése  nagyjában-egészélten  már  megjelent
  különféle gyárak felvételein. Egy bizonyos, adott összkiadás éppen
  azáltal válhat keresett portékává a piacon, hogy egységes képet ad a
  kiválasztott zeneszerző életművéről, vagy legalábbis legfontosabb
  műfajairól. Van tehát egy pont, amikor az "összkiadás-mechanizmus"
  maga hozza létre saját uniformisát. Illetve - megfordítva a gondolatot
  - nem is igazi összkiadás, amelyen a produkciók nem  hordanak
  egyenruhát. Ámde ha visszakapcsolunk a második pontban már ismertetett
  gondolatra, amely szerint egy bizonyos időben egy bizonyos hallgató
  egy bizonyos  művet  élvez  -  könnyen  beláthatjuk,  hogy  az
  uniformisjelleg önmagában vett ellentmondás.

    4. Tegyük fel, hogy a hanglemezgyártó cég fittyet hány minden
  szokásnak, és több, kiváló művészt szerződtet pl. Schubert összes
  zongoraműveinek felvételére. Ha - megintcsak fiktív példaként említem
  - Richter is közöttük lesz, a sorozat szinte magától fog széthullani,
  nem elsősorban azért, mert Richter a világ legnagyobb zongoristája,
  hanem azért, mert igen különleges egyéniség.
    Milyen következtetés adódik ebből? Különösen az  1800  után
  keletkezett zeneművek sorozatfelvételeinél (ahol az előadóegyéniségre
  a korábbi zenéknél sokkalta nagyobb súly esik) lehetőleg kerülni kell
  a nagyon erőteljes, markáns művészek szerepeltetését. - Itt azonban
  újabb ellentmondásra bukkanunk, hiszen a jelzett korszakra leginkább
  jellemző sajátosság kerülésére kényszerülünk!
    De tegyük fel, hogy a hanglemezgyártó cég minden veszéllyel
  dacolva mégis különleges előadókkal fogja elkészíteni - adott esetben
  pl. Schubert zongoraműveinek - összkiadását. Ez esetben a fenti
  veszélyen kívül az a helyzet fog előállni, hogy a beavatottak körében
  rögvest elterjed: ebből az összkiadásból csak ezt meg ezt a lemezt
  érdemes megvásárolni.

    5. A minderről mit sem sejtő közönség, a hanglemezkedvelők
  jelentős része - ha minden jól megy - szorgalmasan meg fogja vásárolni
  az összes lemezeket, mivel korunk embere teljességre törekszik, és
  saját mag szereti kiválasztani egy-egy életműből saját kedvenceit. Az
  összkiadás tehát kétségkívül felkelti az egyéni válogatás illúzióját.
  Ez azonban egészen csekély kivételtől eltekintve valóban csak illúzió,
  mivel a száz-kétszáz éves zenék esetében a szelekció már megtörtént.
  Jóízlésű, nagyfelkészültségű muzsikusok, kritikusok hosszú sora és
  óriási számú zenekedvelő válogatta ki még a legnagyobbak műveiből is a
  legjobbakat, hangversenyek százezrein.
    Ez a válogatás szükségszerűen jött létre, mivel egy-egy városnak
  vagy  kulturális  csomópontnak  általában  limitált  idő  és
  hangversenyterem  áll rendelkezésére, a zenei múlt pedig szinte
  végtelen. Néhány zenei ínyenctől eltekintve majdnem teljesen biztos,
  hogy az összkiadás tulajdonosa ugyanazokat vagy majdnem ugyanazokat a
  műveket fogja kiválasztani, amelyek már több-kevesebb rendszerességgel
  a hangversenyrepertoáron szerepelnek. Hogy csupán egyetlen konkrét
  példát említsek itt: Beethoven ún. "Csata"-szimfóniáját valószínűleg
  nem fogja az illető kedvencévé avatni, a legjobb esetben is csupán
  egyszer fogja meghallgatni - ha ugyan meghallgatja egyáltalán.
    Az eddigiekhez hasonlóan  mindjárt  megpróbálkozom  e  tétel
  cáfolatával is.
    Való igaz, hogy egy-egy nagy művész képes arra, hogy kivételes
  képessége, tudása és szuggesztiója segítségével "forgalomba hozzon"
  olyan műveket, amelyek korábban a könyvtárak polcain porosodtak,
  anélkül, hogy bárkinek eszébe jutott volna előadni őket. Így került
  bele a hangversenyrepertoárba Schubert számos kései zongoratétele
  Richter felfedező munkájának eredményeként. A jelek szerint tehát a
  szelekció még korántsem tekinthető befejezettnek. A legutóbbi időkben
  éppen a legnagyobbak a sikeres kísérletek egész sorát hajtják végre,
  melynek célja a repertoár felfrissítése eddig nem játszott szerzőkkel,
  illetve az ismert komponisták alig vagy egyáltalán nem játszott
  műveivel.  Richter  nevét  és  művészetét  itt  hangsúlyozottan
  szimbolikusan kezelvén említem, hogy a hetvenes évek első felében
  egyik magyarországi turnéján fél est Rachmaninov-művet adott elő...
  (Ugyanezen a koncerten egy Schubert a-moll variáció hangzott el,
  amelyet mástól sohasem hallottam.)
    Nos: ez megint csak látszólag cáfolja az imént felállított tételt.
  Hiszen éppen arról van szó, hogy kivételes, különleges előadóművész
  vállalkozik ilyen és ehhez hasonló felfedező-kalandokra. Márpedig
  éppen  e  művészfajtáról  állapítottuk  meg  az  imént,  hogy
  hanglemez-összkiadás készítésére nem használható! Továbbmenőleg: ami
  egy esetleges Rachmaninov-összkiadás lehetőségét illeti - engedje meg
  az olvasó, hogy ezzel kapcsolatban a legmélyebb kételkedésemnek adjak
  hangot...  (Anélkül természetesen, hogy a szerző  -  mostanában
  mindinkább nyilvánvaló - tehetségét, képességét, jelentőségét kétségbe
  akarnám vonni.)

    6. A hagyományos hangversenyrepertoár valóban folyvást gazdagodik,
  illetve folyvást  változik.  De  szeretném  leszögezni:  nem  a
  hanglemez-összkiadások idézik elő ezt a  jelenséget,  hanem  az
  előadóművészek  és  a  közönség  egymástól  elválaszthatatlan
  "újatakarása". (Az "új" ez esetben lehet több évszázados  is!)
  Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy ez a változás-gazdagodás-fejlődés
  hihetetlenül lassú tempójú!
    Meg kell gondolnunk, hogy 10-20 évenként újabb és újabb generációk
  kapcsolódnak be a zenekedvelő közönség táborába, akik meg akarnak
  ismerkedni az alapművekkel, akik nem ínyencek, nem unják Beethoven
  szimfóniáit, zongoraversenyeit vagy Schubert  ún.  "Befejezetlen"
  szimfóniáját stb., tekintettel arra, hogy most hallják először. Ezeket
  - valamint az itt felsorolhatatlan több száz alapművet - ismerni kell,
  különben a bevezetőben említett egyéni válogatás  mérték-  vagy
  mércerendszere alaptalan lesz. A válogatást magát is meg kell tanulni,
  illetve meg kell tanítani. Annak az embernek zenei ízlése, akit
  kizárólag Hugo Wolf dalain, Rachmaninov vagy Szkrjábin zongoraművein,
  esetleg Mahler vagy Bruckner szimfóniáin nevelünk - sohasem lesz
  valóban megalapozott és teljes értékű. (Isten őrizz, hogy az olvasó
  azt higgye: a felsorolt mestereket nem tartom jelentőseknek!)
    Ugyanez érvényes a legnagyobb mestereknek koncertrepertoáron alig
  vagy egyáltalán nem hallható műveire is, amelyek között - valljuk be -
  igen sokat teljes joggal mellőznek. A hanglemez-összkiadások általában
  a nivellálás irányában hatnak, elsősorban azért, mert a szerző és a
  hallgató közé - a dolog természetéből eredően - előadóművész áll,
  másodsorban azért, mert egy-egy szerző minden művét válogatás nélkül
  meghallgathatjuk, anélkül, hogy eligazítást adnánk a hallgatónak a mű
  objektív értékére, tehát arra nézve, hogy mennyiben reprezentálja az
  adott komponista jelentőségét. A hanglemezgyárak már csak üzleti
  szempontból sem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy egy-egy
  műnél felhívják a hallgató figyelmét: csakis a teljesség kedvéért
  vették fel és adták ki, egyébként a mű nem üti meg az elvárható
  színvonalat. Sőt, éppen ellenkezőleg: minden mű ismertetőszövege
  tartalmazni fogja az "eddig méltatlanul mellőzött" meghatározást,
  méghozzá annál nyomatékosabban, minél inkább periferiális darabról van
  szó. Ha pedig valóban úgy van, nem fog hiányozni az a megjegyzés sem,
  hogy "e mű először lát napvilágot hanglemezen".
    Mindkét meghatározás a hallgató preformálását szolgálja, arra,
  hogy figyelmét az esetleg igen zsenge darab értékeinek felismerésére
  koncentrálja. "Zörgessetek és megnyittatik nektek, keressetek és
  találtok" - mondja az Írás. A hallgató, aki valóban komolyan veszi a
  dolgot, szintúgy meg fogja találni a darab értékét, akár van benne,
  akár nincs - és ítélőképessége máris tévútra kerül. Így aztán gyakran
  fordul elő az a tragikomikus jelenség, hogy ugyanazon szerző valóban
  érett és értékes műve az összkiadás birtokosának tudatában háttérbe
  szorul, mivel nem találja meg benne az előbb említett zsenge vélt vagy
  igazi értékeit. Nem akarom azt állítani, hogy ez általános, de
  személyes tapasztalataim szerint elég gyakori, hogy a teljességre
  törekvés - hatását tekintve - éppen az ellenkezőjére fordul.

    7. A hanglemez-összkiadás gondolata nyilvánvalóan a kottaformában
  megjelent, tudományos igényű összkiadások létrejöttével tart szoros
  rokonságot. Egyenlőségi jelet azonban több oknál fogva sem lehet
  közéjük tenni. Először is: egy-egy mester nyomtatásban megjelent
  összkiadása tudományos célzattat készült; arra szolgál, hogy az adott
  mester fejlődési útját, kronológiáját, stiláris korszakait, a többi
  mesterekkel való kapcsolatát, stb. felfedje. Ennek érdekében minden
  vázlatot, töredéket, kísérletet, sőt a kéziratok fotókópiáját is közre
  kell adni, a lehető legrészletesebb leírással (papírminőség, vízjel, a
  mester által áthúzott vagy netán kivakart hangokkal, előadási jelekkel
  és egyéb megjegyzésekkel együtt). Másodszor: a nyomtatott művek
  összkiadása és a szakember-olvasó közé nem ékelődik előadóművész.

    Összevéve a fentieket: a kottaösszkiadás a megszólalás, illetve
  megszólaltatás puszta lelehetősége - jóllehet el kell ismernünk: ez a
  lehetőség a végtelenségig determinált. A hangzó zene felől nézve ez
  éppen lényegét tekintve tudomány. A hanglemezre felvett muzsika
  azonban - még akkor is, ha a lehető leghitelesebb kiadványon alapul a
  produkció, és az előadó a fenti tudományos attributumokat maximálisan
  figyelembe veszi és alkalmazza - a zene legsajátosabb,  hangzó
  létformája, tehát művészet. Utóbbiban a tudományos előjelű összetevők,
  ha nem is semmisülnek meg, de új  minőséget  nyernek;  hegeli
  kifejezéssel élve: az előadó megszüntetve megtartja őket. A két
  összkiadásfajta ebből eredően semmiképpen sem  keverhető  össze,
  tekintettel a tudományos és a művészi megismerés alapvető és lényegi
  különbségére.

                               Pernye András